Habarlar

Döwlet gümrük gullugynda bolan iş maslahatynda ulag düzümlerini ösdürmegiň wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy
23 Iýun
Döwlet gümrük gullugynda bolan iş maslahatynda ulag düzümlerini ösdürmegiň wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Döwlet gümrük gullugynda 20-nji iýunda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisiniň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňde goýlan wezipeleri çözmek bilen baglylykda ýurdumyzyň ulag-üstaşyr mümkinçiligini durmuşa geçirmegiň meselelerine bagyşlanylan iş maslahatynda geçirildi. Döwlet Baştutanymyz bu ugurda degişli gulluklaryň geljekki wezipelerini kesgitläp, ulag ulgamynda iri taslamalaryň başyny başlaýjy hökmünde Türkmenistanyň hyzmatdaşlyk etmegiň täze geoykdysady we geoulag giňişliginiň gurluşyny kemala getirmäge uly goşant goşýandygyny nygtady. Iş maslaha...

DOWAMY
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden
21 Iýun
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden

2017-nji ýylyň 20-nji iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine milli durmuş-ykdysady ösüş babatda harby we hukuk goraýjy edaralaryň öňünde durýan wezipeler hem-de bu düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny yzygiderli berkitmek bilen baglanyşykly meseleler girizildi. Döwlet gümrük gullugynyň täze binasynda geçirilen mejlisde şeýle hem ýurdumyzyň ulag-üstaşyr kuwwatyndan netijeli peýdalanmaga ýardam bermek hem-de bu ugurda geljek uly ugurl...

DOWAMY
Döwlet Baştutanymyz Ýaragly Güýçleriň edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryny gutlady
17 Iýun
Döwlet Baştutanymyz Ýaragly Güýçleriň edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryny gutlady

Bedew bady bilen ynamly öňe barýan eziz Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny pugtalandyrmak, konstitusion gurluşyny, asyrlardan gözbaş alýan milli gymmatlyklarymyzy we bähbitlerimizi, raýatlarymyzyň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün etmek hem-de döredijilikli zähmetini goramak, jemgyýetimizde kanunylygy, hukuk tertibini has-da berkitmek siziň mukaddes borjuňyzdyr diýip hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gutlagynda aýdylýar. Ýurdumyzda giň gerimli özgertmeler amala aşyrylýar. Bu özgertmeleriň esasy maksady ýurdu...

DOWAMY
Aşgabatda Hökümetara türkmen-wenger toparynyň üçünji mejlisi geçirildi
17 Iýun
Aşgabatda Hökümetara türkmen-wenger toparynyň üçünji mejlisi geçirildi

2017-nji ýylyň 16-njy iýunynda Ykdysadyýet we ösüş ministrliginde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-wenger toparynyň üçünji mejlisi geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin Wengriýanyň daşary işler we söwda ministriniň orunbasary Iştwan Mikolanyň baştutanlygyndaky wekiliýet paýtagtymyza geldi. Türkmen tarapyndan duşuşyga ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Taraplar haryt dolanyşygyny artdyrmagyň meseleleri boýunça tekliplerini aýtdylar. Şunda maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmäge hem-de bilelikdäki kärhanalary döretmäge işewür...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Gadyr gijesi mynasybetli günä geçmek hakyndaky Permana gol çekdi
17 Iýun
Türkmenistanyň Prezidenti Gadyr gijesi mynasybetli günä geçmek hakyndaky Permana gol çekdi

2017-nji ýylyň 16-njy iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow “Iş kesilenleriň mukaddes Gadyr gijesi mynasybetli günäsini geçmek hakyndaky” Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda, türkmenistanlylaryň 1029-sy mundan beýläk jeza çäresini çekmekden boşadylar. Bellenilişi ýaly, resminama rehimdarlyk we ynsanperwerlik ýörelgelerini goldanyp, türkmen jemgyýetiniň hem-de her bir maşgalanyň agzybirligini we bitewüligini has-da pugtalandyrmak maksady bilen gol çekildi.

DOWAMY
  Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterreşiň arasyndaky gepleşikler
14 Iýun
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterreşiň arasyndaky gepleşikler

2017-nji ýylyň 13-nji iýunynda türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza iş sapary bilen gelen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterreşiň arasynda gepleşikler geçirildi. Giňişleýin düzümde, iki tarapyň wekiliýetleriniň gatnaşmagynda geçirilen gepleşiklerde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belent mertebeli myhmany hem-de onuň ýanyndaky wekiliýetiň agzalaryny myhmansöýer türkmen topragynda tüýs ýürekden mübärekläp we ýurdumyza gelip görmäge çakylygy kabul edendigi üçin minnetdarlyk bildirip, şu ýyl Türkmenistany...

DOWAMY