Habarlar

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýanyň daşary syýasat edaralarynyň orunbasarlarynyň duşuşygy geçirildi
22 Maý
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýanyň daşary syýasat edaralarynyň orunbasarlarynyň duşuşygy geçirildi

2020-nji ýylyň 21-nji maýynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň, şol sanda Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň, Özbegistan Respublikasynyň we Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň mejlisi geçirildi. Duşuşyk wideokonferensiýa görnüşinde geçdi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Duşuşyga gatnaşyjylar MA5+Russiýa formatyndaky öňde duran üçünji ministrler derejesindäki mejlisiň gün tertibine degişlilikde hem pikirleri alyşdylar.  Mejlise gatnaşyjylar CОVID-19 pandemiýasyna garşy göreşmäge gönükdi...

DOWAMY
Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Eýranyň demirýolçularynyň arasynda gepleşikler geçirildi
22 Maý
Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Eýranyň demirýolçularynyň arasynda gepleşikler geçirildi

2020-nji ýylyň 21-nji maýynda “Türkmendemirýollary” agentliginiň binasynda Türkmenistanyň, Özbegistan Respublikasynyň we Eýran Yslam Respublikasynyň demirýol administrasiýalarynyň arasynda wideokonferensiýa görnüşinde gepleşikler geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Gepleşiklere “Türkmendemirýollary” agentliginiň, “Узбекистон темир йуллари” Paýdarlar jemgyýetiniň hem-de RAI “Railways of Islamic Republic of Iran” guramasynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Duşuşygyň barşynda demirýol we awto ýol ýükleriniň üç ýurduň döwlet serhetlerinden geçirmek ulgamyndaky ulag-üstaşyr...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti durnukly ykdysady ösüş boýunça iş maslahatyny geçirdi
21 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti durnukly ykdysady ösüş boýunça iş maslahatyny geçirdi

2020-nji ýylyň 20-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulag-kommunikasiýa we maliýe-ykdysadyýet toplumlaryna gözegçilik edýän orunbasarlary B.Öwezowyň we G.Müşşikowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi, diýip TDH habar berýär. Hormatly Prezidentimiz iş maslahatyny açyp, dünýäde we sebitde ýaýran ýeňil bolmadyk epidemiýa ýagdaýyny nazara almak bilen, ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň durnukly ösüş depginini saklamagyň wajypdygyna ünsi çekdi. Hökümet mejlislerinde bellenen çäreleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegine möhüm ähmiýet berilmel...

DOWAMY
Türkmenistan ESKATO-nyň durnukly ösüş boýunça Aziýa-Ýuwaş ummany forumyna gatnaşdy
21 Maý
Türkmenistan ESKATO-nyň durnukly ösüş boýunça Aziýa-Ýuwaş ummany forumyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 20-nji maýynda Bangkokda Durnukly ösüş boýunça ýedinji Aziýa-Ýuwaş ummany forumy wideokonferensiýa görnüşinde geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  BMG-niň Aziýa-Ýuwaş ummany sebitleri boýunça Ykdysady we durmuş meseleleri boýunça komissiýasynyň (UNESCAP) howandarlygy astynda guralan bu forum guramanyň agza-döweletleriniň we beýleki gatnaşyjy ýurtlaryň resmi wekilleriniň, bilermenleriň hem-de hünärmenleriniň ähmiýetli sanyny özünde jemledi. Forumda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri ýolbaşçylyk etdi. Onlaýn-mejlisiň b...

DOWAMY
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
20 Maý
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! Sizi mukaddes Oraza aýynyň kalplarymyzy tämizleýän, köňüllerimize nur çaýýan mübärek Gadyr gijesi bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Gudraty Güýçli Beýik Biribaryň mukaddes Gurhanyň ilkinji aýatlaryny iberen gijesiniň — Gadyr gijesiniň haýyr-sahawatynyň we berekediniň, tagat-ybadatlarynyň hem-de ýakymly pursatlarynyň agzybirligimizi we jebisligimizi pugtalandyryp, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde mähriban halkymyz bilen el-ele berip berkarar eden iň uly üstünligimizi — parahat, abadan, bagtyýar durmuşymyzy has-da dabaralandyrjakdygyna berk...

DOWAMY
Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň mümkinçilikleri we importa bolan islegleri boýunça duşuşyk geçirildi
20 Maý
Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň mümkinçilikleri we importa bolan islegleri boýunça duşuşyk geçirildi

2020-nji ýylyň 19-njy maýynda Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň dokma senagatynda eksport mümkinçilikleri we importa bolan islegleri boýunça Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Söwda-Senagat edaralarynyň wekilleriniň arasynda wideo aragatnaşyk ulgamy arkaly iş maslahaty geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Duşuşyga Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar. Bu duşuşyk gatnaşyjylara Türkmenistan bilen RF-nyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny, şeýle hem sebi...

DOWAMY