Habarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Fransiýanyň Ilçisi bilen duşuşyk geçirildi
12 Sen
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Fransiýanyň Ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

2020-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň ýurdumyzdaky diplomatik işini tamamlaýan Fransiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Fransua Delaus bilen duşuşygy geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Duşuşygyň başynda türkmen tarapy türkmen-fransuz gatnaşyklarynyň ösüşine goşan goşandy we hyzmatdaşlygyň dürli ugurlaryndaky öndürijilikli işi üçin Ilçä minnetdarlyk bildirdi. Fransiýanyň Ilçisi öz gezeginde işlemek üçin döredip beren ähli mümkinçilikleri hem-d...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Hindistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi
11 Sen
Türkmenistanyň Prezidenti Hindistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

2020-nji ýylyň 10-njy sentýabrynda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Widhu Pithambaran Nairi kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy, diýip TDH habar berýär. Diplomat wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, milli Liderimize Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Rama Natha Kowindanyň we Premýer-ministri Narendra Modiniň mähirli salamyny ýetirdi. Olar netijeli türkmen-hindi gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge taýýardyklaryny tassykladylar. Şunuň bil...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Ýaponiýanyň Premýer-ministriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy
11 Sen
Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Ýaponiýanyň Premýer-ministriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

2020-nji ýylyň 10-njy sentýabrynda, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sindzo Abeniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy, diýip TDH habar berýär. Milli Liderimiz hem-de ýapon Hökümetiniň Baştutany mähirli salamlaşyp, özara söhbetdeşlikde döwletara gatnaşyklarynyň şu günki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçiligiň dörändigine kanagatlanma bildirdiler. Şol gatnaşyklar birek-biregi hormatlamak, deňhukuklylyk ýörelgelerine hem-de taraplaryň özara islegine esaslanýar. Hormatly Prezidentimiz soňky ýyllarda täze depgi...

DOWAMY
“Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgylary” neşiriniň nobatdaky sany
11 Sen
“Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgylary” neşiriniň nobatdaky sany

“Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgylary” neşiriniň çap edilen 12-nji sany «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýen şygar astynda geçen 2018-nji ýylda döwlet Baştutanymyzyň köpugurly, netijeli syýasy we guramaçylyk işini açyp görkezýär. Makalalarda milli Liderimiziň başlangyjy bilen döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda amala aşyrylýan düýpli hem-de oňyn özgertmeler, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, ylmy-tehniki ösüşiň gazananlaryny we geljegi uly innowasiýalary ornaşdyrmak boýunça görlen maksadalaýyk çäreler beýan edildi. Ýyl ýazgylarynyň nobatdaky sanynda...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow TNGIZT-de täze desgalaryň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy
10 Sen
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow TNGIZT-de täze desgalaryň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda, ir bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň täze energiýa desgalarynyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy, diýip TDH habar berýär. TNGIZT-de gurulýan gaz turbinaly energiýa desgalary “Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny 2030-njy ýyla çenli ösdürmegiň maksatnamasyna” laýyklykda bina edilýän täze desgalary elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpjün etmäge ýardam berer. ...Ir bilen dabaranyň geçiriljek ýerinde baýramçylyk ýagdaýy emele geldi. Ho...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti «Çalyk Holding» kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
10 Sen
Türkmenistanyň Prezidenti «Çalyk Holding» kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

2020-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparynyň barşynda “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň müdirliginiň başlygy Ahmet Çalygy kabul etdi, diýip TDH habar berýär. Işewür döwlet Baştutanymyza wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, şu günki şanly waka — Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda gazturbinaly elektrik beketleriniň gurluşygynyň başlanmagy bilen tüýs ýürekden gutlady. Myhman milli Liderimize berk jan saglyk we köptaraplaýyn işinde üstünlikleri arzuw edip, halkara jemgyýetçiliginiň öz...

DOWAMY