Habarlar

Gökderede dynç alyş möwsümi
5 Ýan
Gökderede dynç alyş möwsümi

Bu gezekki möwsümde dynç alyş-sagaldyş merkezleriniň 14-sini özünde jemleýän Gökderede mekdep okuwçylarynyň 7 müňden gowragy wagtlaryny şadyýan we gyzykly geçirerler.        Kompýuter we daşary ýurt dillerini öwrenmek boýunça gyzyklanmalar esasynda gurnaklaryň işi göwnejaý ýola goýlupdyr. Şeýle hem mugallymlary we terbiýeçileri taýýarlamak boýunça deslapky okuw-usuly çäreler geçirildi. Mugallymçylyk hünärini ele alýan talyplaryň ýüzlerçesi mugallymlaryň işjeň kömekçileri bolar. Bu möwsüm olar üçin okuw-önümçilik tejribesine öwrüler we ol hünär ukybyňy baýlaşdyrmakda has-da ähmiýetlidir.     ...

DOWAMY
Şu ýylky saýlawlar 2007 we 2012-nji ýyllaryň Prezident saýlawlaryndan düýpli tapawutlanýar
5 Ýan
Şu ýylky saýlawlar 2007 we 2012-nji ýyllaryň Prezident saýlawlaryndan düýpli tapawutlanýar

Saýlawlar täze şertlerde we kämilleşdirilen hukuk giňişliginde geçirilýär. Mysal üçin, ilkinji gezek Prezident saýlawlaryna syýasy partiýalaryň üçüsi: Demokratik, Senagatçylar we telekeçiler hem-de Agrar partiýalary gatnaşýarlar. Täze hukuk giňişliginde geçirilýän häzirki saýlawlar Türkmenistanyň Saýlawlar kodeksinde kanun tarapyndan berkidilendir. Ol 2013-nji ýylda kabul edildi we umumy kabul edilen halkara kadalaryna laýyklykda işlenilip taýýarlanyldy. Kodekse laýyklykda Türkmenistanda doglan, ýaşy 40-dan az bolmadyk, döwlet dilini bilýän, soňky 15 ýylda ýurtda hemişelik ýaşaýan we işleýän r...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly - beýik maksatlara tarap
3 Ýan
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly - beýik maksatlara tarap

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2017-nji ýylda boljak uly wakalary nazara almak bilen, ony “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly” diýen şygar astynda geçirmegi teklip etdi.        Ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny dünýä ölçegleriniň derejesine çykaran döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, saglyk düşünjesi- bu diňe keselleriň öňüni almagy däl-de, eýsem durmuş howpsuzlygyny, lukmançylyk hyzmatlarynyň hilini we elýeterliligini ýokarlandyrmagy, sportuň, sagdyn iýmitlenmegiň ösdürilmegini, maşgalada çagany terbiýelemek we bilim bermek meselelerini, eneligi hem-de çagalygy goldamak...

DOWAMY
Ýurdumyzda aýlyk haklary 10 göterim ýokarlandyryldy
3 Ýan
Ýurdumyzda aýlyk haklary 10 göterim ýokarlandyryldy

Hormatly Prezidentimiziň Permanyna laýyklykda 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, aýlyk haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary, talyplaryň we diňleýjileriň haklarynyň möçberleri 10 göterim ýokarlandyryldy.      Bu çözgüt milli Liderimiziň başlangyjy bilen mähriban halkymyzyň abadançylygynyň ýaşaýyş we durmuş şertleriniň ýokarlandyrylmaga gönükdirilen döwlet maksatnamalarynyň üstünlige eýe bolýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.

DOWAMY
Ýylyň nyşanyny döretmek boýunça bäsleşik yglan edildi
3 Ýan
Ýylyň nyşanyny döretmek boýunça bäsleşik yglan edildi

2017-nji ýyl “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly” şygary astynda geçýär. Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça ýurdumyzda ýylyň nyşanyny döretmek boýunça bäsleşik yglan edildi.     Bäsleşige ähli isleg bildirýänler çagyrylýar. Işler 10-njy ýanwara çenli Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda kabul edilýär.

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkyny Täze ýyl mynasybetli gutlady
2 Ýan
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkyny Täze ýyl mynasybetli gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkyny Täze ýyl mynasybetli gutlap, berk jan saglyk, agzybirlik we rysgal-bereket arzuw etdi.      Gutlagda bellenilişi ýaly, berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly tamamlanyp barýar. Biz il-ýurt bähbitli maksatnamalarymyzy durmuşa geçirmekde ýokary netijeler gazanylan 2016-njy ýyl bilen hoşlaşyp, ata Watanymyzy täze belentliklere çykarjak 2017-nji ýyly uly ruhubelentlik bilen garşylaýarys.       «Men ýagşy umyt-arzuwlar bilen garşy alýan 2017-nji ýylymyzyň hem uly ösüşleriň, ruhubelen...

DOWAMY