Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow “Iş kesilenleriň mukaddes Gadyr gijesi mynasybetli günäsini geçmek hakyndaky” Permana gol çekdi
2 Iýul
Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow “Iş kesilenleriň mukaddes Gadyr gijesi mynasybetli günäsini geçmek hakyndaky” Permana gol çekdi

2016-njy ýylyň 1-nji iýuly. Beýik ata-babalarymyzyň bize wesýet eden rehimdarlyk we ynsanperwerlik ýörelgelerini goldanyp, türkmen jemgyýetiniň hem-de her bir maşgalanyň agzybirligini we bitewüligini has-da pugtalandyrmak maksady bilen, şeýle hem mukaddes Gadyr gijesi mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow “Iş kesilenleriň mukaddes Gadyr gijesi mynasybetli günäsini geçmek hakyndaky” Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda, günäsi geçilen raýatlar mundan beýläk esasy jeza çäresini, şeýle hem belli bir ýerde ýaşamak b...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine gatnaşdy
25 Iýun
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine gatnaşdy

2016-njy vylyň 23-24-nji iýuny. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna (ŞHG) agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine hormatly myhman hökmünde gatnaşmak üçin iş sapary bilen Özbegistan Respublikasyna ugrady.  Iş saparynyň birinji güni, Sammitiň öň ýanynda döwlet Baştutanymyz daşary ýurtly kärdeşleri bilen birnäçe ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdi.  Bu ýerde, “Kuksaroý” döwlet kabulhanasynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň,  Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Daşoguz welaýatyna iş sapary
18 Iýun
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Daşoguz welaýatyna iş sapary

2016-njy ýylyň 15-nji iýunynda günüň ikinji ýarymynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna iş sapary bilen ugrady. Şol gun agşam milli Liderimiz Daşoguz şäheriniň merkezinde ýerleşen metjitde mukaddes Oraza aýy mynasybetli agzaçar sadakasyny berdi. Sadakada döwlet Baştutanymyz hormatly ýaşululara ýüzlenip, bilşiňiz ýaly, biz ýakynda Saud Arabystany Patyşalygyna resmi sapary amala aşyrdyk. Saparyň dowamynda biziň ýurtlarymyzyň gatnaşyklarynyň uly geljegini, täze sepgitleri nazarlaýan gepleşikleri hem-de duşuşyklary geçirdik, oňyn ylalaşyklary gazandyk diýip belle...

DOWAMY
 Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň Kommunistik pariýasynyň Merkezi komitetiniň daşary aragatnaşyklar ministrini kabul etdi
15 Iýun
Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň Kommunistik pariýasynyň Merkezi komitetiniň daşary aragatnaşyklar ministrini kabul etdi

2016-njy ýylyň 14-nji iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabada gelen Hytaý Halk Respublikasynyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň daşary aragatnaşyklar ministri Sun Taony kabul etdi. Myhman wagt tapyp kabul edendigi hem-de söhbetdeşlikde döwletara hyzmatdaşlygynyň wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçiligiň döredilendigi üçin hoşallyk bildirip, HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň salamyny hem-de milli Liderimize we ähli türkmen halkyna parahatçylyk, bagt we abadançylyk baradaky arzuwlaryny ýetirdi we pursatdan peýdalanyp, döwlet Baştutanymyzy Gara...

DOWAMY
  Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasaryny kabul etdi
15 Iýun
Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasaryny kabul etdi

2016-njy ýylyň 14-nji iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen paýtagtyna gelen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň ykdysady we durmuş meseleleri boýunça orunbasary U Hunbony kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda milli Liderimiz we ýokary wezipeli myhman netijeli gatnaşyklary, şol sanda Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmek ýaly möhüm ugurda hyzmatdaşlygy  mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň öňe süren, sebit we ählumumy ulag-üstaşyr düzümi, energiýa howpsuzlygyny üpjün etmek, ekologiýa ýaly möh...

DOWAMY
Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71-nji mejlisiniň wise-başlyklygyna saýlanyldy
15 Iýun
Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71-nji mejlisiniň wise-başlyklygyna saýlanyldy

Bu hoş habar ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäherinden gelip gowuşdy, şol ýerde Birleşen Milletler Guramasynyň Ştab-kwartirasy ýerleşýär. Şeýlelikde, Türkmenistan eýýäm bäşinji gezek Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň mejlisiniň wise-başlyklygyna saýlanylýar. Munuň özi ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllyk baýramynyň bellenilýän ýylynda aýratyn ähmiýete eýedir. Bu ýurdumyzyň halkara abraýynyň barha artýandygynyň, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan durmuşa geçirilýän, oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we umumy bähbitlere laýyk gelýän giň ha...

DOWAMY