Habarlar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Lebap welaýatyna iş sapary
10 Iýun
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Lebap welaýatyna iş sapary

2020-nji ýylyň 9-njy iýunynda Lebap welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy, diýip TDH habar berýär. ...Ir bilen hormatly Prezidentimiz Çärjew etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň ekin meýdanlaryna geldi. Milli Liderimiziň awtoulagy kärendeçi Berdimyrat Narmedowyň ekin meýdanynyň çäginde saklandy. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Lebap welaýatynyň häkimi, birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralar...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti iş sapary bilen Lebap welaýatyna ugrady
9 Iýun
Türkmenistanyň Prezidenti iş sapary bilen Lebap welaýatyna ugrady

2020-nji ýylyň 8-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Lebap welaýatyna ugrady. Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň 5-nji iýunda geçirilen mejlisinde şu aýda ýurdumyzyň welaýatlarynda sapar bilen bolmagyň, ýerlerde galla oragynyň alnyp barlyşyny görmegiň, kabul edilen durmuş maksatnamalarymyzyň ýerine ýetirilişi bilen tanyşmagyň meýilleşdirilýändigini habar berdi, diýip TDH habar berýär. Milli Liderimiz gündogar welaýata ugramazdan öň, paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň hem-de Aşgabat...

DOWAMY
Türkmen-eýran serhedindiň çägindäki täze awtomobil köprüsiniň açylyş dabarasyna bagyşlanan duşuşyk
8 Iýun
Türkmen-eýran serhedindiň çägindäki täze awtomobil köprüsiniň açylyş dabarasyna bagyşlanan duşuşyk

2020-nji ýylyň 8-nji iýunynda türkmen-eýran serhedindiň çägindäki «Sarahs-Sarahs» gözegçilik-geçiriş nokadynda Tejen derýasynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsiniň açylyş dabarasy geçirildi. Çäre Türkmenistanyň sungat ussatlarynyň çykyşlary bilen utgaşdy we dabaraly ýagdaýda geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär. Bu ajaýyp çäre mynasybetli günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň ýokary wezipeli wekilleriniň wideokonferensiýa görnüşindäki duşuşygy geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministri, şeýle-de Aha...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
6 Iýun
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 4-nji iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň bäş aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri hem-de bu edaralaryň işini mundan beýläk-de ösdürmegiň wajyp wezipeleri girizildi, diýip TDH habar berýär. Harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklary bilen baglylykda, şu ýylyň ýanwar-maý aýlarynda alnyp barlan işler, garamagyndaky...

DOWAMY
Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň meýilnamasynyň durmuşa geçirilmegi boýunça brifing geçirildi
6 Iýun
Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň meýilnamasynyň durmuşa geçirilmegi boýunça brifing geçirildi

2020-nji ýylyň 5-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde halkara guramalary bilen işjeň hyzmatdaşlygyň netijesinde milli derejede kabul edilen Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň meýilnamasynyň durmuşa geçirilmegi boýunça brifing geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär. Brifinge Türkmenistanyň Daşary işler, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrlikleriniň, şeýle-de degişli pudak edaralarynyň ýolbaşçylary we wekilleri, ýurdumyzda işleýän diplomatik missiýalarynyň hem-de halkara guramalaryň...

DOWAMY
Daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy Sankt-Peterburg şäheriniň Hökümetiniň agzasy bilen gepleşikleri geçirildi
6 Iýun
Daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy Sankt-Peterburg şäheriniň Hökümetiniň agzasy bilen gepleşikleri geçirildi

2020-nji ýylyň 5-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Sankt-Peterburg şäheriniň Hökümetiniň agzasy – Daşary aragatnaşyklar komitetiniň başlygy Ý.Grigorýew bilen onlaýn gepleşikleri geçirildi. Duşuşyga türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministri S.Berdimuhamedow hem gatnaşdy, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär. Söhbetdeşligiň barşynda taraplar ikitaraplaýyn türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň meselelerini hem-de ýurdumyzyň Russiýa Federasiýasynyň sebitleri bilen işjeň häsiýete eýe bolan özarahereketlerini ara alyp maslahatlaşdyla...

DOWAMY