Habarlar

Daşary ýurt pulundaky girdejileri köpeltmegiň meýilnamasy işlenip taýýarlanyldy
8 Iýul
Daşary ýurt pulundaky girdejileri köpeltmegiň meýilnamasy işlenip taýýarlanyldy

Ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini peýdalanmak bilen daşary ýurt pulundaky girdejileri köpeltmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy pul bilen hasaplaşmak arkaly daşary ýurt kompaniýalaryndan alýan çig nebitini ikilenç gaýtadan işläp ýerlemekden gelip gowuşjak daşary ýurt pulundaky serişdeleriniň çig nebitiň bahasyna deň bölegi Türkmenistanyň pul ätiýaçlyk goruna geçirimlerden we Türkmenistanyň Merkezi bankyna hökmany satmakdan boşadyldy.  Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligine garamag...

DOWAMY
“Aziýanyň ýaňy” halkara festiwalynda gazanylan ýeňiş
8 Iýul
“Aziýanyň ýaňy” halkara festiwalynda gazanylan ýeňiş

Türkmen sirkiniň wekili Gazagystanyň paýtagty Astanada 2—6-njy iýul aralygynda geçirilen “Aziýanyň ýaňy” sirk sungatynyň Х Halkara festiwalynda altyn baýragy eýeledi. Biziň ýurdumyza “Gündogar ýyldyzlary” sirk oýunlary milli toparynyň artisti Parahat Orazlyýew wekilçilik etdi. Ol “Howa gimnastikasy” görnüşi boýunça üstünlik gazanmagy başardy. Emin agzalarynyň gelen netijesi bilen oňa “Ýokary ýerine ýetirijilik ussatlygy üçin” diýen Altyn kubok bilen birinji ýer gowşuryldy. Şeýle hem Parahat Belarus döwlet sirkiniň ýörite baýragyna mynasyp boldy. Çeşme: Türkmenistanyň Döwlet habarlar agen...

DOWAMY
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
8 Iýul
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

2017-nji ýylyň 5-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň düzümlerinde 2017-nji ýylyň alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlisde seredilen meseleleriň hatarynda Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy we parahatçylygy üpjün etmek, harby düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak ýaly wezipeler bar. Şeýle hem ýakyn geljek üçin wezipeler we olary ýerine ýetirmäge gönükdirilen anyk çäreler kesgitlendi. Mejlisiň do...

DOWAMY
Türkmen samboçylary 39 medal gazanmagy başardylar
3 Iýul
Türkmen samboçylary 39 medal gazanmagy başardylar

Türkmen türgenleri şu günler Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän sport we söweşjeň sambo boýunça Aziýa çempionatynda üstünlikli çykyş edýärler. Olar 7 altyn, 13 kümüş, 19 bürünç, jemi 39 medal gazanmagy başardylar. Bu ýaryşa 29 ýurtdan 300-den gowrak samboçy gatnaşýar.

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow doglan güni mynasybetli gutlaglary kabul etdi
30 Iýun
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow doglan güni mynasybetli gutlaglary kabul etdi

2017-nji ýylyň 29-njy iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow özüniň 60 ýyllyk ýaş toýy mynasybetli ýurdumyzyň ýolbaşçy düzümlerinden gutlaglary kabul etdi. Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary döwlet Baştutanymyzy tüýs ýürekden gutlamak bilen, milli Liderimize berk jan saglyk, ýurdumyzyň abadançylygynyň we gülläp ösmeginiň, halkymyzyň bagtyýarlygynyň bähbidine alyp barýan giň möçberli we döredijilikli işlerinde täze üstünlik arzuw etdiler. Soňra bu çärä gatnaşýan Azerbaýjan Respubl...

DOWAMY
Döwlet gümrük gullugynda bolan iş maslahatynda ulag düzümlerini ösdürmegiň wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy
23 Iýun
Döwlet gümrük gullugynda bolan iş maslahatynda ulag düzümlerini ösdürmegiň wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Döwlet gümrük gullugynda 20-nji iýunda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisiniň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňde goýlan wezipeleri çözmek bilen baglylykda ýurdumyzyň ulag-üstaşyr mümkinçiligini durmuşa geçirmegiň meselelerine bagyşlanylan iş maslahatynda geçirildi. Döwlet Baştutanymyz bu ugurda degişli gulluklaryň geljekki wezipelerini kesgitläp, ulag ulgamynda iri taslamalaryň başyny başlaýjy hökmünde Türkmenistanyň hyzmatdaşlyk etmegiň täze geoykdysady we geoulag giňişliginiň gurluşyny kemala getirmäge uly goşant goşýandygyny nygtady. Iş maslaha...

DOWAMY