Habarlar

Türkmenistan Raýat Awiasiýasynyň Halkara Guramasynyň Açyk Açarlar Direktoriýasyna goşuldy
27 Dek
Türkmenistan Raýat Awiasiýasynyň Halkara Guramasynyň Açyk Açarlar Direktoriýasyna goşuldy

2016-njy ýylyň 26-njy dekabry. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurt döwletlerine gitmek we Türkmenistana gelmek baradaky hukuklarynyň döwlet tarapyndan goragyny kepillendirmek, biometriki maglumatly pasportlaryň eýeleriniň halkara gatnawlary üçin açyk bolan gözegçilik-geçiriş bölümlerindäki pasport barlagyndan geçişlerini ýeňilleşdirmek, şeýle hem şol pasportlaryň hakykylygyna güwä geçmegi üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.       Resminama bilen Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna Raýat Awiasiýasynyň Halkara Guramasynyň Açyk Açarlar Direktoriýasyna...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2016-njy ýylda geçirilen durmuş-ykdysady özgertmelere gowy baha berdi
27 Dek
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2016-njy ýylda geçirilen durmuş-ykdysady özgertmelere gowy baha berdi

2016-njy ýylyň 26-njy dekabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Täze ýyl baýramynyň öň ýanynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Mejlise welaýatlaryň häkimleri hem çagyryldy.      Hormatly Prezidentimiz mejlisiň barşynda şu ýyl alnyp barlan işleriň gysgaça jemlerini jemledi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, häzirki döwürde dünýä ykdysadyýetinde çylşyrymly ýagdaýlar bolup geçýär. Halkara pul gaznasynyň berýän maglumatlaryna görä, ösýän ýurtlaryň köpüsinde ykdysadyýetiň ösüş depgini haýallady. Bu ösüş häzir...

DOWAMY
Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi topary tarapyndan bellige alnan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň sany artýar
27 Dek
Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi topary tarapyndan bellige alnan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň sany artýar

2016-njy ýylyň 26-njy dekabry. Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň ýene-de bäşisi Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi topary tarapyndan bellige alyndy. Olar raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan hödürlendi. Şeýlelik-de iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärleriň sany dokuz boldy.

DOWAMY
Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi topary Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleri bellige aldy
26 Dek
Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi topary Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleri bellige aldy

2016-njy ýylyň 25-nji dekabry. Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi topary iň ýokary döwlet wezipesine Senagatçylar we telekeçiler partiýasy, Agrar partiýasy we raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan hödürlenen dalaşgärleri bellige aldy.  Bellige alnan dalaşgärler - raýatlaryň teklipçi toparyndan Türkmenistanyň Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary Annanepesow Maksat, Senagatçylar we telekeçiler partiýasyndan «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Bekmyrat Atalyýew hem-de Agrar partiýasynyň Mary welaýat komitetiniň başlygy Durdygylyş O...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowyň maksatnamasy
26 Dek
Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowyň maksatnamasy

Üçünji müňýyllykda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň has-da gülläp ösmegini üpjün etmäge gönükdirilen ulgamlaýyn işleri durmuşa geçirmegi öz öňümde baş maksat edip goýdum.     Mähriban halkymyzyň bagtyýar we abadan durmuşy ugrunda ähli tagallalary edip, il-ýurt bähbitli beýik işleri amala aşyrmak abraý-mertebedir.     Bu Maksatnamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi Türkmenistan Watanymyzyň bagtyýarlyk mekanyna öwrülmegini, kämil jemgyýetimiziň dürli gatlaklarynyň has-da jebisleşmegini hem-de mähriban halkymyzyň öňküden-de bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün eder.     Pederlerimizden...

DOWAMY
Türkmenistanyň raýatlarynyň saýlamak we saýlanmak hukuklary
25 Dek
Türkmenistanyň raýatlarynyň saýlamak we saýlanmak hukuklary

Garaşsyzlygyň 25 ýylynyň dowamynda dünýäniň batly ösýän döwletleriniň hatarynda pugta ykrar edilen Türkmenistanda raýatlaryň syýasy hukuklarynyň durmuşa geçirilmegini üpjün etmek maksady bilen, hukuk döwletini kämilleşdirmäge, demokratik prosesleri çuňlaşdyrmaga uly ähmiýet berilýär. Bu häzirki wagtda ýurdumyzda amala aşyrylýan raýat jemgyýetini has-da işjeňleşdirmäge gönükdirilen özgertmeleriň esasy wezipesidir. Hormatly Prezidentimiziň her bir raýatyň asuda we eşretli durmuşda ýaşamagy üçin alyp barýan syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem ýurdumyzyň ösüşiň täze tapgyrynda yglan...

DOWAMY