Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Belarus Respublikasyna resmi sapary
13 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Belarus Respublikasyna resmi sapary

2016-njy ýylyö 11-12-nji maýyndaky türkmen Lideriniň Belarus Respublikasyna resmi saparynyň birinji gününde Minsk şäherinde ýokary derejede türkmen-belarus gepleşikleri üstünlikli geçirildi. Ýokary derejedäki duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň hem-de Belarus Respublikasynyň ýola goýlan, däp bolşy ýaly, netijeli häsiýete eýe bolan döwletara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmaga ygrarlydyklary tassyklanyldy. Dostlukly döwletleriň Liderleri Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Aleksandr Lukaşenkonyň arasynda geçirilen nobatdaky ikitaraplaýyn gepleşikleriň barşynda ikitaraplaýyn hem-de köptarap...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň ýolbaşçysyny kabul etdi
11 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň ýolbaşçysyny kabul etdi

2016-njy ýylyň 10-njy maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň ýolbaşçysy Iwo Petrowy kabul etdi. Ol Türkmenistanda öz işini tamamlaýar. Döwlet Baştutanymyz diplomatyň uzakmöhletleýin we özara bähbitlilik esasynda üstünlikli ösdürilýän gatnaşyklary hemmetaraplaýyn ösdürmäge goşan uly goşandyna ýokary baha berdi.  Ilçi wekilçilik edýän halkara guramasynyň Garaşsyz Bitarap Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlygy yzygiderli çuňlaşdyrmaga we giňeltmäge gyzyklanma bildirýändigini aýdyp, bütin dünýäden daşary ýurtly myhmanlaryň her ýylda müňlerç...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Saglyk ýolunda we ady rowaýata öwrülen Nusaý galasynda guralan dabaralara gatnaşdy
6 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti Saglyk ýolunda we ady rowaýata öwrülen Nusaý galasynda guralan dabaralara gatnaşdy

2016-njy ýylyň 5-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 500 günüň galmagy mynasybetli tutuş ýurdumyzy gurşap aljak we paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginiň baş meýdançasynda Aziada-2017-niň açylan gününde tamamlanjak atly ýörişe badalga berdi. Şol bir wagtyň özünde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň sagadyň wagty yzlygyna hasaplamagy başlandy. Bu çäre mynasybetli “Nusaý” döwlet taryhy-medeni goraghanasynda guralan dabaralar Saglyk ýoluna köpçülikleýin ýöriş, “Sagdynlyk we...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Saud Arabystany Patyşalygyna resmi sapary tamamlandy
5 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Saud Arabystany Patyşalygyna resmi sapary tamamlandy

2016-njy ýylyň 3-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygyna resmi saparynyň çäklerinde Yslam ösüş bankynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy hem-de Medine şäherine baryp gördi. Saud Arabystany Patyşasynyň “Al Ýamama” Köşgünde geçirilen ýokary derejedäki gepleşiklere özara gyzyklanma bildirilip, birek-birege ynanyşmak hem-de işjeň häsiýete eýe boldy.  Netijeli gepleşikler hökümetara hem-de pudagara derejelerinde ikitaraplaýyn resminamalaryň ençemesine gol çekmek bilen tamamlandy.  Şol gün hormatly Prezidentimiz Saud Arabystanynyň “Er-Riýad” gündelik ne...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden
5 Maý
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden

2016-njy ýylyň 4-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň barşynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garaldy, şeýle hem olaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça möhüm meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlisde harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary edilen işler barada hasabat berdiler. Döwlet  gümrük gullugynyň başlygy M.Çakyýew degiş...

DOWAMY
 Er-Riýadda ýokary derejede ikitaraplaýyn gepleşikler geçirildi
2 Maý
Er-Riýadda ýokary derejede ikitaraplaýyn gepleşikler geçirildi

2016-njy ýylyň 1-nji maýynda günüň birinji ýarymynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygyna resmi sapar bilen ugrady.  Er-Riýadda geçirilen ýokary derejedäki duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti we Saud Arabystanynyň Patyşasy dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy   has-da giňeltmek bilen bagly meseleleriň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. Ýakyn geljek üçin ikitaraplaýyn özara hereketleriň syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlary gepleşikleriň esasy meselesi boldy.  Gepleşikleriň çäklerinde türkmen-saud hyzmatdaşlygyn...

DOWAMY