Habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň telefon arkaly gepleşigi
26 Few
Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň telefon arkaly gepleşigi

2019-njy ýylyň 26-njy fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly gepleşik geçirildi. Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri telefon arkaly gepleşigiň dowamynda 2019-njy ýylyň 12-nji aprelinde Daşkent şäherinde geçiriljek Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Maslahat beriji duşuşygyna taýýarlyk görlüşini ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, suw diplomatiýasy meselelerine aýratyn üns berildi. Sebitiň suw gorlaryny aýawly saklamagyň we netijeli peýdalanmak bu gün...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
25 Few
Hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

2019-njy ýylyň 25-nji fewralynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynyň gün tertibine özgertmeler maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi, sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ugurlary, şeýle hem oba hojalyk işleriniň depgini bilen baglanyşykly meseleler girizildi. Mejlisiň barşynda Döwlet Baştutanymyza ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, hususan-da, oba hojalyk ekinlerini...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Golf klubyna bardy
24 Few
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Golf klubyna bardy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow egindeşleri bilen paýtagtymyzdaky Golf klubynyň meýdançasynda bolup, sportuň bu görnüşini wagyz etmek boýunça geçirilen işler bilen tanyşdy. Ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy A.Dadaýew we Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew häzirki döwürde paýtagtymyzyň çäklerinde ýerine ýetirilýän gurluşyk işleriniň netijeleri, sport ulgamyna degişli täze desgalary gurmak boýunça meýilleşdirilen çäreler, şeýle hem paýtagtymyzyň ýokary ekologiýa derejesini üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdiler. Şeýle hem m...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti ýaşaýyş jaý toplumynyň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy we Sport ulag merkezine bardy
23 Few
Türkmenistanyň Prezidenti ýaşaýyş jaý toplumynyň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy we Sport ulag merkezine bardy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde ýurdumyzyň IIM-niň şahsy düzümine niýetlenen ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy, ulanmaga berlen jaýlarda döredilen şertler we gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýan desgalaryň ýagdaýy bilen tanyşdy, şeýle hem Içeri işler ministrliginiň Sport ulag merkezine bardy. IIM-niň buýurmasy esasynda bina edilýän ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygyny bu düzüme degişli gurluşyk birleşigi alyp barýar. Her biri iki gatdan ybarat bolan jaýlarda giň otaglaryň bäşisi ýerleşdirilendir. Ýurdumyzda häzirki döwürde bina edilýän ähli ýa...

DOWAMY
Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisi
22 Few
Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy, şeýle hem birnäçe resminamalar kabul edildi. Mejlisiň barşynda hormatly Prezidentimize ýurdumyzy we onuň sebitlerini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, welaýatlaryň ykdysadyýeti, Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. Şeýle hem Milli Liderimiziň garamagyna «Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi hakynda Düzgünnamany tassyklamak hakynda»...

DOWAMY
Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda ikiçäk duşuşygy boldy
21 Few
Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda ikiçäk duşuşygy boldy

2019-njy ýylyň 21-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani bilen duşuşdy. Iki ýurduň Baştutanlary halkara we sebitdäki derwaýys meselelere, şol sanda Owganystanda parahatçylygy gazanmak üçin Türkmenistanyň halkara başlangyçlarynyň orny we geljegi, şeýle hem türkmen-owgan dost-doganlyk gatnaşyklarynyň gün tertibinde duran netijeli syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, ulag-aragatnaşyk, energetika we beýleki ulgamlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar, şunuň bilen bi...

DOWAMY