Habarlar

Türkmenistanda Türkmen bedewiniň milli baýramy giňden bellenilip geçildi
29 Apr
Türkmenistanda Türkmen bedewiniň milli baýramy giňden bellenilip geçildi

2019-njy ýylyň 28-nji aprelinde Türkmenistan ählihalk dabarasy – Türkmen bedewiniň baýramyny giňden belläp geçdi. Aşgabatda geçirilen dabaralaryň çäklerinde Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralary çäreleriň ençemesi geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Köpsanly ýurtlardan myhmanlar Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli geçirilýän dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza geldiler, olaryň arasynda RF-niň Tatarstan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet, Saud Arabystany Pa...

DOWAMY
Aşgabatda halkara sergi-ýarmarka we ylmy maslahat açyldy
27 Apr
Aşgabatda halkara sergi-ýarmarka we ylmy maslahat açyldy

2019-njy ýylyň 26-njy aprelinde paýtagtymyzda ýurdumyzda giňden bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna gabatlanylyp, halkara sergi-ýarmarka hem-de «Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty» atly XI halkara ylmy maslahat öz işine başlady. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär.  Dünýäniň meşhur atşynaslary, atçylyk sportunyň we syýahatçylygyň wekilleri meşhur ahalteke bedewleriniň watany hökmünde Türkmenistana uly gyzyklanma bildirýärler. Ýurdumyz hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda halkara derejede atçylygyň ösdürilmegine bahas...

DOWAMY
Aşgabatda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň mejlisi geçirildi
27 Apr
Aşgabatda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň mejlisi geçirildi

2019-njy ýylyň 26-njy aprelinde paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň IX mejlisi geçirildi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär.  Her ýylda geçirilýän bu çäre ähmiýetli waka bolmak bilen, ol ady rowaýata öwrülen we türkmen halkynyň umumadamzat gymmatlygyna goşan ägirt uly goşandyny alamatlandyrýan milli buýsanjymyz bolan ahalteke bedewleriniň giňden wagyz edilmegine gönükdirilendir. Bu ugurdaky halkara hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda atçylygy...

DOWAMY
Türkmenistan 2019-njy ýylda GDA-da baştutanlyk edýär
26 Apr
Türkmenistan 2019-njy ýylda GDA-da baştutanlyk edýär

2019-njy ýylda Türkmenistan şol bir wagtda Döwlet Baştutanlarynyň geňeşinde, Hökümet Baştutanlarynyň geňeşinde, Daşary işler ministrleriniň geňeşinde, Ykdysady geňeşinde, Arkalaşygyň agza döwletleriniň hemişelik ygtyýarly wekilleriniň geňeşinde, Arkalaşygyň düzgünnamalaýyn we beýleki edaralarynda, şeýle hem    GDA-nyň Ykdysady geňeşiniň ýanyndaky Ykdysady meseleleri boýunça Komissiýasynda başlyklyk eder. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýtynda habar berilýär. Türkmenistanyň 2019-njy ýylda GDA-da başlyklyk etmeginiň Konsepsiýasyny durmuşa geçirmek boýunça çäreleriň Me...

DOWAMY
Beýik Ýeňşiň 74 ýyllygy mynasybetli uruş weteranlaryna, şeýle hem uruşda wepat bolan esgerleriň ýanýoldaşlaryna pul sowgady hem-de gymmat bahaly sowgatlar gowşurylar
26 Apr
Beýik Ýeňşiň 74 ýyllygy mynasybetli uruş weteranlaryna, şeýle hem uruşda wepat bolan esgerleriň ýanýoldaşlaryna pul sowgady hem-de gymmat bahaly sowgatlar gowşurylar

Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugynyň habr bermegine görä, 2019-njy ýylyň 25-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda, welaýatlaryň, şäherleriň we etraplaryň häkimlikleri 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy mynasybetli uruş weteranlaryna, şeýle hem uruşda wepat bolan esgerleriň ýanýoldaşlaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan bellenilen möçberde pul sowgadyny hem-de gymmat bahaly sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşurmaga borçly edildi.

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy
26 Apr
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

2019-njy ýylyň 25-nji aprelinde Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde, Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde hem-de ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Atda wepa-da bar, sapa-da» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabaralary geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze döredijilik işi döwlet Baştutanymyzyň ahalteke bedewlerine bagyşlanan eserleriniň tapgyryny dowam edip, döwrüň hem-de nesilleriň, ýurdumyzyň tar...

DOWAMY