Habarlar

Türk önüm öndürijileri türkmen bazarynda eýeleýän ornuny giňeltmäge çalyşýarlar
24 Few
Türk önüm öndürijileri türkmen bazarynda eýeleýän ornuny giňeltmäge çalyşýarlar

2017-nji ýylyň 23-nji fewralynda Aşgabatda Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi öz işini tamamlady. Ol Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy hem-de “Meridýen Uluslararasi Fuarçilik” türk kompaniýasy tarapyndan bilelikde guraldy.    Nobatdaky gözden geçiriliş türk işewürleriniň eksport kuwwatyny we mümkinçiliklerini hem-de ägirt uly gyzyklanmasyny görkezdi. Türk işewürleri okgunly ösýän hem-de uzakmöhletli hyzmatdaşlygyň täze ugurlary bilen daşary ýurtly işewürleriň ünsüni özüne çekýän türkmen bazarynda eýeleýän ornuny berkidýärler.    Sergä gatnaşmak üçin Türkiýe Respublikasyn...

DOWAMY
Döwlet geňeşiniň we hukuk goraýjy düzümleriň ýolbaşçylary bellenildi
24 Few
Döwlet geňeşiniň we hukuk goraýjy düzümleriň ýolbaşçylary bellenildi

2017-nji ýylyň 23-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti, Ýaragly Güýçleriň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda Döwlet geňeşiniň we hukuk goraýjy düzümleriň ýolbaşçylary bellenildi.    Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanlary bilen general - polkownik Ýaýlym Berdiýew goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary wezipelerine, general-maýor Begenç Gündogdyýew Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň başlygy - Serhet goşunlar...

DOWAMY
Türkmenistanyň söwda ulgamynyň ösüşi daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutup bilýän önümçilikleri döretmek boýunça wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilişini görkezýär
24 Few
Türkmenistanyň söwda ulgamynyň ösüşi daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutup bilýän önümçilikleri döretmek boýunça wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilişini görkezýär

2016-njy ýylyň netijeleri boýunça hyzmatlary ýerine ýetirýän pudaklaryň içinde jemi önümiň goşulan bahasynyň ýokary ösüş depgini bolan 14 göterimden gowrak görkeziji söwda ulgamynda hasaba alyndy.    Ozal hem bolşy ýaly, 2016-njy ýylda söwda pudagy ösüşiň durnukly depginlerini saklap, baş wezipäni ýerine ýetirdi – önümçiligiň ösmegine uly täsir etmek bilen, ilatyň harytlaryň we hyzmatlaryň giň görnüşlerine bolan islegini üpjün etdi. 2016-njy ýylda jemi içerki önümiň düzüminde söwdanyň paýy 10 göterimden gowrak boldy (2015-nji ýylda 8 göterime golaý).    Umuman, ýurdumyzyň sarp ediş toplumynd...

DOWAMY
Türkmen hokkeýçileriniň Ýaponiýada gazanan ikinji ýeňşi
22 Few
Türkmen hokkeýçileriniň Ýaponiýada gazanan ikinji ýeňşi

Sapporoda geçirilýän VIII gyşky Aziýa oýunlarynda şeýle derejeli ýaryşda ilkinji gezek çykyş edýän türkmen hokkeýçileri yzly-yzyna ikinji gezek üstünlik gazandylar. Bu gün Baýram Allaýarowyň tälim berýän türgenleri Makaonyň ýygyndy toparyny 16:0 hasabynda utup, “B” toparda birinjiligi saklaýar.    Ýygyndy toparymyzyň iň ýaş oýunçysy, “Oguzhan” toparynyň 18 ýaşly hüjümçisi Baýmyrat Baýmyradow has köp gezek tapawutlanyp, dört hokkeý topuny geçirdi. Ezizmuhammet Akmuhammedow üç gezek we Ahmet Gurbanow iki gezek tapawutlandy. Ähli urgulary gaýtarmagy başaran derweziçilerimiz Kerimli Çaryýewiň we...

DOWAMY
Türkmen uşu ussatlary Russiýada üç medala eýe boldular
22 Few
Türkmen uşu ussatlary Russiýada üç medala eýe boldular

“Moskwa ýyldyzlary—uşu—2017” atly III halkara ýaryşy geçirilýär, onda türkmen türgenleri üç medala—bir kümüş we iki bürünç medala mynasyp boldular.    Ýaryşa jemi 16 ýurtdan-- Hytaýdan, Ispaniýadan, Germaniýadan, Çehiýadan, Polşadan, Ysraýyldan, Fransiýadan, Türkiýeden we beýlekilerden 200-den gowrak türgen gatnaşýar.    Türkmenistanlylar uşu – sanda söweş görnüşi boýunça tapawutlandylar. 56 kilograma çenli agram derejesinde çykyş eden Jennet Atabaýewa kümüş medala eýe boldy. Biziň ildeşimiz aýgytlaýjy tutluşykda ýer eýeleriniň wekilinden asgyn geldi.    Erkekleriň toparynda degişlilikde 48...

DOWAMY
Aşgabatda Türkiýäniň eksport harytlarynyň sergisi açyldy
22 Few
Aşgabatda Türkiýäniň eksport harytlarynyň sergisi açyldy

2017-nji ýylyň 21-nji fewralynda Aşgabatda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň hem-de “Meridýen Uluslararasi Fuarsilik” türk kompaniýasynyň bilelikde geçirýän Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi açyldy.    Sergä gatnaşmak üçin Türkiýäniň döwlet düzümleriniň 160-dan gowrak wekilinden, 60 kompaniýanyň hem-de şereketleriň ýolbaşçylaryndan we hünärmenlerinden ybarat wekilçilikli topar Aşgabada geldi.    Serginiň açylyş dabarasyna hökümet agzalary, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, milli parlamentiň deputatlary, ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň,...

DOWAMY