Habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň ýapon dilindäki neşiriniň tanyşdyryş dabarasy
20 Noý
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň ýapon dilindäki neşiriniň tanyşdyryş dabarasy

2020-nji ýylyň 19-njy noýabrynda Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň ýapon dilindäki neşiriniň tanyşdyryş dabarasy geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Täze neşir Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň öňüsyrasynda ýapon dilini çuňňur öwrenýän jemgyýetçilik üçin özboluşly sowgat boldy. Tanyşdyryş dabarasyna ýurduň gazet-žurnallarynyň baş redaktorlary, Aşgabatda ýerleşen ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, professor-mugallymlary h...

DOWAMY
Türkmenistan bilen Halkara pul gaznasynyň wekilleriniň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi
20 Noý
Türkmenistan bilen Halkara pul gaznasynyň wekilleriniň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi

2020-nji ýylyň 19-njy noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy R.Jepbarow bilen Natalia Tamirisanyň ýolbaşçylygynda Halkara pul gaznasynyň wekiliýetiniň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Wideo maslahatyň dowamynda ykdysadyýet we maliýe ulgamlarynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk etmek boýunça meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmeklige gönükdirilen, ikitaraplaýyn bähbitli, geljegi uly bolan taslamalara maýa goýumlary çekmek meselelerine, Türkmenist...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidentiniň Katar Döwletiniň Emiri bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy
19 Noý
Türkmenistanyň Prezidentiniň Katar Döwletiniň Emiri bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy

2020-nji ýylyň 18-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim Bin Hamad Al Taniniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini, şeýle hem sebit we halkara gurluşynyň çäklerinde özara konstruktiw gatnaşyklaryny kanagatlanma bilen bellediler. Şeýle hem taraplar iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlaryna seretdiler. Iki ýurduň sebit we halkara gün tertibiniň wajyp meselelerinde, h...

DOWAMY
Türkmenistanyň wekiliýeti GDA gatnaşyjy-döwletleriň howpsuzlyk geňeşiniň sekretarlarynyň 8-nji duşuşygyna gatnaşdy
19 Noý
Türkmenistanyň wekiliýeti GDA gatnaşyjy-döwletleriň howpsuzlyk geňeşiniň sekretarlarynyň 8-nji duşuşygyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 18-nji noýabrynda GDA gatnaşyjy-döwletleriň howpsuzlyk geňeşiniň sekretarlarynyň sekizinji duşuşygy sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň Sekretary Ç.Amanow ýolbaşçylyk etdi. Şeýle hem mejlisiň işine Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji Komitetiniň başlygy – Ýerine ýetiriji sekretary S.Lebedew, Köpçülikleýin howpsuzlyk hakyndaky Şertnama guramasynyň Baş sekretary S.Zas, şol sanda Aze...

DOWAMY
Türkmenistan we Şwesiýa ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleriniň ösdürilmegi bilen bagly meselelere garadylar
19 Noý
Türkmenistan we Şwesiýa ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleriniň ösdürilmegi bilen bagly meselelere garadylar

2020-nji ýylyň 18-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Şwesiýa Patyşalygynyň Daşary işler ministri hanym Ann Linde bilen duşuşygy sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Işjeň görnüşde geçen gepleşikleriň barşynda diplomatlar ikitaraplaýyn meseleleriň giň gerimini ara alyp maslahatlaşdylar hem-de sebit we halkara gün tertibi boýunça pikir alyşdylar. Şeýle hem iki ýurduň DIM-leriniň ýolbaşçylary syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlaryndaky hem-de bilelikde durmuşa geçirmäge giň...

DOWAMY
Türkmenistan «Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi» formatyndaky Ministrler derejesindäki 16-njy duşuşyga gatnaşdy
18 Noý
Türkmenistan «Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi» formatyndaky Ministrler derejesindäki 16-njy duşuşyga gatnaşdy

2020-nji ýylyň 17-nji noýabrynda Ýewropa Bileleşiginiň daşary işler we howpsuzlyk syýasaty boýunça Ýokary wekili, Ýewropa Komissiýasynyň Wise-prezidenti Jozep Borelliň gatnaşmagynda «Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi» formatyndaky Ministrler derejesindäki 16-njy duşuşyk geçirildi. Duşuşyga şonuň ýaly-da Ýewropa Komissiýasynyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça komissary Ýutta Urpilaýnen hem gatnaşdy, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Duşuşygyň barşynda oňa gatnaşyjylar mejlisiň gün tertibine girizilen iki mesele, has takygy ÝB-niň we Merkezi Aziýanyň hyzmatdaşlygyna hem-de onuň...

DOWAMY