Habarlar

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň VIII gurultaýy
3 Apr
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň VIII gurultaýy

2018-nji ýylyň 2-nji aprelinde paýtagtymyzda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň nobatdan daşary VIII gurultaýy geçirildi, onda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň esasy syýasy guramalarynyň biriniň öňünde durýan möhüm wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy.     Gurultaýa gatnaşyjylar hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň netijelerini jemlediler hem-de ýakyn geljek üçin Demokratik partiýanyň işiniň esasy ugruny ara alyp maslahatlaşdylar.     Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň özygtyýarlylygynyň yglan edilmeginiň yz ýanynda döredilen Demokratik partiýa işjeň jemgyýetçilik-...

DOWAMY
Aşgabatda pudaklaýyn halkara maslahat geçirildi
2 Apr
Aşgabatda pudaklaýyn halkara maslahat geçirildi

Paýtagtymyzyň “Arçabil” myhmanhanasynda ýurdumyzyň himiýa senagatynyň işgärleriniň gününe gabatlanyp, “Türkmenistanyň himiýa pudagy ösüş ýolunda” atly ilkinji halkara maslahat geçirildi.     Maslahat Russiýa Federasiýasyndan, ABŞ-dan, Germaniýa Federatiw Respublikasyndan, Hytaý Halk Respublikasyndan, Ýaponiýadan, Şweýsariýadan, Niderlandlardan, Daniýadan, Koreýa Respublikasyndan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Singapurdan, Türkiýeden, Owganystan Yslam Respublikasyndan, Litwadan we Gazagystandan himiýa pudagynda işleýän iri kompaniýalaryň 30-dan gowragynyň wekillerini ýygnady.     Maslahata g...

DOWAMY
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň VIII gurultaýyna gatnaşyjylara
2 Apr
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň VIII gurultaýyna gatnaşyjylara

Hormatly gurultaýa gatnaşyjylar!      Mähriban watandaşlar!      Sizi «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen ýylda ata Watanymyzda bolup geçýän uly syýasy-jemgyýetçilik waka — Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň VIII gurultaýynyň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn we gurultaýyň işine üstünlik arzuw edýärin!  döwürde Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyz dünýäde çalt depginler bilen ösýän, halkara hyzmatdaşlygy giňeltmäge uly goşant goşýan, parahatçylygyň we durnuklylygyň ýurdy hökmünde giňden tanalýar. Gazanylýan üstünliklerde, ýetilen sepgitlerde ýurdumyzyň syýa...

DOWAMY
Seulda türkmen-koreýa gepleşikleri geçirildi
31 Mar
Seulda türkmen-koreýa gepleşikleri geçirildi

Koreý tarapynyň çakylygy boýunça 2018-nji ýylyň 30-njy martynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň Koreýa Respublikasynyň Seul şäherine resmi sapary amala aşyryldy.     Saparyň çäginde Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministri hanym Kan Gýon Hwa bilen gepleşikler geçirildi. Taraplar iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň ýagdaýyna garadylar we olaryň ýokary depgin bilen ösýändigini bellediler. Şeýle hem syýasy gatnaşyklary berkitmegiň, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň, halkara guramalaryň çäk...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Mejlisiniň täze çagyrylyşynyň ilkinji maslahatyna gatnaşdy
31 Mar
Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Mejlisiniň täze çagyrylyşynyň ilkinji maslahatyna gatnaşdy

2018-nji ýylyň 30-njy martynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň ilkinji maslahaty geçirildi. Onuň dowamynda milli parlamentiň täze ýolbaşçy düzümi saýlanyldy hem-de deputatlaryň öňünde durýan möhüm wezipeler kesgitlendi.     Maslahatyň barşynda gizlin ses bermegiň netijeleri boýunça Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 80-nji maddasyna laýyklykda  Gülşat Sahyýewna Mämmedowa Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlyklygyna saýlandy.      Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň maslahatynda hormatly...

DOWAMY
Türkmenistan — BMG: durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk
31 Mar
Türkmenistan — BMG: durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk

2018-nji ýylyň 30-njy martynda paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda ýurdumyzyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň bilelikdäki okuw maslahaty geçirildi. Türkmenistanda 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmegiň barşy maslahatyň esasy mowzugyna öwrüldi.      Çykyş edenleriň belleýişleri ýaly, ählumumy howpsuzlygyň aýdyň maksatnamasy, Durnukly ösüş maksatlaryny üstünlikli amala aşyrmagyň bähbidine dünýä syýasatynyň möhüm meseleleriniň çözgüdine bolan garaýyşlaryň birligi we özara ýakynlygy hormatly Pre...

DOWAMY