Habarlar

Aşgabatda pudaklaýyn sergi we halkara ylmy maslahat geçirildi
17 Maý
Aşgabatda pudaklaýyn sergi we halkara ylmy maslahat geçirildi

2019-njy ýylyň 16-njy maýynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi zalynda Türkmenistanyň oba hojalygynyň gazananlaryna bagyşlanan serginiň we «Türkmenistanyň oba hojalyk ekinleriniň tohumçylyk ulgamynda ýetilen sepgitler we öňde durýan möhüm wezipeler» atly halkara ylmy maslahatynyň açylyş dabarasy geçirildi. TDH habar berýär.  Maslahatyň barşynda oňa gatnaşyjylar tarapyndan Türkmenistanyň oba hojalygynda ýetilen sepgitler we öňde durýan möhüm wezipeler, oba hojalyk ekinleriniň seleksiýasy boýunça ylmy işlerde gazanylan üstünlikler we olaryň esasy ugurlary hem-de Arkalaşygyň giňişli...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygyny kabul etdi
15 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygyny kabul etdi

2019-njy ýylyň 14-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna şu ýylda başlyklyk etmeginiň çäklerinde geçirilýän çärelere gatnaşmak üçin Aşgabada gelen GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy — Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedewi kabul etdi. TDH habar berýär.  Myhman ýüzbe-ýüz duşuşmaga döredilen mümkinçilik hem-de GDA-nyň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň Arkalaşygyň çäklerinde ynsanperwer hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge gönükdirilen XIV forumyny hem-de GDA-nyň tohumçylyk meseleleri boýunça Hökümetara utgaşdyryjy...

DOWAMY
Türkmenistanyň GDA-da başlyklyk etmekligiň çäklerinde geçiriljek çäreler
14 Maý
Türkmenistanyň GDA-da başlyklyk etmekligiň çäklerinde geçiriljek çäreler

2019-njy ýylyň 15-16-njy maýy aralygynda Türkmenistanyň GDA-da başlyklyk etmekligiň çäklerinde Aşgabat şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň XIV forumy hem-de GDA-nyň tohumçylyk meseleleri boýunça Hökümetara utgaşdyryjy geňeşiniň mejlisi geçiriler, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web-saýty habar berýär. Bu çäreleriň işine gatnaşmak üçin GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy – ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedew Türkmenistana geler. Maksatnamanyň çäklerinde Türkmenistanyň oba hojalygynyň gaza...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi
14 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi

2019-njy ýylyň 13-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Mohammad Jawad Zarifi kabul etdi. TDH habar berýär. Söhbetdeşligiň dowamynda milli Liderimiz we myhman geçen ýyllarda döredilen uly kadalaşdyryjy-hukuk binýadyna daýanýan ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçilikleri barada pikir alyşdylar. Şunuň bilen baglylykda, ikitaraplaýyn gatnaşyklary çuňlaşdyrmagyň hem-de diwersifikasiýalaşdyrmagyň anyk guraly hökmünde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-eýran toparynyň eýeleýän orny nygtaldy. Esasy ugu...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy bilen gutlady
9 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy bilen gutlady diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Sizi 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ýeňiş baýramy adamzadyň parahatçylyk söýüjilik, dost-doganlyk garaýyşlaryny has-da rowaçlandyrýan, ynsanperwerligi we hoşniýetliligi giňden dabaralandyrýan şanly senedir – diýip hormatly Prezidentimiz ýüzlenýär. Biz «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen 2019-njy ýylda Ýeňiş baýramyny medeni-jemgyýetçili...

DOWAMY
Altyn Asyr kölüniň golaýynda täze durmuş-önümçilik toplumynyň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi
9 Maý
Altyn Asyr kölüniň golaýynda täze durmuş-önümçilik toplumynyň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi

2019-njy ýylyň 8-nji maýynda «Altyn Asyr» Türkmen kölüniň golaýynda täze durmuş-önümçilik toplumynyň düýbüni tutmak dabarasy bolup geçdi. Bu barada Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Bu dabaraly çärä Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. Döwlet Baştutany ýadygärlik ýazgysyny goýdy we ol kapsula ýerleşdirildi, bu bolsa täze toplumyň desgalarynyň biriniň binýadyna goýuldy. Şeýle hem bu çärä Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy we wekilleri, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ýurdumyzyň dürli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, ýokary okuw mekd...

DOWAMY