Habarlar

Türkmenistanda bilim we sport boýunça Halkara sergi we ylmy maslahat geçirilýär
15 Noý
Türkmenistanda bilim we sport boýunça Halkara sergi we ylmy maslahat geçirilýär

2019-njy ýylyň 14-nji noýabrynda paýtagtymyzda “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly Halkara sergi we ylmy maslahat öz işine başlady. Onuň işine Hytaýdan, Russiýadan, ABŞ-dan, Kanadadan, Beýik Britaniýadan, Fransiýadan, Germaniýadan, Italiýadan, Şweýsariýadan, Koreýa Respublikasyndan, Polşadan, Slowakiýadan, Sloweniýadan, Türkiýeden, Ýaponiýadan, Rumyniýadan, Hindistandan, Pakistandan, Malaýziýadan, Eýrandan, Ispaniýadan, Portugaliýadan, Singapurdan, Latiwiýadan, Gazagystandan, Özbegistandan, Azerbaýjandan, Ermenistandan, Gyrgyzystandan, Täjigistandan kompýuter, mul...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Katar Döwletiniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
15 Noý
Türkmenistanyň Prezidenti Katar Döwletiniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

2019-njy ýylyň 14-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Katar Döwletiniň Türkmenistandaky täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mubarak Abdurahman Mubarak Al-Nasry kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy. Diplomat wagt tapyp kabul edendigi üçin tuýs ýürekden hoşallyk bildirip, milli Liderimize Kataryň Emiri Şeýh Tamim Bin Hamad Al-Taniniň mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Şu ýyllaryň dowamynda iki ýurduň arasynda ýola goýlan netijeli gatnaşyklary berkitmäge we işjeňleşdirmäge bolan gyzyklanmalar beýan edildi. Hormat...

DOWAMY
Aşgabatda halkara ulag we üstaşyr geçelgäni döretmek baradaky ylalaşygyň iş toparynyň mejlisi geçirilýär
14 Noý
Aşgabatda halkara ulag we üstaşyr geçelgäni döretmek baradaky ylalaşygyň iş toparynyň mejlisi geçirilýär

2019-njy ýylyň 13-nji noýabrynda Türkmenistanyň senagat we kommunikasiýa ministrliginde Eýran Yslam Respublikasynyň, Oman Soltanlygynyň, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň hökümetleriniň arasynda Halkara ulag we üstaşyr geçelgäni döretmek baradaky Ylalaşygyň (Aşgabat Ylalaşygy) Iş toparynyň ikinji mejlisi öz işine başlady.    Aşgabat şäherine bu duşuşygyň işine gatnaşmak üçin Ylalaşyga gatnaşyjy ýurtlaryň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň öňdebaryjy hünärmenleri ýygnandylar.   Mejlisiň ilkinji güni gatnaşyjylar bu ulag-üstaşyr geçelgäniň ugurlary bilen bagly öň gazany...

DOWAMY
Türkmenistanyň wekiliýeti Şanhaý şäherinde geçirilýän 2-nji Hytaý halkara import sergisine gatnaşýar
9 Noý
Türkmenistanyň wekiliýeti Şanhaý şäherinde geçirilýän 2-nji Hytaý halkara import sergisine gatnaşýar

2019-njy ýylyň 5-11-nji noýabry aralygynda Türkmenistanyň wekiliýeti Şanhaý şäherinde iş sapary bilen bolup, “Täze eýýamda bilelikdäki geljek” şygary astynda geçýän 2-nji Hytaý halkara import sergisine gatnaşýar. 5-nji noýabrda serginiň açylyş dabarasy geçirildi. Sergide HHR-yň Başlygy Si Szinpin çykyş etdi. Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makron bolsa hormatly myhman hökmünde sergä gatnaşdy.    Bu çärä dünýäniň dürli sebitlerinden we 155 ýurdundan döwlet we hökümet baştutanlary, şeýle-de 26 halkara gurama we 3890-dan gowrak kompaniýalar gatnaşdy. Olar 64-den gowrak ýurduň ösüş sepgitlerini...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidentiniň Italiýa Respublikasyna resmi sapary
8 Noý
Türkmenistanyň Prezidentiniň Italiýa Respublikasyna resmi sapary

2019-njy ýylyň 6-njy noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Italiýa Respublikasyna resmi sapar bilen bardy. Rimiň “Fýumiçino” halkara howa menzilinde türkmen Liderini Italiýanyň ýokary derejeli wekilleri, şeýle-de Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň agzalary garşyladylar.     Türkmenistanyň Prezidentiniň awtoulag kerweni halkara howa menzilinden sapar mahalynda Türkmenistanyň Baştutanynyň kabulhanasy ýerleşen “Rome Kawalýeri” myhmanhanasyna ugrady. 7-nji noýabrda ir bilen Türkmenistanyň Prezidenti öňdebaryjy italýan kompaniýalaryň ýolbaşçylary bilen iş ertirlik nahar...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidentiniň Italiýa Respublikasyna resmi sapary başlandy
7 Noý
Türkmenistanyň Prezidentiniň Italiýa Respublikasyna resmi sapary başlandy

2019-njy ýylyň 6-njy noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Italiýa Respublikasyna resmi sapary başlandy. Şol günüň özünde Milan şäheriniň «Rosa Grand Milano» myhmanhanasynda Türkmenistan bilen Italiýanyň döwlet we hususy pudaklarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda işewürler maslahaty öz işine başlady. Çäräniň dowamynda maslahata gatnaşyjylar energetika, nebit-gaz pudagy, telekommunikasiýa, ulag, syýahatçylyk we beýleki ileri tutulýan ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçiliklerine garadylar. Işewürler maslahatynyň netijeleri boýunça iki ýurduň degişli edaral...

DOWAMY