Habarlar

Paýtagtymyzda köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçirildi
29 Okt
Paýtagtymyzda köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçirildi

2018-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda paýtagtymyzda köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçirildi. Bu çäre türkmenistanlylaryň sagdyn durmuş ýörelgesine, ýurdumyzda işjeň ösdürilýän, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlyk edýän bedenterbiýe-sport hereketine ygrarlydygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.  Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň yzygiderli tagallasy netijesinde sportuň beýleki görnüşleri bilen bir hatarda, welosiped sportunyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Olimpiýa şäherçesiniň düzüminde, halkara ölçeglere laýyk gelýän döwrebap welotregiň gurulmagy, geçen ýylyň s...

DOWAMY
Duşenbede türkmen–täjik hökümetara toparynyň 8-nji mejlisi geçirildi
27 Okt
Duşenbede türkmen–täjik hökümetara toparynyň 8-nji mejlisi geçirildi

2018-nji ýylyň 25–26-njy oktýabrynda Täjigistan Respublikasynyň paýtagty Duşenbe şäherinde söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Hökümetara türkmen–täjik toparynyň 8-nji mejlisi geçirildi. Ýokarda agzalan toparyň türkmen böleginiň düzümine Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri we täjik böleginiň düzümine bolsa Täjigistanyň Energetika we suw serişdeleri ministri ýolbaşçylyk etdi. Mejlisiň barşynda goňşy döwletler bilen hoşniýetli dost-doganlyk gatnaşyklaryny we hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň çäklerinde, Türkmenistanyň Täjigistan Respublikasy bilen syýasy, söwda-yk...

DOWAMY
Aşgabatda Türkmenistan — ABŞ ikitaraplaýyn syýasy geňeşmeleri geçirildi
26 Okt
Aşgabatda Türkmenistan — ABŞ ikitaraplaýyn syýasy geňeşmeleri geçirildi

2018-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda Aşgabatda Türkmenistan — ABŞ ikitaraplaýyn syýasy geňeşmeleri geçirildi. Duşuşyga Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa işleri boýunça kömekçisiniň orunbasarynyň wezipesini ýerine ýetirýän hanym Emiliýa Puma gatnaşdy.  Gün tertibine döwletara hyzmatdaşlygyň esasy meseleleri, şol sanda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny hem-de ynsanperwer ulgamdaky özara gatnaşyklary giňeltmek, durmuş we medeni gatnaşyklary ösdürmek hem-de adam hukuklarynyň goralmagyny üpjün etmek bilen bagly meseleler girizildi.  Türkmenistan — ABŞ Işewürlik geňeşiniň...

DOWAMY
Aşgabatda «Hazar deňzi – Gara deňzi» HUG taslamasy boýunça bilermenler duşuşygy geçirildi
26 Okt
Aşgabatda «Hazar deňzi – Gara deňzi» HUG taslamasy boýunça bilermenler duşuşygy geçirildi

2018-nji ýylyň 24-25-nji oktýabrynda Aşgabatda Azerbaýjanyň, Gruziýanyň, Rumyniýanyň we Türkmenistanyň, şeýle hem ÝB-niň Kontakt burosynyň ýokary derejeli wekilleriniň gatnaşmagynda «Hazar deňzi – Gara deňzi» halkara ulag geçelgesiniň (HDGD–HUG) taslamasy boýunça dört taraplaýyn bilermenler duşuşygy geçirildi. Sessiýalar görünşindäki duşuşyklarynyň dowamynda gatnaşyjylar sebitara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmeginde HDGD–HUG- niň ähmiýetini ara alyp maslahatlaşdylar. Agza-ýurtlarynda bar bolan ulag infrastrukturalary we olary giňeltmegiň mümkinçilikleri babatda maglumatlar alyşyldy. Duşuşyga gatna...

DOWAMY
Türkmenistanyň wekiliýetiniň Ýaponiýa iş sapary boldy
24 Okt
Türkmenistanyň wekiliýetiniň Ýaponiýa iş sapary boldy

2018-nji ýylyň 22–23-nji oktýabrynda Türkmenistanyň wekiliýeti Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde iş sapary bilen boldy. Saparyň çäklerinde Türkmen wekiliýeti Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ýapon komitetiniň ýolbaşçylary we agzalary bilen duşuşyk geçirdi. Saparyň barşynda Türkmenistanyň wekiliýetini Ýaponiýanyň Premýer-ministri jenap Sindzo Abe kabul etdi. Şunuň ýaly-da, DIM-ara we parlamentara, energetika, transport hem-de söwda-ykdysady toplumlarynyň ýolbaşçylary bilen hem ikitaraplaýyn duşuşyklar geçirildi. Geçirilen netijeli gepleşikleriň dowamynda taraplar özara bähbitli türkm...

DOWAMY
Türkmenistanda Iordaniýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
20 Okt
Türkmenistanda Iordaniýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

2018-nji ýylyň 19-njy oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Iordaniýa Haşimit Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ismail Rifaýenden ynanç hatyny kabul etdi. Söhbetdeşligiň barşynda Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Iordaniýanyň ilçisini  Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary, milli Liderimiziň başlangyjy bilen ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan durmuş-ykdysady özgertmeler bilen tanyşdyrdy. Taraplar şeýle-de ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny...

DOWAMY