Habarlar

ÝUNISEF Türkmenistanyň çagalar babatdaky syýasatyny goldaýar
30 Ýan
ÝUNISEF Türkmenistanyň çagalar babatdaky syýasatyny goldaýar

Düýn Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň binasynda Türkmenistan bilen BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) arasynda 2021 — 2025-nji ýyllarda hyzmatdaşlyk etmegiň Ýurt boýunça maksatnamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça geňeşme duşuşygy geçirildi, diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Bu çärä BMG-niň ýurdumyzdaky Çagalar gaznasynyň ýolbaşçysy hanym Kristin Weýgand, dürli ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň, milli parlamentiň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, şeýle hem ýaşlar gatnaşdylar. Duşuşygyň barşynda ýygnananlar düýpli ugurlar, şeýl...

DOWAMY
Söwda we bazar ulgamyny tehnologiýalaşdyrmak babatda hyzmatdaşlyk
30 Ýan
Söwda we bazar ulgamyny tehnologiýalaşdyrmak babatda hyzmatdaşlyk

2020-nji ýylyň 29–njy ýanwarynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde bu edara bilen Şweýsariýanyň «SIСPA SA» kompaniýasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk boýunça özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekmek dabarasy boldy. Bu kompaniýa azyk we senagat harytlaryny goralan nyşanlar bilen belgilemek ugrunda dünýäde öňdebaryjy kompaniýadyr, diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Gol çekilen resminama söwda we salgyt salmak ýaly ugurlarda dürli elektron ulgamlaryň hem-de maglumat torlarynyň peýdalanylyşyny giňeltmek, kontrabandanyň öňüni almak ýurdumyzyň dünýäniň mali...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz medeniýet ulgamyny hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdelerini kämilleşdirmek boýunça iş maslahatyny geçirdi
29 Ýan
Hormatly Prezidentimiz medeniýet ulgamyny hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdelerini kämilleşdirmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda medeniýet we sungat ulgamyny ösdürmek, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek bilen baglanyşykly meselelere bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi, diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Maslahatyň dowamynda döwlet Baştutanymyz milli medeniýetimizi mundan beýläk-de öwrenmek, halkymyzyň medeni mirasyny gorap saklamak, ony giňden wagyz etmek we geljek nesillere ýetirmek wezipeleriniň aýratyn ähmiýetlidigine ünsi çekdi. Iş maslahatynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.A...

DOWAMY
Türkmenistanyň wekiliýeti “Ýaşyl Merkezi Aziýa” atly ýokary derejeli maslahata gatnaşdy
29 Ýan
Türkmenistanyň wekiliýeti “Ýaşyl Merkezi Aziýa” atly ýokary derejeli maslahata gatnaşdy

2020-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda Daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Berlinde geçirilen “Ýaşyl Merkezi Aziýa” atly ýokary derejeli maslahata gatnaşdy. Şeýle hem maslahatyň işine Germaniýanyň, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Owganystanyň wekiliýetleri gatnaşdylar, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Gatnaşyjylar howanyň üýtgemegi we sebitde howpsuzlygy saklamak, şol sanda, daşky gurşawy goramak, suw serişdelerini rejeli peýdalanmak, biodürliligi gorap saklamak, çölleşmäge garşy göreşmek, daglyk sebitleriniň ösdürilmegi...

DOWAMY
Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň mejlisi öz işine başlady
28 Ýan
Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň mejlisi öz işine başlady

2020-nji ýylyň 27–nji ýanwarynda Aşgabat şäherinde «Hazar deňzinde ýüzüşiň howpsuzlygyny üpjün etmekde hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Teswirnamanyň» taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň altynjy mejlisi öz işine başlady, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Mejlise Azerbaýjan Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň we Türkmenistanyň bilermenleri, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Hazar deňzi institutynyň, Türkmenistanyň Senagat we kommunika...

DOWAMY
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylaryna, işgärlerine, harby talyplaryna we esgerlerine
27 Ýan
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylaryna, işgärlerine, harby talyplaryna we esgerlerine

Hormatly Watan goragçylary! Sizi «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylyň ilkinji günlerinde bellenilýän Watan goragçylarynyň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bu baýram Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, çäk bitewüligini, konstitusion gurluşyny, döwlet serhedimiziň mizemezligini goraýan, ýurdumyzyň goranmak ukybyny, howpsuzlygyny, jemgyýetçilik asudalygyny, milli kanunçylygymyzy we hukuk tertibini üpjün edýän harby we hukuk goraýjy edaralaryň harby gullukçylaryna we işgärlerine bildirilýän uly ynamy...

DOWAMY