Habarlar

Aşgabatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi geçirildi
26 Sen
Aşgabatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

2019-njy ýylyň 25-nji sentýabrynda Aşgabat şäheriniň “Ruhyýet” köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ikinji mejlisi geçirildi.    Maslahata Hökümet agzalary, Mejlisiň başlygy we deputatlary, ýaşulular, durmuş-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurly döwlet edaralarynyň işgärleri, ýurdumyzyň etrapdyr obalarynyň zähmetkeşleri, Türkmenistanyň daşary ýurtlarda akkreditirlenen diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň we KHBS-niň wekilleri, paýtagtymyzyň myhmanlary gatnaşdylar.       Dabaraly ýa...

DOWAMY
BMG-niň Baş Assambleýasynyň 74-nji mejlisiniň çäklerinde howanyň üýtgemegi boýunça sammit geçirildi
25 Sen
BMG-niň Baş Assambleýasynyň 74-nji mejlisiniň çäklerinde howanyň üýtgemegi boýunça sammit geçirildi

2019-njy ýylyň 23-nji sentýabrynda Nýu-Ýork şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 74-nji mejlisiniň çäklerinde BMG-niň Baş Sekretary A.Guttereşiň başlangyjy boýunça Howanyň üýtgemegi ulgamyndaky hereketleriň 2019 sammiti geçirildi. Çärä BMG-niň BA-nyň 74-nji mejlisiniň ýokary derejeli çärelerine gatnaşmak maksady bilen Nýu-Ýorka gelen bu guramanyň agza-döwletleriniň dürli derejelerdäki wekiliýetleri gatnaşdylar. Bu çärä Türkmenistandan hem ýokary derejeli wekiliýet gatnaşýar. Çäräniň açylyşynyň barşynda çykyş eden BMG-niň Baş Sekretary A.Guttereş bu forumyň dünýäniň hä...

DOWAMY
Aşgabatda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi geçirilýär
24 Sen
Aşgabatda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi geçirilýär

2019-njy ýylyň 23-nji sentýabrynda ýurduň Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň ýurt Garaşsyzlygynyň 28 ýyllygyna bagyşlanan sergisi açyldy. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen ýurdumyzyň ministrlikleri hem-de pudak edaralary serginiň guramaçylary bolup çykyş etdiler. Sergi ministrlikleriň we pudak edaralarynyň hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, ýurdumyzyň raýatlaryny, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini jemledi.  Serginiň açylyş dabarasyna Mejlisiň ýolbaşçylary, hökümet agzalary, minist...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen BMG «2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýen Kararnamany kabul etd
17 Sen
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen BMG «2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýen Kararnamany kabul etd

2019-njy ýylyň 16-njy sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçiren sanly ulgam arkaly wideokonferensiýasynda Wise-premýeriň, DIM-niň ýolbaşçysynyň hasabat berşi ýaly, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji sessiýasynyň 106-njy umumy mejlisinde BMG-ä agza döwletleriň ählisi tarapyndan hormatly Prezidentimiziň öňe süren teklibi esasynda «2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnama biragyzdan kabul edildi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär.  Şunuň bilen birlikde, mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentim...

DOWAMY
Paýtagtymyzda «Türkmen alabaýy» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
16 Sen
Paýtagtymyzda «Türkmen alabaýy» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugynyň habar bermegine görä, Ministrler Kabinetiniň anna güni bolan giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen alabaýyna bagyşlanan täze kitabynyň çapdan çykandygyny habar berdi.  Ägirt uly ylmy materiallary umumylaşdyrmaga esaslanan täze eser döwlet Baştutanymyzyň türkmenleriň buýsanjyna öwrülen gymmatlyklary barada ýazan kitaplarynyň üstüni ýetirer. Taryhy tejribe, däp-dessurlar ösüş we hereket üçin ygtybarly daýanç, güýç kuwwatyň we özüňe ynamyň çeşmesi bolup hyzmat edýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimu...

DOWAMY
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýyna gatnaşdy
12 Sen
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýyna gatnaşdy

2019-njy ýylyň 11-nji sentýabrynda paýtagtymyzdaky “Mekan” köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýy geçirildi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Beýik Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän forumyň işine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. Ýaşlar guramasynyň ýurdumyzyň şäherleriniň hem-de welaýatlarynyň derejesindäki düzümleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen gurultaýyň gün tertibine Ýaşlar guramasynyň öňünde durýan möhüm meseleler, häzirki döwürde döwletimiziň we jemgyýetimiziň ösüşiniň ta...

DOWAMY