Habarlar

Türkmenistanda Rim Papasynyň Doly ygtyýarly wekili işe başlady
14 Iýul
Türkmenistanda Rim Papasynyň Doly ygtyýarly wekili işe başlady

2016-njy ýylyň 13-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy A.Nurberdiýewa Rim Papasynyň Türkmenistandaky Doly ygtyýarly wekili, Watikanyň nunsiýasynyň Apostoly jenap Paul Fitspatrik Rasselden ynanyç hatyny kabul etdi. Söhbetdeşligiň barşynda bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň ýöredýän durmuş ugurly syýasatynyň esasyny düzýän ynsanperwer gymmatlyklar döwletiň demokratik sütünlerini berkitmäge, jemgyýetde ata-babalarymyzyň wesýet eden ruhy we ahlak gymmatlyklaryny, umuman, adamyň abadançylygyny goramaga gönükdirilendir. Ş...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Lebap welaýatyna iş sapary
9 Iýul
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Lebap welaýatyna iş sapary

2016-njy ýylyň 7-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň gündogar welaýatyna başlanan iş saparynyň barşynda saglygy goraýyş işgärleri üçin niýetlenen täze döwrebap ýaşaýyş jaý toplumynyň düýbüni tutmak çäresine, birnäçe möhüm durmuş-ykdysady desgalaryň açylyş dabaralaryna gatnaşdy hem-de Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde welaýaty durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek bilen bagly meseleleriň giň toparyna seredildi. 2016-njy ýylyň 8-nji iýulynda Lebap welaýatyna iş saparynyň barşynda Türkmenistanyň P...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden
7 Iýul
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden

2016-njy ýylyň 5-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň 2016-njy ýylyň birinji ýarymynda ýerine ýetiren işleriniň jemi jemlenildi. Mejlisiň barşynda oňa gatnaşyjylar ýolbaşçylyk edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, döwlet Baştutanymyzyň olaryň işini kämilleşdirmek hem-de maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdiler.  Hasabatyň barşynd...

DOWAMY
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinden
2 Iýul
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinden

2016-njy ýylyň 1-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine seredildi. Döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, mukaddes Oraza baýramynyň mähriban halkymyzyň durmuşynda örän uly ähmiýetiniň bardygyny belledi. Halkymyz üçin bu baýram haýyr-sahawatyň, ýagşylygyň, agzybirligiň we ynsanperwerligiň baýramydyr. Bu ajaýyp baýram adamzadyň beýik ruhy gymmatlyklaryny dabaralandyrýar, halklary özara ýakynlaşdyr...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Baş metjidinde agzaçar sadakasyny berdi
2 Iýul
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Baş metjidinde agzaçar sadakasyny berdi

2016-njy ýylyň 1-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gadyr gijesiniň gelmegi mynasybetli ýurdumyzyň Gypjakda ýerleşen Baş metjidinde agzaçar sadakasyny berdi. Bu çäräniň sahawatly Gadyr gijesiniň öňüsyrasynda geçirilýändiginiň çuňňur manysy bardyr. Şol gije Gudraty güýçli Allatagala ruhy päklige,  ynsanperwerlige, parahatçylyk söýüjilige çagyrýan mukaddes Gurhanyň ilkinji sürelerini bagyş edipdir. Ynsana diňe bir beden arassalygyny we ahlak päkligini peşgeş berýän bu sahawatly türkmen däp-dessury Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe täze üstünlikler gazanmak...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow “Iş kesilenleriň mukaddes Gadyr gijesi mynasybetli günäsini geçmek hakyndaky” Permana gol çekdi
2 Iýul
Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow “Iş kesilenleriň mukaddes Gadyr gijesi mynasybetli günäsini geçmek hakyndaky” Permana gol çekdi

2016-njy ýylyň 1-nji iýuly. Beýik ata-babalarymyzyň bize wesýet eden rehimdarlyk we ynsanperwerlik ýörelgelerini goldanyp, türkmen jemgyýetiniň hem-de her bir maşgalanyň agzybirligini we bitewüligini has-da pugtalandyrmak maksady bilen, şeýle hem mukaddes Gadyr gijesi mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow “Iş kesilenleriň mukaddes Gadyr gijesi mynasybetli günäsini geçmek hakyndaky” Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda, günäsi geçilen raýatlar mundan beýläk esasy jeza çäresini, şeýle hem belli bir ýerde ýaşamak b...

DOWAMY