Habarlar

Beýik ýüpek ýoly: taryhy ýörelge we goşulyşmagyň häzirkizaman syýasaty
12 Few
Beýik ýüpek ýoly: taryhy ýörelge we goşulyşmagyň häzirkizaman syýasaty

2016-njy ýylyň 10-njy fewralynda ir bilen Sarahs demir ýol menzilinde Hytaý-Gazagystan-Türkmenistan–Eýran ugry boýunça herekete girizilen synag otlusyny garşylamak dabarasy boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kuwwatly ulag-üstaşyr düzümi döretmek arkaly özara bähbitli ykdysady gatnaşyklary giňeltmäge we halkara hyzmatdaşlygyny berkitmäge gönükdirilen giň gerimli taslamalaryň başyny başlady. Synag gatnawy bu taslama gatnaşýan ýurtlaryň her birinde demir ýol arkaly ýük daşamagy ýola goýmak hem-de logistikany kadalaşdyrmak üçin birnäçe iş düzgünlerini girizmäge gönükdirilend...

DOWAMY
Aşgabatda Türkiýäniň eksport harytlarynyň sergisi açyldy
10 Few
Aşgabatda Türkiýäniň eksport harytlarynyň sergisi açyldy

2016-njy ýylyň 9-njy fewralynda türkmen paýtagtynda Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň däp bolan sergisi öz işine başlady, bu çäräni Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy “Meridýen Uluslararasi Fuarçilik” türk kompaniýasy bilen bilelikde gurdy.  Köpugurly sergi türk öndürijileriniň eksporta iberýän harytlarynyň dürli görnüşlerini görkezýär, onuň diwarlyklarynda maşyn gurluşygy, enjamlar we senagat hem-de oba hojalyk pudaklary üçin ätiýaçlyk şaýlaryň toplumlary, gurluşyk serişdeleri, durmuş tehnikasy we elektronika enjamlary, mebel, dokma önümleri, durmuş himiýasy, parfýumeriýa önümle...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň ykdysadyýet ministrini kabul etdi
10 Few
Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň ykdysadyýet ministrini kabul etdi

2016-njy ýylyň 9-njy fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň Eksport harytlarynyň sergisine gatnaşmak üçin öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip türkmen paýtagtyna gelen Türkiýe Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mustafa Elitaşy kabul etdi.  Duşuşygyň barşynda döwlet Baştutanymyz we myhman türkmen-türk gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alşyp, netijeli söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek, ikitaraplaýyn haryt dolanyşygynyň gerimini giňeltmek, bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek üçin uly mümkinçilikleriniň bardygyny bellediler....

DOWAMY
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinden
7 Few
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinden

2016-njy ýylyň 5-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda şu ýylyň ilkinji aýynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlendi, birnäçe resminamalaryň taslamalaryna we ýolbaşçylar bilen bagly käbir meselelere seredildi, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlisiň gün tertibini yglan edip, hormatly Prezidentimiz işgärler boýunça ähli degişli resminamalara gol çekdi. Soňra gün tertibine girizilen meseleleri ara alyp maslah...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden
5 Few
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden

2016-nji ýylyň 4-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2016-njy ýylyň birinji aýynda alyp baran işleriniň netijeleri, olaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak we döwrebaplaşdyrmak hem-de işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly meseleler girizildi. Mejlisde Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy D.Baýramow ýolbaşçylyk edýän...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň Türkmenistandaky adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
4 Few
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň Türkmenistandaky adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

2016-njy ýylyň 3-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjjan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hasan Sultan ogly Zeýnalowy kabul etdi. Diplomat döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy. Duşuşygyň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklary ähli ugurlar boýunça  ösdürmegiň geljegi hakynda gyzyklanma bildirilýän pikir alyşmalar boldy. Döwlet Baştutanymyz we ilçi söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek, energetika howpsuzlygyny üpjün etmekde, ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmekde netijeli işewür hyzmatdaşlygy giňeltme...

DOWAMY