Habarlar

Türkmen alabaýlary hukuk goraýjy edaralarynyň degişli düzümlerinde gullukda ulanylar
6 Few
Türkmen alabaýlary hukuk goraýjy edaralarynyň degişli düzümlerinde gullukda ulanylar

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň soňky mejlisinde türkmen alabaýlarynyň hukuk goraýjy edaralary tarapyndan ulanylmagy barada mesele ara alnyp maslahatlaşyldy.     Döwlet Baştutanymyza meşhur türkmen alabaýlary ulanylyp geçirilen ýörite tälimler barada habar berildi. Okuw tälimlerinde türkmen itleri jenaýatçylary ele salmak, şeýle hem partlaýjy maddalary ýüze çykarmak boýunça häsiýetli aýratynlyklaryny görkezdi.    Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow alabaýlary gullukda ulanmak boýunça ýöriteleşdirilen merkezleri döretmegi tabşyrdy. Soňra şol itleri hukuk goraýjy edaralarynyň degişli...

DOWAMY
Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda maýyplar we durmuş goraglylygyna aýratyn mätäçlik çekýän beýleki raýatlar üçin niýetlenen mugt ýaşaýyş jaýynyň gurluşygyna başlanyldy
6 Few
Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda maýyplar we durmuş goraglylygyna aýratyn mätäçlik çekýän beýleki raýatlar üçin niýetlenen mugt ýaşaýyş jaýynyň gurluşygyna başlanyldy

Ozal habar berilişi ýaly, 2017-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak, hususan-da, maýyplary we beýleki durmuş goraglylygyna aýratyn mätäçlik çekýän adamlary ýaşaýyş jaýlary bilen üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine degişlilikde Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlarynda hem-de Aşgabat şäherinde maýyplar we beýleki durmuş goraglylygyna aýratyn mätäçlik çekýän adamlar üçin 1 sany 4 gat...

DOWAMY
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde ýanwar aýynda harby we hukuk goraýjy edaralarynyň alyp baran işleriniň netijeleri seljerildi
3 Few
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde ýanwar aýynda harby we hukuk goraýjy edaralarynyň alyp baran işleriniň netijeleri seljerildi

2017-nji ýylyň 2-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine 2017-nji ýylyň birinji aýynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň alyp baran işleriniň netijeleri hem-de olaryň işini has-da kämilleşdirmek bilen bagly möhüm meseleler girizildi.    Mejlisiň çäklerinde döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň hasabatlaryny diňledi. Olar ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde işleriň ýagdaýy hem-de türkmen topragy...

DOWAMY
Ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidentligine saýlawlar boýunça öňünden ses bermek başlandy
3 Few
Ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidentligine saýlawlar boýunça öňünden ses bermek başlandy

2-nji fewralda Saýlaw kodeksine laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentligine saýlawlar boýunça öňünden ses berilmegi başlandy.     Saýlaw Kodekse laýyklykda, bu işler, ilkinji nobatda, uzak wagtlyk iş saparlaryna ýa-da dynç alşa gidýän raýatlar hem-de beýleki sebäplere görä, saýlawlar güni 12-nji fewralda saýlaw uçastogyna gelip bilmejek we has mynasyp dalaşgäre ses berip bilmejek raýatlar üçin göz öňünde tutulandyr. Sagat 8-den 18-e çenli ses bermek bolar.     Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda habar berişleri ýaly, saýlawlaryň öň ýanyndaky möwsümiň...

DOWAMY
Türkmenistana ÝHHG-niň topary geldi
2 Few
Türkmenistana ÝHHG-niň topary geldi

2017-nji ýylyň 1-nji fewralynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň agzalary bilen duşuşyk boldy. Olar 12-nji fewralda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentligine saýlawlaryna taýýarlyk görmegiň we geçirmegiň barşyna baha bermek üçin paýtagtymyza geldiler.     Duşuşyklaryň barşynda olara gatnaşyjylar ikitaraplaýyn köpýyllyk hyzmatdaşlygyň netijelidigini kanagatlanma bilen bellediler. Saýlaw möwsümlerini geçirmegiň hukuk kadalaryny we halkara te...

DOWAMY
Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekillerini söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk hakyndaky Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşýarlar
2 Few
Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekillerini söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk hakyndaky Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşýarlar

2017-nji ýylyň 1-nji fewralynda türkmen paýtagtynda Hazarýaka döwletleriniň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk hakynda Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň mejlisi öz işine başlady.     Duşuşyk Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Ykdysadyýet we ösüş ministrligi hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasy tarapyndan guraldy. Duşuşyga Hazar sebiti ýurtlarynyň ugurdaş ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, esasy hünärmenleri we bilermenler gatnaşdylar.     ...

DOWAMY