Habarlar

  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Balkan welaýatyna iş sapary
28 Maý
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Balkan welaýatyna iş sapary

2016-njy ýylyň 25-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow üç günlük iş sapary bilen Balkan welaýatyna ugrady we şol gün Serdar şäherinde gurlan çagalar sagaldyş we dynç alyş merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşdy.  Döwlet Baştutanymyzyň iş saparynyň hut şu ýerden başlanmagynyň çuňňur manysy bardyr. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary çagalaryň öz zehinlerini hem-de ukyplaryny ösdürmegi, eziz Watanymyzyň gülläp ösmegi üçin alyp barýan işleriniň rowaç bolmagy üçin ähli şertleri döretmäge gönükdirilendir.  26-njy maýda iş saparyň ikinji gününde hormatly Prezidentimiz...

DOWAMY
 Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinden
25 Maý
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinden

2016-njy ýylyň 24-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine, şeýle hem käbir resminamalaryň taslamalaryna seredildi. Milli Liderimiz Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna--harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, mundan beýläk-de dürli düzgün bozmalara garşy bilelikde barlyşyksyz göreş alyp barmagy, raýatlarymyzyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň, döwlet bähbitleriniň goragynda durup, halkymyzyň agzybirligine we...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
25 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

2016-njy ýylyň 24-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Malaýziýanyň ýurdumyzda diplomatik işini tamamlaýan Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Norman bin Muhamady kabul etdi. Duşuşygyň barşynda milli Lderimiz we ilçi türkmen-malaý gatnaşyklarynyň geljegi hakynda pikir alyşdylar. Uly mümkinçiliklere eýe bolan bu gatnaşyklaryň ähli ugurlary boýunça, hususan-da, söwda-ykdysady ulgamy ýaly ileri tutulýan ugrunda netijeli hyzmatdaşlygy has-da giňeltmek üçin  oňaýly esas döredýär. Şunda Malaýziýanyň Türkmenistanda işleýän belli  “Petronas Charigali” kompaniýasy üstünl...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropanyň Ösüş we täzeleniş bankynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
24 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropanyň Ösüş we täzeleniş bankynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

2016-njy ýylyň 23-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropanyň Ösüş we täzeleniş bankynyň ýolbaşçysy jenap Suma Çakrabartini kabul etdi. Netijeli we özara ynanyşmak ýagdaýynda geçen duşuşygyň barşynda  hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Ýewropanyň iri bankynyň ýolbaşçysy däp bolan hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary boýunça pikir alşyp, ony mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Hususan-da, Türkmenistan bilen Ýewropanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrmaga gönükdirilen bilelikdäki täze taslamalar...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
20 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

2016-njy ýylyň 19-njy maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistandaky wezipä täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Akmalžon Kuçkarowy kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy. Duşuşygyň barşynda milli Liderimiz hem-de myhman ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde hem-de abraýly sebit we halkara guramalarynyň hem-de düzümleriniň çäklerinde üstünlikli ösdürilýän döwletara gatnaşyklarynyň ýokary derejedigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, söwda-ykdysady ulgamda we beýleki geljegi uly ugurlarda netijeli hy...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Konstitusiýasynyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň hormatyna geçirilen dabaralara gatnaşdy
19 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti Konstitusiýasynyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň hormatyna geçirilen dabaralara gatnaşdy

2016-njy ýylyň 18-nji maýynda Paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Konstitusiýa binasyna we Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine gül goýmak dabarasy boldy.  Şu ýyl—eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 25 ýyllygynyň bellenilýän ýylynda umumymilli dabaralar giň gerimi bilen tapawutlanýar. Ine, şu gün hem Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan öz şanly seneleriniň birini - Konstitusiýanyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününi giňden hem-de dabaraly belleýär.  Şeýle hem, şu gün Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni myn...

DOWAMY