Habarlar

Wengriýada Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-wenger toparynyň dördünji mejlisi geçirildi
22 Ýan
Wengriýada Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-wenger toparynyň dördünji mejlisi geçirildi

2020-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Wengriýanyň Budapeşt şäherinde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-wenger toparynyň dördünji mejlisi geçirildi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Toparyň işine iki döwletiň ugurdaş ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri, şeýle-de işewürlik toparlarynyň wekilleri gatnaşdylar. Taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň derwaýys meselelerine, aýratyn hem sanly ykdysadyýetiň ösdürilmeginiň, köpugurly ykdysady we medeni-ynsanperwer özarahereketleri giňeltmegiň mümkinçiliklerine seredip g...

DOWAMY
Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy: şanly senäniň hormatyna täze saýt
20 Ýan
Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy: şanly senäniň hormatyna täze saýt

?Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halkara maslahatyň saýty 19-njy ýanwardan 20-nji ýanwara geçilen gije internete goýberildi, diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça işlenilip düzülen 2020-nji ýylyň 11-12-nji dekabrynda Aşgabatda geçiriljek ýokary derejeli forumyň resmi ulgamy Daşary işler ministrligi tarapyndan türkmen, iňlis we rus dillerinde taýýarlanyldy. Täze saýtyň baý mazmuna eýe bolmagy üçin milli Liderimiziň: «Biziň ýurdumyz...

DOWAMY
Türkmenistan Awstriýada geçirilýän halkara syýahatçylyk sergisine gatnaşýar
17 Ýan
Türkmenistan Awstriýada geçirilýän halkara syýahatçylyk sergisine gatnaşýar

2020-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda Awstriya Respublikasynyň Wena şäherinde ýurduň iň iri we öňdebaryjy syýahatçylyk sergisi bolan “Ferien-Messe Wien” öz işine başlady. Bu sergi her ýylyň ýanwar aýynda Awstriýanyň paýtagtynda geçirilip, halkara syýahatçylyk pudagynyň häzirkizaman gazananlaryny köpçülige ýetiryär, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Sergä dünýäniň 80 döwletinden gelen syýahatçylyk kärhanalaryň 800-e golaý wekili gatnaşýar. Bu ýyl gatnaşyjylaryň arasynda Türkmenistan hem bar. Döwletimiziň bu sergä gatnaşmagynda we sergini gurnamagynda Türkmenis...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow şanly Bitaraplygyň 25 ýyllygyna bagyşlanan maslahata gatnaşdy
14 Ýan
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow şanly Bitaraplygyň 25 ýyllygyna bagyşlanan maslahata gatnaşdy

Şu gün Aşgabat şäherinde hormatly Prezidentimiz “Türkmenistan bilen halkara guramalaryň hyzmatdaşlygy – agzybirlige we ösüşe barýan hyzmatdaşlyk” atly maslahatyň dabaraly açylyşyna gatnaşdy. Bu maslahat Türkmenistan döwletiniň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyldy, diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Bu şanly waka bagyşlanyp biziň döwletimizde hem-de daşary ýurt döwletlerinde “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” atly şygar astynda dürli maslahatlaryň we çäreleriň geçirilmegi meýilleşdirilýär, olaryň başyny hem şu maslahat açdy. Irden Döwlet Baştutanymyz “Oguzkent...

DOWAMY
Türkmen wekiliýeti «Heimtextil 2020» sergisine gatnaşýar
8 Ýan
Türkmen wekiliýeti «Heimtextil 2020» sergisine gatnaşýar

2020-nji ýylyň 7-nji ýanwarynda Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Maýn boýundaky Frankfurt şäherinde «Heimtextil 2020» atly dokma önümleriniň halkara sergisini öz işine başlady, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Sergä Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň, Söwda-senagat edarasynyň wekillerinden we ýurdumyzyň telekeçilerinden ybarat bolan wekilçilikli topary gatnaşýarlar. Bu halkara sergisi her ýylyň ýanwar aýynda Maýn boýundaky Frankfurt şäherinde ýerleşýän «Messe Frankfurt» sergiler merkezinde geçirilýär. Bu ýyl «Heimtextil 2020» sergisi 7-10-...

DOWAMY
Dermatologiýa boýunça hünärmen Aksel Hauşilde Türkmenistanyň Myrat Garryýew adyndaky Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Hormatly professory alymlyk derejesi berildi
6 Ýan
Dermatologiýa boýunça hünärmen Aksel Hauşilde Türkmenistanyň Myrat Garryýew adyndaky Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Hormatly professory alymlyk derejesi berildi

Germaniýaly lukmançylyk ylymlarynyň doktory Aksel Hauşilde Myrat Garryýew adyndaky Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Hormatly professory alymlyk derejesi berildi, diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Professor Hauşild dermatologiýa we deriniň onkoilogiýa keselleri boýunça tanymal hünärmen, Ýewropanyň onkologlar birleşmesiniň ýolbaşçy komitetiniň agzasy, Kil şäheriniň uniwersitet klinikasynyň okuw merkeziniň müdiridir. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň arasynda lukmançylygyň birnäçe ugurlary boýunça hyzmatdaşlyk gatnaşyklary işjeňleşdiril...

DOWAMY