Habarlar

Eýranyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapary tamamlandy
29 Mar
Eýranyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapary tamamlandy

2018-nji ýylyň 28-nji martynda Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhani Türkmenistana bolan resmi saparynyň çäklerinde “Gadymy Merw” Döwlet taryhy-medeni goraghanasyna baryp gördi.     Prezident Hasan Ruhani Türkmenistana bolan resmi saparynyň ikinji gününde örän baý we gadymy taryhy bolan Mary welaýatynyň edara ediş merkezi — Mary şäherine geldi. Iki ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Halkara howa menzilinde belent mertebeli myhmany ýurdumyzyň resmi wekilleri garşyladylar. Dostlukly döwletiň Liderine duz-çörek hödür edildi we gül desseleri gowşuryldy.     “Türkmenistan — Beýi...

DOWAMY
Özbegistan Respublikasynyň Milli senagat sergisine gatnaşyjylara
29 Mar
Özbegistan Respublikasynyň Milli senagat sergisine gatnaşyjylara

Sizi Türkmenistan döwletimiziň ak mermerli paýtagty Aşgabat şäherinde ilkinji gezek geçirilýän Özbegistan Respublikasynyň Milli senagat sergisiniň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Dost-doganlyk, hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine eýerýän türkmen-özbek gatnaşyklarynyň barha pugtalanýandygynyň subutnamasy bolan bu serginiň ýurtlarymyzyň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy, işewür gatnaşyklary ösdürmekde uly ähmiýete eýe boljakdygyna ynanýaryn,- diýip hormatly Prezidentimiz halkara sergä gatnaşyjylara ýüzlenýär.      Özbegistan Respublikasynyň Milli senagat sergisiniň «Türkmenistan...

DOWAMY
Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapary
28 Mar
Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapary

2018-nji ýylyň 27-nji martynda Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhani resmi sapar bilen Türkmenistana geldi.     Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Hasan Ruhanini türkmen topragynda mähirli mübärekläp hem-de Türkmenistana gelmek baradaky çakylygy kabul edendigi üçin minnetdarlyk bildirip, iki ýurduň abraýly halkara guramalaryň hem-de düzümleriň çäklerinde birek-birege özara goldaw berip, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde hyzmatdaşlygy üstünlikli ösdürýändiklerini belledi.     Prezident Hasan Ruhani Eýranyň Türkmenistan bilen däp bolan dostlukly gatnaşyklara hemi...

DOWAMY
Aşgabatda türkmen-eýran işewürler maslahaty geçirildi
28 Mar
Aşgabatda türkmen-eýran işewürler maslahaty geçirildi

2018-nji ýylyň 27-nji martynda Aşgabat şäherinde  Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhaniniň Türkmenistana bolan resmi saparyna gabatlanan türkmen-eýran işewürler maslahaty geçirildi. Milli ösüş meýilnamalaryny we sebit hyzmatdaşlygyny nazara almak bilen, söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek iki ýurduň işewürler toparlarynyň nobatdaky duşuşygynyň esasy meselesi boldy.     Iki ýurduň wekiliýetleriniň ýolbaşçylary maslahaty açyp, köpasyrlyk dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk, taryhy-medeni gatnaşyklara esaslanan, häzirki döwürde mynasyp dowam edýän hyzmat...

DOWAMY
Hökümetara türkmen-eýran toparynyň mejlisi
14 Mar
Hökümetara türkmen-eýran toparynyň mejlisi

Daşary işler ministrliginde bilelikdäki hökümetara türkmen-eýran toparynyň nobatdaky mejlisi öz işine başlady. Oňa iki ýurduň ugurdaş ministrlikleriniň we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar.     Mejlise gatnaşyjylar iş toparynyň öňki mejlisinde kabul edilen çözgütleriniň ýerine ýetirilişine garadylar we olaryň esasy böleginiň durmuşa geçirilendigini belläp geçdiler.     Taraplar iki dostlukly ýurduň arasyndaky haryt dolanyşygynyň möçberlerini ýokarlandyrmak maksady bilen, serhet we gümrük düzümlerini ösdürmegiň, kontrabanda we neşe serişdeleriniň bikanun dol...

DOWAMY
Täze transmilli desgalaryň gurluşygyna taryhy badalga berildi
23 Few
Täze transmilli desgalaryň gurluşygyna taryhy badalga berildi

23-nji fewralda Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynda hem-de Owganystanyň Hyrat şäherinde Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň gurluşygynyň täze tapgyryna badalga bermek, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan (TOP) ugry boýunça elektrik geçiriji hem-de optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlarynyň düýbüni tutmak, şeýle hem Serhetabat-Turgundy demir ýoluny ulanmaga bermek mynasybetli dabaralar geçirildi. Olara Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de ýurdumyza gelen Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani, Pakistan Yslam Respublikasy...

DOWAMY