Habarlar

Türkmenistanyň Gahrymany Amangözel Şagulyýewa
11 Awg
Türkmenistanyň Gahrymany Amangözel Şagulyýewa

Hormatly Türkmenistanyň Gahrymany Amangözel Şagulyýewa! Sizi Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylan ýylymyzda 80 ýaşyňyzyň dolmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Siziň janyňyzyň sag, öý-ojagyňyzyň abadan, galamyňyzyň hemişe ýiti bolmagyny arzuw edýärin! Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli edebiýatymyz mazmun taýdan düýpli öwrülişigi başdan geçirdi. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň beren bagty, ýurdumyzyň ýeten derejeleri, gazanan üstünlikleri, halkymyzyň bagtyýar durmuşy, ilkinji nobatda, çeper edebiýatda öz beýanyny tapýar. Bu babatda Siziň döredijiligiňize aýratyn...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
11 Awg
Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

2020-nji ýylyň 10-njy awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň welaýatlarynyň we paýtagtymyzyň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny amala aşyrmak hem-de möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, şeýle hem öňde boljak baýramçylyklara we şanly wakalara taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy, diýip TDH habar berýär. Milli Liderimiz ilki göni wideoaragatnaşyga Aşgabat şäheriniň häkimi Ý.Gylyjowy çagyrdy. Häkim paýtagtymyzy abadanl...

DOWAMY
Türkmenistanyň DIM-de BSGG bilen özarahereketleri çuňlaşdyrmagyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy
10 Awg
Türkmenistanyň DIM-de BSGG bilen özarahereketleri çuňlaşdyrmagyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 10-njy awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň hem-de Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowyň Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň Direktory Hans Klýuge bilen onlaýn duşuşygy geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär. Işjeň ýagdaýda geçen duşuşygyň çäklerinde taraplar ikitaraplaýyn meseleleriň giň toplumyny, hususan-da koronawirus ýokanjynyň täze görnüşiniň ýaýaramagyna garşy göreş ulgamynda Türkmenistanyň we BSGG-nyň netijeli hyzmatdaşlygyny ara alyp maslahatlaşdylar. Mälim bolşy ýaly...

DOWAMY
Türkmen-Katar gatnaşyklarynyň möhüm meseleleri telefon arkaly söhbetdeşlikde ara alnyp maslahatlaşyldy
10 Awg
Türkmen-Katar gatnaşyklarynyň möhüm meseleleri telefon arkaly söhbetdeşlikde ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 10-njy awgustynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Ö.Meredow bilen Katar Döwletiniň Premýer-ministriniň orunbasary, Daşary işler ministri Şeýh Mohammed bin Abdulrahman Al Taniniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär. Söhbetdeşligiň barşynda taraplar syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlary boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini nygtadylar. Iki ýurduň we halklaryň giň gerimli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga bola...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidentiniň BSGG-niň Baş direktory bilen wideoduşuşygy
8 Awg
Türkmenistanyň Prezidentiniň BSGG-niň Baş direktory bilen wideoduşuşygy

2020-nji ýylyň 7-nji awgustynda, zähmet rugsady tamamlanandan soň, ilkinji iş güni hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Baş direktory Tedros Gebreiesus bilen wideoaragatnaşyk boýunça duşuşyk geçirdi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär. BSGG-niň Baş direktory Tedros Gebreiesus maslahaty açyp, Türkmenistanyň Prezidenti bilen mähirli salamlaşdy hem-de birek-biregi hormatlamak we ynanyşmak esasynda guralýan ikitaraplaýyn netijeli hyzmatdaşlygy üstünlikli ösdürmäge şahsy ýardamy üçin hoşallyk sözlerini beýan etdi. Şeýle hem BSGG-...

DOWAMY
Türkmen-german hyzmatdaşlygynyň meseleleri telefon söhbetdeşliginiň barşynda ara alnyp maslahatlaşyldy
8 Awg
Türkmen-german hyzmatdaşlygynyň meseleleri telefon söhbetdeşliginiň barşynda ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 7-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň DIM-niň Döwlet Sekretary Migel Bergeriň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär. Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giňişleýin düzümine seredip, diplomatlar syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ösüşiniň oňyn ugurlaryny aýratyn bellediler. Dürli ugurlara gönükdirilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem ösdürmäge isleg bildirip, iki ýurduň Daşary işler m...

DOWAMY