Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrini kabul etdi
7 Few
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrini kabul etdi

2019-nji ýylyň 6-njy fewralynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrowy kabul etdi. Myhman duşuşmaga wagt tapandygy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň mähirli salamyny we iň oňat arzuwlaryny ýetirdi. Dostlukly ýurduň Baştutany rus tarapynyň Türkmenistan bilen däp bolan dostluk we netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna hemişe ygrarlydygyny tassyklady. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow myhmany mähirli...

DOWAMY
Aşgabatda birinji hazar ykdysady forumyna bagyşlanan halkara media-forumy geçirildi
6 Few
Aşgabatda birinji hazar ykdysady forumyna bagyşlanan halkara media-forumy geçirildi

2019-njy ýylyň 5-nji fewralynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanan Halkara media-forumy geçirildi. Media forumyň işine Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we beýleki degişli ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn edaralarynyň wekilleri, Türkmenistanda akkreditirlenen daşary ýurt žurnalistleri, Hazarýaka döwletleriň halkara habarlar agentlikleriniň, gazet-žurnallarynyň, teleradioýaýlymlarynyň wekilleri, şeýle hem ýurdumyzyň KHBS-niň wekilleri gatnaşdylar. Media-forumyň başynda oňa gatnaşyjylara Birinji Hazar ykdysady...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz welosipedli we atly gezelenç etdi
4 Few
Hormatly Prezidentimiz welosipedli we atly gezelenç etdi

2019-njy ýylyň 3-nji ferwalynda irden hormatly Prezidentimiz Köpetdagyň eteginde welosipedli gezelenç etdi, şeýle hem Ahalteke atçylyk toplumynda bolup, behişdi bedewleri bilen didarlaşdy. Soňky döwürde ýurdumyzda welosiped sporty işjeň ösdürilýär. Mälim bolşy ýaly, geçen ýyl Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasy 3-nji iýuny Bütindünýä welosiped güni hökmünde esaslandyrdy. Bu waka Milletler Bileleşigi tarapyndan hormatly Prezidentimiziň başlangyçlarynyň goldanylýandygynyň hem-de halkara giňişliginde ýurdumyzyň abraýynyň belende göterilýändiginiň aýdyň subutnamasy bolup durý...

DOWAMY
Ýurdumyz 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy tassyklandy
2 Few
Ýurdumyz 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy tassyklandy

2019-njy ýylyň 1-nji fewralynda geçen ýylda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň netijelerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy tassyklandy. Döwlet Baştutanymyz ykdysadyýetimize sanly ulgamy ornaşdyrmak, ýurdumyzy senagat taýdan ösdürmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek we beýleki döwletlere iberilýän harytlaryň möçberini artdyrmak maksady bilen «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösd...

DOWAMY
GDA-nyň baş binasynda Türkmenistanyň sergisi guraldy
31 Ýan
GDA-nyň baş binasynda Türkmenistanyň sergisi guraldy

2019-njy ýylyň 29-njy ýanwarynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň baş binasynda Türkmenistanyň 2019-njy ýylda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna başlyklyk etmegi mynasybetli, Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky Ilçihanasynyň guramagynda, türkmeniň medeni we taryhy mirasynyň, amaly-haşam sungatynyň, döwletimiziň gazanan üstünlikleri barada habar berýän suratlaryň hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň kitaplarynyň sergisi geçirildi. Serginiň dabaraly açylyşynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Yerine Yetiriji komitetiniň başlygy – Ýerine Ýetiriji sekretary S.N.Lebedew gutlag sözleri bilen...

DOWAMY
Türkmen-eýran konsullyk, serhet we gümrük meseleleri boýunça hökümetara toparynyň mejlisi
29 Ýan
Türkmen-eýran konsullyk, serhet we gümrük meseleleri boýunça hökümetara toparynyň mejlisi

2019-njy ýylyň 26-27-nji ýanwarynda Tähran şäherinde Konsullyk, serhet we gümrük meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen-eýran hökümetara toparynyň nobatdaky 14-nji mejlisi geçirildi. Eýran tarapynyň wekiliýetine Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary Panahi Azar ýolbaşçylyk etdi. Duşuşygyň barşynda taraplar geçen ýylyň martynda geçirilen Hökümetara toparynyň 13-nji mejlisinde gazanylan ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişi hem-de gelejekde amala aşyrylmaly işler bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Hususan-da, konsullyk meseleleriniň hukuk jähtlerini kämilleşd...

DOWAMY