Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Sankt-Peterburgyň gubernatoryny kabul etdi
14 Few
Türkmenistanyň Prezidenti Sankt-Peterburgyň gubernatoryny kabul etdi

2020-nji ýylyň 13-nji fewralynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Sankt-Peterburgyň (Russiýa Federasiýasy) gubernatory Aleksandr Beglowy kabul etdi. Ol wekiliýete ýolbaşçylyk edip, paýtagtymyza geldi, diýip TDH habar berýär. Duşuşykda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Sankt-Peterburgyň gubernatory hyzmatdaşlygyň anyk meseleleri boýunça pikir alşyp, onuň ileri tutulýan ugurlaryny anyklaşdyrdylar. Bellenilişi ýaly, soňky ýyllarda toplanan oňyn tejribe, onuň uly kuwwaty ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmek üçin ähli mümkinçilikleri döredýär. Söwda-ykdysady, ene...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti «Kamaz» açyk paýdarlar jemgyýetiniň baş direktoryny kabul etdi
13 Few
Türkmenistanyň Prezidenti «Kamaz» açyk paýdarlar jemgyýetiniň baş direktoryny kabul etdi

2020-nji ýylyň 12-nji fewralynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «KAMAZ» açyk paýdarlar jemgyýetiniň baş direktory Sergeý Kogogini kabul etdi, diýip TDH habar berýär. Duşuşygyň dowamynda kompaniýanyň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzy dünýäniň ýük awtoulaglaryny we ýöriteleşdirilen ulag serişdelerini öndürijileriniň arasynda öňdäki orunlaryň birini eýeleýän «KAMAZ» açyk paýdarlar jemgyýetiniň işiniň esasy ugurlary bilen tanyşdyrdy. Hormatly Prezidentimiz we myhman pikir alyşmalaryň çäklerinde, ykdysadyýetiň dürli ugurlarynda maýa goýum taslamalaryny bilelikde amala aşyrmagyň ge...

DOWAMY
Raýdaşlyk çempionatynda türkmen agyr atletikaçysynyň üstünligi
13 Few
Raýdaşlyk çempionatynda türkmen agyr atletikaçysynyň üstünligi

2020-nji ýylyň 12-nji fewralynda Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän Agyr atletika boýunça halkara raýdaşlyk çempionatynyň jemleýji gününde Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň sylaglarynyň üsti ýene bir altyn medal bilen ýetirildi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Mary welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Mary şäheriniň 7-nji sport mekdebiniň agyr atletika boýunça tälimçisi Hojamuhammet Toýçyýew 109 kilogramdan ýokary derejede çykyş edip, umumylykda jemi 411 kilogram agramy göterip, altyn medala mynasyp boldy. Şunda biziň türgenimiz silte...

DOWAMY
Daşkentdäki çempionatda ökdeler öňe saýlanýar
12 Few
Daşkentdäki çempionatda ökdeler öňe saýlanýar

Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän Agyr atletika boýunça halkara raýdaşlyk çempionatynyň nobatdaky gününde Türkmenistanyň ýygyndysy ýene-de üç medala mynasyp boldy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Mary welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty baş müdürliginiň 5-nji sport mekdebiniň agyr atletika boýunça tälimçisi Aýsoltan Toýçyýewa 87 kilogram agram derejede çykyş edip, bäsleşigiň iki görnüşinde 203 kilogram agramy galdyryp kümüş medala mynasyp boldy. Şunda türkmenistanly türgen agyrlygy silterläp hem-de itekläp götermekde ikinji netijäni görkezdi. Türk...

DOWAMY
Milli Liderimiziň baş şygary: «Döwlet adam üçindir!»
12 Few
Milli Liderimiziň baş şygary: «Döwlet adam üçindir!»

Şu gün, 12-nji fewralda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýokary döwlet wezipesine gaýtadan saýlanylmagyna üç ýyl dolýar, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Türkmenistanlylaryň millionlarçasy ýurdumyzyň täze taryhynyň bu möhüm syýasy wakasyna gatnaşyp, geçirilen saýlawlarda milli Liderimize seslerini berdiler hem-de Gahryman Arkadagymyzyň geçirýän giň gerimli özgertmelerini goldadylar. Bu çözgütde jemgyýetimiziň bir bitewi jebisligi, halkymyzyň döwlet Baştutanymyza ynamy hem-de täze üstünliklere we sepgitlere okgunlylygy öz beýanyny tapdy. Geçen ýyll...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Bileleşiginiň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
11 Few
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Bileleşiginiň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

2020-nji ýylyň 10-njy fewralynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Diego Ruiz Alonsony kabul etdi. Ol milli Liderimize ynanç hatyny gowşurdy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Diplomat pursatdan peýdalanyp, türkmen topragynda bildirilen myhmansöýerlik üçin çuňňur hoşallyk bildirdi we Ýewropa Geňeşiniň Başlygy Şarl Mişeliň we Ýewropa Komissiýasynyň Başlygy Ursula fon der Lýaýeniň milli Liderimize aýdan hoşniýetli sözlerini ýetirdi. Şeýle hem ilçi Ýewropa ýurtlaryny...

DOWAMY