Habarlar

GDA-nyň ýerine ýetiriji komitetiniň wekiliýeti bilen duşuşyk
21 Awg
GDA-nyň ýerine ýetiriji komitetiniň wekiliýeti bilen duşuşyk

2019-njy ýylyň 20-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistana iş sapary bilen gelen GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň Başlygynyň orunbasary - Ýerine ýetiriji sekretarynyň orunbasary S.Iwanowyň ýolbaşçylygyndaky GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web-saýtynda habar berilýär. Duşuşygyň başynda taraplar şu ýyl Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna Başlyklyk etmeginiň çäklerinde çäreleriň meýilnamalaýyn durmuşa geçirilişini kanagatlanma bilen belläp geçdiler, bu bols...

DOWAMY
Aşgabatda aral deňziniň çökgünliginiň we daşky gurşawyň ýaramazlaşmagynyň ýetirýän täsirleriniň ara alnyp maslahatlaşylmagy boýunça tegelek stol geçirilýär
21 Awg
Aşgabatda aral deňziniň çökgünliginiň we daşky gurşawyň ýaramazlaşmagynyň ýetirýän täsirleriniň ara alnyp maslahatlaşylmagy boýunça tegelek stol geçirilýär

2019-njy ýylyň 21-nji awgustynda Türkmenistanyň paýtagtynda Aral deňziniň çökgünliginiň we daşky gurşawyň ýaramazlaşmagynyň eneleriň we çagalaryň saglyk hem-de iýmit ýagdaýlaryna ýetirýän täsirleriniň ara alnyp maslahatlaşylmagy boýunça tegelek stol öz işine başlady. Çäre Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen bilelikde guraldy diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web-saýtynda habar berilýär. Tegelek stoluň işine Türkmenistanyň birnäçe ministrlikle...

DOWAMY
Birinji Hazar ykdysady forumynyň jemleri boýunça Beýannama kabul edildi
15 Awg
Birinji Hazar ykdysady forumynyň jemleri boýunça Beýannama kabul edildi

2019-njy ýylyň 11-12-nji awgustynda Türkmenistanyň Türkmenbaşy şäherinde geçirilen Birinji Hazar ykdysady forumyň jemleri boýunça beýannama kabul edildi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär.  Resminama Hazar ykdysady forumyny Hazarýaka döwletleriniň kenarýaka şäherlerinde yzygiderli esasda geçirmegi teklip edýär.  2018-nji ýylyň 12-nji awgustynda Gazagystanyň Aktau şäherinde ýokary derejedäki Bäşinji Hazar duşuşygynyň netijeleri boýunça gol çekilen, Hazar sebitiniň ýurtlarynyň arasynda hyzmatdaşlygy hil taýdan täze gatnaşyklaryň derejesine çykarmak üçin şertleri döredý...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze binalaryň hem-de Awaza şypahana zolagyny ösdürmegiň taslamalary bilen tanyşdy
9 Awg
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze binalaryň hem-de Awaza şypahana zolagyny ösdürmegiň taslamalary bilen tanyşdy

2019-njy ýylyň 8-nji awgustynda Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugynyň habar bermegine görä, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hazaryň kenaryndaky «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna ugrady, bu ýerde halkara derejeli häzirki zaman deňiz şypahanasy kemala geldi.  Hormatly Prezidentimiz «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna tarap ugur aldy we ýolugra bu ajaýyp künjekde dynç almak üçin döredilen şertler bilen tanyşdy. Milli Liderimiz deňiz şypahanasynda dynç almagyň dürli görnüşlerini ösdürmegiň ähmiýetini belläp, dynç alýanlara hödürlenilýän hyzmatlar toplumyny üpjün etmegiň...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
9 Awg
Türkmenistanyň Prezidenti «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

2019-njy ýylyň 8-nji awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarowy kabul etdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Ol birinji Hazar ykdysady forumynyň çärelerine gatnaşmak üçin Türkmenistana geldi. Duşuşygyň barşynda dürli ulgamlarda, şol sanda nebitgaz ulgamynda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň geljegi barada düýpli pikir alşyldy. Şunuň bilen baglylykda, ýakyn wagtda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumynyň ähmiýeti nygtaldy. Bu forum halkara söwda-ykdysady gatnaşyklary işjeňleşdirmäge,...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti «Çalyk Holding» kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
9 Awg
Türkmenistanyň Prezidenti «Çalyk Holding» kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

2019-njy ýylyň 8-nji awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen «Çalyk Holding» kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Ahmet Çalygy kabul etdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Duşuşygyň dowamynda «Çalyk Holdingiň» ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidentine kompaniýa ynanylan taslamalary durmuşa geçirmegiň barşy we ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Hususan-da, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan halkara gaz geçirijisiniň ugry boýunça 500 kilowolt güýjen...

DOWAMY