Gümrük habarlary

Harytlaryň gümrük bahasy boýunça seminar
31 Iýul
Harytlaryň gümrük bahasy boýunça seminar

2021-nji ýylyň 26-30-njy iýuly aralygynda Bütindünýä gümrük guramasy (WCO) bilen hyzmatdaşlygyň çäginde Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda wideoaragatnaşyk arkaly "Harytlaryň gümrük bahasy" atly okuw çäresi geçirildi. Bu çäräniň geçirilmegine Bütindünýä gümrük guramasynyň Baku şäherindäki mümkinçilikleri ösdürmek boýunça sebitleýin merkezi ýardam etdi.

Bäş gün dowam eden okuw çäresi Bütindünýä gümrük guramasynyň bilermenleri jenap Luksiman Babae we hanym Marta Canelle tarapyndan geçirildi.

Maslahatyň maksady, Türkmenistanyň Gümrük gullugynyň işgärleriniň harytlaryň gümrük bahasyny kesgitlemek bilen baglanyşykly meseleler boýunça habardarlygyny ýokarlandyrmakdan ybarat.

Maslahatyň dowamynda BSG Ylalaşygynyň esasy ýörelgelerine, gümrük bahasyny kesgitlemek boýunça kadalaşdyryjy hukuk namalara, harytlaryň gümrük bahasynyň kesgitlemegiň usullaryna we tärlerine, ygtyýarnama we kärende töleglerini kesgitlemegiň usullaryna, harytlaryň gümrük bahasyny kesgitlemegiň usullaryny ulanmak boýunça Bütindünýä gümrük guramasynyň tekliplerine we kararlaryna seredildi.

Okuw maslahatyň jemleýji böleginde çykyş eden Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri Bütindünýä gümrük guramasyna, hususan-da ýokarda agzalan bilermenlere, şeýle hem Bütindünýä gümrük guramasynyň Baku şäherindäki mümkinçilikleri ösdürmek boýunça sebitleýin merkezine şu çäräniň üstünlikle geçirilendigi üçin minnetdarlyk bildirdiler we geljekde hem Bütindünýä gümrük guramasy bilen hyzmatdaşlygyň giňeldilip şeýle çäreleriň geçiriljekdigine ynam bildirdiler.