Habarlar

«Türkmennebit» DK-niň we «Tatneft» JPJ-niň arasynda wideomaslahat geçirildi
9 Apr
«Türkmennebit» DK-niň we «Tatneft» JPJ-niň arasynda wideomaslahat geçirildi

2020-nji ýylyň 8-nji aprelinde «Türkmennebit» Döwlet konserniniň edara binasynda «Таtneft» Jemagat paýdarlar jemgyýetiniň wekilleri bilen wideomaslahat geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär. Duşuşyga türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Prezidentiniň Nebitgaz meseleleri boýunça Geňeşçisi Ý.Kakaýew ýolbaşçylyk etdi we «Таtneft» JPJ-ne Jemgyýetiň baş direktory N.Maganow wekilçilik etdi. Şeýle-de gepleşiklere Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň, şol sanda «Türkmennebit» DK-niň we «Таtneft» JPJ-niň wekilleri hem gatnaşdylar. Onlaýn-gepleşikleriň barşynda oňa gatnaşyjylar iki...

DOWAMY
Bütindünýä saglyk güni Türkmenistanda bellendi
8 Apr
Bütindünýä saglyk güni Türkmenistanda bellendi

2020-nji ýylyň 7-nji aprelinde Olimpiýa şäherçesiniň sport toplumlarynda Bütindünýä saglyk güni mynasybetli Hökümet agzalarynyň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş çäreleri geçirildi. Şol çärelere milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow badalga berdi, diýip TDH habar berýär. Hususan-da, futzal, basketbol, tennis, fitnes, gimnastika, woleýbol, ýeňil atletika boýunça ýaryşlar guraldy hem-de küşt we bouling oýnaldy. Paýtagtymyzda hem-de welaýatlarda köpçülikleý...

DOWAMY
«Türkmenhowaýollary» agentliginiň we Kazanyň dikuçar zawodynyň wekilleriniň arasyndaky wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler
7 Apr
«Türkmenhowaýollary» agentliginiň we Kazanyň dikuçar zawodynyň wekilleriniň arasyndaky wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler

2020-nji ýylyň 6-njy aprelinde Türkmenistanyň “Türkmenhowaýollary” agentliginiň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan dikuçar zawodynyň wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler geçirildi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär.   Türkmen tarapyna “Türkmenhowaýollary” agentliginiň başlygy D.Saburow, tatar tarapyna bolsa Kazanyň dikuçar zawodynyň dolandyryjy direktory Ýu.Pustowgarow ýolbaşçylyk etdi. Wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen gepleşikleriň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň awiatehnikalary satyn alm...

DOWAMY
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
7 Apr
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! Biz ýurdumyzda Bütindünýä saglyk gününi giňden belläp geçýäris. Sizi sagdynlygy we ruhubelentligi dabaralandyrýan Bütindünýä saglyk güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bu ajaýyp halkara baýramyna bagyşlanyp geçiriljek dabaralaryň ruhubelentligiň, ösüşiň, sportuň hem-de sagdynlygyň ýurduna öwrülen Türkmenistan Watanymyza bolan buýsanjymyzy has-da pugtalandyrjakdygyna berk ynanýaryn. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda adam jemgyýetimiziň we döwletimiziň iň ýokary gymmatlygydyr. Şoňa görä-de, Bitarap döwletimiziň her bir raýatynyň, jemgyýetimiziň hem-de...

DOWAMY
Daşoguz telekeçileriniň agro-taslamalary: ekin önümçiligi
6 Apr
Daşoguz telekeçileriniň agro-taslamalary: ekin önümçiligi

Türkmenistanyň demirgazygynda kartoşka önümçiligine hususy maýa goýumlarynyň paýy ep-esli artdy. Gurbanansoltan-eje sebitinde bu ekinleriň esasy öndürijilerinden biri, N. Andaliba daýhan birleşiginde 578 gektar kartoşka özleşdiren ýurduň Telekeçiler we Senagatçylar Bileleşiginiň agzasy Döwran Esenow. Olardan 8 müň tonnadan gowrak ekin almak isleýär. Etrapda ekinler üçin jemi 2100 gektar bölünip berildi , diýip TDH habar berýär. 35 gektar meýdanda S.Türkmenbaşy etrabynda “Kerven hyzmaty” daýhan hojalygy ekiş işlerini tamamlaýar. Oba hojalyk önümçiliginde ýöriteleşen telekeçilik gurluşy kartoşk...

DOWAMY
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden
4 Apr
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

2020-nji ýylyň 3-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda Hökümetiň şu ýylyň birinji çärýeginde alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi, diýip TDH habar berýär. Mejlisde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, aýry-aýry ministrleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlary diňlenildi, olaryň alyp baran işleriniň netijelerine baha berildi, şeýle hem ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegi...

DOWAMY