Habarlar

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
6 Noý
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

2019-njy ýylyň 4-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň geçen on aýynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň alyp baran işleriniň netijeleri jemlenildi hem-de olaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, harby gullukçylaryň gulluk we ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak boýunça gaýragoýulmasyz wezipeler kesgitlenildi. Mejlisde barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Hudaýku...

DOWAMY
Aşgabatda XIII halkara kitap sergi-ýarmarkasy
6 Noý
Aşgabatda XIII halkara kitap sergi-ýarmarkasy

2019-njy ýylyň 4-nji noýabrynda Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde «Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly» atly neşir önümleriniň XIII halkara kitap sergi-ýarmarkasy we onuň çäklerinde ylmy maslahat öz işine başlady. Şu ýyl foruma dünýäniň 16 döwletinden metbugat öýleriniň we neşirýat kärhanalarynyň, işewür hem-de edebi toparlaryň, ylym we bilim merkezleriniň wekilleri, belli ýazyjylar, alymlar, terjimeçiler, kitaphana işi, IT-tehnologiýalar boýunça hünärmenler, žurnalistler gatnaşýarlar. Şolaryň hatarynda Awstriýa, Azerbaýjan, Belarus, Eýran, Gazagystan, Hytaý, Gyrgyzystan, Koreýa...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidentiniň Halkara kitap sergi-ýarmarkasyna we ylmy maslahatyna gatnaşyjylara Gutlagy
5 Noý
Türkmenistanyň Prezidentiniň Halkara kitap sergi-ýarmarkasyna we ylmy maslahatyna gatnaşyjylara Gutlagy

Şu gün – 5-nji noýabrda Aşgabatda «Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly» atly neşir önümleriniň XIII halkara kitap sergi-ýarmarkasy we ylmy maslahaty öz işine başlaýar. Bu çärä gatnaşyjylara Türkmenistanyň Prezidenti Gutlagyny ýollady. Onda şeýle diýilýär. “Hormatly myhmanlar! Hormatly neşirýat ulgamynyň işgärleri! Eziz ildeşler! Sizi «Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly» atly neşir önümleriniň XIII halkara kitap sergi-ýarmarkasynyň we ylmy maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Dünýäniň dürli ýurtlaryndan bu halkara kitap baýramçylygynyň işine gatnaşmak üçin eziz...

DOWAMY
Sankt-Peterburgda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmen alabaýy» kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
2 Noý
Sankt-Peterburgda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmen alabaýy» kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

2019-njy ýylyň 1-nji noýabrynda Sankt-Peterburgda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmen alabaýy» kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy hem-de «Türkmenistan – Bagtyýarlygyň watany» atly serginiň açylyş dabarasy geçirildi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýtynda habar berilýär. Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Ilçihanasynyň goldaw bermeginde Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Sankt-Peterburg bölümi we «Меkan» türkmen medeniýetiniň Sankt-Peterburgdaky jemgyýeti geçirilen çäräniň guramaçylary bolup çykyş etdiler. Çykyşlarda Türkmenistanyň Prezidentiniň türkmen...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly gepleşik geçirildi
31 Okt
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly gepleşik geçirildi

2019-njy ýylyň 30-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly gepleşik geçirildi. Telefon söhbetdeşliginiň barşynda döwlet Baştutanlary sebitdäki we dünýädäki ýagdaýlary nazara almak bilen, strategik häsiýete eýe bolan hem-de birek-birege hormat goýmak nukdaýnazaryndan guralýan türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlary boýunça pikir alyşdylar. Goňşy ýurtlary baglanyşdyrýan ulag ýollarynyň, şol sanda Türkmenistan tarapyndan Amyderýanyň üstünden gurlan awtomobil we demir ýol k...

DOWAMY
Döwletliler köşgüniň çagalary üçin welosipedler — hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sowgady
31 Okt
Döwletliler köşgüniň çagalary üçin welosipedler — hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sowgady

2019-njy ýylyň 30-njy oktýabrynda hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça hökümet agzalary, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary milli Liderimiziň adyndan çagalara ajaýyp sowgatlary — welosipedleri gowşurmak üçin Köpetdagyň gözel künjeginde ýerleşen Döwletliler köşgüne bardylar. Täze nusgadaky welosipedler ozal döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa çuňňur hormatyň hem-de milli we halkara sport hereketini ösdürmäge goşan uly goşandynyň ykrar edilmeginiň nyşany hökmünde sowgat berlipdi. Olary çagalara gowşurmak karary — hormatly Pr...

DOWAMY