Habarlar

Aşgabatda SPEKA-NYŇ dolandyryjylar geňeşiniň 14-nji mejlisi geçirildi
22 Noý
Aşgabatda SPEKA-NYŇ dolandyryjylar geňeşiniň 14-nji mejlisi geçirildi

2019-njy ýylyň 21-nji noýabrynda “Ýyldyz” myhmanhanasynda, Aşgabatda geçirilýän “SPEKA günleriniň” jemleýji tapgyry bolan, Türkmenistanyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysadyýetleri üçin BMG-niň Maksatnamasynyň (SPEKA) Dolandyryjylar geňeşiniň 14-nji mejlisi geçirildi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Duşuşyga SPEKA gatnaşyjy döwletleriň, BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň hem-de BMG-niň Aziýa we Ýuwaş umman sebiti üçin ykdysady we durmuş komissiýasynyň (ESKATO) wekilleri, şeýle-hem ykdysadyýet we ösüş, söwda we ulag pudaklarynda işleýän hünärmenler...

DOWAMY
Türkmenistan — BMG: sebit ykdysady maksatnamasy durmuşa geçirilýär
19 Noý
Türkmenistan — BMG: sebit ykdysady maksatnamasy durmuşa geçirilýär

2019-njy ýylyň 18-nji noýabrynda paýtagtymyzda Türkmenistanyň 2019-njy ýylda BMG-niň Merkezi Aziýanyň ykdysadyýetleri üçin Ýörite maksatnamasyna (SPEKA) başlyklyk etmeginiň çäklerinde «SPEKA günlerine» badalga berildi, diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Duşuşygyň esasy wakasy ýurdumyzyň başlangyjy esasynda söwda syýasaty boýunça «tegelek stoluň» başynda ýokary derejedäki duşuşygy geçirmekden hem-de durnukly ulag we söwda boýunça iş toparlarynyň mejlisini guramakdan ybaratdyr. «SPEKA» sebitinde söwda işiniň ýönekeýleşdirilmegi hakynda Bütindünýä söwda guramasynyň ylalaşygyny d...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly III halkara festiwala gatnaşyjylaryna gutlagy
19 Noý
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly III halkara festiwala gatnaşyjylaryna gutlagy

2019-njy ýylyň 19-njy noýabrynda Aşgabatda «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly III halkara festiwal açylýar. Bu iri medeni çäre mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti oňa gatnaşyjylara Gutlag hatyny ýollady. Onda şeýle diýilýär: “Hormatly halkara festiwala gatnaşyjylar! Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen topragynda geçirilýän «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly III halkara festiwalynyň açylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn! Siziň ähliňize berk jan saglyk, uzak ömür, maşgala abadançylygyny, ylhamyňyzyň elmydama gaýnap joşmagyny arzuw edýärin. Bu halka...

DOWAMY
Türkiýede türkmen agyr atletikaçylary iki medal gazandylar
18 Noý
Türkiýede türkmen agyr atletikaçylary iki medal gazandylar

Türkiýäniň Gaziantep şäherinde Naim Süleýman oglunyň ýagty ýadygärligine bagyşlanyp geçirilen Agyr atletika boýunça halkara ýaryşy tamamlandy. Bu ýaryşda Türkmenistanyň ýygyndy topary üstünlikli çykyş edip, altyn we kümüş medallara mynasyp boldy. Bu wekilçilikli ýaryş geljek ýylyň tomsunda Tokioda geçiriljek Olimpia oýunlary — 2020-ä çykmak üçin saýlama tapgyr boldy. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 3-nji ýyl talyby Kristina Şermetowa 55 kilograma çenli agram derejesinde tapawutlandy. Ol iki synanyşygyň jemi boýunça 190 kilogramy göterip, hormat münberiniň ýokarky derejesine...

DOWAMY
Adalatçynyň diwany bilen beýleki edaralaryň hyzmatdaşlygy TürkmenistandaÝHHG-niň okuw maslahatynyň üns merkezinde
17 Noý
Adalatçynyň diwany bilen beýleki edaralaryň hyzmatdaşlygy TürkmenistandaÝHHG-niň okuw maslahatynyň üns merkezinde

2019-njy ýylyň 12-13-nji noýabrynda Aşgabatda ösüş ugrunda hyzmatdaşlygy berkitmäge we Türkmenistanda adam hukuklaryny goramaga gönükdirilen okuw maslahaty geçirildi. Okuw maslahatyna Türkmenistanyň ministrliklerinden we pudak edaralaryndan, şol sanda, Adalatçynyň diwanyndan, Içeri işler ministrliginden, Mejlisden, Ýokary Kazyýetden, Adalat ministrliginden, Aklawjylar kollegiýasyndan, Baş Prokuraturadan we Bilim ministrliginden wekiller gatnaşdylar. ÝHHH-niň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň bilermenleri dünýäniň dürli ýurtlarynyň milli hukuk goraýjy edaralarynyň i...

DOWAMY
Adalatçynyň diwany bilen beýleki edaralaryň hyzmatdaşlygy TürkmenistandaÝHHG-niň okuw maslahatynyň üns merkezinde
17 Noý
Adalatçynyň diwany bilen beýleki edaralaryň hyzmatdaşlygy TürkmenistandaÝHHG-niň okuw maslahatynyň üns merkezinde

2019-njy ýylyň 12-13-nji noýabrynda Aşgabatda ösüş ugrunda hyzmatdaşlygy berkitmäge we Türkmenistanda adam hukuklaryny goramaga gönükdirilen okuw maslahaty geçirildi. Okuw maslahatyna Türkmenistanyň ministrliklerinden we pudak edaralaryndan, şol sanda, Adalatçynyň diwanyndan, Içeri işler ministrliginden, Mejlisden, Ýokary Kazyýetden, Adalat ministrliginden, Aklawjylar kollegiýasyndan, Baş Prokuraturadan we Bilim ministrliginden wekiller gatnaşdylar. ÝHHH-niň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň bilermenleri dünýäniň dürli ýurtlarynyň milli hukuk goraýjy edaralarynyň i...

DOWAMY