Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Baş sekretary bilen duşuşdy
17 Apr
Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Baş sekretary bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugynyň haabr bermegine görä 2019-njy ýylyň 16-njy aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň açylmagynyň 20 ýyllygyna gabatlanylan çärelere gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna gelen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Baş sekretary jenap Tomas Greminger bilen duşuşdy.  Söhbetdeşligiň barşynda Türkmenistan bilen ÝHHG-niň arasyndaky uzakmöhletli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegine degişli meseleleriň birnäçesi boýunça pikir alşyldy.  Ýewraziýa giňişliginde täze halkara ul...

DOWAMY
Koreýa Respublikasynyň Prezidenti döwlet sapary bilen Türkmenistana geldi
17 Apr
Koreýa Respublikasynyň Prezidenti döwlet sapary bilen Türkmenistana geldi

2019-njy ýylyň 16-njy aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çagyrmagy boýunça Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In Türkmenistana döwlet sapary bilen geldi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär. Meýilleşdirilýän gepleşikleriň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň meseleleriniň giň toplumy, syýasy, söwda-ykdysady, energetika, senagat, ulag, ylmy-tehniki we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda, şeýle-de saglygy goraýyş, bilim we sport ulgamlarynda özara gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşylar. Gepleşikleriň jemleri boýu...

DOWAMY
Türkmen-fransuz syýasy geňeşmeleri
16 Apr
Türkmen-fransuz syýasy geňeşmeleri

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýtynda habar berilmegine görä, 2019-njy ýylyň 15-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen-fransuz syýasy geňeşmeleri geçirildi. Türkmen tarapyndan gepleşiklere Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow ýolbaşçylyk etdi. Fransuz tarapynyň wekiliýetine Aşgabada iş sapary bilen gelen Fransuz Respublikasynyň Ýewropa we daşary işler ministrliginiň Döwlet sekretary jenap Žan-Batist Lemuan ýolbaşçylyk etdi.  Duşuşygyň başynda taraplar birek-biregi mähirli garşyladylar we Türkme...

DOWAMY
Aşgabatda «Söwda we hyzmat — 2019» atly sergi we halkara maslahat geçirildi
15 Apr
Aşgabatda «Söwda we hyzmat — 2019» atly sergi we halkara maslahat geçirildi

2019-njy ýylyň 13-14-nji aprelinde Aşgabatda, Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde «Söwda we hyzmat — 2019» atly sergi-ýarmarkasy geçirildi. Ol Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan guraldy. Bu çäre gatnaşyjylaryň iki ýüze golaýyny–öz harytlary we hyzmatlary bilen tanyşdyran ýurdumyzyň we daşary döwletleriň telekeçilerini bir ýere ýygnady, diýip Türkmen Döwlet habar agentligi habar berýär. Sergide esasan oba hojalyk önümleri, azyk senagatynyň harytlary, halylar we dokma önümleri görkezildi.  Şeýle hem sergide hyzmatlaryň dürli ugurlary görkezildi: bank hyzmat...

DOWAMY
Aşgabatda ýokanç däl keseller boýunça BSG-niň Ýewropa sebitiniň ýokary derejeli maslahaty geçirildi
11 Apr
Aşgabatda ýokanç däl keseller boýunça BSG-niň Ýewropa sebitiniň ýokary derejeli maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň habar bermegine görä, 2019-njy ýylyň 9-10-njy aprelinde Aşgabadyň «Ýyldyz» myhmanhanasynda Ýokanç däl keseller boýunça BSG-niň Ýewropa sebitiniň «Ýewropada durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmek üçin ýokanç däl kesellere garşy göreşmek boýunça wezipeleriň çözülmegi» atly ýokary derejeli maslahaty geçirildi.  Ýygnagyň birinji gününde maslahata gatnaşyjylar BSG-niň gatnaşyjy-ýurtlary we hyzmatdaşlary tarapyndan häzirki wagta çenli edilen işler hakynda gürrüň etdiler, bu bolsa global derejesinde ýokanç däl kesellere garşy göreşmek boýunça oňyn netijeleriň g...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy
11 Apr
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň habar bermegine görä, 2019-njy ýylyň 10-njy aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň — täze şäheriň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy. Täze merkez Gökdepe etrabynyň çäginde bina ediler. Bu waka milli Liderimiziň durmuş-ykdysady syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň ýolundaky möhüm ädime öwrüldi. Onuň esasy ugry halkymyzyň amatly ýaşaýşy üçin aňrybaş şertleriň döredilmegi bolup durýar. Şähergurluşyk taslamalaryny durmuşa geçirmek sebitleri toplumlaýyn ýagdaýda senagatlaşdyrmak, milli ykdysa...

DOWAMY