Habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň we BMG-niň Baş sekretarynyň arasynda telefon söhbetdeşligi
23 Apr
Türkmenistanyň Prezidentiniň we BMG-niň Baş sekretarynyň arasynda telefon söhbetdeşligi

2020-nji ýylyň 22-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Sekretary jenap Antoniu Guterriş bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Söhbetdeşligiň barşynda taraplar derwaýys häsiýete eýe bolan halkara meselelerini, şol sanda halkara jemgyýetçiligi üçin aýratyn jogapkärli bolan häzirki döwürde halklaryň we ýurtlaryň hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň ýola goýulmagynyň zerurlygyny ara alyp maslahatlaşdylar. Taraplar BMG-niň utgaşdyryjy hökmündäki ähmiýetini belläp geçdiler, çü...

DOWAMY
Türkmenistan BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň edaralarynyň düzümine saýlanyldy
23 Apr
Türkmenistan BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň edaralarynyň düzümine saýlanyldy

2020-nji ýylyň 21-nji aprelinde Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň edaralarynyň düzümine saýlawlar geçirildi. Onuň netijesi boýunça Türkmenistan onuň iki sany möhüm edarasyna: 2021-2025-nji ýyllar üçin Birleşen Milletler Guramasynyň Durmuş ösüşi boýunça komissiýasynayň agzalygyna we 2021-2024-nji ýyllar üçin Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüşiň bähbidine Ylym we tehnika boýunça komissiýasynyň agzalygyna saýlanyldy, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Türkmenistanyň BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň iki sany möhüm düzümine saýlanmagy ýurdumyzyň dü...

DOWAMY
Lebap welaýatynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilen çäreler
23 Apr
Lebap welaýatynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilen çäreler

2020-nji ýylyň 23-nji aprelinde Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde dürli baýramçylyk çäreleri geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Ilki bilen Türkmenabat şaherindäki Lebap welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Atda wepa-da bar, sapa-da” atly kitabynyň nemes, türk we arap dillerinde tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Bu dabara ýurduň hökümet agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralarynyň ýolbaşçylary, ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylary, mugallymlary we ta...

DOWAMY
BMG-niň we Türkmenistanyň pudak edaralarynyň wekilleriniň özarahereketleriň derwaýys meseleleri boýunça duşuşygy geçirildi
22 Apr
BMG-niň we Türkmenistanyň pudak edaralarynyň wekilleriniň özarahereketleriň derwaýys meseleleri boýunça duşuşygy geçirildi

2020-nji ýylyň 21-nji aprelinde BMG-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň binasynda aýratyn howply ýokanç keseliň ýaýramagy sebäpli ýüze çykyp biljek durmuş-ykdysady täsiri peseltmek boýunça Türkmenistanyň Hökümetiniň we BMG-niň arasyndaky Bilelikdäki Iş toparynyň ilkinji duşuşygy geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Duşuşyga Birleşen Milletler Guramasynyň we onuň biziň ýurdumyzda işleýän düzüm birlikleriniň wekilleri, şeýle-de Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, şol sanda Türkmenistanyň Daşary işler,  Maliýe we ykdysadyýet ministrliklerin...

DOWAMY
Türkmenistanyň — Bitaraplygyň mekanynyň daşary syýasaty
22 Apr
Türkmenistanyň — Bitaraplygyň mekanynyň daşary syýasaty

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan çärýekde bir gezek neşir edilýän «Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy» žurnalynyň şu ýyl çapdan çykan ilkinji sany hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda 14-nji ýanwarda Aşgabatda geçirilen «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahata aýratyn orun berdi, diýip TDH habar berýär.    Abraýly guramalaryň wekilleri çagyrylan şol iri maslahat «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýen şygar astynda geçýän 2020-nji ýylyň dowamynda meýilleşdirilen t...

DOWAMY
Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasynyň wekilleri bilen onlaýn görnüşde duşuşyk
21 Apr
Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasynyň wekilleri bilen onlaýn görnüşde duşuşyk

2020-nji ýylyň 20-nji aprelinde Türkmenistanyň DIM-de Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasynyň Global aragatnaşyklar sekretariatynyň Ýewraziýa müdiriýetiniň başlygy William Tompsonyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirildi, diýip TDH habar berýär.    Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministriniň orunbasary ýolbaşçylyk etdi.  Duşuşygyň barşynda Türkmenistan bilen Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy, şol sanda amala aşyrylýan taslamalar we çäreler ara alnyp maslahatlaşyldy. Hususan-da, ýurtda...

DOWAMY