Habarlar

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bagtyýar çagalaryna hem-de halkyna
1 Iýun
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bagtyýar çagalaryna hem-de halkyna

Mähriban halkym! Berkarar döwletimiziň bagtyýar körpeleri! Sizi jana şypaly tomus paslynyň nurana günlerinde dabaraly bellenýän Çagalary goramagyň halkara güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Garaşsyz, baky Bitarap Diýarymyzyň gül-gunçalary bolan körpe nesillerimiz baradaky aladalar biziň beýik geljegimize tarap ädýän buýsançly ädimlerimizdir. Şoňa görä-de, bu halkara baýramyň şanyna geçiriljek aýdym-sazly dabaralaryň ähli halkymyzyň, aýratyn hem şadyýan körpelerimiziň kalbynda berkarar Watanymyza buýsanjy has-da pugtalandyrjakdygyna berk ynanýaryn! Ýurdumyzda Çagalary goramagyň halkara gün...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Strategik bilimler we barlaglar merkeziniň arasynda duşuşyk geçirildi
1 Iýun
Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Strategik bilimler we barlaglar merkeziniň arasynda duşuşyk geçirildi

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň direktory Ý.Nuryýew bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Strategik bilimler we barlaglar merkeziniň (ECSSR) ýerine ýetiriji direktory jenap Halid Al Suwaidininiň arasynda onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär. Duşuşygyň barşynda taraplar iki ýurduň arasyndaky bar bolan ýokary derejeli hyzmatdaşlygy bellediler hem-de ylym ulgamyndaky milli kanunçylygyň meselelerine we bu ugurdaky tejribeleri paýlaşmagyň mümkinçiliklerine seretdiler. Şeýle hem wideoaragatnaşyk...

DOWAMY
Türkmen-eýran gözegçilik-geçiriş nokatlarynda desgalaryň gurulmagy bilen bagly işler boýunça duşuşyk geçirildi
31 Maý
Türkmen-eýran gözegçilik-geçiriş nokatlarynda desgalaryň gurulmagy bilen bagly işler boýunça duşuşyk geçirildi

2020-nji ýylyň 30-njy maýynda «Sarahs–Sarahs», «Artyk– Lütfabat» we «Altyn Asyr– Inçeburun» gözegçilik-geçiriş nokatlarynda gurluşygy alnyp barylýan zyýansyzlandyryş-dezinfeksiýa desgalarynyň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek hem-de bu desgalary işe girizmek boýunça Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň hünärmenleriniň bilelikdäki iş toparynyň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşygyň işine türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Daşary işler, Saglygy goraýyş we derman senagaty, Oba...

DOWAMY
Türkmen-Ýapon Parlamentara Dostluk toparynyň duşuşygy geçirildi
30 Maý
Türkmen-Ýapon Parlamentara Dostluk toparynyň duşuşygy geçirildi

2020-nji ýylyň 29-njy maýynda Türkmenistanyň Mejlisinde Türkmen-Ýapon Parlamentara Dostluk toparynyň wekilleri, ýagny Türkmenistanyň Mejlisiniň we Ýaponiýanyň Parlamentiniň Wekiller palatasynyň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär. Maslahatda ýapon wekiliýetine Türkmen-Ýapon Parlamentara Dostluk toparynyň sekretariatynyň başlygy, Ýaponiýanyň Liberal-demokratik partiýasynyň Maliýe meseleleri boýunça müdirliginiň direktory Matsuşita Şinpeý ýolbaşçylyk etdi. Gepleşikleriň barşynda Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasyndaky gatna...

DOWAMY
Sanly wideo aragatnaşyk arkaly Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi
30 Maý
Sanly wideo aragatnaşyk arkaly Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

2020-nji ýylyň 29-njy maýynda sanly wideo aragatnaşyk arkaly Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär. Mejlise Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministri A.Asadow, Ermenistan Respublikasynyň Wise-premýer-ministri M.Grigorýan, Belarus Respublikasynyň Premýer-ministri S.Rumas, Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri A.Mamin, Gyrgyz Respublikasynyň Wise-premýer-ministri E.Asrandiýew, Moldowa Respublikasynyň Premýer-ministri I.Kiku, Täjigistan Respublikasynyň Premýer-ministri K.Rasulz...

DOWAMY
RF-nyň Astrahan oblasty bilen özarabähbitli hyzmatdaşlygynyň ösdürmegi bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy
30 Maý
RF-nyň Astrahan oblasty bilen özarabähbitli hyzmatdaşlygynyň ösdürmegi bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 29-njy maýynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow bilen Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatory I.Ýu.Babuşkiniň arasynda onlaýn gepleşikler geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär. Işjeň ýagdaýda geçen gepleşikleriň barşynda taraplar RF bilen gatnaşyklarda möhüm orny eýeleýän, Türkmenistan bilen Astrahan oblastynyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň strategiki häsiýetini ara alyp maslahatlaşdylar. Özara gyzyklanma bildirilýän dürli ugurlardaky hyzmatdaşlyk boýunça gazanylan tejr...

DOWAMY