Habarlar

 Türkmenistanyň mejlisiniň wekiliýeti Tährandaky YHG-nyň agza-ýurtlarynyň parlament bileleşigniň maslahatyna gatnaşdy
19 Ýan
Türkmenistanyň mejlisiniň wekiliýeti Tährandaky YHG-nyň agza-ýurtlarynyň parlament bileleşigniň maslahatyna gatnaşdy

2018-nji ýylyň 15-nji ýanwarynda Eýran Yslam Respublikasynyň paýtagty Tähran şäherinde Yslam Hyzmatdaşlyk guramasynyň agza-ýurtlarynyň Parlament bileleşigniň maslahaty öz işine başlady. Maslahatyň işine gatnaşmak üçin Tährana Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy A.Nurberdiýewanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Tährana geldi. Günüň ikinji ýarymynda Eýran Yslam Respublikasynyň Mejlisiniň binasynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň çakylygy kabul edilendigi we Tährana wekilçilikli topar iberilendigi üçin minnetdarlyk bildiren Eýranyň Mejlsiniň ýolbaşçysy Ali Larijani bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň do...

DOWAMY
Aşgabatda türkmen-koreý parlamentara gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy
19 Ýan
Aşgabatda türkmen-koreý parlamentara gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Mejlisinde Koreýa Respublikasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Wekiliýete Koreýa-Türkmenistan parlament dostluk toparynyň ýolbaşçysy, ylym, teleradiogepleşikler we aragatnaşyk boýunça komitetiniň agzasy jenap Park Deçul ýolbaşçylyk etdi. Duşuşygyň çäklerinde türkmen-koreýa döwletara gatnaşyklarynyň okgunly ösmegine ýardam edýän parlamentara hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary we geljegi uly ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň ýanynda hem-de Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň ýanynda döredilen türkmen-koreý do...

DOWAMY
Türkmenistan we Ýaponiýa telekommunikasiýalar we maglumat tehnologiýalary ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeldýär
19 Ýan
Türkmenistan we Ýaponiýa telekommunikasiýalar we maglumat tehnologiýalary ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeldýär

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetinde we Aragatnaşyk ministrliginde “Sony Corporation” ýapon kompaniýasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Ýapon wekiliýetine ikitaraplaýyn gatnaşyklary has-da ösdürmek maksady bilen ýurdumyza sapar bilen gelen “Sony Corporation” kompaniýasynyň baş dolandyryjysy Hajime Nakamura ýolbaşçylyk edýär. Geçirilen duşuşyklaryň barşynda wekiliýetiň ýolbaşçysy Hajime Nakamura Türkmenistanda okgunly ösýän ykdysadyýetiň esasy pudaklarynyň uly mümkinçilikleriniň bardygyny we kuwwatynyň artýandygyny belläp, Ýaponiýanyň işewür toparlarynyň söwda-ykdysady gatnaşyklary giň...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti harby-howa enjamlarynyň döwrebap nusgalary bilen tanyşdy
18 Ýan
Türkmenistanyň Prezidenti harby-howa enjamlarynyň döwrebap nusgalary bilen tanyşdy

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Harby-howa güýçleriniň bölümleriniň birinde baryp, bu düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça işleriň barşy bilen tanyşdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumuzyň Harby-howa güýçleriniň öňünde durýan ilkinji nobatdaky wezipelere ünsi çekip, islendik beýleki döwlet ýaly, Türkmenistan hem öz serhetleriniň ygtybarly goragyny üpjün etmelidigini belledi. Muňa yzygiderli ýagdaýda geçirilýän harby-türgenleşik okuwlary gönükdirile...

DOWAMY
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralarynyň öňünde durýan möhüm wezipeleri kesgitlendi
11 Ýan
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralarynyň öňünde durýan möhüm wezipeleri kesgitlendi

2018-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda 2017-nji ýylda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýerine ýetiren işleriniň netijeleri jemlendi hem-de ýakyn geljek üçin olaryň öňünde durýan möhüm wezipeler kesgitlendi. Harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary ýurdumyzyň goranmak ukybynyň pugtalandyrylmagyna, harby düzümleriň täze enjamlar we ulag serişdeleri bilen enjamlaşdyrylmagynyň hasabyna milli goşuny...

DOWAMY
Türkmenistanyň Mejlisiniň bäşinji çagyrylyşynyň ýigrimi altynjy maslahaty geçirildi
8 Ýan
Türkmenistanyň Mejlisiniň bäşinji çagyrylyşynyň ýigrimi altynjy maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Mejlisiniň bäşinji çagyrylyşynyň ýigrimi altynjy maslahaty geçirildi, onda täze kanunlar we kadalaşdyryjy-hukuk namalarynyň birnäçesi kabul edildi. Maslahata ýurdumyzyň Hökümet agzalary, degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň we Ahal welaýatynyň häkimleri, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatyň gün tertibine laýyklykda, “Ulag howpsuzlygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasy deputatlaryň garamagyna hödürlenildi. Maslahata gatnaşyjylaryň belleýişleri ýaly, 2018-nji ýyl “Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolu...

DOWAMY