Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow saýlawlara gatnaşdy
22 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow saýlawlara gatnaşdy

2017-nji ýylyň 21-nji maýynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ozal çykyp gidenleriň ornuna Mejlisiň deputatlygyna geçirilen saýlawlara gatnaşdy.    Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň çägindäki Annanyýaz Artyk adyndaky 68-nji orta mekdepde ýerleşýän 48-nji saýlaw uçastogynda bolup, döwlet Baştutanymyz özüniň raýatlyk borjuny ýerine ýetirmek üçin, ilkinjileriň hatarynda ses bermek çäresine gatnaşdy.    Saýlawlaryň giň bäsdeşligi we aýdyňlygy oňa halk ynamyna mynasyp bolan birnäçe dalaşgäriň gatnaşmagyny kepillendirýär. Saýlaw işleriniň açyklygy we aýdyňlygy oňa milli synçyla...

DOWAMY
Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana iş sapary
22 Maý
Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana iş sapary

2017-nji ýylyň 19-njy maýynda agşam Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çakylygy boýunça iş sapary bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistana geldi. 20-nji maýda "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda gepleşikler başlandy. Garşylamak dabarasyndan soň, döwlet baştutanlary ikiçäk görnüşde gepleşikleri geçirdiler. Soňra gepleşikler giňişleýin düzümde — iki ýurduň hökümet wekiliýetleriniň gatnaşmagynda dowam etdirildi. Tarapl...

DOWAMY
Bakuda geçirilýän Yslam raýdaşlyk oýunlarynda türkmen agyr atletikaçylary altyn we kümüş medala eýe boldular
16 Maý
Bakuda geçirilýän Yslam raýdaşlyk oýunlarynda türkmen agyr atletikaçylary altyn we kümüş medala eýe boldular

Azerbaýjanyň paýtagtynda dowam edýän, dünýäniň 57 ýurdundan türgenleriň 3 müňe golaýyny ýygnan IV Yslam raýdaşlyk oýunlarynyň barşynda türkmen türgenleri agyr atletika boýunça ýaryşlarda altyn we kümüş medallara eýe boldular. Oýunlaryň çäklerinde Baku şäheriniň “Mariot” myhmanhanasynda Aziada-2017-niň tanyşdyryş dabarasy guraldy.   63 kilograma çenli agram derejesinde çykyş eden Polina Gurýewa hormat münberiniň iň ýokarky basgançagyna çykmagy başardy. Biziň türgen gyzymyz agramlygy çekip galdyrmakda agramy 88 kilogram bolan ştangany, itip galdyrmakda bolsa 105 kilogram agramlykdaky ştangany g...

DOWAMY
Türkmen zyýaratçylary Magtymguly Pyragynyň we onuň atasy Döwletmämmet Azadynyň aramgähinde aýat-doga okadylar
15 Maý
Türkmen zyýaratçylary Magtymguly Pyragynyň we onuň atasy Döwletmämmet Azadynyň aramgähinde aýat-doga okadylar

Aktokaý obasynda ýurdumyzyň döredijilik wekiliýetiniň düzüminde Eýran Yslam Respublikasyna gelen türkmen zyýaratçylary beýik şahyrlarymyz we akyldarlarymyz bolan Magtymguly Pyragynyň we onuň atasy Döwletmämmet Azadynyň aramgähinde aýat-doga okadylar.    Her ýyl umumymilli baýramçylygyň - Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň öňýanynda biziň watandaşlarymyz asylly däbe görä, mukaddes ýerlere zyýarat edip, eziz Watanymyzyň görnükli ogullaryna, halkyň azat we bagtyýar döwlet hakynda arzuwlaryny beýan edenleriň hormatyna baş egýärler.   Zyýaratçylar beýik şahy...

DOWAMY
Тürkmen tennisçileri IV Yslam raýdaşlyk oýunlarynda toparlaýyn ýaryşlarda bürünç medala eýe boldular
15 Maý
Тürkmen tennisçileri IV Yslam raýdaşlyk oýunlarynda toparlaýyn ýaryşlarda bürünç medala eýe boldular

Azerbaýjanyň paýtagtynda IV Yslam raýdaşlyk oýunlary dowam edýär. Sportuň görnüşleriniň köpüsi boýunça jemleýji bäsleşikler ýakynlaşýar. Olaryň käbirinde eýýäm netijeler jemlendi. Mysal üçin, tennis boýunça toparlaýyn ýaryşlarda Türkmenistanyň ýygyndy zenanlar topary bürünç medala mynasyp boldy.    Bu görnüşde ýeňijiler we baýrakly oýunlaryň eýeleri türgenleriň şahsy bäsleşikleriniň ikisinde we jübütleýin bäsleşikleriň birinde çykyşlaryň jemleri boýunça kesgitlenýär. Arzyly sylag ugrunda biziň toparymyzyň gyzlary Jahan Baýramowa, Anastasiýa Prenko we Güljahan Muhammetgulyýewa Bakuwyň tennis a...

DOWAMY
Türkmenistan we Germaniýa özara bähbitli hyzmatdaşlygyň kuwwatyny artdyrýarlar
12 Maý
Türkmenistan we Germaniýa özara bähbitli hyzmatdaşlygyň kuwwatyny artdyrýarlar

2017-nji ýylyň 11-nji maýynda Aşgabatda Bilelikdäki türkmen-german iş toparynyň ýedinji mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibine iki dostlukly ýurduň arasynda söwda-ykdysady ulgamda netijeli hyzmatdaşlygy has-da giňeltmegiň meseleleri girizildi.    Duşuşyga gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Ykdysadyýet we energetika federal ministrliginiň daşary ykdysady syýasat bölüminiň ýolbaşçysy, ministriň orunbasary jenap Ekhard Fransyň ýolbaşçylygynda wekilçilikli topar geldi.    German kompaniýalarynyň türkmen bazaryna ilkinjileriň hatarynda gelendigi bellärliklidir, o...

DOWAMY