Habarlar

Aşgabatda Palestinanyň Medeniýet günleri açyldy
4 Maý
Aşgabatda Palestinanyň Medeniýet günleri açyldy

2017-nji ýylyň 3-nji maýynda paýtagtymyzda Palestina Döwletiniň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy boldy. Çäräni Palestinanyň Aşgabatdaky ilçihanasy we ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi guradylar.    Türkmenistanyň we Palestina Döwletiniň medeni hyzmatdaşlygy ýurtlarymyzyň netijeli hyzmatdaşlygynyň esasyny düzýän möhüm ugurdyr. Bu hyzmatdaşlyk 1992-nji ýylyň baharynda iki döwletiň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýlan wagtyndan bäri okgunly ösdürilýär.    2016-njy ýylyň noýabrynda özara bähbitli köpugurly hyzmatdaşlyga möhüm itergi berildi. Şonda Aşgabatda Türkmenis...

DOWAMY
Halkara ahalteke atçylyk sport toplumy Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli geçirilýän esasy dabaralaryň merkezine öwrüldi.
1 Maý
Halkara ahalteke atçylyk sport toplumy Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli geçirilýän esasy dabaralaryň merkezine öwrüldi.

2017-nji ýylyň 30-njy aprelinde Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň VII mejlisi, Halkara sergi-ýarmarkasy hem-de “Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty” atly IX halkara ylmy maslahaty paýtagtymyzda dünýäniň onlarça ýurtlaryndan wekilleri ýygnady.  Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda türkmenistanlylaryň müňlerçesi we ýurdumyzyň köp sanly myhmanlary ýygnandylar. Toplum ägirt uly syn ediş meýdançasyna öwrülip, bu ýerde türkmen halkynyň milli medeniýeti, däp-dessurlary dürli öwüşgine eýe boldy. Toplumyň çäginde guralan amaly-haşam sungatynyň, çeper senetleriň, suratlaryň we b...

DOWAMY
Ahalteke bedewleriniň halkara gözellik bäsleşiginiň ýeňiji yglan edildi
30 Apr
Ahalteke bedewleriniň halkara gözellik bäsleşiginiň ýeňiji yglan edildi

2017-nji ýylyň 29-njy aprelinde Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda “Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi” atly halkara gözellik bäsleşiginiň hem-de behişdi bedewleriň gözelligini çeper beýan etmek ugrunda suratkeşleriň, heýkeltaraşlaryň, halyçylaryň, zergärleriň, fotosuratçylaryň, neşirýat işgärleriniň, dizaýnerleriň, teleoperatorlaryň arasynda yglan edilen döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy. Bäsleşigiň jemleýji tapgyryna çykan iň gowy ahalteke bedewleriniň sergi-ýörişi başlanýar. Aşgabatdan, Ahal, Balkan, Lebap, Daşoguz we Mary welaýatlaryndan iň...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz at çapyşyklarynyň ýeňijisi boldy
30 Apr
Hormatly Prezidentimiz at çapyşyklarynyň ýeňijisi boldy

2017-nji ýylyň 29-njy aprelinde hormatly Prezidentimiz Bedew baýramy mynasybetli Ahalteke atçylyk toplumynda geçirilen halypa çapyksuwarlaryň gatnaşmagynda at çapyşyklarynyň ýeňijisi boldy.  1200 metr aralyga at çapyşyga milli Liderimizden başga 6 sany halypa çapyksuwarlar gatnaşdy.  7-nji belgide çykyş edýän milli Liderimiz iň soňky öwrümde atynyň badyny has güýçlendirdi we öňe saýlanyp başlady, soňra bolsa beýleki halypa çapyksuwarlardan arany has-da açdy hem-de haýran galdyryjy netije bilen pellehana geldi. Netije – 1 minut 25 sekunt! Eminler toparynyň ýolbaşçysy milli Liderimiziň şu ýar...

DOWAMY
 Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi
29 Apr
Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

2017-nji ýylyň 28-nji aprelinde Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinde döwlet syýasatynyň ileri tutulýan wezipelerine hem-de käbir resminamalarynyň taslamalaryna garaldy.  Mejlisde hususy kärhanalaryň we telekeçilik işlerini alyp barýan aýry-aýry şahsy taraplaryň işlerine degerli gözegçilik etmek boýunça geçirilýän barlagyň netijeleri barada habar berildi. Onuň netijeleri boýunça Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda Kodeksine degişli goşmaçalary girizmek, şeýle hem döwlete degişli däl ulgamda edara görnüşli we şahsy taraplaryň işini kämi...

DOWAMY
Milli Liderimiz Halkara atçylyk sport federasiýasynyň Kubogy we medaly bilen sylaglandy
28 Apr
Milli Liderimiz Halkara atçylyk sport federasiýasynyň Kubogy we medaly bilen sylaglandy

2017-nji ýylyň 27-nji aprelinde Halkara atçylyk sport federasiýasynyň baştutany Ingimar De Wos hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanda atçylyk sport pudagyny ösdürmäge goşan ägirt uly goşandy üçin Halkara atçylyk sport federasiýasynyň Kubogyny we medalyny gowşurdy. Sylaglary gowşurmak dabarasy Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň VII mejlisiniň barşynda geçirildi. Halkara atçylyk sport federasiýasynyň prezidentine Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli guralýan çärelere işjeň gatnaşýandygy üçin minnetdarlyk bildirip, milli Liderimiz bu sylagy tutuş türkmen halkyn...

DOWAMY