Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti goşulyşmazlyk hereketiniň sammitine gatnaşýar
26 Okt
Türkmenistanyň Prezidenti goşulyşmazlyk hereketiniň sammitine gatnaşýar

2019-njy ýylyň 25-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Goşulyşmazlyk hereketiniň agza-ýurtlarynyň döwlet we hökümet ýolbaşçylarynyň XVIII Sammitine gatnaşmak maksady bilen Azerbaýjan Respublikasynyň paýtagtyna iş sapary bilen geldi. Geýdar Aliýew adyndaky Halkara howa menzilinden Türkmenistanyň Prezidenti Sammitiň geçirilýän ýeri bolan Baku şäheriniň Kongresler merkezine ugrady. Bu Forumy Azerbaýjan 2019-2022-nji ýyllarda Goşulyşmazlyk hereketine başlyklyk ediji ýurt hökmünde geçirýändir. Kongresler merkezine geleninden soňra Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow...

DOWAMY
Tokioda türkmen-ýapon resminamalaryň toplumyna gol çekildi
24 Okt
Tokioda türkmen-ýapon resminamalaryň toplumyna gol çekildi

2019-njy ýylyň 23-nji oktýabrynda Tokioda, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň Ýaponiýa iş saparynyň çäklerinde, taraplaryň köpugurly gatnaşyklary işjeňleşdirmäge bolan tagallalaryny berkiden ikitaraplaýyn resminamalara gol çekişmek dabarasy geçirildi. Olaryň hatarynda: “Ýer gazyjy tehnikasyny satmak we satyn almak boýunça Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti bilen «Itochu Corporation» kompaniýasynyň (Ýaponiýa) arasyndaky Baş ylalaşyk”, “Awtoulag serişdelerini satyn almak babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hirosaki Uniwersitetiniň Hormatly doktory boldy
23 Okt
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hirosaki Uniwersitetiniň Hormatly doktory boldy

2019-njy ýylyň 22-nji oktýabrynda «Chinzanso Tokyo» myhmanhanasynda Tokio iş sapary bilen baran Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa Hirosaki Uniwersitetiniň Hormatly doktory diýen akademiki derejesiniň gowşurylyş dabarasy geçirildi. Dabara Hirosaki uniwersitetiniň, beýleki ýapon ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary we talyplary, Ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça Ýapon-Türkmen assosiasiýasynyň wekilleri, Türkmenistanyň resmi wekiliýetiniň agzalary gatnaşdylar. Hirosaki Uniwersitetiniň rektory Keý Sato şu ýere gelenleriň adyndan Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa ýakymly a...

DOWAMY
«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2019» atly XXIV halkara sergisi we maslahaty
23 Okt
«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2019» atly XXIV halkara sergisi we maslahaty

2019-njy ýylyň 22-nji oktýabrynda Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2019» atly XXIV halkara sergisi we maslahaty öz işine başlady.  «Türkmennebit» döwlet konserni hem-de Söwda-senagat edarasy tarapyndan guralan forum alymlary we bilermenleri, hökümet düzümleriniň hem-de abraýly guramalaryň, dünýäniň öňdebaryjy ýangyç-energetika kompaniýalarynyň, ýurdumyzyň ugurdaş edaralarynyň, daşary ýurtlaryň we ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerini bir ýere jemledi. Şu ýyl Söwda-senagat edarasynyň sergi zalynda oňa gatnaşyjy ýurtlaryň 60-d...

DOWAMY
Türkmen harby türgenleri bütindünýä harby oýunlaryna ilkinji gezek gatnaşýarlar
19 Okt
Türkmen harby türgenleri bütindünýä harby oýunlaryna ilkinji gezek gatnaşýarlar

milligosun.gov.tm habar bermegine görä, 2019-njy ýylyň 18-nji oktýabrynda Hytaý Halk Respublikasynyň Wuhan şäherinde VII Bütindünýä harby oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirildi. Bu oýunlara Halkara harby sport Geňeşiniň (HHSG) resmi agzasy hökmünde ilkinji gezek Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň ýygyndy toparynyň agzalary hem gatnaşdy. Açylyş dabarasy Wuhan şäheriniň Sport merkezinde iki sagatlap dowam etdi. Dabaranyň dowamynda köp sanly tomaşaçylara oýunlara gatnaşýan ýurtlaryň medeni aýratynlyklaryny beýan edýän we dürli häzirkizaman tehnologiýalaryň kömegi bilen taýýarlanan üýtgeşik täsirl...

DOWAMY
Aşgabatda «Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi öz işine başlady
16 Okt
Aşgabatda «Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi öz işine başlady

2019-njy ýylyň 15-nji oktýabrynda paýtagtymyzda «Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi we ylmy maslahat öz işine başlady, bu çäräni ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasy guraýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen geçiriýlan ýöriteleşdirilen sergi şu ýyl Watanymyzda 20-nji oktýabrda ilkinji gezek bellenilýän Senagat işgärleriniň gününe bagyşlanýar. Senagat toplumynyň we kommunikasiýa ulgamynyň ösdürilmegine ýardam etmek, ýurdumyzyň önüm öndürijileriniň hem-de sergä gatnaşýan daşary ýurt kompaniýalarynyň senagat enjamlarynyň...

DOWAMY