Habarlar

Döwlet Baştutanymyzyň Azerbaýjan Resbuplikasyna resmi sapary tamamlandy
10 Awg
Döwlet Baştutanymyzyň Azerbaýjan Resbuplikasyna resmi sapary tamamlandy

Azerbaýjan Resbuplikasyna bolan resmi saparyň çäklerinde Türkmenistanyň Baştutany häzirki zaman Bakuwyň nyşanlarynyň biri bolan Geýdar Aliýew merkezine baryp gördi.  Milli Liderimiz döwrebap binagärligiň ajaýyplyklarynyň hataryna girýän hem-de Azerbaýjanyň paýtagtynyň esasy desgasy bolan binanyň içine girip, merkeziň taryhy we aýratynlyklary bilen gyzyklandy. Merkeziň esasy wezipeleri taryhy, dili, medeni, milli we ruhy gymmatlyklary hemmetaraplaýyn öwrenmäge ýardam bermekden ybaratdyr.  Döwlet Baştutanymyz el haly işleriniň sergisi bilen tanşyp, haly dokalyşynyň aýratynlyklarynda, ussat tür...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň parlamentiniň ýolbaşçysy bilen duşuşdy
10 Awg
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň parlamentiniň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjan Respublikasyna resmi saparynyň ikinji gününiň çäklerinde Milli mejlisinde azerbaýjan parlamentiniň ýolbaşçysy Oktaý Asadow bilen duşuşyk geçirdi. Geçirilen duşuşygyň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleri boýunça pikir alyşmalar boldy. Taraplar iki goňşy ýurduň kanunçykaryjy düzümleriniň arasyndaky gatnaşyklary pugtalandyrmagyň möhümdigini bellediler. Şunuň bilen baglylykda, dostlukly döwletleriň parlamentleriniň arasynda tejribe alyşmak we hyzmatdaşlygyň bu ugruny has-da ösdürmek üçin ýakyn gatnaşyklary ýola goýmaga gyzyk...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjan Respublikasyna resmi sapary başlady
9 Awg
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjan Respublikasyna resmi sapary başlady

2017-nji ýylyň 9-njy awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iki günlük resmi sapar bilen Azerbaýjan Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar. Hormatly Prezidentimiziň uçary Baku şäherine çenli uçuşy amala aşyryp, iki ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Geýdar Aliýew adyndaky Halkara howa menzilinde gondy. Azerbaýjanyň paýtagtynyň howa menzilinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy resmi adamlar garşyladylar.  Howa menzilinden döwlet Baştutanymyzyň awtoulag kerweni Azerbaýjan Respublikasynyň Pr...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz V Aziýa oýunlaryny geçirmäge taýýarlyk meseleleri boýunça maslahat geçirdi
7 Awg
Hormatly Prezidentimiz V Aziýa oýunlaryny geçirmäge taýýarlyk meseleleri boýunça maslahat geçirdi

2017-nji ýylyň 3-nji awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny geçirmäge taýýarlyk görüşi, şol sanda hyzmatlar, söwda we jemgyýetçilik iýmiti ulgamlary bilen baglanyşykly meseleler boýunça maslahat geçirdi.  Hormatly Prezidentimiz degişli ýolbaşçylara ýaryşlaryň geçirilýän ýerlerindäki söwda nokatlarynda milli sowgatlyk we ýadygärlik önümleri hem goşmak bilen dürli harytlar bolan ýokary hilli söwdany üpjün etmegi hem-de Olimpiýa şäherjiginiň ýakynyndaky söwda merkezleriniň gije-gündizleýin tertipde işlemegini gurama...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi
2 Awg
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi

2017-nji ýylyň 1-nji awgusty. Harby we hukuk goraýjy edaralaryň söweşjeň taýýarlygyny barlamak boýunça tälim-okuw türgenleşigi geçirildi Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň käbir bölümleriniň söweşjeň taýýarlygyny barlamak maksady bilen, ýarygijeden soň, olaryň şahsy düzümini duýdansyz aýaga galdyrdy, şeýle hem Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň 7 aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijelerine garaldy. Döwlet Baştu...

DOWAMY
Türkmenistanda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary üçin petekleriň satuwlary başlady
1 Awg
Türkmenistanda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary üçin petekleriň satuwlary başlady

Türkmenistanda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary üçin petekleriň satuwy şenbe güni, 29-njy iýulda başlaýar. Ýerine ýetiriji komitet raýatlary Aşgabat şäherinde geçiriljek sport oýunlaryna tomaşa etmäge höweslendirmek üçin sport ýaryşlarynyň petek bahalarynyň ulular üçin 7 we 10 manatdan, 14 ýaşdan kiçi bolan çagalar üçin tölegsiz boljakdygyny tassyklady. Täze gurlan döwrebap Aşgabat Olimpiýa stadionynda geçiriljek açylyş we ýapylyş dabaralary üçin petekler dört dereje boýunça satuwa çykarylar we olaryň bahalary 50 manatdan 500 manada çenli aralykda bolar. Topar bolup...

DOWAMY