Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
9 Awg
Türkmenistanyň Prezidenti «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

2019-njy ýylyň 8-nji awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarowy kabul etdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Ol birinji Hazar ykdysady forumynyň çärelerine gatnaşmak üçin Türkmenistana geldi. Duşuşygyň barşynda dürli ulgamlarda, şol sanda nebitgaz ulgamynda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň geljegi barada düýpli pikir alşyldy. Şunuň bilen baglylykda, ýakyn wagtda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumynyň ähmiýeti nygtaldy. Bu forum halkara söwda-ykdysady gatnaşyklary işjeňleşdirmäge,...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti «Çalyk Holding» kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
9 Awg
Türkmenistanyň Prezidenti «Çalyk Holding» kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

2019-njy ýylyň 8-nji awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen «Çalyk Holding» kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Ahmet Çalygy kabul etdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Duşuşygyň dowamynda «Çalyk Holdingiň» ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidentine kompaniýa ynanylan taslamalary durmuşa geçirmegiň barşy we ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Hususan-da, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan halkara gaz geçirijisiniň ugry boýunça 500 kilowolt güýjen...

DOWAMY
Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda nobatdaky syýasy geňeşmeler
30 Iýul
Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda nobatdaky syýasy geňeşmeler

2019-njy ýylyň 29-njy iýulynda Abu-Dabi şäherinde Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň daşary syýasy edaralarynyň arasynda nobatdaky syýasy geňeşmeler geçirildi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web-saýty habar berýär. Gepleşikleriň barşynda taraplar iki ýurduň arasyndaky syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwerlik hyzmatdaşlygynyň derwaýys meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmeginde ýokary derejeli saparlaryň guramaçylygynyň netijeli gural bolup durýandygy bellenilip geçildi. Şeýle hem iki döwletiň arasynd...

DOWAMY
Türkmen-owgan gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykarylýar
26 Iýul
Türkmen-owgan gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykarylýar

2019-njy ýylyň 25-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň degişli ministrlikleriniň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleriniň düzümindäki wekiliýeti Owganystan Yslam Respublikasynyň Farýap welaýatynyň Andhoý etrabynyň Akina menzilinde uzynlygy 10 kilometre barabar bolan demir ýol şahasynyň açylyşyna hem-de Akina — Andhoý demir ýolunyň gurluşygyna badalga bermek dabarasyna gatnaşdy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Dabaralara gelen Türkmenistanyň wekiliýetini Farýab welaýatynyň, Owganystanyň demir ýol u...

DOWAMY
Türkmenistanyň hem-de Özbegistanyň Prezidentleriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy
25 Iýul
Türkmenistanyň hem-de Özbegistanyň Prezidentleriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

2019-njy ýylyň 24-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Onuň barşynda türkmen Lideri Özbegistanyň baştutanyny doglan güni bilen mähirli gutlady we berk jan saglyk, tükenmez ruhublentlik we ähli giň göwrümli başlangyçlarynda üstünlikler arzuw etdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär. Özüne aýdylan gutlag we mähirli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Özbegistanyň Prezidenti ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň özara gatnaşyklarynyň ähli ugurla...

DOWAMY
Türkmenistan Owganystana ynsanperwerlik ýüküni iberdi
25 Iýul
Türkmenistan Owganystana ynsanperwerlik ýüküni iberdi

2019-njy ýylyň 24-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, Owganystan Yslam Respublikasyna nobatdaky ynsanperwerlik ýüküniň uly tapgyry bilen ýörite awtoulag kerweni ugradyldy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär. Doganlyk owgan halkyna muzdsuz kömek hökmünde derman we lukmançylyk serişdeleri, dokma önümleri hem-de çagalaryň egin-eşikleri, okuw kitaplary we mekdep esbaplary, süýji-köke önümleri, beýleki harytlar iberildi. Türkmenistan parahatçylyk we dostluk ýörelgelerine üýtgewsiz ygrarly bolmak bilen, Owganystanyň dur...

DOWAMY