Habarlar

Aşgabatda Somali Federatiw Respublikasynyň Ilçisi akkreditirlendi
18 Few
Aşgabatda Somali Federatiw Respublikasynyň Ilçisi akkreditirlendi

2020-nji ýylyň 17-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Somali Federatiw Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (oturýan ýeri Ankara ş.) Jama Abdullahi Muhammed bilen duşuşyk geçirildi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Mähirli salamlaşyp, taraplar Türkmenistan bilen Somaliniň özara bähbitli dürli ugurlar boýunça uzakmöhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýmaga bolan gyzyklanmasyny bildirdiler. Ýokary derejeli saparlaryň, şeýle-de iki ýurduň daşary syýasy edaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ikitaraplaýyn...

DOWAMY
Türkmenistanyň Migrasiýa boýunça halkara guramasy bilen hyzmatdaşlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy
18 Few
Türkmenistanyň Migrasiýa boýunça halkara guramasy bilen hyzmatdaşlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 17-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin utgaşdyryjysy, guramanyň Gazagystandaky, Gyrgyz Respublikasyndaky, Türkmenistandaky we Özbegistandaky wekilhanalarynyň ýolbaşçysy Zeýnal Gajiýew bilen duşuşdy, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Duşuşygyň barşynda taraplar ýüze çykyp biljek wajyp migrasiýa meselelerini çözmek ugrunda Türkmenistan bilen Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini bellediler. Adam söwdasy...

DOWAMY
Bitaraplyga bagyşlanan ýanwar aýyndaky maslahatyň jemleýji resminamasy BMG-niň BA-nyň 74-nji sessiýasynyň resminamasy hökmünde beýan edildi
18 Few
Bitaraplyga bagyşlanan ýanwar aýyndaky maslahatyň jemleýji resminamasy BMG-niň BA-nyň 74-nji sessiýasynyň resminamasy hökmünde beýan edildi

Mälim bolşy ýaly, şu ýyl Türkmenistan ýurduň hemişelik bitaraplyk derejesini almagynyň 25 ýyllygyny belläp geçýär. Ýylyň başyndan bäri ýurdumyzyň çäginde we onuň daşynda dürli derejedäki maslahatlar, forumlar, sergiler guralýar, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär.   Şunuň bilen baglylyk-da, şu ýylyň 14-nji ýanwarynda Aşgabatda “Türkmenistan  we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk” atly halkara maslahaty üstünlikli geçirildi. Onuň işine Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. Şeýle-de bu çärä dünýäde p...

DOWAMY
Milli Liderimiziň beýik maksatlary halkymyzyň jebisliginiň özenidir
17 Few
Milli Liderimiziň beýik maksatlary halkymyzyň jebisliginiň özenidir

Fewral Watanymyzyň iň täze taryhynda aýlaryň seresidir. 2007-nji ýylyň fewralynda halkymyz giň bäsdeşlik esasynda geçirilen ählihalk demokratik saýlawlarynyň barşynda täze pikir-garaýyşly syýasatçyny — Gurbanguly Berdimuhamedowy iň ýokary döwlet wezipesine saýlady, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. 2012-nji ýylyň fewralynda nobatdaky saýlawlar geçirilip, ýokary raýat işjeňligi, aç-açanlyk we aýdyňlyk ýagdaýynda halkymyz öz erk-islegini beýan etmek bilen gaýtadan saýlanan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda gülläp ösüş we rowaçlyk ýoly...

DOWAMY
Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleri öz ýurdumyzda ýola goýmak we eksporta gönükdirmek telekeçilik strategiýasynyň esasy ugrydyr
15 Few
Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleri öz ýurdumyzda ýola goýmak we eksporta gönükdirmek telekeçilik strategiýasynyň esasy ugrydyr

Awtomobilleriň ätiýaçlyk şaýlaryny çykarmaga ýörüteleşen «Täjir ýoly» hususy kärhanasy çykarýan filtrleriniň görnüşini artdyrdy. Şu ýylyň ýanwar aýynda Mary welaýatyndaky kärhanada «MBM» belgi bilen ýeňil awtomiobilleriň dürli görnüşleri üçin howa, ýangyç we ýag filtrleriniň 60 golaý görnüşi taýýarlanyldy. Kärhanada her aýda ýeňil we ýük awtomobilleriniň herketlendirijilerine ideg etmäge niýetlenen önümiň 40 müňe golaýyny çykarmak göz öňünde tutulýär. -Önümçilige başlanymyza ýaňy bir ýarym ýyl geçen bolsa-da, önümleriň möçberi alty esse artdy. Geçen ýyl söwda nokatlaryna ýarym milliona golaý...

DOWAMY
Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň we BMG-niň arasyndaky 2016-2020-nji ýullar üçin Ösüş maksatlarynda hyzmatdaşlygyň Çarçuwaly maksatnamasynyň çäklerinde mejlis geçirildi
15 Few
Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň we BMG-niň arasyndaky 2016-2020-nji ýullar üçin Ösüş maksatlarynda hyzmatdaşlygyň Çarçuwaly maksatnamasynyň çäklerinde mejlis geçirildi

2020-nji ýylyň 14-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň we BMG-niň arasyndaky 2016-2020-nji ýyllar üçin Ösüş maksatlarynda hyzmatdaşlygyň Çarçuwaly maksatnamasynyň Milli ýolbaşçylyk ediji hem-de utgaşdyryjy komitetiniň (ÖHÇM) nobatdaky mejlisi geçirildi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Mejlise Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň wekilleri, BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy, BMG-niň edaralarynyň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň...

DOWAMY