Habarlar

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi geçirildi
31 Ýan
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi geçirildi

2020-nji ýylyň 30–njy ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda Garaşsyz Türkmenistanda howpsuzlygy we parahatçylygy üpjün etmek, harby we hukuk goraýjy edaralaryň işini has-da kämilleşdirmek, olaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça meselelere seredildi, 2020-nji ýyl üçin bu edaralaryň öňünde durýan esasy wezipeler kesgitlenildi. Şeýle hem Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň täze düzümi tassyklanyldy, wezipelere bellemek we beýleki birnäçe me...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Konstitusion toparyň nobatdaky mejlisini geçirdi
30 Ýan
Türkmenistanyň Prezidenti Konstitusion toparyň nobatdaky mejlisini geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek bilen baglanyşykly teklipleri işläp taýýarlamak we umumylaşdyrmak boýunça geçen ýylyň güýzünde Halk Maslahatynda kabul edilen çözgüt esasynda döredilen Konstitusion toparyň nobatdaky mejlisini geçirdi. Döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň 2019-njy ýylyň 25-nji sentýabrynda geçirilen taryhy mejlisinde konstitusion özgertmeleriň täze tapgyrynyň yglan edilendigini, ýurdumyzyň Esasy Kanunyny kämilleşdirmek boýunça başlangyjy...

DOWAMY
ÝUNISEF Türkmenistanyň çagalar babatdaky syýasatyny goldaýar
30 Ýan
ÝUNISEF Türkmenistanyň çagalar babatdaky syýasatyny goldaýar

Düýn Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň binasynda Türkmenistan bilen BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) arasynda 2021 — 2025-nji ýyllarda hyzmatdaşlyk etmegiň Ýurt boýunça maksatnamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça geňeşme duşuşygy geçirildi, diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Bu çärä BMG-niň ýurdumyzdaky Çagalar gaznasynyň ýolbaşçysy hanym Kristin Weýgand, dürli ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň, milli parlamentiň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, şeýle hem ýaşlar gatnaşdylar. Duşuşygyň barşynda ýygnananlar düýpli ugurlar, şeýl...

DOWAMY
Söwda we bazar ulgamyny tehnologiýalaşdyrmak babatda hyzmatdaşlyk
30 Ýan
Söwda we bazar ulgamyny tehnologiýalaşdyrmak babatda hyzmatdaşlyk

2020-nji ýylyň 29–njy ýanwarynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde bu edara bilen Şweýsariýanyň «SIСPA SA» kompaniýasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk boýunça özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekmek dabarasy boldy. Bu kompaniýa azyk we senagat harytlaryny goralan nyşanlar bilen belgilemek ugrunda dünýäde öňdebaryjy kompaniýadyr, diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Gol çekilen resminama söwda we salgyt salmak ýaly ugurlarda dürli elektron ulgamlaryň hem-de maglumat torlarynyň peýdalanylyşyny giňeltmek, kontrabandanyň öňüni almak ýurdumyzyň dünýäniň mali...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz medeniýet ulgamyny hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdelerini kämilleşdirmek boýunça iş maslahatyny geçirdi
29 Ýan
Hormatly Prezidentimiz medeniýet ulgamyny hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdelerini kämilleşdirmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda medeniýet we sungat ulgamyny ösdürmek, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek bilen baglanyşykly meselelere bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi, diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Maslahatyň dowamynda döwlet Baştutanymyz milli medeniýetimizi mundan beýläk-de öwrenmek, halkymyzyň medeni mirasyny gorap saklamak, ony giňden wagyz etmek we geljek nesillere ýetirmek wezipeleriniň aýratyn ähmiýetlidigine ünsi çekdi. Iş maslahatynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.A...

DOWAMY
Türkmenistanyň wekiliýeti “Ýaşyl Merkezi Aziýa” atly ýokary derejeli maslahata gatnaşdy
29 Ýan
Türkmenistanyň wekiliýeti “Ýaşyl Merkezi Aziýa” atly ýokary derejeli maslahata gatnaşdy

2020-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda Daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Berlinde geçirilen “Ýaşyl Merkezi Aziýa” atly ýokary derejeli maslahata gatnaşdy. Şeýle hem maslahatyň işine Germaniýanyň, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Owganystanyň wekiliýetleri gatnaşdylar, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Gatnaşyjylar howanyň üýtgemegi we sebitde howpsuzlygy saklamak, şol sanda, daşky gurşawy goramak, suw serişdelerini rejeli peýdalanmak, biodürliligi gorap saklamak, çölleşmäge garşy göreşmek, daglyk sebitleriniň ösdürilmegi...

DOWAMY