Habarlar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramynyň hormatyna geçirilen dabaralara gatnaşdy
27 Apr
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramynyň hormatyna geçirilen dabaralara gatnaşdy

Ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy giňden bellenildi, şanly baýramyň hormatyna 2020-nji ýylyň 26-njy aprelinde Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda esasy wakalar ýaýbaňlandy, diýip TDH habar berýär. Ir bilen bu ýere türkmenistanlylaryň müňlerçesi ýygnandy, bu toplum baýramçylyk çärelerini geçirmek üçin ägirt uly sahnalaşdyrylan meýdança öwrüldi. Ahalteke bedewi milli medeniýetiň, türkmen halkynyň däp-dessurlarynyň dabaralanmagyny alamatlandyran köpöwüşginli tomaşanyň baş gahrymany boldy. Bu ýere ýygnananlaryň hatar...

DOWAMY
Türkmenistanyň DIM-de Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň (IRU) bilermenleri bilen onlaýn-duşuşyk geçirildi
25 Apr
Türkmenistanyň DIM-de Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň (IRU) bilermenleri bilen onlaýn-duşuşyk geçirildi

2020-nji ýylyň 24-nji aprelinde Türkmenistanyň DIM-de Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň (IRU) bilermenleri bilen wideokonferensiýa görnüşinde duşuşyk geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Türkmen tarapyndan çärä Türkmenistanyň birnäçe ministrliginiň we pudak edarasynyň, şol sanda Döwlet gümrük gullugynyň, Mejlisiň, Merkezi bankyň, «Türkmenawtoýollary», «Türkmendemirýollary» we «Türkmendeňizderýaýollary» agentlikleriniň ýolbaşçylary we wekilleri, hem-de Halkara awtoulag daşaýjylarynyň türkmen assosiasiýasynyň wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň barşynda IRU-ny...

DOWAMY
Sebitdäki we dünýädäki ykdysady ýagdaýy ara alyp maslahatlaşmak üçin Halkara pul gaznasy bilen wideomaslahat geçirildi
24 Apr
Sebitdäki we dünýädäki ykdysady ýagdaýy ara alyp maslahatlaşmak üçin Halkara pul gaznasy bilen wideomaslahat geçirildi

2020-nji ýylyň 23-nji aprelinde Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň binasynda wideo aragatnaşyk arkaly iş maslahaty geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Maslahata Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekilleri, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Merkezi bankynyň ýolbaşçylary, Halkara pul gaznasynyň wekilleri şeýle hem, Merkezi Aziýa we Kawkaz sebitiniň döwletleriniň maliýe we ykdysadyýet ministrleri gatnaşdylar. Maslahatyň barşynda gatnaşyjylar özara gyzyklanma bildirilýän ykdysady häsiýetli meseleleriň giň gerimini ara alyp...

DOWAMY
GFR-iň “Commerzbank AG” bankynyň wekilleri bilen gepleşikler geçirildi
24 Apr
GFR-iň “Commerzbank AG” bankynyň wekilleri bilen gepleşikler geçirildi

2020-nji ýylyň 23-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary ykdysady iş bankynda Germaniýa Federatiw Respublikasynyň “Commerzbank AG” bankynyň wekilleri bilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly gepleşikler geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Gepleşikleriň barşynda taraplar Türkmenistan bilen “Commerzbank AG-nyň” arasyndaky hyzmatdaşlygyň netijeliligini belläp, gatnaşyklaryň wajyp ugurlary barada pikir alyşdylar. Nemes kompaniýalaryň gatnaşmagynda Türkmenistanda amala aşyrylýan taslamalaryň maliýeleşdirilmegi meselesine seredildi. Taraplar halkara kadalary we iň uly halkara...

DOWAMY
Türkmen-özbek duşuşygynyň dowamynda söwda-ykdysady gatnaşyklary işjeňleşdirmek meselelerine seredildi
24 Apr
Türkmen-özbek duşuşygynyň dowamynda söwda-ykdysady gatnaşyklary işjeňleşdirmek meselelerine seredildi

2020-nji ýylyň 23-nji aprelinde Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine ministrleriň orunbasarlary derejesinde Özbegistan Respublikasynyň Maýa goýumlar we daşary söwda ministriniň orunbasary bilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Duşuşygyň dowamynda taraplar iki ýurduň arasyndaky söwda dolanşygynyň derejesine, Türkmenistanda we Özbegistanda öndürilýän önümleriň, şol sanda dokma, ýüpek, nebitgaz, himiýa senagatlarynyň önümleriniň, oba hojalyk tehnikalarynyň, awtoulaglaryň eksportynyň ösdürilmegi...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidentiniň we BMG-niň Baş sekretarynyň arasynda telefon söhbetdeşligi
23 Apr
Türkmenistanyň Prezidentiniň we BMG-niň Baş sekretarynyň arasynda telefon söhbetdeşligi

2020-nji ýylyň 22-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Sekretary jenap Antoniu Guterriş bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Söhbetdeşligiň barşynda taraplar derwaýys häsiýete eýe bolan halkara meselelerini, şol sanda halkara jemgyýetçiligi üçin aýratyn jogapkärli bolan häzirki döwürde halklaryň we ýurtlaryň hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň ýola goýulmagynyň zerurlygyny ara alyp maslahatlaşdylar. Taraplar BMG-niň utgaşdyryjy hökmündäki ähmiýetini belläp geçdiler, çü...

DOWAMY