Habarlar

Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi
28 Few
Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi

Resminama laýyklykda eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli kärhanalarda, edaralarda we guramalarda işleýän aýal-gyzlara, pensiýa we döwlet kömek puluny alýan aýal-gyzlara, önümçilikden aýrylmak şerti bilen aspiranturada, doktoranturada we kliniki ordinaturada okaýan aýal-gyzlara, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň iki okuw ýylyndan az bolmadyk möhletli okuwlarynyň diňleýji aýal-gyzlaryna, talyp gelin-gyzlara, orta mekdeplerde okaýan we mekdebe çenli çagalar edaralarynda terbiýelenýän gyzlara Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan 60 (altmyş) manat möçberde pul...

DOWAMY
Hazaryň täsin serişdeleri üns merkezinde
28 Few
Hazaryň täsin serişdeleri üns merkezinde

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, şu ýylyň 4 — 15-nji marty aralygynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda «Hazar deňzi — durnukly ösüş we dolandyryş» atly okuw maslahaty geçiriler. Indi Awazada ýedinji gezek geçiriljek forumyň esasy maksady Hazaryň täsin ekologiýa ulgamyny, baý biologik dürlüligini hem-de kenarýaka landşaftlaryny aýawly saklamakdan ybaratdyr. Ýurdumyzyň hünärmenleriniň baha bermegine we abraýly halkara bilermenleriň gelen netijesine görä, Hazar deňziniň türkmen kenarynyň ekologiýa babatda has amatly hasaplanýandygyny bellemek gerek. Ek...

DOWAMY
Türkmenistanda Gana Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
26 Few
Türkmenistanda Gana Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

2019-njy ýylyň 26-njy fewralynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Gana Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Saýuti Ýahaýa Iddiden ynanç hatyny kabul etdi. Ilçiniň belleýşi ýaly, halkara bileleşikde bolşy ýaly, Ganada hem Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan «Açyk gapylar» syýasatyna, ählumumy howpsuzlygy, durnuklylygy we durnukly ösüşi üpjün etmek boýunça ylalaşdyryjylyk hem-de döredijilikli başlangyçlaryna ýokary baha berýärler. Milli Liderimiziň ýöredýän içeri w...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň telefon arkaly gepleşigi
26 Few
Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň telefon arkaly gepleşigi

2019-njy ýylyň 26-njy fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly gepleşik geçirildi. Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri telefon arkaly gepleşigiň dowamynda 2019-njy ýylyň 12-nji aprelinde Daşkent şäherinde geçiriljek Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Maslahat beriji duşuşygyna taýýarlyk görlüşini ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, suw diplomatiýasy meselelerine aýratyn üns berildi. Sebitiň suw gorlaryny aýawly saklamagyň we netijeli peýdalanmak bu gün...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
25 Few
Hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

2019-njy ýylyň 25-nji fewralynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynyň gün tertibine özgertmeler maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi, sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ugurlary, şeýle hem oba hojalyk işleriniň depgini bilen baglanyşykly meseleler girizildi. Mejlisiň barşynda Döwlet Baştutanymyza ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, hususan-da, oba hojalyk ekinlerini...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Golf klubyna bardy
24 Few
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Golf klubyna bardy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow egindeşleri bilen paýtagtymyzdaky Golf klubynyň meýdançasynda bolup, sportuň bu görnüşini wagyz etmek boýunça geçirilen işler bilen tanyşdy. Ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy A.Dadaýew we Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew häzirki döwürde paýtagtymyzyň çäklerinde ýerine ýetirilýän gurluşyk işleriniň netijeleri, sport ulgamyna degişli täze desgalary gurmak boýunça meýilleşdirilen çäreler, şeýle hem paýtagtymyzyň ýokary ekologiýa derejesini üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdiler. Şeýle hem m...

DOWAMY