Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Saglyk ýoluny geçdi
6 Apr
Türkmenistanyň Prezidenti Saglyk ýoluny geçdi

2018-nji ýylyň 5-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow özüniň işiniň örän köpdügine garamazdan, üýtgewsiz kada eýerip, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem Aşgabat şäheriniň häkimi bilen bilelikde Saglyk ýoluny geçip, sport maşklary bilen meşgullandy.       Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Saglyk ýolundan geçýän mahalynda harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylarynyň ünsüni bu düzümler üçin ýokary derejeli işgärleri taýýarlamak meselelerine toplumlaýyn çemeleşmegiň möhümdigine çekdi. Harby gullukçylary watançylyk...

DOWAMY
Türkmenistanda Estoniýa Respublikasynyň ilçisi işläp başlady
5 Apr
Türkmenistanda Estoniýa Respublikasynyň ilçisi işläp başlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Estoniýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Heýti Mýaemeesden ynanç hatyny kabul etdi.      Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzyň adyndan myhmany ýokary diplomatik wezipä bellenilmegi bilen gutlady hem-de iki halkyň dostluk gatnaşyklaryny pugtalandyrmak işinde we Türkmenistan bilen Estoniýanyň arasynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmekde üstünlikleri arzuw etdi.      Ilçi hoşniýetli arzuwlar üçin hoşallyk bildirip, iki ýurduň we ola...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti «John Deere» kompaniýasynyň bölüminiň ýolbaşçysyny kabul etdi
5 Apr
Türkmenistanyň Prezidenti «John Deere» kompaniýasynyň bölüminiň ýolbaşçysyny kabul etdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “John Deere” kompaniýasynyň oba hojalyk we bag-seýilgäh enjamlary bölüminiň ýolbaşçysy Markwart fon Pentsy kabul etdi.      Söhbetdeşligiň barşynda döwlet Baştutanymyz we işewür Türkmenistanda durmuşa geçirilýän oba hojalyk özgertmeleri babatda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň geljegi barada pikir alyşdylar. Markwart fon Pents ozal gazanylan ylalaşyklar babatda görlen çäreler barada habar berip, özara gatnaşyklary giňeltmek, şol sanda ýurdumyzyň toprak-howa şertlerine doly kybap gelýän galla orujy we pagta ýygyjy kombaýnlaryň iň täze görnüşlerini ib...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
4 Apr
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

2018-nji ýylyň 3-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2018-nji ýylyň birinji çärýeginde ýerine ýetiren işleriniň netijeleri jemlenildi hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýakyn geljek üçin işiniň esasy ugurlary anyklaşdyryldy.       Mejlisiň gün tertibini yglan edip, milli Liderimiz Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri Ý.Berdiýewe söz berdi. Ol eziz Watanymyzyň goranma...

DOWAMY
Türkmenistan – ÝHHG: häzirki zamanyň howplaryna hem-de wehimlerine garşy durmakda hyzmatdaşlyk
4 Apr
Türkmenistan – ÝHHG: häzirki zamanyň howplaryna hem-de wehimlerine garşy durmakda hyzmatdaşlyk

2018-nji ýylyň 3-nji aprelinde paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki zaman dünýäsinde ekstremizmiň we radikalizmiň howplaryna garşy göreşmäge köptaraplaýyn çemeleşmeler meselesine bagyşlanan iki günlük okuw maslahaty öz işine başlady.      Duşuşyga gatnaşyjylar ilatyň, aýratyn hem ýaşlaryň arasynda radikallaşmagyň öňüni almak boýunça Türkmenistanyň oňat tejribesine aýratyn üns berdiler. Döwletimiziň bitaraplyk derejesiniň hem-de sebitdäki we tutuş dünýädäki parahatçylyk dörediji ornunyň hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdim...

DOWAMY
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň VIII gurultaýy
3 Apr
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň VIII gurultaýy

2018-nji ýylyň 2-nji aprelinde paýtagtymyzda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň nobatdan daşary VIII gurultaýy geçirildi, onda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň esasy syýasy guramalarynyň biriniň öňünde durýan möhüm wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy.     Gurultaýa gatnaşyjylar hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň netijelerini jemlediler hem-de ýakyn geljek üçin Demokratik partiýanyň işiniň esasy ugruny ara alyp maslahatlaşdylar.     Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň özygtyýarlylygynyň yglan edilmeginiň yz ýanynda döredilen Demokratik partiýa işjeň jemgyýetçilik-...

DOWAMY