Habarlar

Behişdi bedewlerimiz bilen sagdyn durmuş ýörelgesi
20 Apr
Behişdi bedewlerimiz bilen sagdyn durmuş ýörelgesi

2020-nji ýylyň 19-njy aprelinde, dynç güni hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welosipedli ýörişi amala aşyryp, paýtagtymyzyň günorta künjeginde alnyp barylýan gurluşyk işlerini synlady, diýip TDH habar berýär. Halkyň saglygyny döwletiň iň ýokary gymmatlygy hökmünde yglan eden milli Liderimiz sagdyn durmuş ýörelgelerine ygrarly bolmak bilen, watandaşlarymyza, aýratyn-da, ýaşlara görelde bolýar. Ir bilen milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ady rowaýata öwrülen Ýanardag atly ahalteke bedewiniň hormatyna dikeldilen binanyň ýanyna geldi. Bu bedew Türkmenistanyň Döwlet tugrasyn...

DOWAMY
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň ähmiýeti wideokonferensiýa görnüşinde geçirilen halkara media-forumynda ara alnyp maslahatlaşyldy
18 Apr
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň ähmiýeti wideokonferensiýa görnüşinde geçirilen halkara media-forumynda ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan wideokonferensiýa görnüşinde geçirilen halkara media-forumy geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.   Media-foruma Türkmenistanyň birnäçe ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary we wekilleri, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň  ençemesiniň professor-mugallymlary, milli habar beriş serişdelerimiziň wekilleri, ylmy işgärler, bilermenler, şeýle-de «МIR»,  «ТАSS», «TRT AVAZ», ТW-24, «NEWS ASTRO», «Аzertadj», «An...

DOWAMY
Türkmen-koreý Işewürler geňeşiniň mejlisi geçirildi
18 Apr
Türkmen-koreý Işewürler geňeşiniň mejlisi geçirildi

2020-nji ýylyň 17-nji aprelinde Aşgabatda Türkmen-koreý Işewürler geňeşiniň çäklerinde sanly wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.   Mejlise ýurdumyzyň ugurdaş ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, hususan-da Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň, Söwda-senagat edarasynyň, Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň, «Тürkmengaz» Döwlet konserniniň, «Тürkmendeňizderýaýollary» we «Тürkmendemirýollary» agentlikleriniň wekilleri gatnaşdylar. Koreý wekiliýetine Günorta Koreýanyň Söwda ministrliginiň wekilleri we Halkara söwdasy bo...

DOWAMY
Türkmenistanyň demirýolçulary Russiýa Federasiýasynyň «Transmaşholding» PJ bilen gepleşikleri geçirdiler
17 Apr
Türkmenistanyň demirýolçulary Russiýa Federasiýasynyň «Transmaşholding» PJ bilen gepleşikleri geçirdiler

2020-nji ýylyň 16-njy aprelinde “Türkmendemirýollary” agentliginiň edara binasynda “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň, “Türkmendemirýollary” agentliginiň we Russiýa Federasiýasynyň “Transmaşholding” Paýdarlar jemgyýetiniň wekilleriniň arasynda gepleşikler geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.       Wideokonferensiýa görnüşinde geçirilen gepleşiklere “Türkmendemirýollary” agentliginiň, “Demirýollary” APJ-niň we Transmaşholding” PJ-niň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar.  Web-ara alyp maslahatlaşmalaryň çäklerinde taraplar teplowozlaryň, şeýle-de o...

DOWAMY
Intellektual eýeçilik ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegiň meselelerine bagyşlanan wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly maslahat
17 Apr
Intellektual eýeçilik ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegiň meselelerine bagyşlanan wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly maslahat

2020-nji ýylyň 16-njy aprelinde Türkmenistanyň DIM-niň edara binasynda Türkmenistanyň birnäçe ministrlikleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň wekilleriniň hem-de Bütindünýä intellektual eýeçilik guramasynyň (BIEG) halkara bilermenleriniň arasynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly maslahat geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.      Duşuşygyň başynda, Bütindünýä intellektual eýeçilik guramasynyň bilermenleri Türkmenistanyň jemgyýetiň bähbitlerine, ykdysady ösüşine goşant goşmak bilen, döredijilik işini we innowasiýalary höweslendirýändigi barada bellediler. Maslahatyň dowam...

DOWAMY
Ulag ulgamynda türkmen-owgan gepleşikleri geçirildi
17 Apr
Ulag ulgamynda türkmen-owgan gepleşikleri geçirildi

2020-nji ýylyň 16-njy aprelinde “Türkmendemirýollary” agentliginiň, “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň we Owganystan Yslam Respublikasynyň Ulag ministrliginiň Demir ýollary edarasynyň wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly maslahat geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.       Türkmen tarapyna “Türkmendemirýollary” agentliginiň başlygy A.Atamyradow ýolbaşçylyk etdi. Owgan tarapyna bolsa Owganystanyň Demir ýollary edarasynyň baş direktory Mohammad Ýamma Şams ýolbaşçylyk etdi. Duşuşygyň barşynda Akina-Andhoý demir ýol şahasynyň gurluşygy m...

DOWAMY