Habarlar

Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda nobatdaky syýasy geňeşmeler
30 Iýul
Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda nobatdaky syýasy geňeşmeler

2019-njy ýylyň 29-njy iýulynda Abu-Dabi şäherinde Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň daşary syýasy edaralarynyň arasynda nobatdaky syýasy geňeşmeler geçirildi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web-saýty habar berýär. Gepleşikleriň barşynda taraplar iki ýurduň arasyndaky syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwerlik hyzmatdaşlygynyň derwaýys meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmeginde ýokary derejeli saparlaryň guramaçylygynyň netijeli gural bolup durýandygy bellenilip geçildi. Şeýle hem iki döwletiň arasynd...

DOWAMY
Türkmen-owgan gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykarylýar
26 Iýul
Türkmen-owgan gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykarylýar

2019-njy ýylyň 25-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň degişli ministrlikleriniň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleriniň düzümindäki wekiliýeti Owganystan Yslam Respublikasynyň Farýap welaýatynyň Andhoý etrabynyň Akina menzilinde uzynlygy 10 kilometre barabar bolan demir ýol şahasynyň açylyşyna hem-de Akina — Andhoý demir ýolunyň gurluşygyna badalga bermek dabarasyna gatnaşdy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Dabaralara gelen Türkmenistanyň wekiliýetini Farýab welaýatynyň, Owganystanyň demir ýol u...

DOWAMY
Türkmenistanyň hem-de Özbegistanyň Prezidentleriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy
25 Iýul
Türkmenistanyň hem-de Özbegistanyň Prezidentleriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

2019-njy ýylyň 24-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Onuň barşynda türkmen Lideri Özbegistanyň baştutanyny doglan güni bilen mähirli gutlady we berk jan saglyk, tükenmez ruhublentlik we ähli giň göwrümli başlangyçlarynda üstünlikler arzuw etdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär. Özüne aýdylan gutlag we mähirli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Özbegistanyň Prezidenti ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň özara gatnaşyklarynyň ähli ugurla...

DOWAMY
Türkmenistan Owganystana ynsanperwerlik ýüküni iberdi
25 Iýul
Türkmenistan Owganystana ynsanperwerlik ýüküni iberdi

2019-njy ýylyň 24-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, Owganystan Yslam Respublikasyna nobatdaky ynsanperwerlik ýüküniň uly tapgyry bilen ýörite awtoulag kerweni ugradyldy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär. Doganlyk owgan halkyna muzdsuz kömek hökmünde derman we lukmançylyk serişdeleri, dokma önümleri hem-de çagalaryň egin-eşikleri, okuw kitaplary we mekdep esbaplary, süýji-köke önümleri, beýleki harytlar iberildi. Türkmenistan parahatçylyk we dostluk ýörelgelerine üýtgewsiz ygrarly bolmak bilen, Owganystanyň dur...

DOWAMY
Türkmenistanyň immunizasiýa ulgamynda gazanan üstünlikleri ýokary baha eýe boldy
23 Iýul
Türkmenistanyň immunizasiýa ulgamynda gazanan üstünlikleri ýokary baha eýe boldy

Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe bagyşlanyp, Aşgabatda geçirilen halkara maslahatynyň dowamynda ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekili hanym Kristin Weýgand Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine Hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýän Immunizasiýa boýunça milli maksatnama arkaly durmuşa geçirilýän immunizasiýa ulgamynda gazanylan ýokary görkezijiler üçin Şahadatnamasyny gowşurdy. Hanym Kristin Waýgand dabarada çykyş edip, «Biz saglygy goraýyş ulgamynyň hünärmenleriniň ýadawsyz tagallalaryna ýokary baha berýäris, olar ilatyň, aýratyn-da, çagalaryň we ze...

DOWAMY
Türkmenistan dünýä jemgyýetçiligini DÖM-nyň durmuşa geçirilişi boýunça meýletin milli syny bilen tanyşdyrdy
19 Iýul
Türkmenistan dünýä jemgyýetçiligini DÖM-nyň durmuşa geçirilişi boýunça meýletin milli syny bilen tanyşdyrdy

2019-njy ýylyň 18-nji iýulynda Türkmenistanyň wekiliýeti Birleşen Milletler Guramasynyň ştab-kwartirasynda Ýokary derejeli syýasy forumyň barşynda milletler bileleşigine Durnukly Ösüş Maksatlarynyň ýerine ýetirilişi boýunça Meýletin milli synynyň görkezilendigi barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär.  Bu Türkmenistanyň BMG-niň Ykdysady we Durmuş geňeşiniň agzasy bolmagynda Nýu-Ýorkda görkezýän birinji milli syny bolup durýandyr. EKOSOS-yň Prezidentiniň başlyklyk etmeginde geçirilýän ýokary derejeli mejlisde çykyş etmek bilen Türkmenistanyň wekiliýeti Forumyň...

DOWAMY