Habarlar

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
6 Ýan
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Düýn Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow täze ýylda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň ilkinji mejlisini geçirdi, onda geçen 2015-nji ýylda Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işiniň jemleri jemlendi, şeýle hem döwletimizde we jemgyýetimizde parahatçylygy, durnuklylygy, kanunylygy we düzgün-tertibi üpjün etmek boýunça düzümleriň öňünde durýan wezipeler kesgitlendi. Mejlisde Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary özlerine ynanylan düzümde işleriň ýagdaýy hem-de döwlet Baştutany tarapyndan berlen tabşy...

DOWAMY
Türkmenistanlylar Watanymyzyň häzirki belent derejesine we röwşen geljegine buýsanç bilen 2016-njy ýyly garşylaýarlar
1 Ýan
Türkmenistanlylar Watanymyzyň häzirki belent derejesine we röwşen geljegine buýsanç bilen 2016-njy ýyly garşylaýarlar

Türkmenistanlylar döwletimiziň hemişelik bitaraplygynyň 20 ýyllygynyň alamaty astynda geçen 2015-nji ýyly iň oňat umyt-arzuwlar bilen ugradyp, Täze, 2016-njy ýyly ählihalk ruhubelentlik ýagdaýynda garşylýarlar. Şu ýyl biz ýene bir şanly senäni – milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen "Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly" diýlip yglan edilen 2016-njy ýylda Türkmenistanyň garaşsyzygynyň 25 ýyllygyny dabaraly ýagdaýda garşylarys.  Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň beýik maksatlaryndan, ýokary durmuş derejesini üpjün etmäge, adamlaryň ruhy we döredijilik baş...

DOWAMY
"Gündogar-Günbatar” gaz geçirijisi açylyp ulanmaga berildi
29 Dek
"Gündogar-Günbatar” gaz geçirijisi açylyp ulanmaga berildi

2015-nji ýylyň 23-nji dekabrynda, Balkan welaýatyna iş sapary bilen gelen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň iri gaz känlerini bir bitewi gaz geçiriji ulgama birleşdiren “Gündogar-Günbatar” gaz geçirijiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Täze gaz geçiriji  Mary welaýatyndaky “Şatlyk” gaz gysyjy stansiýasyndan Hazarýaka sebitindäki “Belek”  gaz gysyjy stansiýasyna çenli çekildi.Bu şatlykly dabara gatnaşmak üçin hökümet agzalary, Mejlisiň deputatlary,  ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň, daşary ýurtlardaky...

DOWAMY
Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyna badalga berildi
13 Dek
Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyna badalga berildi

2015-nji ýylyň 13-nji dekabrynda Mary welaýatynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan /TOPH/ gaz geçirijisiniň hem-de “Galkynyş” gaz känini senagat taýdan özleşdirmegiň ilkinji nobatdakysynyň desgalarynyň gurluşygyna badalga berildi. Bu desgalar başlangyç tapgyrda täze energetika geçirijisiniň serişde binýadyna öwrüler. Dabara Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de ýakynda ýurdumyza saparlar bilen gelen Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani, Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministri Nawaz Şarif we Hindistan Respublikasynyň Wise-prezide...

DOWAMY