Habarlar

Paýtagtymyzda «Türkmen alabaýy» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
16 Sen
Paýtagtymyzda «Türkmen alabaýy» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugynyň habar bermegine görä, Ministrler Kabinetiniň anna güni bolan giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen alabaýyna bagyşlanan täze kitabynyň çapdan çykandygyny habar berdi.  Ägirt uly ylmy materiallary umumylaşdyrmaga esaslanan täze eser döwlet Baştutanymyzyň türkmenleriň buýsanjyna öwrülen gymmatlyklary barada ýazan kitaplarynyň üstüni ýetirer. Taryhy tejribe, däp-dessurlar ösüş we hereket üçin ygtybarly daýanç, güýç kuwwatyň we özüňe ynamyň çeşmesi bolup hyzmat edýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimu...

DOWAMY
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýyna gatnaşdy
12 Sen
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýyna gatnaşdy

2019-njy ýylyň 11-nji sentýabrynda paýtagtymyzdaky “Mekan” köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýy geçirildi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Beýik Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän forumyň işine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. Ýaşlar guramasynyň ýurdumyzyň şäherleriniň hem-de welaýatlarynyň derejesindäki düzümleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen gurultaýyň gün tertibine Ýaşlar guramasynyň öňünde durýan möhüm meseleler, häzirki döwürde döwletimiziň we jemgyýetimiziň ösüşiniň ta...

DOWAMY
Türkmenistanda geçiriljek SPECA günleriniň ara alnyp maslahatlaşylmagy üçin Ženewada SPECA ýurtlarynyň içleriniň duşuşygy geçirildi
11 Sen
Türkmenistanda geçiriljek SPECA günleriniň ara alnyp maslahatlaşylmagy üçin Ženewada SPECA ýurtlarynyň içleriniň duşuşygy geçirildi

2019-njy ýylyň 9-njy sentýabrynda BMG-niň Ženewadaky Bölüminiň Türkmen otagynda 2019-njy ýylda Türkmenistanyň BMG-niň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysadyýetleri üçin Ýörite maksatnamasynyň (SPECA) Dolandyryş geňeşinde we Ykdysady forumynda başlyklyk etmeginiň çäklerinde SPECA-nyň  2019-njy ýylyň noýabrynda Aşgabatda geçiriljek günleri bilen bagly bolan meseleleri ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen SPECA ýurtlarynyň Içleriniň duşuşygy geçirildi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web-saýty habar berýär. Duşuşygyň başynda BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň Ýerine ýeti...

DOWAMY
Ženewada HZG-nyň 144 konwensiýasynyň ratifisirlenmegi hakyndaky resminamanyň gowşurlyş dabarasy geçirildi
10 Sen
Ženewada HZG-nyň 144 konwensiýasynyň ratifisirlenmegi hakyndaky resminamanyň gowşurlyş dabarasy geçirildi

2019-njy ýylyň 9-njy sentýabrynda Ženewada Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan gol çekilen Halkara zähmet guramasynyň Konwensiýasyna, ýagny Halkara zähmet kadalarynyň ulanylmagyna ýardam bermek üçin üçtaraplaýyn geňeşmelere goşulyşmak hakyndaky 144 Konwensiýasyna goşulmak hakyndaky resminamasynyň  HZG-nyň Baş direktory Gaý Raýdere gowşurmak dabarasy geçirildi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web-saýty habar berýär. Dabaranyň çäklerinde Türkmenistanyň Ilçisi, Hemişelik wekili Halkara zähmet maslahatynyň 108-nji sessiýasynyň we HZG-nyň 100 ýyllygynyň üstünlikli geçirilme...

DOWAMY
2019-njy ýylyň 5-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi.
6 Sen
2019-njy ýylyň 5-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi.

Mejlisiň gün tertibine laýyklykda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň jemlerine, degişli düzümleriň guramaçylyk meselelerine garaldy, şeýle hem döwrebap sanly ulgamy nazara alyp, düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da döwrebaplaşdyrmak we işgärler üpjünçiligini gowulandyrmak boýunça möhüm wezipeler kesgitlenildi. Mejlisiň dowamynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ozal beren tabşyryklaryny nazara almak bilen, şu ýylyň sekiz aýynda ýer...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
4 Sen
Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

2019-njy ýylyň 3-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Onuň gün tertibine ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryny amala aşyrmak, möwsümleýin oba hojalyk işlerini geçirmek, öňde boljak baýramçylyk senelerine we şanly wakalara görülýän taýýarlyk bilen...

DOWAMY