Habarlar

Türkmenistan BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň agzalygyna saýlanyldy
16 Iýun
Türkmenistan BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň agzalygyna saýlanyldy

Ýurdumyzyň 2019 — 2021-nji ýyllar üçin Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Durmuş geňeşiniň agzalygyna saýlanylmagy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň netijeli daşary hem-de içeri syýasatynyň halkara ykrarnamasyna we belent baha mynasyp bolýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Bu waka 13-nji iýunda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 96-njy mejlisinde bolup geçdi.     Milli Liderimiz ildeşlerimizi bu şanly waka bilen gutlap, Garaşsyz hem Bitarap döwletimiziň häzirki döwrüň wajyp wezipelerini çözmäge işjeň gatnaşmaga ygrarlydygyny, parahatçylygyň, döred...

DOWAMY
Türkmenistanda Oraza baýramy bellenildi
16 Iýun
Türkmenistanda Oraza baýramy bellenildi

2018-nji ýylyň 15-nji iýulynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen iş güni däl diýlip yglan edilen şu gün ýurdumyzda Oraza baýramy giňden bellenildi. Ir säher bilen ýurdumyzyň ähli metjitlerinde mukaddes Oraza aýynyň tamamlanmagynyň hatyrasyna namaz okaldy.      Oraza baýramy mynasybetli hormatly Prezidentimiz ähli türkmen halkyny gutlady. Oraza baýramyny parahatçylygy we ynsanperwerligi rowaçlandyrýan, halkymyzyň watansöýüjilik duýgusyny, döredijilik hyjuwyny, zähmet joşgunyny belende göterýän çuňňur many-mazmunly hem-de aýratyn taryhy ähmiýetli baýramçylyk hökmü...

DOWAMY
Ylymlar güni mynasybetli halkara forum
13 Iýun
Ylymlar güni mynasybetli halkara forum

Türkmen paýtagtynda ýurdumyzda giňden bellenilýän Ylymlar gününe gabatlanylan “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar” atly iki günlük halkara forum öz işine başlady.     Maslahata ýaş türkmen alymlaryndan, mugallymlaryndan başga-da, 30-dan gowrak ýurduň ylmy toparlarynyň wekilleri, şol sanda Russiýanyň, ABŞ-nyň, Ýaponiýanyň, Koreýa Respublikasynyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Beýik Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Ispaniýanyň, Bangladeşiň, Türkiýäniň, Eýranyň, Finlýandiýanyň, Bolgariýanyň, Azerbaýjanyň, Belarusuň, Gruziýanyň,...

DOWAMY
Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahatynda birnäçe Ylalaşyklar tassyklandy
12 Iýun
Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahatynda birnäçe Ylalaşyklar tassyklandy

Türkmenistanyň Mejlisi «Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda ekstradisiýa etmek hakynda Şertnamany tassyklamak hakynda», «Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda jenaýat işleri boýunça özara hukuk kömegini bermek hakynda Şertnamany tassyklamak hakynda», «Terrorçylyga, guramaçylykly jenaýatçylyga, neşe serişdeleriniň, psihotrop maddalaryň we olaryň prekursorlarynyň bikanun dolanyşygyna hem-de jenaýatlaryň beýleki görnüşlerine garşy göreşmekde Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Hökümetiniň arasynda Ylalaşygy tassyklamak hakynda», «Halk...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistan — ABŞ» işewür geňeşiniň ýerine ýetiriji direktoryny kabul etdi
7 Iýun
Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistan — ABŞ» işewür geňeşiniň ýerine ýetiriji direktoryny kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» işewür geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty kabul etdi.      Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutanymyz we işewür netijeli gatnaşyklaryň geljekki ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar hem-de ABŞ-nyň işewür toparlarynyň dürli pudaklardaky bilelikdäki maýa goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine gatnaşmaga bolan mümkinçiliklerine garadylar. Şunuň bilen baglylykda, netijeli gatnaşyklary giňeltmegiň oňyn ýollarynyň döredilmegine ýardam berýän işewürlik maslahatlaryny yzygiderli geçirmegiň ähmiýeti barada aýdy...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Bütindünýä welosiped güni mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy
4 Iýun
Hormatly Prezidentimiz Bütindünýä welosiped güni mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy

2018-nji ýylyň 3-nji iýunynda dünýäniň köp ýurtlarynda ilkinji gezek Bütindünýä welosiped güni bellenildi. Bu sene hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan esaslandyryldy. Bu waka ýurdumyzyň ynsanperwerlik ýörelgelerini kemala getirýän döwlet hökmünde halkara derejede döredijilik we parahatçylyk dörediji kuwwatyny ýene bir gezek äşgär etdi.      BMG-niň Baş Assambleýasy öz Rezolýusiýasy bilen Türkmenistanda sporty we bedenterbiýe-sagaldyş hereketini ösdürmek, jemgyýetiň ekologiýa medeniýetini kemala getirm...

DOWAMY