Habarlar

Aşgabatda ýokary derejedäki türkmen-azerbaýjan gepleşikleri geçirildi
23 Noý
Aşgabatda ýokary derejedäki türkmen-azerbaýjan gepleşikleri geçirildi

2018-nji ýylyň 22-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we ýurdumyza resmi sapar bilen gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewyň arasynda ýokary derejedäki duşuşyklar geçirildi. Gepleşikleriň çäginde iki ýurduň ýolbaşçylary türkmen-azerbaýjan hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýyny we mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar, şeýle-de halkara we sebit gün tertibiniň derwaýys meseleleri boýunça pikir alyşdylar. Taraplaryň aýratyn ünsi Türkmenistanyň hem-de Azerbaýjan Respublikasynyň syýasy-diplomatik, ulag, energetika, söwda-senagat we medeni-ynsanpe...

DOWAMY
Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi saparynyň birinji güni
22 Noý
Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi saparynyň birinji güni

2018-nji ýylyň 21-nji noýabrynda Aşgabadyň Halkara howa menzilinde Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewi ýurdumyzyň resmi adamlary garşyladylar. Belent mertebeli myhmanyň hormatyna Hormat garawulynyň esgerleri nyzama düzüldi. Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Watan goragçylarynyň, şeýle hem 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesinde wepat bolanlaryň hatyrasyna ebedileşdirilen “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumyna geldi. Bu ýerde Prezident Ilham Aliýew “Baky şöhrat” ýadygärligine gül dessesini goýdy we bu toplumyň çäginde ýerleşýän “Watan mukaddesligi” muzeýiniň gymmatlyklary b...

DOWAMY
Sanly ykdysadyýet ulgamynda dünýä tejribesiniň öwrenilişi
20 Noý
Sanly ykdysadyýet ulgamynda dünýä tejribesiniň öwrenilişi

2018-nji ýylyň 19-njy noýabrynda paýtagtymyzyň «Ýyldyz» myhmanhanasynda sanly ykdysadyýete bagyşlanan okuw maslahaty başlandy.  Şu ýylyň fewralynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ylymlar Akademiýasyna «Sanly Türkmenistan» atly döwlet Maksatnamasyny işläp taýýarlamagy tabşyrdy.  Maksatnama milli ykdysadyýetimizi innowasion ösüş ýoluna geçirmek işini çaltlandyrmaga, ylmy köp talap edýän pudaklarda iş bilen üpjünçiligi ýokarlandyrmaga, önümçilige öňdebaryjy tehnologiýany ornaşdyrmaga, elektron resminamalar dolanyşygyna we şahsyýetiň elektron identifikasiýasy ulgamyna doly geçm...

DOWAMY
Aşgabatda CAREC-iň 17-nji ministrler maslahaty öz işine başlady
15 Noý
Aşgabatda CAREC-iň 17-nji ministrler maslahaty öz işine başlady

2018-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Aşgabat şäherinde «Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (CAREC)» maksatnamasynyň 17-nji Ministrler maslahaty öz işine başlady. Maslahatyň işine gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna Azerbaýjan Respublikasynyň, Owganystan Yslam Respublikasynyň, Gruziýanyň, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Mongoliýanyň, Pakistan Yslam Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň we Ýaponiýanyň Hökümetleriniň ýokary derejeli wekilleri, şeýle hem halkara guramalar...

DOWAMY
Türkmenistanda Braziliýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işläp başlady
14 Noý
Türkmenistanda Braziliýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işläp başlady

2018-nji ýylyň 14-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Braziliýa Federatiw Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Marsiýa Donner Abreudan ynanç hatyny kabul etdi.  Duşuşygyň barşynda diplomat oňyn Bitaraplyk hem-de giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerinde ýola goýulýan Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlary, iri möçberli durmuş-ykdysady özgertmeler we taslamalar bilen tanyşdyryldy.  Parlamentara gatnaşyklary, şol sanda halkara derejede — abraýly g...

DOWAMY
Türkmenistanda Hasyl baýramy bellenildi
12 Noý
Türkmenistanda Hasyl baýramy bellenildi

2018nji ýylyň 12-nji noýabrynda ýurdumyzyň ähli ýerlerinde Hasyl toýy mynasybetli dabaralar geçirildi, bu baýramçylyk däp bolşy ýaly, oba hojalyk ýylynyň, daýhanlaryň zähmetiniň netijelerini jemläp, türkmen topragynyň hasyllylygyny, saçaklarymyzyň berekedini alamatlandyrýar.  “Mekan” köşgüniň mejlisler zalynda baýramçylygyň gahrymanlaryny — ýurdumyzyň obasenagat toplumyny ösdürmäge mynasyp goşant goşýan öňdebaryjy kärendeçileri, mehanizatorlary, alym-agronomlary, seçgiçileri we beýleki oba hojalyk hünärmenlerini sylaglamak dabarasy boldy.  Edermen daýhanlaryň tutanýerli we joşgunly zähmetini...

DOWAMY