Habarlar

Türkmenistanda Saud Arabystany Patyşalygynyň Medeniýet günleri açyldy
19 Apr
Türkmenistanda Saud Arabystany Patyşalygynyň Medeniýet günleri açyldy

2019-njy ýylyň 18-nji aprelinde türkmen paýtagtynda Saud Arabystany Patyşalygynyň Medeniýet günleri açyldy. Bu çäräni Saud Arabystany Patyşalygynyň Media ministrligi hem-de ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi guradylar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet hanarlar gullugy habar berýär. Şu çäre dürli döredijilik forumlaryna gatnaşmak arkaly medeni-ynsanperwer ulgamda türkmen-saud gatnaşyklaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmaga we giňeltmäge ýardam etmäge gönükdirilendir. Bu döredijilik forumyny geçirmek üçin Türkmenistana dostlukly ýurduň medeniýet edaralarynyň ýolbaşçylary we hünärmenleri, dörediji...

DOWAMY
Aşgabatda ýokary derejeli türkmen-koreý gepleşikleri geçirilýär
18 Apr
Aşgabatda ýokary derejeli türkmen-koreý gepleşikleri geçirilýär

2019-njy ýylyň 17-nji aprelinde Aşgabatda ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže Iniň resmi taýdan garşylamak dabarasy boldy, diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Dabara Garaşsyzlyk meýdanyna boldy. Bu ýerde Koreýanyň Liderini Türkmenistanyň resmi wekiliýetiniň agzalary bilen tanyşdyrýarlar. Prezident Mun Çže In ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary bilen hem tanyşýar.  Iki ýurduň Liderleriniň Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň Döwlet baýdaklarynyň öňünde resmi ýagdaýda surata düşmek dabarasyndan soň, ýokary dere...

DOWAMY
Türkmenistanda terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we guramaçylykly jenaýatçylyga garşy göreşmek boýunça ÝHHG-niň ýokary derejeli sebitleýin maslahaty öz işine başlady
18 Apr
Türkmenistanda terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we guramaçylykly jenaýatçylyga garşy göreşmek boýunça ÝHHG-niň ýokary derejeli sebitleýin maslahaty öz işine başlady

Merkezi Aziýa ýurtlaryndan, şeýle hem ÝHHG-niň hyzmatdaşlyk boýunça gatnaşyjy-döwletlerinden gelen 200 golaý wekiller we hyzmatdaşlary, şol sanda halkara guramalarynyň halkara bilermenleri 2019-njy ýylyň 17-nji aprelinde Aşgabatda öz işine başlan terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we guramaçylykly jenaýatçylyga garşy göreşmek boýunça ÝHHG-niň ýokary derejeli sebitleýin maslahatyna gatnaşdylar, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär.   Bu maslahat Türkmenistanyň Daşary işler hem-de Maliýe we ykdysadyýet ministrlikleriniň ýardam bermeginde ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkezi, ÝHHG-...

DOWAMY
Türkmenistanda Saud Arabystany Patyşalygynyň Medeniýet günleri açyldy
18 Apr
Türkmenistanda Saud Arabystany Patyşalygynyň Medeniýet günleri açyldy

2019-njy ýylyň 18-nji aprelinde türkmen paýtagtynda Saud Arabystany Patyşalygynyň Medeniýet günleri açyldy. Bu çäräni Saud Arabystany Patyşalygynyň Media ministrligi hem-de ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi guradylar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet hanarlar gullugy habar berýär. Şu çäre dürli döredijilik forumlaryna gatnaşmak arkaly medeni-ynsanperwer ulgamda türkmen-saud gatnaşyklaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmaga we giňeltmäge ýardam etmäge gönükdirilendir. Bu döredijilik forumyny geçirmek üçin Türkmenistana dostlukly ýurduň medeniýet edaralarynyň ýolbaşçylary we hünärmenleri, dörediji...

DOWAMY
Aşgabatda ÝHHG-niň Türkmenistandaky merkeziniň açylmagynyň 20-ýyllygy bellenildi
17 Apr
Aşgabatda ÝHHG-niň Türkmenistandaky merkeziniň açylmagynyň 20-ýyllygy bellenildi

2019-njy ýylyň 16-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň açylmagynyň 20-ýyllygyna bagyşlanan maslahat geçirildi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Bu senäniň baýram edilmeginiň çäklerinde guralýan çäreler «Ýigrimi ýyl hereketde!» şygar astynda geçirilýär. Forum Türkmenistan bilen ÝHHG-niň arasyndaky 20 ýyllyk hyzmatdaşlygyň netijelerini jemlemek üçin özboluşly meýdança öwrüldi. Ýurdumyz Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň doly ygtyýarly agzasy bolmak bilen, öz üstüne alan borçnamalaryny yzygiderli ýerine...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Baş sekretary bilen duşuşdy
17 Apr
Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Baş sekretary bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugynyň haabr bermegine görä 2019-njy ýylyň 16-njy aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň açylmagynyň 20 ýyllygyna gabatlanylan çärelere gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna gelen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Baş sekretary jenap Tomas Greminger bilen duşuşdy.  Söhbetdeşligiň barşynda Türkmenistan bilen ÝHHG-niň arasyndaky uzakmöhletli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegine degişli meseleleriň birnäçesi boýunça pikir alşyldy.  Ýewraziýa giňişliginde täze halkara ul...

DOWAMY