Gümrük habarlary

Halkara zenanlar gününe bagyşlanan dabaraly çäre
4 Mar
Halkara zenanlar gününe bagyşlanan dabaraly çäre

2017-nji ýylyň 3-nji martynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň mejlisler zalynda Halkara zenanlar gününe bagyşlanan dabara boldy. Onda gullugymyzyň gelin-gyzlaryna döwlet Baştutanymyzyň adyndan pul sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Çäre hormatly Prezidentimiziň gol çeken degişli Buýrugyna laýyklykda geçiridi. 

Dabarada zenanlaryň adyna iň gowy arzuwlar hem-de gutlag sözleri aýdyldy. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýöredýän syýasaty döredilýän täze durmuş hem-de ykdysady şertlerde zenanlarymyzyň diňe bir maşgala ojagyny goraýjylar bolman, eýsem, ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy we ykdysady durmuşyna işjeň gatnaşmagyna, ylym, sungat, sport dünýäsinde öz mynasyp orunlaryny tapmagyna gönükdirilendir. 

Dabara gatnaşan Gullugymyzyň gelin-gyzlary hormatly Prezidentimize egsilmez alkyş sözlerini aýdyp, mähriban enelerimizi, gelin-gyzlary sarpalamagy, edýän aladasy üçin çäksiz minnetdarlygyny beýan etdiler.