Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Komissiýasynyň saýlanan Başlygyny gutlady
18 Iýul
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Komissiýasynyň saýlanan Başlygyny gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hanym Ursula fon der Lýaýene Ýewropa Komissiýasynyň Başlygy wezipesine saýlanmagy mynasybetli Gutlag hatyny we oňa iň gowy arzuwlaryny ýollady.  «Biz Türkmenistanda Ýewropa Bileleşigi bilen özara gatnaşyklarymyza ýokary baha berýäris hem-de ýola goýlan köpugurly we netijeli hyzmatdaşlygymyzy mundan beýläk-de ösdürmegi we pugtalandyrmagy maksat edinýäris» diýip, milli Liderimiz Gutlagynda belleýär.  Bu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz Ýewropa Komissiýasynyň Başlygyna tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk we abadanç...

DOWAMY
GFR-nyň Türkmenistandaky Ilçisi bilen hoşlaşyk duşuşygy
17 Iýul
GFR-nyň Türkmenistandaky Ilçisi bilen hoşlaşyk duşuşygy

2019-njy ýylyň 16-njy iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde özüniň Türkmenistandaky diplomatik işini tamamlaýan Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi hanym Margret Ýubber bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň başynda türkmen tarapy hanym Ýubbere türkmen-german gatnaşyklarynyň ösdürilmegine şahsy goşandy üçin munnetdarlyk bildirdi. Öz nobatynda nemes diplomaty Türkmenistanda işlän döwrüniň onuň diplomatik işinde aýratyn orun eýeleýändigini nygtady. Taraplar halkara guramalarynyň, has takygy BMG-niň we ÝHHG-niň çäklerindäki here...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç alyş wagtyny kitap ýazmaga bagyşlady
16 Iýul
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç alyş wagtyny kitap ýazmaga bagyşlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow zähmet rugsadynyň ilkinji gününde döredijilik bilen meşgullandy, şu pursatlarda Gahryman Arkadagymyzyň agtyklary bilen bolmagy maşgala gymmatlyklarynyň durmuşyň aýrylmaz bölegidigini ýene bir gezek subut etdi.  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň köp jiltli ensiklopedik işi umymy ylmy ugurly bolmak bilen bir hatarda, aň-düşünjäni artdyrýan peýdaly maglumatlary özünde jemleýär. Bu bolsa köp sanly okyjylar köpçüligine halkymyzyň baý medeni mirasynyň bir bölegine ýakynlaşmaga mümkinçilik berýär.  Işlemeginiň dowamynda döwlet Baştut...

DOWAMY
Paýtagtymyzyň şäher gurluşygyny ösdürmek wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy
15 Iýul
Paýtagtymyzyň şäher gurluşygyny ösdürmek wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2019-njy ýykyň 14-nji iýulynda paýtagtymyzyň häkimliginde iri durmuş ugurly taslamany amala aşyrmak — belent binalary bolan täze ýaşaýyş toplumyny döretmek meseleleri boýunça maslahat geçirildi diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Bu toplumda ýüz müňden hem gowrak adam ýaşar.  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuş-ykdysady strategiýasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, halk hojalyk toplumynyň senagatlaşdyrylmagy we senagat pudaklarynyň ösdürilmegi ýurdumyzda giň möçberli şähergurluşygyna ägirt uly maýa serişdelerini gönükdirmäge mümkinçilik berýär. A...

DOWAMY
Tähranda birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanan brifing geçirildi
12 Iýul
Tähranda birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanan brifing geçirildi

2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda «Аwaza» Milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumyna görülýän taýýarlyklaryň çäklerinde Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasy Eýranyň Söwda, senagat, şahtalar we oba hojalyk Edarasynyň (EYR SSE) ýardam bermeginde maglumat beriji brifingiň geçirilendigi barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Çärä EYR-nyň SSE-nyň, Daşary işler ministrliginiň, Senagat, magdan we söwda ministrliginiň, Ýol we şäher gurluşygy ministrliginiň, Eýranyň söwdany ösdürmek guramasynyň, hazarýaka döwletleriniň i...

DOWAMY
Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Tohumçylyk meseleleri boýunça hökümetara utgaşdyryjy geňeşiniň Başlygynyň orunbasary Türkmenistanyň «Bitaraplyk» ordeni bilen sylaglandy
11 Iýul
Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Tohumçylyk meseleleri boýunça hökümetara utgaşdyryjy geňeşiniň Başlygynyň orunbasary Türkmenistanyň «Bitaraplyk» ordeni bilen sylaglandy

Türkmenistanyň Prezidenti Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Tohumçylyk meseleleri boýunça hökümetara utgaşdyryjy geňeşiniň Başlygynyň orunbasary Iwan Iwanowiç KUZMIN Türkmenistanyň «Bitaraplyk» ordeni bilen sylaglandy. Ýokary sylaga Iwan Kuzmin Garaşsyz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň ykrar edilmegine goşan şahsy goşandy üçin, şeýle hem Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösdürilmeginde bitiren aýratyn hyzmatlary üçin mynasyp boldy.

DOWAMY