Habarlar

Garaşsyz, hemişelik BitarapTürkmenistanyň halkyna
9 Maý
Garaşsyz, hemişelik BitarapTürkmenistanyň halkyna

Eziz halkym!  Hormatly uruş weteranlary!      Sizi dünýä taryhynda aýratyn orun tutýan şanly sene — 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ýeňiş baýramy adamzadyň parahatçylyk, dostluk, belent ynsanperwerlik ýörelgeleriniň çuň many-mazmunyny özünde jemleýär, halklaryň agzybirligini hem-de jebisligini alamatlandyrýar. Şoňa görä-de, «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen ýylda hem Ýeňiş gününiň şanyna geçiriljek aýdym-sazly dabaralaryň, medeni-jemgyýetçilik çäreleriň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmeni...

DOWAMY
“Türkmenbaşy — Garabogaz — Gazagystanyň serhedi” awtomobil ýoly
5 Maý
“Türkmenbaşy — Garabogaz — Gazagystanyň serhedi” awtomobil ýoly

4-nji maýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde  Wise-premýer D.Amangeldiýewdegişli şekilleri görkezmek bilen, “Türkmenbaşy — Garabogaz — Gazagystanyň serhedi” awtomobil ýolunyň hem-de onuň ugrundaky köpriniň gurluşygy boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.      Şunuň bilen baglylykda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki wagtda ýurdumyzda ulaglaryň ähli görnüşlerini ulanmak arkaly amatly we howpsuz halkara ulag geçelgeleriniň döredilendigini belledi. Munuň özi sebitde durnukly ösüşi, halklaryň arasyndaky hoşniýetli gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyn...

DOWAMY
“Türkmenistan –ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy” atly sport çäresiniň jemleri jemlenildi
5 Maý
“Türkmenistan –ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy” atly sport çäresiniň jemleri jemlenildi

Milli sport we syýahatçylyk institutynda her ýyl geçirilýän “Türkmenistan –ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy” atly çäräniň netijelerini jemlemek dabarasy boldy, bu çäre köpçülikleýin sporty we bedenterbiýäni giňden wagyz etmäge gönükdirilendir. Ony Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, şeýle hem ýurdumyzyň sport ugurly ýokary okuw mekdebi guradylar.      Biraýlygyň çäklerinde zähmet toparlarynyň, okuw mekdepleriniň işgärleri, sportuň toparlaýyn we şahsy görnüşleri boýunça ýaryşlara gatnaşyp, futbol, woleýbol, basketbol oýunlary, ýeňil atletika, milli göreş we sportuň beýleki görnüşleri boý...

DOWAMY
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň ulag we aragatnaşyk ministrleriniň duşuşygy
4 Maý
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň ulag we aragatnaşyk ministrleriniň duşuşygy

2018-nji ýylyň 3-nji maýynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň ulag we aragatnaşyk ministrleriniň IX mejlisi boldy.      Onuň gün tertibine sebit we sebitara ulag-aragatnaşyk pudagyny ösdürmek, bu möhüm ugurdaky halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek bilen baglanyşykly meseleleriň giň toplumy girizildi. Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň — Azerbaýjanyň, Owganystanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Pakistanyň, Türkmenistanyň, Türkiýäniň, Täjigistanyň we Özbegistanyň wekilleriniň 70-den gowragy gatnaşdy.      Wekiliýetleriň d...

DOWAMY
Ykdysadyýet ulgamynda Türkmen-german hyzmatdaşlygy
4 Maý
Ykdysadyýet ulgamynda Türkmen-german hyzmatdaşlygy

2018-nji ýylyň 3-nji maýynda paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda ýurdumyzyň Ykdysadyýet we maliýe ministrligi bilen Germaniýanyň Ykdysadyýet we energetika federal ministrligi hem-de Halkara hyzmatdaşlyk boýunça german jemgyýetiniň sebitleýin maksatnamasy bilen bilelikde durmuşa geçirilýän Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň dolandyryş işgärlerini taýýarlamak maksatnamasynyň 10 ýyllygyna bagyşlanan forum geçirildi. Onuň çäklerinde maslahatlar we geňeşmeler boldy.      Türkmen-german söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de berkidilmegini üpjün edýän türkmen ykdysadyýeti üçin dolandyryjy i...

DOWAMY
Harby däpleriň mirasdüşerleri: türkmen topragyndaky asudalyk ygtybarly goralýar
4 Maý
Harby däpleriň mirasdüşerleri: türkmen topragyndaky asudalyk ygtybarly goralýar

3-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugy esasynda geçirilen milli goşunyň söweşjeň ukyplylygyny duýdansyz barlamak nobatdaky gezek Ýaragly Güýçleriň goşunlarynyň ähli kysymlarynyň we bölümleriniň oňat taýýarlygyny görkezdi.      Türkmen halkynyň harby däpleriniň mirasdüşerleri, Watanymyzyň merdana goragçylary özlerini nobatdaky gezek watandaşlarymyzyň asuda durmuşynyň goragynda duran kuwwatly, mizemez we jebis güýç hökmünde görkezdiler.      1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda...

DOWAMY