Habarlar

HAJY ARKADAGYMYZYŇ ÝOLY — HALKYŇ ÝOLY
29 Iýun
HAJY ARKADAGYMYZYŇ ÝOLY — HALKYŇ ÝOLY

Halkyň, ýurduň Lideri bolmak nämäni aňladýar? Çünki bu wezipe-de däldir, at hem däldir, munuň özi ynama, umumy gymmatlyklara we maksatlara bolan umumy garaýşa ygrarlylyga esaslanan milli jebisligiň ýüze çykmasydyr. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwletiň baş gymmatlygynyň adamdygyny, ýurdumyzyň garaşsyz ösüşiniň maksadynyň bolsa mähriban halkymyzyň bagtyýarlygyny we abadançylygyny gazanmakdan ybaratdygyny yglan etdi. Milli Liderimiz şu maksat ugrunda hem ösüşiň täze gözýetimlerini açyp, ýollarymyzy möhüm üstünliklere hem-de beýik işlere besläp, Türkmenistany ynamly öňe alyp...

DOWAMY
Türkmenistanyň we Hytaýyň DIM-niň ýolbaşçylarynyň gepleşikleri geçirildi
29 Iýun
Türkmenistanyň we Hytaýyň DIM-niň ýolbaşçylarynyň gepleşikleri geçirildi

2020-nji ýylyň 28-nji iýunynda Türkmenistanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministrleri R.Meredowyň hem-de Wan Iniň arasynda telefon arkaly gepleşikler geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.    Işjeň ýagdaýda geçirilen gepleşikleriň barşynda iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň gün tertibiniň giň gerimli meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Dürli sebitleýin we halkara guramalarynyň çäklerinde Türkmenistanyň hem-de Hytaýyň özara goldawlarynyň işjeňleşdirilmegi gepleşikleriň aýratyn mowzugyna öwrüldi.      Koro...

DOWAMY
Türkmenistanyň hormatly atlaryna mynasyp bolan döredijilik işgärlerine hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijilerine
28 Iýun
Türkmenistanyň hormatly atlaryna mynasyp bolan döredijilik işgärlerine hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijilerine

Gadyrly döredijilik işgärleri we «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijileri! Hormatly dabara gatnaşyjylar! Sizi «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda hormatly atlara mynasyp bolmagyňyz hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijisi bolmagyňyz mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn! Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin! Hormatly medeniýet, sungat we döredijilik işgärleri! Häzirki döwürde mähriban halkymyzyň abadan, bagtyýar durmuşda ýaşamagy, dö...

DOWAMY
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna we “Altyn köle” baryp gördi
28 Iýun
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna we “Altyn köle” baryp gördi

2020-nji ýylyň 28-nji iýunynda dynç güni milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow agtyklary bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna we “Altyn köle” baryp gördi. Bu bolsa çagalaryň dynç alyş möwsüminiň ýatda galyjy wakalara beslenmegini şertlendirdi. Gyzgalaňly tomusky dynç alyş möwsüminiň dowam edýän günlerinde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow agtyjaklary bilen bilelikde atçylyk toplumyna bardy, diýip TDH habar berýär. Ahalteke bedewlerine gadyr goýmak ýörelgesi milli Liderimiziň agtyjaklarynyň türkmen atlaryna söýgi bilen garamaklaryna ruhlandyrýar. Olar mähr...

DOWAMY
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna
27 Iýun
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna

Hormatly watandaşlar! Gadyrly medeniýet we sungat işgärleri! Sizi berkarar ýurdumyzda dabaraly bellenilýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, döredijilik äleminde täze üstünlikleri arzuw edýärin. Häzirki döwürde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde bagtyýar halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi yzygiderli ýokarlandyrylýar, ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty has-da pugtalandyrylyp, ähli ulgamlarda uly ösüşler gazanylýar. Mähriban Watanymyzyň paýtagtynda hem-de we...

DOWAMY
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
27 Iýun
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 26-njy iýunynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna seredildi, diýip TDH habar berýär. Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowy göni wideoaragatnaşyga çagyrdy. Wise-premýer häzirki döwürde nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek maksady bilen, Döwlet daşary ykdysady iş banky tarapyndan «Milli VISA karty» atly täze bank kartyny ulanyşa g...

DOWAMY