Habarlar

Türkmenistanyň neşirýat önümleri Minskide halkara kitap sergi-ýarmarkasynda görkezildi
11 Few
Türkmenistanyň neşirýat önümleri Minskide halkara kitap sergi-ýarmarkasynda görkezildi

Türkmen döwlet neşirýat gullugy 8-nji fewralda belarus paýtagtynda açylan XXIV Minsk halkara kitap sergi-ýarmarkasyna gatnaşýar.    Kitap önümleriniň gözden geçirilişinde 30-dan gowrak kitap neşir edijiler önümlerini görkezýär. Türkmenistanyň sergisi edebiýat, ylmy, publisistik neşirleriň, fotokitapçalaryň we beýleki neşir önümleriniň ýokary hilli poligrafiýa taýdan ýerine ýetirilişi bilen pudagyň öňdebaryjylarynyň hem-de bu ýere gelenleriň uly ünsüni çekdi.    Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2016-njy ýylda çapdan çykan “Çaý-- melhem hem ylham” hem-de “Parahatçylyk sazy...

DOWAMY
«Aşgabat-2017» meýletinçiler maksatnamasy badalga aldy
10 Few
«Aşgabat-2017» meýletinçiler maksatnamasy badalga aldy

2017-nji ýylyň 9-nji fewralynda paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginiň “Sport” myhmanhanasynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aşgabatda geçiriljek V Aziýa oýunlarynyň meýletin ýardamçylarynyň işiniň başlanmagy mynasybetli çäre geçirildi. Maksatnama laýyklykda 9-njy fewraldan 10-njy marta çenli aralykda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň meýletinçilerini bellige almak çäresi geçiriler. Ähli okuw mekdepleriniň talyplary öňde boljak Oýunlaryň meýletinçileriniň hataryna girmek üçin elektron belgisine öz resminamalaryny gowşuryp bilerler.    Britaniýanyň “Trivand...

DOWAMY
Türkmenistanyň ýygyndy topary sambo boýunça Belarusyň açyk çempionatyna gatnaşar
10 Few
Türkmenistanyň ýygyndy topary sambo boýunça Belarusyň açyk çempionatyna gatnaşar

Türkmen samboçylary Belarus Respublikasynyň açyk çempionatyna gatnaşarlar. Bu ýaryşa 16 ýurtdan – Russiýadan, Bolgariýadan, Rumyniýadan, Gresiýadan, Ysraýyldan, Slowakiýadan, Ukrainadan we beýleki döwletlerden 200-den gowrak türgen gatnaşar.    Biziň ýygyndy toparymyzyň düzüminde 18 erkek türgen we 8 zenan çykyş eder. Bu ýaryşlara halkara derejeli sport ussady, Rio-de-Janeýro (Braziliýa) şäherinde geçirilen Olimpiada-2016-a gatnaşyjy Gülbadam Babamyradowa, Koreýa Respubilkasynyň Inçihon şäherinde geçirilen Aziada-IV-iň ýeňijisi Nuraly Ýalkabow we beýleki belli türgenler gatnaşarlar.

DOWAMY
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Аziýa oýunlarynyň nyşanlarynyň bezegine alaja we ýüzärlik giriziler
10 Few
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Аziýa oýunlarynyň nyşanlarynyň bezegine alaja we ýüzärlik giriziler

2017-nji ýylyň 9-nji fewralynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjigine bardy hem-de Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Аziýa oýunlarynyň geçiriljek desgalarynda hem-de täsin toplumyň beýleki desgalarynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy. Olimpiýa şäherjiginde esasy desgalaryň gurluşygy tamamlandy.    Döwlet Baştutanymyz ýygnananlar bilen salamlaşyp, Olimpiýa stadionyna bardy we onuň ikinji gatyna galyp, eýwandan 45 müň orunlyk münberli sport desgasyny synlady. Desgany synlamagyň barşynda hormatly Prezidentimiz oýunlaryň resmi nyşany hök...

DOWAMY
GDA-nyň Synçylar toparynyň Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görmek hem-de geçirmek işlerine syny
9 Few
GDA-nyň Synçylar toparynyň Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görmek hem-de geçirmek işlerine syny

GDA-nyň Synçylar toparynyň 2017-nji ýylyň 25-nji ýanwary 6-njy fewraly aralygynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görmek hem-de geçirmek işleriniň gidişi barada hasabaty çap etdiler. Hasabata laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisi 2016-njy ýylyň 15-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna, şeýle hem Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 4-nji maddasyna laýyklykda kabul eden karary bilen 2017-nji ýylyň 12-nji fewralyny Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlar güni diýip kesgitledi.    Hasabatda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Me...

DOWAMY
Aşgabatda bilelikdäki konsert Eýranyň Medeniýet hepdeligini tamamlady
9 Few
Aşgabatda bilelikdäki konsert Eýranyň Medeniýet hepdeligini tamamlady

2017-nji ýylyň 8-nji fewralynda paýtagtymyzdaky “Watan” kinokonsert merkezinde Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet hepdeliginiň ýapylyş dabarasy hem-de türkmen we eýran sungat ussatlarynyň bilelikdäki konserti boldy.    Ýurdumyzda däp boýunça geçirilýän medeni çäre dostlukly halklaryň hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga, ynsanperwer hyzmatdaşlygy giňeltmäge gyzyklanma bildirýändigini ýene-de bir gezek tassyklady.   Meşhur eýran aýdymçylary we sazandalary bilen birlikde, türkmen bagşylarynyň, görnükli estrada ýerine ýetirijileriniň, “Arçabil” deprekçiler toparynyň gatnaşan...

DOWAMY