Habarlar

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisi
18 Mar
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisi

Türkmen Döwlet habarlar gullugynyň habar bermegine görä Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň iki günlük sergisi we maslahaty geçirildi. Öz hatarlarynda hususy işewürligiň wekilleriniň 22 müňden gowragyny birleşdirýän bu iri jemgyýetçilik guramasynyň gazananlarynyň giň gerimli sergisi ýurdumyzyň telekeçileriniň eýe bolan ägirt uly kuwwatyny we mümkinçiliklerini doly derejede açyp görkezdi. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň gazananlarynyň sergisi hormatly Prezidentimiziň uly goldaw bermegi netijesinde, ýurdumyzyň hususy pudagynyň...

DOWAMY
Turkmenistan — BMG: nesilleriň abadançylygynyň bähbidine hyzmatdaşlyk
16 Mar
Turkmenistan — BMG: nesilleriň abadançylygynyň bähbidine hyzmatdaşlyk

Türkmenistany Döwlet habarlar gullugynyň habar bermegine görä, 2019-njy ýylyň 15-nji martynda Aşgabat şäherinde BMG-niň wekilhanasynyň binasynda Türkmenistanda 2018 — 2022-nji ýyllarda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça Hereketleriň milli meýilnamasynyň Ýol kartasyny işläp taýýarlamaga bagyşlanan maslahat geçirildi. ÝUNISEF-niň wekilhanasynyň baştutany hanym Şahin Nilofer çykyşynda ýurdumyzyň 2018 — 2022-nji ýyllarda ÝUNISEF-niň Ýerine Ýetiriji ge­ňeşiniň agzalygyna saýlanmagynyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň işjeň­leşdirilýändigini nygtady. Türkmenistanyň Prezidentiniň çagalaryň huku...

DOWAMY
Astanada ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-gazak hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi
14 Mar
Astanada ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-gazak hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

2019-njy ýylyň 11-nji martynda Astana şäherinde Ykdysady, ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-gazak hökümetara toparynyň nobatdaky 10-njy mejlisi geçirildi diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýty habar berýär. Mejlise gatnaşyjylar Toparyň işi söwda-ydysady, energetika we ulag ugurlarynda, oba hojalyk, azyk we gaýtadan işleýiş senagatlarynda ähli göwrümleýin hyzmatdaşlygy geljekde ösdürmäge güýçli itergi berjekdigne ynamyny beýan etdiler. Hususan hem, söwda-ykdysady gatnaşyklary çuňlaşdyrmak, eksport we üstaşyr işlerini köpeltmek we üpjün edilýän harytlaryň we ýerine...

DOWAMY
Dünýä çempionatynda türkmen agyr atletikaçysynyň gazanan bürünç medaly
12 Mar
Dünýä çempionatynda türkmen agyr atletikaçysynyň gazanan bürünç medaly

2019-njy ýylyň 12-nji marty. Türkmen Döwlet habarlar agentliginiň habar bermegine görä, şu günler ABŞ-da ýaşlaryň arasynda geçýän agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda ildeşimiz Bektimur Reýimow bürünç medala eýe boldy. Türkmenistanly türgen bu baýragy 67 kilograma çenli agramlyk derejesinde çykyş edip gazandy. Türkmen türgenine birden götermekde 122 kilogram, itekläp götermekde bolsa 147 kilogram agramlygy galdyrmak başartdy. Şeýlelikde, iki görnüşiň jemi boýunça biziň türgenimiz üçünji orny eýeledi. Onuň görkezijisi 269 kilograma barabar boldy. Munuň özi öňe çykan gruziýaly agyr atletik...

DOWAMY
Halkara zenanlar güni mynasybetli çäreler
11 Mar
Halkara zenanlar güni mynasybetli çäreler

2019-njy ýylyň 11-nji marty. Geçen hepde Halkara zenanlar güni mynasybetli dürli derejedäki çärelere baý boldy. Hormatly Prezidentimiziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň enelerine, ähli gelin-gyzlaryna iberen Gutlagynda: “Mähriban enelerimize, gelin-gyzlarymyza sarpa goýmak, olaryň mertebesini belent tutmak, edep-ekramyna, durmuş ýörelgelerine aýratyn söýgi we hormat bilen garamak müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan milli dessurymyzdyr” diýilýär.   Halkara zenanlar güni mynasybetli geçirilen çäreleriň has ähmiýetlisi köp çagaly eneleri sylaglamak dabarasy body. Bu dabarada, Türkmen...

DOWAMY
Hazarýaka döwletleriniň wekilleri Aşgabatda gözleg-halas ediş işlerini geçirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşarlar
11 Mar
Hazarýaka döwletleriniň wekilleri Aşgabatda gözleg-halas ediş işlerini geçirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşarlar

Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň resmi saýty habar berýär. Türkmenistanyň Prezidenti gol çeken Buýrugyna laýyklykda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine, Türkmenistanyň Goranmak ministrligine hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasynyň 2019-njy ýylyň 11 — 13-nji marty aralygynda Aşgabat şäherinde «Hazar deňzinde gözleg-halas ediş işlerini geçirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Hazarýaka döwletleriniň Hökümetleriniň arasyndaky Ylalaşygyň» taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça Hazarýaka döwletleriniň we...

DOWAMY