Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Sankt-Peterburgyň gubernatoryny kabul etdi
19 Apr
Türkmenistanyň Prezidenti Sankt-Peterburgyň gubernatoryny kabul etdi

2018-nji ýylyň 18-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow wekilçilikli topara ýolbaşçylyk edip türkmen paýtagtyna gelen Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäheriniň gubernatory Georgiý Poltawçenkony kabul etdi.     Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti we Sankt-Peterburgyň gubernatory hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri boýunça pikir alşyp, onuň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlediler. Soňky ýyllarda özara gatnaşyklarda toplanan oňyn tejribe we ägirt uly mümkinçilikler baý taryhy bolan ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmek üçin ähli şertleri döredýär.     Hor...

DOWAMY
Durnukly ösüş üçin daşky gurşawy goramak boýunça sebitleýin maksatnamany işläp taýýarlamak boýunça işçi topar döredildi
19 Apr
Durnukly ösüş üçin daşky gurşawy goramak boýunça sebitleýin maksatnamany işläp taýýarlamak boýunça işçi topar döredildi

Aşgabatda Durnukly ösüş üçin daşky gurşawy goramak boýunça sebitleýin  maksatnamany işläp taýýarlamak boýunça Merkezi Aziýada ilkinji pudagara maslahat beriş duşuşygy geçirildi. Araly halas etmek boýunça Halkara gaznasynyň Durnukly ösüş boýunça Hökümetara komissiýasy, halkara hyzmatdaşlyk boýunça German jemgyýetiniň (GIZ) ýardam bermeginde daşky gurşawy gorap saklamak we ýer baýlyklary boýunça Döwlet komiteti çäräniň gurnaýjylary bolup çykyş etdiler.   Maslahata Türkmenistandan teklipleri bermek boýunça milli işçi toparyny düzýän ministrlikleriň we pudak edaralaryň wekilleri gatnaşdylar. Mak...

DOWAMY
ÝHHG Türkmenistanda günüň energiýasy boýunça maslahatlaşmalary gurnamakda ýakyndan ýardam etdi
18 Apr
ÝHHG Türkmenistanda günüň energiýasy boýunça maslahatlaşmalary gurnamakda ýakyndan ýardam etdi

2018-nji ýylyň 17-nji aprelinde Aşgabatda ÝHHG-niň ýakyndan ýardam bermeginde Türkmenistanda günüň energiýasy boýunça ýol kartasyny işläp düzmeklige bagyşlanan «tegelek stol» geçirildi.     Maslahata Energetika ministrliginiň, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky Döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Gün energiýasy institutynyň wekilleri, Marynyň Türkmen döwlet energetika institutynyň mugallymlary, şeýle hem beýleki daşky gurşawy goramak bilen bagly ygtyýarlandyrylan döwlet edaralarynyň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň w...

DOWAMY
Türkmenistan bilen Gazagystanyň sebitleriniň göni gatnaşyklary ösdürilýär
18 Apr
Türkmenistan bilen Gazagystanyň sebitleriniň göni gatnaşyklary ösdürilýär

2018-nji ýylyň 17-nji aprelinde “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň we Gazagystan Respublikasynyň Mangistau oblastynyň döwlet düzümleriniň, senagat we işewürler toparlarynyň wekilleriniň we medeniýet işgärleriniň gatnaşmaklarynda işewürler maslahaty geçirildi. Maslahatyň gün tertibine söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni-ynsanperwerlik gatnaşyklaryny mundan beýläk-de giňeltmegiň meseleleri girizildi.     2014-nji ýylda iki döwletiň hazarýaka sebitleriniň häkimlikleriniň arasynda baglaşylan degişli Ylalaşygy durmuşa geçirmegiň çäklerinde guralan foruma gatn...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylaryna we işgärlerine
17 Apr
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylaryna we işgärlerine

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylary we işgärleri!     Sizi Türkmenistanyň Migrasiýa edaralarynyň işgärleriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Siziň her biriňize Türkmenistanyň häzirki döwrüň ählumumy meselelerini çözmäge gönükdirilen halkara başlangyçlaryny durmuşa geçirmekde, dünýä döwletleri we abraýly halkara guramalar bilen netijeli gatnaşyklary ýola goýmakda, eziz Watanymyzyň döwlet berkararlygyny pugtalandyrmakda, ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerini dünýä jemgyýetçiligine giňden wagyz etmekde alyp barýan jogapkärli işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin...

DOWAMY
Türkmenistanda Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasynyň ilçisi işe başlady
16 Apr
Türkmenistanda Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasynyň ilçisi işe başlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Mohamed Şarif Anisden ynanç hatyny kabul etdi.     Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzyň adyndan myhmany diplomatik işine başlamagy bilen gutlap, iki ýurduň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary we hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak işinde üstünlikleri arzuw etdi.     Ilçi arzuwlar üçin hoşallyk bildirip, öz nobatynda, türkmen döwletiniň Baştutanyna öz ýurdunyň ýolbaşçylarynyň mähir...

DOWAMY