Habarlar

Ýurdumyzda Täze Ýyly geljege bolan uly ynam bilen garşyladylar
2 Ýan
Ýurdumyzda Täze Ýyly geljege bolan uly ynam bilen garşyladylar

Täze 2020-nji ýyl ýurdumyzyň durmuşyna dürli öwüşginler bilen girip, ähli türkmenistanlylara, aýratyn-da, çagalara şatlykly täsirleri peşgeş berdi. Şu günler ýurdumyzyň ähli künjekleri owadan keşbe girip, Täze ýyl bezegleriniň ýalkym saçýan, köçeleriň, seýilgähleriň we meýdançalaryň millionlarça yşyklaryna beslendi. Agşamky şäher hakyky ertekä öwrüldi, bu erteki bolsa biziň her birimiziň kalbymyzda ýaşaýar. Çünki bu zatlaryň hemmesi biziň şatlygymyzy, aladamyzy we ünsümizi duýmak üçin birnäçe günüň dowamynda döredilen ajaýyplyklar bolup durýar. Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli ýurdumyzyň äh...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyna bardy
30 Dek
Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyna bardy

2019-njy ýylyň 29-njy dekabrynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow säher bilen Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyna geldi. Bu ýerde döwlet Baştutanymyz “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar toparynyň agzalary bilen duşuşyp, olaryň türgenleşik işleri bilen tanyşdy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugynyň web-saýty habar berýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen 2007-nji ýylda döredilen bu topar iri halkara bäsleşikleriniň we sirk sungatynyň festiwallarynyň abraýly baýraklaryna ençeme gezek mynasyp boldy. Hormatly Prezidentimiz behiş...

DOWAMY
TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ HEM-DE DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ BILELIKDÄKI MEJLISI GEÇIRILDI
28 Dek
TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ HEM-DE DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ BILELIKDÄKI MEJLISI GEÇIRILDI

Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň şu ýyldaky iň soňky, Täze ýyl baýramynyň öň ýanyndaky bilelikdäki mejlisini geçirdi. Mejlise Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleri hem gatnaşdylar. Milli Liderimiz gün tertibindäki meselelere geçmek bilen, Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. Ol ýurdumyzyň kanunçykaryjy edarasynyň ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada habar bermek bilen, «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýen şygar astynda geçen 2019-njy ýylyň ýurdumyzyň durmuşynda dürli syýasy, ykdysady, medeni waka...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti «Haldor Topsoe» Kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
24 Dek
Türkmenistanyň Prezidenti «Haldor Topsoe» Kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

2019-njy ýylyň 23-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Daniýanyň belli «Haldor Topsoe» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Býorn Stefan Klauzeni kabul etdi, diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Jenap Býorn Stefan Klauzen ýurdumyzyň «Haldor Topsoe» kompaniýasynyň esasy hyzmatdaşlarynyň biridigini kanagatlanma bilen belläp, Türkmenistanyň Prezidentine hyzmatdaşlygy berkitmek işinde berilýän goldaw, hem-de türkmen ýangyç-energetika toplumyny ösdürmek boýunça iri maýa goýum taslamalaryny amala aşyrmaga gatnaşmaga döredilýän mümkinçilik üçin hoşallyk sözlerini beýan...

DOWAMY
Türkmenistanda Aral babatda BMG-niň Maksatnamasyny işläp taýýarlamak boýunça geňeşmeler geçirildi
19 Dek
Türkmenistanda Aral babatda BMG-niň Maksatnamasyny işläp taýýarlamak boýunça geňeşmeler geçirildi

2019-njy ýylyň 18-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BMG-niň Aral deňziniň basseýni boýunça ýörite maksatnamasynyň ösüşi boýunça köptaraplaýyn geňeşmeler geçirildi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugynyň web-saýty habar berýär. Geňeşmeleriň barşynda oňa gatnaşyjylar Birleşen Miletler Guramasy bilen Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň arasyndaky häzirki wagtdaky ýagdaýy we hyzmatdaşlykdaky bar bolan tejribäni ara alyp maslahatlaşyp, iki Guramanyň arasyndaky gol çekilen resminamalary belläp geçdiler. Çykyş edenler BMG-niň Baş Assambleýasynyň 2019-njy ýylyň 28-...

DOWAMY
Türkmenistan doganlyk Owganystana nobatdaky ynsanperwer kömegini berdi
18 Dek
Türkmenistan doganlyk Owganystana nobatdaky ynsanperwer kömegini berdi

2019-njy ýylyň 17-nji dekabrynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Hyrat welaýatynyň Turgundy şäherçesinde Türkmenistanyň ynsanperwer kömeginiň berilmegi — dostlukly ýurduň ykdysady hajatlary üçin kuwwatly elektroenergetika enjamlarynyň gowşurylmagy mynasybetli dabara boldy, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň noýabrynda gol çeken Buýrugyna laýyklykda, owgan tarapyna güýjenmesi 220/110/10 kW, kuwwatlylygy 125 MWt bolan transformatory degişli enjamlary bilen bilelikde ynsanperwer kömek hökmünde berildi. Bu goňşy ýurtda ygtyb...

DOWAMY