Habarlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinden
7 Few
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinden

2016-njy ýylyň 5-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda şu ýylyň ilkinji aýynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlendi, birnäçe resminamalaryň taslamalaryna we ýolbaşçylar bilen bagly käbir meselelere seredildi, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlisiň gün tertibini yglan edip, hormatly Prezidentimiz işgärler boýunça ähli degişli resminamalara gol çekdi. Soňra gün tertibine girizilen meseleleri ara alyp maslah...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden
5 Few
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden

2016-nji ýylyň 4-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2016-njy ýylyň birinji aýynda alyp baran işleriniň netijeleri, olaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak we döwrebaplaşdyrmak hem-de işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly meseleler girizildi. Mejlisde Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy D.Baýramow ýolbaşçylyk edýän...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň Türkmenistandaky adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
4 Few
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň Türkmenistandaky adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

2016-njy ýylyň 3-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjjan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hasan Sultan ogly Zeýnalowy kabul etdi. Diplomat döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy. Duşuşygyň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklary ähli ugurlar boýunça  ösdürmegiň geljegi hakynda gyzyklanma bildirilýän pikir alyşmalar boldy. Döwlet Baştutanymyz we ilçi söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek, energetika howpsuzlygyny üpjün etmekde, ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmekde netijeli işewür hyzmatdaşlygy giňeltme...

DOWAMY
Türkmenistanda Eýranyň Medeniýet günleri açyldy
3 Few
Türkmenistanda Eýranyň Medeniýet günleri açyldy

2016-njy ýylyň 2-nji fewralynda paýtagtymyzda Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri açyldy. Oňa gatnaşmak üçin EYR-nyň Medeniýet we yslam aragatnaşyklary boýunça guramasynyň başlygy Abuzar Ebrahimi Torkamanyň ýolbaşçylygynda uly döredijilik wekiliýeti Aşgabada geldi. Bu uly çäre Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan EYR-nyň ýurdumyzdaky ilçihanasynyň Medeniýet merkezi bilen bilelikde guraldy. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhaniniň başlangyjy bilen Medeniýet günleriniň her ýylda geçi...

DOWAMY
Awstriýa Respublikasynyň wekiliýetiniň sapary
3 Few
Awstriýa Respublikasynyň wekiliýetiniň sapary

2016-njy ýylyň 2-nji fewralynda Türkmenistanyň Mejlisinde Awstriýa Respublikasynyň Milli Geňeşiniň ikinji prezidenti jenap Karlhaýns Kopfyň ýolbaşçylygynda paýtagtymyza gelen wekiliýetiň agzalary bilen duşuşyk geçirildi. Söhbetdeşligiň barşynda myhmanlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda alnyp barylýan Türkmenistanyň daşary we içeri syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bilen tanyşdyryldy. Ýurdumyzda durmuşa geçirilýän özgertmeler maksatnamalaryny kanunçylyk taýdan üpjün etmekde möhüm orun berilýän milli parlamentiň işleriniň wajyp ugurlary duşuşygyň mowzuklaryn...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti konstitusion toparyň mejlisini geçirdi
3 Few
Türkmenistanyň Prezidenti konstitusion toparyň mejlisini geçirdi

2016-njy ýylyň 2-nji fewralynda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Konstitusiýasyny kämilleşdirmek baradaky konstitusion toparyň mejlisi geçirildi.  Mejlisi açyp we onuň gün tertibini yglan edip, döwlet Baştutanymyz häzirki döwürde döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleri kanunçylyk taýdan berkitmegiň örän möhüm wezipe bolup durýandygyny aýtdy. Şu wezipeden ugur alyp, biz Esasy Kanunymyzy dünýä ölçeglerine we döwrüň talaplaryna laýyk getirmek üçin 2014-nji ýylda konstitusion özgertmeleri geçirip...

DOWAMY