Habarlar

Hormatly Prezidentimiz tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy
11 Ýan
Hormatly Prezidentimiz tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy

2019-njy ýylyň 10-njy ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy, şol ýerde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň iri kärhanasynyň — Owadandepede gurulýan, tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň gurluşygynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy. Irden hormatly Prezidentimiz täze senagat kärhanasyna geldi we bu ýerde degişli ýolbaçylar bilen gysgaça maslahat geçirdi. Onuň barşynda ýurdumyzyň energetiki strategiýasynyň dürli meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, milli ykdysadyýetimiziň esasy pudagynyň ýakyn geljegi üçin wajyp we...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz göçme iş maslahatyny geçirdi
10 Ýan
Hormatly Prezidentimiz göçme iş maslahatyny geçirdi

2018-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Hojalyk müdirligine degişli maldarçylyk toplumynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň geçirilýän ýerinde döwlet Baştutanymyzy ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary garşyladylar. Milli Liderimize düzüminde desgalaryň birnäçesi bolan toplumyň işleri barada hasabat berildi. Döwlet B...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzy ösdürmegiň taslamalary bilen tanyşdy
9 Ýan
Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzy ösdürmegiň taslamalary bilen tanyşdy

2019-njy ýylyň 8-nji ýanwarynda hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzda gurulmagy meýilleşdirilýän binalaryň taslamalary, şeýle hem iri desgalaryň birnäçesinde işleriň ýagdaýy we şäheri abadanlaşdyrmak, onuň düzümini toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak boýunça maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi bilen tanyşdy.  Ir bilen milli Liderimiz Çoganly toplumynyň çägine geldi. Bu ýere Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň birnäçe orunbasarlary, Aşgabat şäheriniň häkimi we beýleki degişli ýolbaşçylar, şol sanda Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň ýolbaşçylary ýygnand...

DOWAMY
Türkmenistanlylar 2019-njy ýyly gülläp ösýän Watana buýsanç bilen garşyladylar
2 Ýan
Türkmenistanlylar 2019-njy ýyly gülläp ösýän Watana buýsanç bilen garşyladylar

Türkmenistanlylar Täze, 2019-njy ýyly uly dabaralar bilen garşyladylar we ony agzybir maşgala hökmünde dabaralandyrdylar. Asylly däp boýunça paýtagtymyzdaky «Älem» medeni-dynç alyş merkezi täze ýyl dabaralarynyň geçirilýän meýdançasyna öwrüldi. Bu ýerde köp sanly aşgabatlylar we paýtagtymyzyň myhmanlary belli estrada aýdymçylarynyň, sungat ussatlarynyň hem-de ýaşlaryň gatnaşmagynda tomaşaçylara şatlyk paýlaýan Täze ýyla bagyşlanan aýdym-sazlara tomaşa etdiler. Soňra teleköpriniň kömegi arkaly Aşgabatda geçirilýän Täze ýyl dabaralaryna yzly-yzyna ýurdumyzyň welaýatlary goşuldylar.  Tolgundyry...

DOWAMY
Ýetip gelýän Täze ýyl mynasybetli aýdym-saz sowgady
29 Dek
Ýetip gelýän Täze ýyl mynasybetli aýdym-saz sowgady

2018-nji ýylyň 27-nji dekabrynda paýtagtymyzdaky Gyşky oýunlar sport toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen ýurdumyzda “Türkmenistan — rowaçlygyň Watany” şygary astynda geçjek täze, 2019-njy ýyla bagyşlanan aýdym-sazly dabara boldy. Konsertde belli sungat ussatlary bilen birlikde ýaş ýerine ýetirijiler hem çykyş etdiler. Olar uly baýramçylyklara döredijilik sowgatlaryny taýýarlamak däbine eýerip, tomaşaçylara özleriniň özboluşly aýdym-sazly çykyşlaryny hödürlediler. Konsert maksatnamasyna Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni, ajaýyp zamanada gazan...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Baş arçanyň ýanyndaky dabaralara gatnaşdy
29 Dek
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Baş arçanyň ýanyndaky dabaralara gatnaşdy

2018-nji ýylyň 28-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanyndaky Täze ýyl dabaralaryna gatnaşyp, “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada ýaýbaňlandyrylan baýramçylyk çäresine gatnaşýan çagalaryň şatlygyny paýlaşdy.  Medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdança döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow gelýär. Milli lybasly iki çaga hormatly Prezidentimize gül desselerini gowşuryp, ruhubelentlik bilen bagtyýar çagalyk üçin hoşallyklaryny we söýgülerini labyzly beýan edýärler.  Milli Liderimiz Täze ýyl baýramçylygyna gatna...

DOWAMY