Habarlar

Türkmenistanyň wekilleri Hyzmatdaşlyk we syýahatçylygy ösdürmek boýunça bütindünýä maslahatyna gatnaşdylar
6 Sen
Türkmenistanyň wekilleri Hyzmatdaşlyk we syýahatçylygy ösdürmek boýunça bütindünýä maslahatyna gatnaşdylar

Türkmenistanyň HHR-daky ilçisi Parahat Durdyýew bilen söwda wekili Ş. Batyrow Hytaýyň hyzmatlar söwdasy -2020 halkara ýarmarkasynyň (CIFTIS-2020) meýdançasynda geçirilen Hyzmatdaşlyk we syýahatçylygy ösdürmek boýunça bütindünýä maslahatyna gatnaşdylar. Foruma gatnaşmaga çakylyk syýahatçylyk şäherleriniň Bütindünýä federasiýasyndan (WTCF) gelip gowuşdy, Aşgabat şu ýylyň maý aýynda bu gurama agza boldy, diýip TDH habar berýär. 4-nji sentýabrdan 9-njy sentýabr aralygynda adaty we onlaýn görnüşde şu ýyl ilkinji gezek geçirilýän CIFTIS-2020 iri ýarmarkanyň çäklerinde Hytaýyň hem-de daşary ýurtly k...

DOWAMY
Zehinli çagalaryň «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşigine gatnaşyjylara
5 Sen
Zehinli çagalaryň «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşigine gatnaşyjylara

Mähriban çagalar! Eziz körpeler! Sizi Türkmenistanyň milli baýramy — Garaşsyzlyk gününiň öň ýanynda «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň çäklerinde geçirilýän zehinli çagalaryň «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» döredijilik bäsleşiginiň döwlet derejesindäki jemleýji tapgyryna gatnaşýandygyňyz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» döredijilik bäsleşigi biziň buýsanjymyz, arzuw-umydymyz, ýagty ertirimiz bolan bagtyýar nesillerimiziň döredijilik ukyp-başarnyklaryny ösdürýär. Olaryň gözýetimlerini giňeldip, düşünjelerini artdyrýar, şahsyýet hökmünde kemala gelmegine ýarda...

DOWAMY
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
5 Sen
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 4-nji sentýabrynda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Oňa welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri hem çagyryldy. Mejlisiň barşynda şu ýylyň sekiz aýynda Hökümetiň alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi, degişli hasabatlar diňlenildi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň wajyp meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy, diýip TDH habar berýär. Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň or...

DOWAMY
Türkmenistan—BMG: ýakyn gatnaşyklar we umumy maksatlar
5 Sen
Türkmenistan—BMG: ýakyn gatnaşyklar we umumy maksatlar

2020-nji ýylyň 4-nji sentýabrynda, Türkmenistanyň ýiti ýokanç keseline garşy durmaga we täsir etmegine taýýarlygyny üpjün etmegiň Meýilnamasyny amala aşyrmakda öňegidişligi ara alyp maslahatlaşmak boýunça onlaýn-duşuşyk geçirildi, diýip TDH habar berýär. Wideomaslahata Mejlisiň, DIM-niň, saglygy goraýyş, maliýe, ilaty hukuk we durmuş taýdan goramak, bilim, oba hojalyk hem-de daşky gurşawy goramak boýunça ulgamlaryň, migrasiýa we gümrük gulluklarynyň, ulag edaralarynyň hem-de habar beriş serişdeleriniň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdyla...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Italiýa Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
4 Sen
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Italiýa Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

2020-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Italiýa Respublikasynyň Prezidenti Serjio Mattarellanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy, diýip TDH habar berýär. Iki döwletiň Baştutanlary mähirli salamlaşyp, söhbetdeşlikde deňhukuklylyk, özara hormat goýmak we netijelilik ýörelgeleri esasynda guralýan türkmen-italýan gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak mümkinçiligine kanagatlanma bildirdiler. Hormatly Prezidentimiz Italiýanyň Prezidentine däp bolan dostlukly döwletara gatnaşyklary ösdürmäge uly goşandy üçin tüýs...

DOWAMY
ÝHHG-nyň Aşgabatdaky Merkezi Bütindünýä Söwda Guramasyna gatnaşyjy döwletleriniň hukuklary we borçnamalary boýunça maslahat geçirýär
4 Sen
ÝHHG-nyň Aşgabatdaky Merkezi Bütindünýä Söwda Guramasyna gatnaşyjy döwletleriniň hukuklary we borçnamalary boýunça maslahat geçirýär

2020-nji ýylyň 2-nji sentýabrynda Aşgabat şäherinde ÝHHG tarapyndan guralan «Bütindünýä Söwda Guramasynda agzalygyndan gelip çykýan mümkinçilikleri we borçnamalary: ÝHHG gatnaşyjy döwletleriň tejribeleri» atly üç günlik onlaýn maslahat öz işine başlady, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär. Maslahatyň esasy maksady BSG-na goşulmak boýunça gepleşikleriň geçirilmeginde ÝHHG gatnaşyjy döwletleriniň tejribelerini öwrenmekden, şeýle hem milli söwda syýasatyny has-da kämilleşdirmek üçin indiki ädimlere goldaw bermekden ybaratdyr. Duşuşyga birnäçe ministrlikleriň, şol sanda Türkmenis...

DOWAMY