Habarlar

«Deutsche Bank AG» bilen özarabähbitli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösdürmegi boýunça meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy
28 Maý
«Deutsche Bank AG» bilen özarabähbitli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösdürmegi boýunça meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 27-nji maýynda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ýolbaşçysy bilen «Deutsche Bank AG» bankynyň Orta we Gündogar Ýewropa korporatiw we bank maýa goýum – bank täjirçilik hyzmatlary boýunça esasy ýerine ýetiriji direktory, sebitleýin direktorlarynyň dolandyryjysy Ýorg Bongartsyň duşuşygy geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär. Duşuşygyň dowamynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giň gerimine degişli meseleler ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň Germaniýanyň iri kompaniýalary bilen ýola goýlan üstünlikli özara gatnaşyklarynyň öňjeýli häsiýetini nygta...

DOWAMY
«EKSPO–2020» halkara sergisini gurnaýjylar bilen wideomaslahat geçirildi
28 Maý
«EKSPO–2020» halkara sergisini gurnaýjylar bilen wideomaslahat geçirildi

2020-nji ýylyň 27-nji maýynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň binasynda «EKSPO–2020» taýýarlyk görmegiň çäklerinde, «EKSPO–2020» halkara sergini gurnaýjylar bilen wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär. Geçirilen wideomaslahatyň işine türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri gatnaşdy. Onlaýn duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky dürli ugurlardaky hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini bellediler hem-de ýurtlaryň ara...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
27 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

2020-nji ýylyň 26-njy maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi, diýip TDH habar berýär. Maslahatyň barşynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan wezipelerine, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşyna, şeýle hem öňde boljak baýramçylyk çärelerine taýýarlyk meselelere garaldy. Döwlet Baştutanymyz ilki bilen göni wideoaragatnaşyga Aşgabat şäheriniň häkimi...

DOWAMY
Türkmenistanyň we German ykdysadyýetiň Gündogar komitetiniň wekilleri ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdyrlar
27 Maý
Türkmenistanyň we German ykdysadyýetiň Gündogar komitetiniň wekilleri ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdyrlar

2020-nji ýylyň 26-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň we German ykdysadyýetiň Gündogar komitetiniň ýolbaşçylarynyň arasynda wideokonferensiýa görnüşinde duşuşyk geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Işjeň ýagdaýda geçirilen söhbetdeşligiň barşynda taraplar özarabähbitli hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Hususan-da, ara alyp maslahatlaşmalaryň çäklerinde German ykdysadyýetiň Gündogar komitetiniň Müdirliginiň başlygy jenap Oliwer Hermes «German ykdysadyýetiniň umumy kesgitlemesi, Türkmenistan bilen ikitara...

DOWAMY
Çaganyň hukuklary baradaky Milli hasabaty wideoaragatnaşyk maslahatyna öwrüldi
27 Maý
Çaganyň hukuklary baradaky Milli hasabaty wideoaragatnaşyk maslahatyna öwrüldi

2020-nji ýylyň 26-njy maýynda Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky binasynda göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen iş maslahatynda garalan esasy mesele BMG-niň çaganyň hukuklary boýunça komitetine Milli hasabatyň taýýarlanylmagyna bagyşlandy, diýip TDH habar berýär. BMG-niň Çagalar gaznasynyň ýurdumyzdaky wekilhanasy (ÝUNISEF) bilen bilelikde guralan onlaýn duşuşygyna Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalaryň we halkara ynsanperwer hukugyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça Pudagara toparyna girýän ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleri...

DOWAMY
«Ak şäherim Aşgabat» atly köpugurly halkara sergi
26 Maý
«Ak şäherim Aşgabat» atly köpugurly halkara sergi

2020-nji ýylyň 25-nji maýynda paýtagtymyzda «Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergi geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen geçirilýän sergi şähergurluşygy, şäher düzümini kemala getirmek babatda gazanylan üstünlikleri, toplanan tejribäni we mümkinçilikleri açyp görkezdi, diýip TDH habar berýär. Sergini guraýjylar — Aşgabat şäheriniň häkimligi hem-de Söwda-senagat edarasy paýtagtymyzyň durmuş we ykdysady toplumyny birleşdirip, oňa ykdysadyýetiň hem-de maliýe-bank ulgamynyň, bilim we medeniýet, sport hem-de syýahatçylyk edaralarynyň, hususy...

DOWAMY