Habarlar

Hökümetara türkmen-eýran toparynyň mejlisi
14 Mar
Hökümetara türkmen-eýran toparynyň mejlisi

Daşary işler ministrliginde bilelikdäki hökümetara türkmen-eýran toparynyň nobatdaky mejlisi öz işine başlady. Oňa iki ýurduň ugurdaş ministrlikleriniň we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar.     Mejlise gatnaşyjylar iş toparynyň öňki mejlisinde kabul edilen çözgütleriniň ýerine ýetirilişine garadylar we olaryň esasy böleginiň durmuşa geçirilendigini belläp geçdiler.     Taraplar iki dostlukly ýurduň arasyndaky haryt dolanyşygynyň möçberlerini ýokarlandyrmak maksady bilen, serhet we gümrük düzümlerini ösdürmegiň, kontrabanda we neşe serişdeleriniň bikanun dol...

DOWAMY
Täze transmilli desgalaryň gurluşygyna taryhy badalga berildi
23 Few
Täze transmilli desgalaryň gurluşygyna taryhy badalga berildi

23-nji fewralda Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynda hem-de Owganystanyň Hyrat şäherinde Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň gurluşygynyň täze tapgyryna badalga bermek, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan (TOP) ugry boýunça elektrik geçiriji hem-de optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlarynyň düýbüni tutmak, şeýle hem Serhetabat-Turgundy demir ýoluny ulanmaga bermek mynasybetli dabaralar geçirildi. Olara Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de ýurdumyza gelen Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani, Pakistan Yslam Respublikasy...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Täze zaman” ýaşaýyş toplumynyň täze tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
8 Few
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Täze zaman” ýaşaýyş toplumynyň täze tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Täze zaman” ýaşaýyş toplumynyň täze tapgyrynyň çäklerinde bina edilen döwrebap ýaşaýyş jaýlarynyň, durmuş maksatly desgalaryň iri toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.     Şanly waka mynasybetli bu ýere Mejlisiň başlygy, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň hem-de pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň häkimi, jemgyýetçilik guramalarynyň we habar beriş serişdeleriniň wekilleri ýygnandylar. Ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň baştutanlary we daşary ýurtly işewü...

DOWAMY
Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “ARETI” halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarowy kabul etdi
8 Few
Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “ARETI” halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarowy kabul etdi

“ARETI” halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarow wagt tapyp kabul edendigi we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hormatly Prezidentimize hoşallyk bildirip, özüniň ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň sazlaşykly ykdysady ösüşe eýe bolan Türkmenistan bilen özara peýdaly gatnaşyklary artdyrmaga uly gyzyklanma bildirýändigini aýtdy.     Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň dünýä işewürligi, şol sanda Russiýanyň öňdebaryjy wekilleri bilen netijeli gatnaşyklar üçin hemişe açykdygyny aýtdy. Türkmenistanda amala aşyrylýan giň möçber...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Azerbaýjanyň DIM-niň ýolbaşçysynyň duşuşygynda hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary kesgitlenildi
1 Few
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Azerbaýjanyň DIM-niň ýolbaşçysynyň duşuşygynda hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary kesgitlenildi

Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurnanguly Berdimuhamedow öz ýurdunyň wekilçilikli toparyna ýolbaşçylyk edip, Hazaryň kenaryndaky şähere gelen Azerbaýjan Respublikasynyň daşary işler ministri Elmar Magerram ogly Mamedýarowy, şeýle hem Azerbaýjan Respublikasynyň Döwlet nebit kompaniýasynyň (SOСAR) maýa goýumlar we marketing boýunça wise-prezidenti Elşad Nasirowy kabul etdi.     Duşuşygyň barşynda ýokary derejede gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek bilen baglylykda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meseleleri boýunça, şeýle hem ähli ugurlarda, şol...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi
31 Ýan
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi

Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň 2018-nji ýylyň birinji aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri jemlenildi hem-de ýakyn geljek üçin wezipeler kesgitlenildi.     Mejlisiň barşynda Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň başlygy A.Osmanow ýanwar aýynda ýolbaşçylyk edýän edarasynyň alyp baran işleriniň netijeleri hem-de döwlet Baştutanymyzyň gümrük gullugynyň işlerini käm...

DOWAMY