Habarlar

Aşgabatda geçirilen maslahatda «Siemens AG» kompaniýasynyň lukmançylyk enjamlary bilen işlemegiň tejribesine garaldy
14 Mar
Aşgabatda geçirilen maslahatda «Siemens AG» kompaniýasynyň lukmançylyk enjamlary bilen işlemegiň tejribesine garaldy

Aşgabadyň Halkara newrologiýa merkezinde Germaniýa Federatiw Respublikasynyň «Siemens AG» kompaniýasynyň öndürýän lukmançylyk enjamlaryny keselleri anyklamakda we bejermekde netijeli ulanmagyň aýratynlyklaryna bagyşlanan ylmy-usulyýet maslahaty öz işine başlady. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň guramagynda geçirilýän bu maslahat iki gün dowam eder.    Paýtagtymyzda guralan maslahat öz işini degişli bölümçelerde, has takygy paýtagtymyzdaky Onkologiýa ylmy-kliniki merkezinde hem-de iň häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edilen Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş...

DOWAMY
Türkmenistan ahalteke bedewlerini Bütindünýä Medeni mirasyň sanawyna goşmak baradaky teklip bilen ÝUNESKO ýüz tutmagy meýilleşdirýär
13 Mar
Türkmenistan ahalteke bedewlerini Bütindünýä Medeni mirasyň sanawyna goşmak baradaky teklip bilen ÝUNESKO ýüz tutmagy meýilleşdirýär

“Türkmenatlary” Döwlet birleşiginde ýurdumyzyň atçylygyny mundan beýläk-de ösdürmegiň we ahalteke bedewlerini dünýä ýüzünde giňden wagyz etmegiň möhüm wezipelerine bagyşlanan iş maslahaty geçirildi.  Häzirki döwürde dünýäniň dürli ýurtlarynda atçylyk zawodlarynyň dikeldilmegine, bu pudagyň ylmy we okuw binýadynyň, atçylyk sporty merkezleriniň ösdürilmegine, şunlukda, halkymyzyň asyrlaryň synagyndan geçen atşynaslyk däpleriniň we at seýslemegiň milli mekdebiniň ösdürilmegine gyzyklanmalaryň artýandygy äşgär duýulýar. Şunlukda, bu ugra degişli hünärmenleriň uly üns bermegi adaty ýagdaýa öwrüldi...

DOWAMY
Aşgabatda innowasiýa tehnologiýaly stomatologiýa we oftalmologiýa ylmy merkezleri açyldy
13 Mar
Aşgabatda innowasiýa tehnologiýaly stomatologiýa we oftalmologiýa ylmy merkezleri açyldy

2017-nji ýylyň 11-nji martynda Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde iň häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edilen Stomatologiýa okuw-önümçilik merkeziniň hem-de Göz keselleri ylmy-kliniki merkeziniň açylyş dabarasy boldy.  Onuň düzümine çagalar, terapiýa, hirurgiýa, ortopediýa we funksional anyklaýyş ýaly bäş bölüm girýär. Merkeziň aşaky gatynda multimediýa, interaktiw enjamlary bilen üpjün edilen iki okuw zaly ýerleşdi. Onda uniwersitetiň stomatologiýa bölüminiň talyplary üçin sapaklar alnyp barlar. Ýokary okuw mekdebine degişli bu düzümleriň ýurdumyzyň lukmançylyk ylmynda we t...

DOWAMY
15-16-njy martda Türkmenistanyň Prezidentiniň Katar Döwletine döwlet sapary meýilleşdirildi
13 Mar
15-16-njy martda Türkmenistanyň Prezidentiniň Katar Döwletine döwlet sapary meýilleşdirildi

15-16-njy martda hormatly Prezidentimiziň Katar Döwletine döwlet sapary meýilleşdirildi. Özara bähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek hem-de ynsanperwer gatnaşyklary, iki ýurduň we halklaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary hemmetaraplaýyn pugtalandyrmaga gönükdirilen medeniýet ulgamyndaky hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek üçin uly kuwwat hem-de mümkinçilikler bar.  Katar Döwleti bilen diplomatiki gatnaşyklar 1996-njy ýylyň noýabrynda ýola goýuldy. Hormatly Prezidentimiziň 2010-njy ýylyň oktýabr aýynda Katar Döwletine bolan resmi saparynyň hem-de Kataryň Emiriniň geçen ýylyň mart aýynda ý...

DOWAMY
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine garaldy
11 Mar
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine garaldy

2017-nji ýylyň 10-njy martynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Mejlisde Türkmenistanyň Merkezi bankynyň «Hazyna» myhmanhanasy döwlet kärhanasynyň guramaçylyk – hukuk görnüşini üýtgetmek baradaky teklip taýýarlanyldy.  Türkmenistanyň Energetika ministrligi tarapyndan ýurdumyzda we daşary döwletlerde hünärmenleri okatmak boýunça meýilnamanyň işlenilip düzülendigi barada habar berildi. Şol hünärmenler Mary döwlet elektrik stan...

DOWAMY
Türkmen senagaty durmuş tehnikalarynyň çykarylmagyny özleşdirýär: ýurdumyzyň tozan sorujylary we elektrik demojaklary peýda bolar
11 Mar
Türkmen senagaty durmuş tehnikalarynyň çykarylmagyny özleşdirýär: ýurdumyzyň tozan sorujylary we elektrik demojaklary peýda bolar

Türkmenistanda dürli görnüşli elektron enjamlary öndürýän kärhanalary döretmegiň Döwlet maksatnamasyny ýerine ýetirmegiň çäklerinde Senagat ministrligi tarapyndan bu ugurda zerur işleriň amala aşyrylýar.  Durmuş tehnikalarynyň dürli görnüşleriniň - gaz we elektrik ojaklarynyň, elektrik demojaklarynyň, elektrik gyzdyryjylaryň, tozan sorujylaryň önümçiligini ýola goýmak maksady bilen, “Hojalyk harytlary” atly hojalyk jemgyýeti döredildi. “Türkmenmaşyngurluşyk” konserni bilen Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy täze bilelikdäki kärhananyň esaslandyryjysy bolup çykyş etdiler.  Içerk...

DOWAMY