Habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Bütindünýä welosiped güni mynasybetli gutlagy
3 Iýun
Türkmenistanyň Prezidentiniň Bütindünýä welosiped güni mynasybetli gutlagy

Mähriban halkym!  Eziz watandaşlar!  Sizi tomus paslynyň ajaýyp günlerinde halkara derejesinde bütin dünýäde, şeýle hem Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde giňden bellenýän Bütindünýä welosiped güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Parahatçylyk we dostluk ýörelgelerini dabaralandyrýan sene hökmünde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan yglan edilen bu halkara baýramy mynasybetli geçirilýän aýdym-sazly dabaralaryň, köpçülikleýin sport çäreleriniň mähriban halkymyzyň kalbynda eziz Watanymyza bolan beýik söýgini has-da artdyrjakdygyna berk ynanýaryn.  Büti...

DOWAMY
3-nji iýun - Bütindünýä welosiped güni
3 Iýun
3-nji iýun - Bütindünýä welosiped güni

3-nji iýunda bütin dünýäde şeýle hem Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni giňden bellenilýär.  Bütindünýä welosiped güni Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 2018-nji ýylyň 12-nji aprelinde bolup geçen 82-nji mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy boýunça degişli Rezolýusiýa bilen bellenildi. Dünýäniň 56 döwleti bu Rezolýusiýanyň awtordaşy bolup çykyş edýär.  «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda bu halkara baýram aýratyn ruhubelentlige beslenýär. Bu gün şansy sene mynasybetli medeni-jemgyýetçilik, bedenterbiýe-sport mazmunly çäreler...

DOWAMY
1-nji iýun Çagalary goramagyň halkara güni
1 Iýun
1-nji iýun Çagalary goramagyň halkara güni

Şu gün ýurdumyzda Çagalary goramagyň halkara güni belenilýär. Çagalaryň goramagyň halkara güni tutuş dünýäde indi 60 ýyla golaý wagt bäri bellenilýär we bu baýramçylygyň tomsuň ilkinji gününde - mekdepde dynç alynýan döwrüň başynda – işjeň we hemmetaraplaýyn dynç alynýan, saglygyň berkidilýän, sagdyn durmuş ýörelgeleriniň kemala getirilýän wagtynyň başynda bellenilmegi çuňňur many-mazmuna eýedir. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň bu baýramçylyk mynasybetli iberen gutlagynda şeýle bellenilýär:  «Gözlerimiziň guwanjy, göwünlerimiziň buýsanjy bolan bagtyýar çagalar berkarar W...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Russia Federasiýasynyň Hökümetiniň başlygyny kabul etdi
31 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti Russia Federasiýasynyň Hökümetiniň başlygyny kabul etdi

2019-njy ýylyň 31-nji maýynda Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy D.A.Medwedew Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kabul edildi diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web-saýtynda habar berilýär.  Ýokary derejeli myhman Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak maksady bilen türkmen paýtagtyna geldi. Duşuşygyň barşynda dürli ulgamlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem pugtalandyrmagyň ähmiýetli ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem abraýly halkara hem-de sebitleýin guramalarynyň çäklerinde özarahereke...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministrini kabul etdi
31 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministrini kabul etdi

2019-njy ýylyň 31-nji maýynda Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministri A.N.Aripow Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kabul edildi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web-saýtynda habar berilýär. Ýokary derejeli myhman Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak maksady bilen Aşgabat şäherine geldi. Ikitaraplabýyn gepleşikleriň barşynda Türkmenistanyň we Özbegistanyň syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwerlik ulgamlarynda mundan beýläk hem özarahereketleriniň giňeldilmegi boýunça pikirler alyşyldy.

DOWAMY
Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň arkalaşygynyň hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi geçirildi
31 Maý
Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň arkalaşygynyň hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi geçirildi

2019-njy ýylyň 31-nji maýynda Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web-saýtynda habar berilýär. Bu mejlise gatnaşmak maksady bilen GDA-nyň gatnaşyjy-döwletlerinden köpsanly ýokary derejeli wekiliýetler Türkmenistana geldiler.  Gatnaşyjylaryň arasynda Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministri N.Mamedow, Ermenistan Respublikasynyň Wise-premýer-ministri M.Grigorýan, Belarus Respublikasynyň Premýer-ministri S.Rumas, Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri A.Mamin, Gyrgyz Respu...

DOWAMY