Habarlar

1-nji iýun Çagalary goramagyň halkara güni
1 Iýun
1-nji iýun Çagalary goramagyň halkara güni

Şu gün ýurdumyzda Çagalary goramagyň halkara güni belenilýär. Çagalaryň goramagyň halkara güni tutuş dünýäde indi 60 ýyla golaý wagt bäri bellenilýär we bu baýramçylygyň tomsuň ilkinji gününde - mekdepde dynç alynýan döwrüň başynda – işjeň we hemmetaraplaýyn dynç alynýan, saglygyň berkidilýän, sagdyn durmuş ýörelgeleriniň kemala getirilýän wagtynyň başynda bellenilmegi çuňňur many-mazmuna eýedir. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň bu baýramçylyk mynasybetli iberen gutlagynda şeýle bellenilýär:  «Gözlerimiziň guwanjy, göwünlerimiziň buýsanjy bolan bagtyýar çagalar berkarar W...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Russia Federasiýasynyň Hökümetiniň başlygyny kabul etdi
31 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti Russia Federasiýasynyň Hökümetiniň başlygyny kabul etdi

2019-njy ýylyň 31-nji maýynda Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy D.A.Medwedew Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kabul edildi diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web-saýtynda habar berilýär.  Ýokary derejeli myhman Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak maksady bilen türkmen paýtagtyna geldi. Duşuşygyň barşynda dürli ulgamlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem pugtalandyrmagyň ähmiýetli ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem abraýly halkara hem-de sebitleýin guramalarynyň çäklerinde özarahereke...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministrini kabul etdi
31 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministrini kabul etdi

2019-njy ýylyň 31-nji maýynda Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministri A.N.Aripow Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kabul edildi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web-saýtynda habar berilýär. Ýokary derejeli myhman Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak maksady bilen Aşgabat şäherine geldi. Ikitaraplabýyn gepleşikleriň barşynda Türkmenistanyň we Özbegistanyň syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwerlik ulgamlarynda mundan beýläk hem özarahereketleriniň giňeldilmegi boýunça pikirler alyşyldy.

DOWAMY
Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň arkalaşygynyň hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi geçirildi
31 Maý
Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň arkalaşygynyň hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi geçirildi

2019-njy ýylyň 31-nji maýynda Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web-saýtynda habar berilýär. Bu mejlise gatnaşmak maksady bilen GDA-nyň gatnaşyjy-döwletlerinden köpsanly ýokary derejeli wekiliýetler Türkmenistana geldiler.  Gatnaşyjylaryň arasynda Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministri N.Mamedow, Ermenistan Respublikasynyň Wise-premýer-ministri M.Grigorýan, Belarus Respublikasynyň Premýer-ministri S.Rumas, Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri A.Mamin, Gyrgyz Respu...

DOWAMY
Türkmenistanda haly baýramy bellenildi
27 Maý
Türkmenistanda haly baýramy bellenildi

2019-njy ýylyň 26-njy maýynda Türkmenistanda haly baýramy giňden bellenildi diýip turkmenistan.ru. habar berýär.  Bu baýramçylyk  mynasybetli «Dünýäniň bezegi türkmen halysy» atly halkara sergi we Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XIX mejlisi geçirildi. Dabaralara gatnaşmak üçin paýtagtymyza Ýewropanyň hem-de Aziýanyň dürli döwletlerinden, şol sanda Germaniýadan, Fransiýadan, Hytaýdan, Saud Arabystanyndan, Türkiýeden, Owganystandan, Özbegistandan we beýleki ýurtlardan myhmanlar geldiler. Milli muzeýiň ýanynda şu gün ýaýbaňlandyrylan owadan sergi myhmanlara türkmen obasynyň keşb...

DOWAMY
Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresi işiniň jemlerini jemledi
23 Maý
Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresi işiniň jemlerini jemledi

2019-njy ýylyň 22-nji maýynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda iki günüň dowamynda geçirilen X Halkara gaz kongresi öz işini tamamlady, TDH habar berýär. Bu ýöriteleşdirilen çärä 30 döwletden gatnaşan wekiller türkmen hyzmatdaşlary bilen geljekki hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Olaryň hatarynda 100-den gowrak nebitgaz kompaniýalarynyň, halkara guramalarynyň, ýurdumyzyň we daşary döwletleriň ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hem-de ylmy-barlag merkezleriniň wekilleri bar. Kongrese gatnaşyjylaryň «Galkynyş» iri gaz käniniň senagat taýdan özleşdiri...

DOWAMY