Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Ykdysady üstünlikleriniň sergisine we sanly ykdysadyýet boýunça maslahata gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi
19 Sen
Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Ykdysady üstünlikleriniň sergisine we sanly ykdysadyýet boýunça maslahata gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi

Hormatly sergä we maslahata gatnaşyjylar! Eziz watandaşlar! Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisiniň we «Sanly ykdysadyýet — ykdysady ösüşiň möhüm ugry» atly ylmy-amaly maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Türkmen döwletiniň baş baýramy bolan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllygy mynasybetli geçirilýän bu serginiň we maslahatyň uly üstünliklere beslenmegini tüýs ýürekden arzuw edýärin! Bu gün garaşsyz ösüşiň 29 ýyllyk toýuny toýlaýan hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz dünýäniň sazlaşy...

DOWAMY
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
19 Sen
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy, diýip TDH habar berýär. Döwlet Baştutanymyz ilki bilen wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowy çagyrdy. Wise-premýer Hökümetiň şu ýylyň 4-nji sentýabrynda bolan mejlisiniň barşynda 2020-nji we 2021-nji ýyllarda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň çaklamasyny taýýarlamak ba...

DOWAMY
Türkmenistan bilen Ukrainanyň Daşary işler ministrleriniň arasynda wideomaslahat geçirildi
19 Sen
Türkmenistan bilen Ukrainanyň Daşary işler ministrleriniň arasynda wideomaslahat geçirildi

2020-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Ukrainanyň Daşary işler ministri Dmitriý Kulebanyň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn gün tertibiniň meseleleri boýunça işjeň ýagdaýda pikir alşyldy hem-de iki ýurduň arasyndaky syýasy-diplomatik gepleşikleriniň derejesine garaldy. Taraplar hökümetara gatnaşyklarynyň ilerledilmeginde ýokary derejedäki duşuşyklaryň möhüm orny barada aýtdylar. Şeýle hem ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň şertnamalaýyn-hukuk...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň arasyndaky telefon arkaly söhbetdeşlik
19 Sen
Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň arasyndaky telefon arkaly söhbetdeşlik

2020-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň berkidilmegine uly goşandy hem-de berýän ünsi üçin Prezident Arif Alwä tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, biziň döwletlerimizi hem-de halklarymyzy asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan baý dostluk we hyzmatdaşlyk däpleriniň baglanyşdyrýandygyny belledi. Telefon söhbetdeşliginiň...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanyň Premýer-ministri bilen gepleşikler geçirdi
18 Sen
Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanyň Premýer-ministri bilen gepleşikler geçirdi

2020-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we ýurdumyza iş sapary bilen gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri Askar Maminiň arasynda duşuşyk geçirildi, diýip TDH habar berýär. Milli Liderimiz myhman bilen salamlaşyp, Gazagystan Respublikasynyň ýurdumyzyň möhüm hyzmatdaşy bolandygyny we şeýle bolmagynda galýandygyny nygtady. Biz geçen ýyllaryň dowamynda ýola goýlan, birek-birege hormat goýmaga esaslanýan döwletara gatnaşyklara sarpa goýýarys hem-de olary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda ösdürmäge uly ähmiýet berýäris diýip, döwlet Ba...

DOWAMY
«Ösüşiň täze belentliklerine tarap» neşiriniň nobatdaky sany
18 Sen
«Ösüşiň täze belentliklerine tarap» neşiriniň nobatdaky sany

?Ösüşiň täze belentliklerine tarap» neşiriniň saýlanan eserleriniň nobatdaky 13-nji jilti çapdan çykdy. Oňa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Watanymyzyň täze taryhyna «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýen şygar bilen giren 2019-njy ýyldaky maksatnamalaýyn çykyşlary, ylmy makalalary, interwýulary, halkymyza ýüzlenmeleri we gutlaglary girizildi. Neşirde milli Liderimiziň amala aşyrýan giň möçberli özgertmeleri, durmuşa geçirilýän ägirt uly taslamalar, jemgyýetiň syýasy ulgamyndaky maksatnamalar, ykdysadyýetiň depginli ösüşi, durmuş syýasatynyň berjaý edilişi, ylym-bilim ulg...

DOWAMY