Habarlar

Hormatly Prezidentimiziň ahalteke bedewlerine bagyşlanan täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy
22 Apr
Hormatly Prezidentimiziň ahalteke bedewlerine bagyşlanan täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy

2016-njy ýylyň 21-nji aprelinde paýtagtymyzyň häkimliginiň binasynda, Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde, Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde we Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Gadamy batly bedew” atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy. Dabara hökümet agzalary, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň hem-de Ylymlar akademiýasynyň institutlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, milli parlamentiň deputatlary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, medeniýet we sungat işgärler...

DOWAMY
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň VI mejlisi
21 Apr
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň VI mejlisi

2016-njy ýylyň 20-nji aprelinde türkmen bedewiniň ählihalk baýramynyň öňüsyrasynda paýtagtymyzda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň VI mejlisi boldy. Nobatdaky mejlis kaşaň «Ýyldyz» myhmanhanasynda geçirildi. Mejlise Aziýanyň, Ýewropanyň, Demirgazyk we Günorta Amerikanyň 20 ýurdunyň wekilleri gatnaşdylar. Olaryň hatarynda ABŞ, Kanada, Urugwaý, Germaniýa, Fransiýa, Şwesiýa, Niderlandlar, Hytaý, Mongoliýa, Eýran, Russiýa, Özbegistan we beýleki döwletlerden gelen myhmanlar bar.   Mälim bolşy ýaly, bu assosiasiýa Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen 2010-n...

DOWAMY
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinden
16 Apr
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinden

2016-njy ýylyň 15-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň barşynda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedowa söz berdi.                 Wise-premýer gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işler barada                           hasabat bermek bilen, “Türkmenistanda döwlet eýeçiligindäki kärhanalary we desgalary...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow täze sport desgasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
15 Apr
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow täze sport desgasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

2016-njy ýylyň 14-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň IIM-niň Sportulag merkeziniň toplumyna girýän täze sport desgasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Bu ýerde motosport bilen meşgullanmak we sportuň bu görnüşi boýunça ýaryşlary geçirmek üçin motoulag bölümi guruldy hem-de enjamlaşdyryldy. Bu waka ýurdumyzda sportuň dürli görnüşlerini, şol sanda tehniki görnüşlerini ösdürmäge berilýän ähmiýetiň uludygyny tassyklaýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow  ýurdumyzda ähli zerur bolan talaplara laýyk gelýän döwrebap sport düzüminiň döredilm...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistanyň adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
14 Apr
Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistanyň adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

2016-njy ýylyň 13-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň biziň ýurdumyzda diplomatik işi tamamlanýan Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Jawhar Izamowy kabul etdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň ýakyn goňşulary, şol sanda diňe bir geografiki taýdan ýakynlyk däl, eýsem çuňňur taryhy kökleri, umumy medeniýeti, dili, iki doganlyk halklaryň däp-dessurlarynyň umumylygy bolan Özbegistan bilen dostluk gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna aýratyn ähmiýet berýändigini aýtdy. Döwlet Baştutanymyz ikitaraplaýyn gatnaş...

DOWAMY
 Türkmenistan-Hytaý: müňýyllyklara uzap gidýän gatnaşyklar
10 Apr
Türkmenistan-Hytaý: müňýyllyklara uzap gidýän gatnaşyklar

2016-njy ýylyň 8-nji aprelinde Hytaý Halk Respublikasynyň paýtagtynda “Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygy: gazanylan üstünlikler we geljegiň strategiýasy” atly ylmy maslahat geçirildi. Ol ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şöhratly senesine, şeýle hem 2016-njy ýylyň Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly diýlip yglan edilmegine bagyşlandy. Hytaýyň daşary ýurtlar bilen dostluk gatnaşyklary jemgyýetiniň Parahatçylyk köşgünde geçirilen maslahatyň öň ýanynda fotosergi guraldy. Suratlarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistany...

DOWAMY