Habarlar

Türkmenistanda Bolgariýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
2 Apr
Türkmenistanda Bolgariýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň habar bermegine görä, 2019-njy ýylyň 1-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Bolgariýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Nikolaý Ýankowdan ynanç hatyny kabul etdi. Söhbetdeşligiň barşynda ilçi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan daşary syýasy strategiýasynyň hem-de durmuş ugurly içeri syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary, ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli sebit we milli maksatnamalar we tasl...

DOWAMY
Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we ge¬ňeşleriň agzalarynyň ýerine saýlawlar geçirildi
1 Apr
Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we ge¬ňeşleriň agzalarynyň ýerine saýlawlar geçirildi

Türkmen Döwlet habarlar gullugynyň habar bermegine görä, 2019-njy ýylyň   31-nji martynda ýurdumyzda aýry-aýry saýlaw okruglary boýunça Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we ge¬ňeşleriň agzalarynyň ýerine saýlawlar geçirildi.  Bu möhüm waka türkmenistanlylaryň ýurdumyzyň we halkymyzyň röwşen geljeginiň bähbidine döwlet işlerine işjeň gatnaşýandygyny aýdyň görkezdi. Milli parlamentde hem-de ýerli ýerine ýetiriji häkimiýet we öz-özü¬ňi dolandyryş edaralarynda öz saýlawçylarynyň bähbidini goramak hukugyna watandaşlarymyzyň arasynda uly hormatdan we ynamdan p...

DOWAMY
Türkmenistan — Ýaponiýa: dostluk gatnaşyklary we özara bähbitli hyzmatdaşlyk işjeňleşdirilýär
27 Mar
Türkmenistan — Ýaponiýa: dostluk gatnaşyklary we özara bähbitli hyzmatdaşlyk işjeňleşdirilýär

Türkmen Döwlet habarlar gullugynyň habar bermegine görä, şu günler Türkmenistanyň Mejlisiniň türkmen-ýapon parlamentara dostluk toparynyň başlygy, Ahal welaýatynyň häkiminiň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Ýaponiýada bolýar. Saparyň çäklerinde Ýaponiýanyň Parlamentiniň wekiller palatasynyň başlygy jenap Tadomori Oşima bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça möhüm meseleleriň birnäçesine garaldy. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyny ýerine ýetirip, wekiliýetimiziň agzalary iki...

DOWAMY
Çoganlyda iri şäher döredilýär
26 Mar
Çoganlyda iri şäher döredilýär

Türkmen Döwlet habarlar gullugynyň habar bermegine görä, 2019-njy ýylyň   25-nji martynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, onuň barşynda Aşgabadyň demirgazyk böleginde täze iri şäher toplumynyň gurluşygynyň tasmalary bilen tanyşdy. Bu ýerde hormatly Prezidentimiz taslamalaryň bäş görnüşini bilen içgin tanyşdy, olar ilatyň ösüşiniň, durmuş, ykdysady, ekologiýa we estetiki şertleri hasaba alnyp, işlenip taýýarlanyldy. Bu taslamalarda milli binagärlik we dünýä şäher gurluşygynyň häzirki zaman meýilleri öz beýanyny tapdy. Milli Lideri...

DOWAMY
Watanymyzy bagy-bossanlyga öwürmek bag ekmek maksatnamasynyň esasy maksadydyr
23 Mar
Watanymyzy bagy-bossanlyga öwürmek bag ekmek maksatnamasynyň esasy maksadydyr

Türkmenistanda täze bag ekmek möwsümi başlandy. 21-nji martda bellenilýän Halkara Nowruz gününde tutuş ýurdumyz ýowaryna çykdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hut özi Köpetdagyň etegindäki Nowruz ýaýlasyndaky meýdançada bag nahalyny oturtmaga gatnaşyp, giň möçberli bag ekmek maksatnamasynyň nobatdaky tapgyryna badalga berdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär. Daşky gurşawy goramak, tebigata aýawly garamak, onuň gözelligini we baýlyklaryny geljekki nesiller üçin saklap galmak hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän döwle...

DOWAMY
Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralar
23 Mar
Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralar

Türkmen halky Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz gününi belledi diýiň Türkmen döwlet habarlar agentligi habar berýär. Baýramçylygyň esasy folklor-etnografiýa çykyşlary Nowruz ýaýlasynyň çäginde ýerleşýän «Türkmeniň ak öýi» binasynyň ýanynda ýaýbaňlandyryldy. Bu ýere baharyň gelmegini, tebigatyň janlanýandygyny, parahatçylygy, adamlaryň arasyndaky ylalaşygy, hoşniýetli goňşuçylyk we dostluk gatnaşyklaryny alamatlandyrýan baýramçylyga gatnaşýan köp sanly myhmanlar ýygnandylar. Baýramçylyk dabaralary «Nowruzyň aşhanasy» atly bölüm jemledi. Bu ýerde kyrk gazan atarylyp, olardan palawyň, ýarmany...

DOWAMY