Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy saýlawlarda gazanan ýeňişi bilen döwlet baştutanlary gutladylar
14 Few
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy saýlawlarda gazanan ýeňişi bilen döwlet baştutanlary gutladylar

Ses bermeleriň jemleri Siziň ýokary syýasy abraýyňyzyň, Siziň döwlet Baştutany wezipesinde bitiren işleriňiziň giňden ykrar edilmeginiň, şeýle hem Siziň Türkmenistanyň milli ykdysadyýetini mundan beýläk-de berkitmäge hem-de raýatlarymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen syýasatyňyzyň giňden goldanylýandygynyň subutnamasydyr, diýip Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin belleýär.    Siziň ýolbaşçylygyňyzda Türkmenistanyň mundan beýläk hem täze üstünlikler gazanjakdygyna ynanýaryn.Men Hytaý-türkmen gatnaşyklaryny ösdürmäge uly üns berýärin hem-de biziň şahsy dostlugymy...

DOWAMY
Merkezi saýlaw topary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň deslapky jemlerini jemledi
13 Few
Merkezi saýlaw topary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň deslapky jemlerini jemledi

Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda metbugat maslahaty geçirildi. Onda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň deslapky jemleri yglan edildi.     Merkezi saýlaw toparynyň başlygy Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň deslapky jemlerini mälim etmek bilen, daşary ýurtlardaky saýlaw toparlaryndan gelip gowşan maglumatlary nazara almak bilen, ses bermäge saýlawçylaryň jemi 97,27 göteriminiň gatnaşandygyny habar berdi. Munuň özi ilatyň ýokary raýat işjeňligine, onuň Türkmenistanda demokratik özgertmelere mundan beýläk-de gatnaşmaga hyjuwlydygyna a...

DOWAMY
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmelere mynasyp goşant goşmak—biziň umumy maksadymyz
13 Few
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmelere mynasyp goşant goşmak—biziň umumy maksadymyz

Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabyndaky 48-nji saýlaw uçastogynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarda ses berip, häzirki döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlar ýüzlenip, şu gün ýurdumyzyň we tutuş türkmen halkynyň durmuşynda şanly wakanyň bolandygyny belledi.    Ýakynda Ýaşulularyň maslahatynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň täze rejelenen görnüşi kabul edildi. Onda dünýewi döwletiň, raýatlyk jemgyýetiň demokratik ösüşi üçin möhüm bolan esasy ýagdaýlar, halkara hukugynyň ýörelgeleri öz beýanyny tapdy diýip, Prezident sözüni dowam etdi.    Täze Konstitusiýa laýyklykda...

DOWAMY
Türkmenistanda Prezident saýlawlary demokratik esasda geçirildi
13 Few
Türkmenistanda Prezident saýlawlary demokratik esasda geçirildi

2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda Türkmenistanda döwlet Baştutanynyň saýlawlary aýratyn dabaraly ýagdaýda geçdi. Säher bilen tutuş ýurdumyz boýunça döredilen saýlaw uçastoklarynda adamlar konstitusion hukuklaryny ýerine ýetirip, ýokary döwlet wezipesine saýlanmagy maksat edinýän dalaşgärleriň iň mynasybyna ses bermäge geldiler.     Hereket edýän kanunçylyga laýyklykda, 10-njy fewralda Türkmenistanda saýlawlaryň öňüsyrasyndaky wagyz işleri tamamlandy, 12-nji fewralda irden sagat 7-de ýurdumyzyň ähli saýlaw uçastoklarynda ses bermek işleri başlandy. Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary g...

DOWAMY
 6 altyn medal we umumytoparlaýyn üçünji orun — Türkmenistanyň toparynyň sambo boýunça Belarusda geçirilen ýaryşda gazanan netijesi
13 Few
6 altyn medal we umumytoparlaýyn üçünji orun — Türkmenistanyň toparynyň sambo boýunça Belarusda geçirilen ýaryşda gazanan netijesi

2017-nji ýylyň 11-nji fewralynda Sport köşgünde Prezident Aleksandr Lukaşenkonyň baýraklary ugrunda “A” derejeli “Sport we söweşjeň sambo boýunça Belarus Respublikasynyň açyk çempionaty” diýen ХХI halkara ýaryşy tamamlandy. Ýaryşyň ikinji güni Türkmenistanyň ýygyndy topary jemi bäş medala – iki altyn, iki kümüş we bir bürünç medala mynasyp boldy.    Ozal habar berlişi ýaly, Minskde geçirilen ýaryşlara gatnaşmak üçin Ukrainadan, Russiýadan, Bolgariýadan, Rumyniýadan, Gresiýadan, Ysraýyldan, Slowakiýadan we beýleki ýurtlardan – 16 döwletden 200-den gowrak türgen ýygnandy. Biziň ildeşlerimiz bu...

DOWAMY
Türkmen samboçylary Minskdäki ýaryşyň birinji gününde ýedi medal gazandylar
11 Few
Türkmen samboçylary Minskdäki ýaryşyň birinji gününde ýedi medal gazandylar

Belarusuň paýtagtynyň Sport köşgünde Prezident Aleksandr Lukaşenkonyň baýragy ugrunda “A” derejeli “Sport we söweş sambosy boýunça Belarus Respublikasynyň açyk çempionaty” diýen XXI Halkara ýaryşy badalga aldy.    Bu ýaryşa 16 ýurtdan -- Russiýadan, Bolgariýadan, Rumyniýadan, Gresiýadan, Ysraýyldan, Slowakiýadan, Ukrainadan we beýleki döwletlerden 200-den gowrak türgen gatnaşýar. Biziň ýygyndy toparymyzyň düzüminde ussatlaryň 26-sy (18 erkek we 8 zenan), şol sanda halkara derejeli ýaryşlaryň ussatlary bar.   Ýaryşyň birinji gününde 14 toplum baýrak ugrunda bäsleşildi. Olaryň barşynda Türkmen...

DOWAMY