Habarlar

Daşkentdäki çempionatda ökdeler öňe saýlanýar
12 Few
Daşkentdäki çempionatda ökdeler öňe saýlanýar

Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän Agyr atletika boýunça halkara raýdaşlyk çempionatynyň nobatdaky gününde Türkmenistanyň ýygyndysy ýene-de üç medala mynasyp boldy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Mary welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty baş müdürliginiň 5-nji sport mekdebiniň agyr atletika boýunça tälimçisi Aýsoltan Toýçyýewa 87 kilogram agram derejede çykyş edip, bäsleşigiň iki görnüşinde 203 kilogram agramy galdyryp kümüş medala mynasyp boldy. Şunda türkmenistanly türgen agyrlygy silterläp hem-de itekläp götermekde ikinji netijäni görkezdi. Türk...

DOWAMY
Milli Liderimiziň baş şygary: «Döwlet adam üçindir!»
12 Few
Milli Liderimiziň baş şygary: «Döwlet adam üçindir!»

Şu gün, 12-nji fewralda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýokary döwlet wezipesine gaýtadan saýlanylmagyna üç ýyl dolýar, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Türkmenistanlylaryň millionlarçasy ýurdumyzyň täze taryhynyň bu möhüm syýasy wakasyna gatnaşyp, geçirilen saýlawlarda milli Liderimize seslerini berdiler hem-de Gahryman Arkadagymyzyň geçirýän giň gerimli özgertmelerini goldadylar. Bu çözgütde jemgyýetimiziň bir bitewi jebisligi, halkymyzyň döwlet Baştutanymyza ynamy hem-de täze üstünliklere we sepgitlere okgunlylygy öz beýanyny tapdy. Geçen ýyll...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Bileleşiginiň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
11 Few
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Bileleşiginiň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

2020-nji ýylyň 10-njy fewralynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Diego Ruiz Alonsony kabul etdi. Ol milli Liderimize ynanç hatyny gowşurdy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Diplomat pursatdan peýdalanyp, türkmen topragynda bildirilen myhmansöýerlik üçin çuňňur hoşallyk bildirdi we Ýewropa Geňeşiniň Başlygy Şarl Mişeliň we Ýewropa Komissiýasynyň Başlygy Ursula fon der Lýaýeniň milli Liderimize aýdan hoşniýetli sözlerini ýetirdi. Şeýle hem ilçi Ýewropa ýurtlaryny...

DOWAMY
Maryda sebitleýin infrastrukturalaryň howpsuzlygynyň üpjün edilmegi boýunça seminary geçirildi
11 Few
Maryda sebitleýin infrastrukturalaryň howpsuzlygynyň üpjün edilmegi boýunça seminary geçirildi

2020-nji ýylyň 10-njy fewralynda Mary şäherinde Owganystan boýunça hyzmatdaşlygyň «Stambul prosessiniň» çäklerinde sebitleýin infrastrukturalaryň howpsuzlygynyň üpjün edilmegi boýunça bilelikdäki türkmen-owgan seminary öz işine başlady, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Bu çärä Türkmenistanyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler, içeri işler, goranmak, energetika ministrlikleriniň wekilleri we nebitgaz pudagynyň hünärmenleri, şeýle-de «Stambul prosessine» gatnaşyjy ýurtlaryň ygtyýarly wekilleri gatnaşýarlar. Seminar ÝHHG-nyň Aşgabatdaky Merke...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Saglyk ýoluny geçdi
10 Few
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Saglyk ýoluny geçdi

2020-nji ýylyň 8-nji fewralynda döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Köpetdagyň özboluşly belent gerişlerinden çekilen Saglyk ýoluny geçdi. Munuň özi milli jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmeginde döwlet Baştutanymyzyň bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak babatdaky nusgalyk göreldesiniň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Halkymyzyň abadançylygy, onuň durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlandyrylmagy, beden we ruhy taýdan sagdyn, berk bedenli ýaş nesli kemala getirmek baradaky hemmetaraplaýyn alada Türkmenis...

DOWAMY
Türkmenistanda Ýewropa Bileleşiginiň täze Ilçisi işi başlady
10 Few
Türkmenistanda Ýewropa Bileleşiginiň täze Ilçisi işi başlady

2020-nji ýylyň 8-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Diego Ruiz Alonso bilen duşuşyk geçirildi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Duşuşygyň başynda, Ilçini jogapkärçilikli wezipä bellenilmegi bilen gutlap, türkmen tarapy ähli ulgamlarda bilelikde hereket etmäge hem-de Ýewropa Bileleşiginiň wekilhanasyny goldamaga taýýardygyny beýan edildi. Duşuşygyň çäklerinde Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň özara hyzmatdaşlyk meseleleri ara alyp maslahatl...

DOWAMY