Habarlar

Türkmenistan oba hojalyk pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkidýär
26 Mar
Türkmenistan oba hojalyk pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkidýär

Ýazky gowaça ekişiniň ýakynlaşyp gelýän şu günlerinde ýurdumyza dünýä belli kompaniýalaryň oba hojalyk tehnikalarynyň nobatdaky tapgyry gelip gowuşdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýakynda geçiren mejlisinde oba hojalyk pudagynyň işgärleriniň öňünde ýazky ekiş möwsümini guramaçylykly geçirmek, tehnikalardan doly güýjünde netijeli peýdalanmak babatda möhüm wezipeleri öňde goýdy. Şol wezipeleri ýokary hilli hem-de bellenen möhletlerde ýerine ýetirmekde täze tehnikalaryň gelip gowşan nobatdaky tapgyry uly ähmiýete eýe bolar...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidentiniň Owganystanyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeşligi
25 Mar
Türkmenistanyň Prezidentiniň Owganystanyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeşligi

2020-nji ýylyň 24-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Owganystanyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy, onuň barşynda türkmen Lideri özüniň owgan kärdeşini ýokary döwlet wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli gutlady, diýip Türkmenistanyň DIM web-saýty habar berýär. Iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň işjeň häsiýetini nygtamak bilen, Prezidentler iki ýurduň we halklaryň, şonuň ýaly-da halkara jemgyýetçiliginiň bähbidine gönükdirilen sazlaşykly hyzmatdaşlygyň ähmiýetini aýratyn bellediler. Taraplar şeýle-de halkara gün t...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz söwdany we telekeçiligi ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi
25 Mar
Hormatly Prezidentimiz söwdany we telekeçiligi ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

2020-nji ýylyň 24-nji martynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň söwda toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Ç.Gylyjowyň hem-de bu topluma degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi, diýip TDH habar berýär. Maslahatyň barşynda 2025-nji ýyla çenli sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmäge degişli wezipeler hem-de döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek bilen bagly meselelere garaldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly B...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentini gutlady
24 Mar
Türkmenistanyň Prezidenti Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentini gutlady

2020-nji ýylyň 23-nji martynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan jenap Mohammad Aşraf Ganini Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli gutlady, diýip TDH habar berýär. Milli Liderimiz gutlagynda Türkmenistan bilen Owganystanyň arasyndaky özara hormat goýmagyň, ynamyň hem-de ýakyn hyzmatdaşlygyň baý tejribesine esaslanýan däp bolan dost-doganlyk gatnaşyklaryň halklarymyzyň bähbidine mundan beýläk-de ösdüriljekdigine we pugtalandyryljakdygyna ynam bildirdi. Döw...

DOWAMY
Döwlet Baştutanynyň adyna hat gelip gowuşdy
24 Mar
Döwlet Baştutanynyň adyna hat gelip gowuşdy

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA Hormatly jenap Prezident, Amerikanyň halkynyň adyndan Sizi we Türkmenistanyň halkyny Nowruz baýramy bilen gutlaýaryn. Owganystanda parahatçylygy we durnuklylygy pugtalandyrmak ugrunda oňyn hyzmatdaşlyk üçin Size hoşallyk bildirýärin hem-de Siziň ýurduňyzyň Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Merkezi Aziýa we Hazar sebiti ýurtlary bilen gatnaşyklary giňeldýändigini goldaýaryn. Biziň döwletlerimiziň, işewür toparlarymyzyň hem-de halklarymyzyň arasynda gatnaşyklaryň geljekde hem pugtalandyryljakdygyna ynam bildirýärin. N...

DOWAMY
Milli Liderimiz ýazky köpçülikleýin bag ekmek dabarasyna badalga berdi
23 Mar
Milli Liderimiz ýazky köpçülikleýin bag ekmek dabarasyna badalga berdi

2020-nji ýylyň 21-nji martynda ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda köpçülikleýin bag ekmek dabarasy geçirildi. Bag ekmek dabarasy bahar paslynda tebigatyň aýratyn sahawatly häsiýete eýe bolýandygy, gülläp ösüşi, mähriban topraga söýgini özünde jemleýän ruhy däplere we gymmatlyklara ygrarlylygy alamatlandyrýan Milli bahar baýramyna — Halkara Nowruz gününe bagyşlandy, diýip TDH habar berýär. Tebigata aýawly çemeleşmek Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Milli hem-de ählumumy möçberde ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmegiň bähbidine...

DOWAMY