Habarlar

Garaşsyz, Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mähriban halkyna, zähmetsöýer babadaýhanlaryna, edermen gallaçylaryna
10 Iýul
Garaşsyz, Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mähriban halkyna, zähmetsöýer babadaýhanlaryna, edermen gallaçylaryna

Mähriban halkym!  Edermen gallaçy babadaýhanlar!  Sizi berkarar ýurdumyzda galla taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamanyň üstünlikli ýerine ýetirilip, 1 million 650 müň tonnadan gowrak bugdaý hasylynyň öndürilmegi bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Siziň her biriňize berk jan saglyk, uzak ömür, maşgala abadançylygyny arzuw edýärin!  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen daýhanlarynyň öndürijilikli zähmet çekmekleri üçin döwletimiz tarapyndan ähli şertleriň döredilmegi, olaryň halal zähmetine mynasyp baha berilmegi edermen daýhanlarymyzyň ene topraga yhlas siňdirip, ondan oba...

DOWAMY
Paýtagtymyzda türkmen-bahreýn syýasy geňeşmeleri geçirildi
9 Iýul
Paýtagtymyzda türkmen-bahreýn syýasy geňeşmeleri geçirildi

2019-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Bahreýn Patyşalygynyň Daşary işler ministriniň halkara işleri boýunça orunbasary Doktor Şeýh Abdulla bin Ahmed bin Abdulla Al Halifanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen syýasy geňeşmeler geçirildi.  Geňeşmeleriň dowamynda taraplar iki döwletiň arasyndaky syýasy gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem gazanylan döwletara ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişiniň alnyp barlyşyna seretdiler. Taraplar bitaraplyk derejesine laý...

DOWAMY
  Türkmenistan — Italiýa parlamentara duşuşyklary geçirildi
9 Iýul
Türkmenistan — Italiýa parlamentara duşuşyklary geçirildi

2019-njy ýylyň 8-nji iýulynda Mejlisde Italiýa Respublikasynyň parlamentiniň Deputatlar palatasynyň wise-prezidenti Ettore Rozatonyň ýolbaşçylygynda iş sapary bilen türkmen paýtagtyna gelen wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi, diýip TDH habar berýär. Myhmanlar Türkmenistanyň ykdysady we durmuş taýdan okgunly ösüşine has uly itergi berýän, hormatly Prezidentimiz tarapyndan durmuşa geçirilýän düýpli özgertmeler bilen baglylykda, milli parlamentiň düzümi hem-de işiniň esasy ugurlary bilen tanyşdyryldy. Duşuşygyň barşynda halkara hukugynyň kadalaryny ornaşdyrmak boýunça Mejlisiň alyp barýan işleri...

DOWAMY
Türkmenistan BMG-niň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň geňeşiniň hemişelik agzasy hökmünde biragyzdan saýlanyldy
8 Iýul
Türkmenistan BMG-niň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň geňeşiniň hemişelik agzasy hökmünde biragyzdan saýlanyldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web-saýtynda habar berilişine görä, 2019-njy ýylyň 27-nji iýunynda Şweýsariýa Konferensiýasynyň esasy dolandyryjy düzüm birligi bolan Söwda we ösüş boýunça Geňeşiniň nobatdaky 66-njy mejlisiniň dowamynda Türkmenistan bu Geňeşiniň hemişelik agzasy hökmünde biragyzdan saýlanyldy.  Türkmenistan bu Geňeşiň 157-nji döwleti bolup, onuň “A” toparynyň sanawyna girizildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we ösüş boýunça Konferensiýasynyň ýokary edarasy Konferensiýa bolup, ol öz işiniň maksatnamasy bilen baglylykda meseleleri çözmegiň esasy ugurlary...

DOWAMY
Aşgabatda Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýetiniň döredilmegi baradaky resminama gol çekildi
6 Iýul
Aşgabatda Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýetiniň döredilmegi baradaky resminama gol çekildi

2019-njy ýylyň 6-njy iýulynda Aşgabatda Ýewropa Bileleşiginiň daşary işler we howpsuzlyk syýasaty boýunça Ýokary wekili, Ýewropa Komissiýasynyň Wise-Prezidenti hanym Federika Mogeriniň Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen duşuşygy geçirildi. Gepleşikleriň jemleri biýunça taraplar “Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky Wekiliýetini döretmek, onuň artykmaçlyklary we goraglylygy hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Ýewropa Bileleşiginiň, Atom Energiýasy boýunça Ýewropa Bileleşiginiň arasynda ylalaşyga” gol çekdiler, bu bolsa gatnaşyklaryň çäklerindäki ähmiýetli waka boldy.

DOWAMY
Birinji Hazar Ykdysady Forumyna bagyşlanan halkara media-forum
2 Iýul
Birinji Hazar Ykdysady Forumyna bagyşlanan halkara media-forum

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi satynyň habar bermegine görä, Birinji Hazar Ykdysady Forumyna bagyşlanan halkara media-forumy geçirildi. Birinji Hazar Ykdysady Forumy şu ýylyň 12-nji awgustynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçiriler.  Mediaforuma ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň wekilleri, halkara we milli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň žurnalistleri, syýasatşynaslar hem-de žurnalistika hünärinde okýan talyplar gatnaşdylar.  Halkara medoa-forumyň başynda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Ilçihanasynyň geňeşçisi giriş sözi bilen çyky...

DOWAMY