Habarlar

Birinji Hazar Ykdysady Forumyna bagyşlanan halkara media-forum
2 Iýul
Birinji Hazar Ykdysady Forumyna bagyşlanan halkara media-forum

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi satynyň habar bermegine görä, Birinji Hazar Ykdysady Forumyna bagyşlanan halkara media-forumy geçirildi. Birinji Hazar Ykdysady Forumy şu ýylyň 12-nji awgustynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçiriler.  Mediaforuma ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň wekilleri, halkara we milli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň žurnalistleri, syýasatşynaslar hem-de žurnalistika hünärinde okýan talyplar gatnaşdylar.  Halkara medoa-forumyň başynda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Ilçihanasynyň geňeşçisi giriş sözi bilen çyky...

DOWAMY
Türkmenistan iki sany uly halkara sergisine taýýarlyk görýär
20 Iýun
Türkmenistan iki sany uly halkara sergisine taýýarlyk görýär

Birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde geçiriljek meýilleşdirilen çäreleriň hatarynda “Hazar innowasion tehnologiýalar” we “Türkmen sährasy-2019” sergileri we Halkara maslahat bar. TDH habar bermegine görä, Hazaryň innowasion tehnologiýalar sergisinde Türkmenistanyň sergi bölümi 880 inedördül metr meýdanda ýerleşer, daşary ýurt kompaniýalary üçin jemi 1332 inedördül metr bölünip berildi. Ylym we tehnologiýalar ulgamynda soňky işläp taýýarlamalar, ýurdumyzda durmuşa geçirilen hem-de geljege niýetlenen, şol sanda ýokary tehnologiýaly önümleri çykarýan häzirki zaman kärhanalaryny gurmak bo...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti birinji Hazar ykdysady forumyna taýýarlyk görmegiň barşy bilen tanyşdy
20 Iýun
Türkmenistanyň Prezidenti birinji Hazar ykdysady forumyna taýýarlyk görmegiň barşy bilen tanyşdy

2019-njy ýylyň 19-njy iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň, wise-premýerleriň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň, Balkan welaýatynyň häkiminiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi diýip TDH habar berýär. Döwlet Baştutanymyza şu ýylyň awgust aýynda "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumyna taýýarlyk görlüşiniň barşy barada hasabat berildi. Bellenilişi ýaly, Forumyň gün tertibi Hazar sebitinde hyzmatdaşlygy ösdürmäge degişli meseleleriň giň toplumyny gurşap alýar. Oňa gatnaşmak üçin hökümet agzala...

DOWAMY
Ylymlar gününde Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ylymlar akademiýasynda maslahat geçirdi
13 Iýun
Ylymlar gününde Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ylymlar akademiýasynda maslahat geçirdi

2019-njy ýylyň 12-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ylymlar akademiýasynda ýurdumyzda giňden bellenilýän Ylymlar gününe bagyşlanan maslahat geçirdi diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň agzalarynyň, Mejlisiň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýokary okuw mekdepleriň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylarynyň, şeýle hem ýokary okuw mekdepleriniň alymlarynyň, professorlarynyň, mugallymlarynyň gatn...

DOWAMY
Mejlisiň kabul eden kanunlarynyň içinde «Haryt nyşanlary hakynda» we «Harytlaryň gelip çykan ýerleriniň atlary hakynda» Kanunlary
11 Iýun
Mejlisiň kabul eden kanunlarynyň içinde «Haryt nyşanlary hakynda» we «Harytlaryň gelip çykan ýerleriniň atlary hakynda» Kanunlary

TDH habar bermegine görä, Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň altynjy maslahaty geçirildi. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna hem-de ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenilip taýýarlanylan birnäçe täze Kanunlar we kadalaşdyryjy-hukuk namalary kabul edildi. Maslahata gatnaşmaga käbir ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň ýolbaşçylary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri çagyryldy. «Haryt nyşanlary hakynda» we «Harytlaryň gelip çykan ýerleriniň atlary hakynda...

DOWAMY
Halkara resminamalary kabul edildi
11 Iýun
Halkara resminamalary kabul edildi

TDH habaryna laýyklykda Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň nobatdaky maslahatynda Türkmenistanyň Mejlisiniň kararlary bilen şu aşakdaky halkara resminamalar tassyklandy:  «Türkmenistan bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakynda Şertnama», «Halkara Zähmet Guramasynyň 1976-njy ýylyň «Halkara zähmet kadalaryny ulanmaga ýardam bermek boýunça üçtaraplaýyn geňeşmeler hakyndaky» 144-nji Konwensiýasyna», «2015-nji ýylyň 13-nji aprelinde Seul şäherinde gol çekilen Girdejiler üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hem-de fiskal boýun gaçyrylma...

DOWAMY