Habarlar

Poçta aragatnaşygy hyzmatlarynyň çägi giňelýär
24 Dek
Poçta aragatnaşygy hyzmatlarynyň çägi giňelýär

“Türkmenpoçta” Döwlet poçta aragatnaşygy kompaniýasy täze hyzmatlary ornaşdyrdy. Kompaniýanyň www.turkmenpost.gov.tm internet-sahypasynda onlaýn düzgünde poçtadan ugradylýan zatlary ibermek üçin çapar çagyrmak mümkinçiligi döredi. Netijede hatlary we posylkalary ýurduň islendik nokadyna, şeýle hem dünýä ýurtlarynyň 190-syna ibermek üçin wagt azaldylýar. Mundan başga-da, internet arkaly zat satyn almak, nagt däl töleg geçirmek we harytlary öýüňe getirtmek hyzmatlaryndan peýdalanmaga mümkinçilik bar. http://www.turkmenistan.gov.tm

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz 2019-njy ýyly «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýip atlandyrmak barada teklibi goldady
22 Dek
Hormatly Prezidentimiz 2019-njy ýyly «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýip atlandyrmak barada teklibi goldady

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmak, gazanylan üstünlikleri, ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmek, dünýäniň döwletleri bilen hoşniýetli goňşuçylyk, dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmek, ýaş nesli Watanymyza bolan çäksiz söýgi we wepalylyk ruhunda terbiýelemek, amala aşyrylýan taryhy işleriň ähmiýetini wagyz etmek maksady bilen, şeýle hem milli Liderimiziň taýsyz tagallalaryny doly goldaýan, şol işlere buýsanç bilen goşant goşýan ýurdumyzyň döwlet edaralarynyň, iri jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň we ýönekeý raýatlarym...

DOWAMY
Ýulduz Jumabaýewa — agyr atletika boýunça halkara ýaryşyň baýragyna eýe boldy
22 Dek
Ýulduz Jumabaýewa — agyr atletika boýunça halkara ýaryşyň baýragyna eýe boldy

Agyr atletika boýunça Kataryň 5-nji halkara kubogy ugrunda Dohada geçirilýän ýaryşlarda türkmen topary ilkinji medaly gazandy. 49 kilograma çenli agram derejesinde Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby Ýulduz Jumabaýewa çykyş edip, itekläp götermekde 100 kilogramy galdyrmagy başardy. Bu bolsa agyr atletikaçy türkmen türgenine bürünç medaly getirdi. Jemi göteren agramy boýunça 175 kilogram netije ýaryşda bäşinji görkeziji boldy. Ýaňy-ýakynda, noýabr aýynda agyr atletika boýunça Aşgabatda geçirilen dünýä çempionatynda 45 kilograma çenli agram derejesinde Ý.Jumabaýewany...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow S.A.Nyýazowy hatyralamak çäresine gatnaşdy
22 Dek
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow S.A.Nyýazowy hatyralamak çäresine gatnaşdy

2018-nji ýylyň 21-nji dekabrynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky “Garaşsyzlygyň 10 ýyllygy” seýilgähindäki Türkmenistanyň ilkinji Prezidentiniň hatyrasyna S.A.Nyýazowyň heýkeline gül goýmak çäresine gatnaşdy. Geçenleri ýatlamak türkmen halkynyň köp müňýyllyklaryň dowamynda emele gelen we nesilden-nesle geçip gelýän mukaddes dessurlarynyň biridir. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwlet Baştutanymyzyň ynsanperwer syýasatyna laýyklykda, bu ýörelgeler mynasyp derejede dowam etdirilýär. Bu bina Watanymyzyň garaşsyzlygynyň gazanylmagyna, özygtyýarlylygynyň berk...

DOWAMY
Türkmenistan — rowaçlygyň Watany
22 Dek
Türkmenistan — rowaçlygyň Watany

2018-nji ýylyň 21-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Mizan” işewürlik merkezinde ýakynlaşyp gelýän Täze ýyl mynasybetli guralan dabara gatnaşdy. Döwlet Baştutanymyz ýygnananlaryň hemmesini ýetip gelýän Täze ýyl bilen mähirli we tüýs ýürekden gutlady hem-de tamamlanyp barýan 2018-nji ýylyň ösüşiň ýoly bilen ynamly gadam urýan Watanymyzyň täze taryhynyň möhüm tapgyryna öwrülendigini belledi. “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” şygary astynda geçýän bu ýyl ýurdumyzyň ägirt uly üstünliklerini we ýeten derejesini, halkara giňişlikdäki belent abraýyny alamatlan...

DOWAMY
Durnukly ösüş maksatlarynyň durmuşa geçirilmeginiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak boýunça tegelek stoluň başyndaky gepleşikler
20 Dek
Durnukly ösüş maksatlarynyň durmuşa geçirilmeginiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak boýunça tegelek stoluň başyndaky gepleşikler

2018-nji ýylyň 19-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Durnukly ösüş maksatlarynyň (DÖM) durmuşa geçirilmeginiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak boýunça tegelek stoluň başyndaky gepleşikler geçirildi. Tegelek stoluň işine ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň wekilleri, BMG-niň Türkmenistandaky agentlikleriniň we düzümleýin edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Duşuşygyň dowamynda çykyş etmek bilen, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministriniň orunbasary E.Annamuhamedow, DÖM-ň durmuşa geçirilmegi ýurduň ykdysady ösüşiniň öňdebaryjy mak...

DOWAMY