Habarlar

Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary gowşurmak dabarasy boldy
21 Few
Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary gowşurmak dabarasy boldy

2017-nji ýylyň 20-nji fewralynda Döwlet migrasiýa gullugynyň mejlisler zalynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň degişli Permanyna laýyklykda, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary gowşurmak dabarasy boldy. Bu waka milli Liderimiziň Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine täzeden saýlanandan soň, ilkinji ädimleriniň biri boldy we ýurdumyzyň halkara hukugynyň kadalaryna üýtgewsiz ygrarlydygyny görkezip, migrasiýa syýasatynyň meselelerini netijeli çözmegiň nobatdaky mysalyna öwrüldi.    Bu çäräniň öňüsyrasynda Daşary işler ministrliginiň mejlisler zalynda...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze eseriniň tanyşdyryş dabarasy geçirildi
21 Few
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze eseriniň tanyşdyryş dabarasy geçirildi

2017-nji ýylyň 20-nji fewralynda Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Mertler Watany beýgeldýär” atly täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy. Bu çärä harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, ýokary harby okuw mekdepleriniň mugallymlary hem-de talyplary, şeýle hem medeniýet işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, beýleki myhmanlar gatnaşdylar.    Milli Liderimiziň galamyndan çykan nobatdaky eserde Türkmenistanyň häzirki zaman Ýaragly Güýçleriniň alyp barýan işlerine yl...

DOWAMY
Türkmenistanda Döwlet baýdagynyň güni dabaraly bellenildi
21 Few
Türkmenistanda Döwlet baýdagynyň güni dabaraly bellenildi

2017-nji ýylyň 19-njy fewralynda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan Watanymyz nobatdaky gezek Döwlet baýdagynyň gününi belledi. Ählihalk baýramçylygyna bagyşlanan esasy çäreler paýtagtymyzda geçirildi. Bu ýerde ýola goýlan däbe görä, ýurdumyzyň Baş baýdagynyň etegine gül goýmak dabarasy boldy.    Bu günki gün milli senenamamyzda aýratyn senedir—çärýek asyr mundan ozal, ýagny, 1992-nji ýylyň 19-njy fewralynda Türkmenistanyň Döwlet baýdagy tassyklanyldy. Ýigrimi bäş ýylyň dowamynda ýurdumyz ýaşyl Tuguň astynda özüniň iň täze taryhyny döredýär, abadançylygyň hem-de ösüşiň ýoly bilen ynamly öňe barýa...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidentiniň hukuk goraýjy düzümleriň öňünde hünär derejesini we maddy-enjamlaryn binýady ýokarlandyrmak wezipesini goýdy
19 Few
Türkmenistanyň Prezidentiniň hukuk goraýjy düzümleriň öňünde hünär derejesini we maddy-enjamlaryn binýady ýokarlandyrmak wezipesini goýdy

Hormatly Prezidentimiz “Oguzhan” köşk toplumynda wezipä girişilmegi mynasybetli guralan dabaraly harby ýöriş tamamlanandan soň harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçirip, bu düzümleri ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitledi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Yaragly Güýçleriniň geçen çärýek asyrda merdana ata-babalarymyzyň parahatçylyk söýüji, dost-doganlyk ýörelgelerini, gahrymançylykly harby däplerini dowam edip, goranmak häsiýetli kuwwatly goşuna öwrülendigini nygtady. Milli goşunymyzyň üpjünçiligi ýokarlandy we söweşjeň ukyby has artdy. Ha...

DOWAMY
Ruhyýet köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň wezipesine girişmegi mynasybetli dabaraly çäre boldy
17 Few
Ruhyýet köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň wezipesine girişmegi mynasybetli dabaraly çäre boldy

Şu gün Ruhyýet Köşgünde Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentiniň resmi taýdan işe girişmek dabarasy boldy. Şu gün bu ýere Mejlisiň Başlygy we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň hem-de pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri, milli parlamentiň deputatlary, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň, Ýaşulular geňeşiniň, ýerine ýetiriji häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň wekilleri ýygnandylar. Şeýle hem ýygnananlaryň hatarynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşy...

DOWAMY
Türkmenistanyň saýlanylan Prezidenti öz işine girişdi
17 Few
Türkmenistanyň saýlanylan Prezidenti öz işine girişdi

Ruhyýet köşgünde resmi taýdan işe girişmek dabarasynyň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Watanymyza we halkymyza wepaly gulluk etmek hakynda kasam etdi. “Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişmek bilen, öz üstüme ýüklenen wezipeleri ak ýürekden we mynasyp derejede yzygiderli ýerine ýetirmäge; Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny hem-de bitaraplyk derejesini goramaga; adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga; Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kadalaryny berjak etmäge we goramaga; öz ähli güýç-gaýratymy hem-de başarnyklarymy türkmen halkynyň jebisligi,...

DOWAMY