Habarlar

Türkmenistanda Hatyra güni bellenildi
8 Okt
Türkmenistanda Hatyra güni bellenildi

2019-njy ýylyň 6-njy oktýabrynda Türkmenistanda ähli uruşlaryň söweş meýdanlarynda wepat bolanlary hem-de   1948-nji ýylyň heläkçilikli Aşgabat ýertitremesinde şehit bolanlary ýatlap, Hatyra güni bellenildi. Hatyra gününde geçirilen çärelere hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. Şu gussaly sene mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde aýat-töwir okalýar, sadakalar berilýär. Esasy çäre Aşgabatda «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda geçirildi. Hormatly Prezidentimiz, Mejlisiň ýolbaşçysy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, m...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti birnäçe pudaklary ösdürmek meseleleri boýunça maslahat geçirdi
4 Okt
Türkmenistanyň Prezidenti birnäçe pudaklary ösdürmek meseleleri boýunça maslahat geçirdi

2019-njy ýylyň 3-nji oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzy mundan beýläk-de senagatlaşdyrmagyň möhüm ugurlaryna garamak, amala aşyrylýan gurluşyk işleriniň hilini ýokarlandyrmak, elektroenergetika senagatynyň, jemagat hojalygynyň işlerini kämilleşdirmek we senagat toplumynyň önümçilik düzümine täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmak, şeýle hem halk hojalygynyň pudaklaryny sanly ulgama geçirmek işlerini ara alyp maslahatlaşmak üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekowyň hem-de senagat we kommunikasiýa ministri T.Dürhanowyň gatnaşmagynda iş maslaha...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň gurluşyk meýdançalaryndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy
3 Okt
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň gurluşyk meýdançalaryndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy

2019-njy ýylyň 2-nji oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň degişli orunbasarlarynyň, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň käbir agzalarynyň, Aşgabat şäheriniň häkiminiň, käbir ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, iri gurluşyk meýdançalaryndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Milli Liderimiz iş saparynyň barşynda Çandybil şaýolunyň ugrunda täze gurulýan desgalarda işleriň barşy bilen tanyşdy. Bu de...

DOWAMY
Türkmenistan terrorçylykdan azat bolan parahatçlygy gazanmak boýunça hereketleriň kodeksine gol çekdi
2 Okt
Türkmenistan terrorçylykdan azat bolan parahatçlygy gazanmak boýunça hereketleriň kodeksine gol çekdi

2019-njy ýylyň 30-njy sentýabrynda BMG-niň ştab-kwartirasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri terrorçylykdan azat bolan parahatçlygy gazanmak boýunça hereketleriň Kodeksine gol çekdi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web-saýty habar berýär. Türkmenistanyň ýokarda agzalan halkara resminamasyna goşulmagy, terrorçylyga garşy göreşmek boýunça köptaraplaýyn resminamalardan gelip çykýan borçnamalaryň ýerine ýetirilişine biziň ýurdumyzyň berk ygrarlydygynyň ýene bir subutnamasydyr.

DOWAMY
Türkmenistanda Garaşsyzlyk güni giňden bellenildi
28 Sen
Türkmenistanda Garaşsyzlyk güni giňden bellenildi

2019-njy ýylyň 27-nji sentýabrynda ir bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň özygtyýarlylygyny alandygy baradaky waka hökmünde häzirki we geljekki nesilleriň hakydasynda hemişelik galjak kaşaň binagärlik nyşany bolan Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy. Milli Liderimiz Garaşsyzlyk binasynyň etegine gül çemenini goýdy. Bu güller bize parahat, asuda, eşretli we bagtyýar durmuşy eçilen beýik mukaddesligiň — Garaşsyzlygyň nyşanyna öwrüldi. Döwlet Baştutanymyzyň göreldesine eýerip, hökümet agzalary, Mejlisiň ýolbaşçylary, harby we hukuk goraýjy edaralary...

DOWAMY
Aşgabatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi geçirildi
26 Sen
Aşgabatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

2019-njy ýylyň 25-nji sentýabrynda Aşgabat şäheriniň “Ruhyýet” köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ikinji mejlisi geçirildi.    Maslahata Hökümet agzalary, Mejlisiň başlygy we deputatlary, ýaşulular, durmuş-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurly döwlet edaralarynyň işgärleri, ýurdumyzyň etrapdyr obalarynyň zähmetkeşleri, Türkmenistanyň daşary ýurtlarda akkreditirlenen diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň we KHBS-niň wekilleri, paýtagtymyzyň myhmanlary gatnaşdylar.       Dabaraly ýa...

DOWAMY