Habarlar

«ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarow Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň eksperti-hünärmeni wezipesine bellendi
30 Awg
«ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarow Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň eksperti-hünärmeni wezipesine bellendi

2019-njy ýylyň 29-njy awgustynda döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarowy hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ý.Kakaýewi kabul etdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet hbarlar gullugy habar berýär. Bu kompaniýalar toparynyň baş edara binasy Ženewada (Şweýsariýa) ýerleşýär. Habar berilişi ýaly, duşuşykda Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ý.Kakaýew ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynda geçirilýän işler hem-de milli Liderimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ý...

DOWAMY
Turkmenistan we Singapur köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmäge ygrarlydyr
28 Awg
Turkmenistan we Singapur köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmäge ygrarlydyr

2019-njy ýylyň 27-nji awgustynda Singapur Respublikasynyň Prezidentiniň «Istana» köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Singapuryň Prezidenti hanym Halima Ýakob bilen duşuşygy geçirildi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Iki ýurduň hökümet wekiliýetleriniň gatnaşmagynda geçirilen duşuşygyň barşynda türkmen döwletiniň baştutany Singapur Respublikasyna gelmek baradaky çakylygy üçin singapur tarapyna minnetdarlyk bildirdi. Taraplar türkmen Lideriniň bu ýurda birinji döwlet saparynyň dostlukly gatnaşyklary ösdürmekde möhüm ädim boljakd...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidentiniň Singapur Respublikasyna döwlet sapary başlandy
27 Awg
Türkmenistanyň Prezidentiniň Singapur Respublikasyna döwlet sapary başlandy

2019-njy ýylyň 26-njy awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet sapary bilen Singapur Respublikasyna ugrady, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär.  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy dostlukly ýurduň ýokary wezipeli wekilleri, şeýle hem Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň agzalary garşyladylar. Türkmen Lideriniň awtoulag kerweni kaşaň «Shangri-La» myhmanhanasyna ugraýar. Bu ýerde Türkmenistanyň Baştutanynyň iki günlük saparynyň dowamynda bolmaly kabulhanasy ýerleşýär. Saparyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdi...

DOWAMY
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
24 Awg
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2019-njy ýylyň 23-nji awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine, milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň işine garaldy, birnäçe resminamalar kabul edildi. Mejlisde kabul edilen Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna lýyklykda Myrat Geldyýewiç Atajanow Hazar deňzi institutynyň direktory wezipesine bellenildi. Şeýle hem mejlisiň barşynda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durm...

DOWAMY
GDA-nyň ýerine ýetiriji komitetiniň wekiliýeti bilen duşuşyk
21 Awg
GDA-nyň ýerine ýetiriji komitetiniň wekiliýeti bilen duşuşyk

2019-njy ýylyň 20-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistana iş sapary bilen gelen GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň Başlygynyň orunbasary - Ýerine ýetiriji sekretarynyň orunbasary S.Iwanowyň ýolbaşçylygyndaky GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web-saýtynda habar berilýär. Duşuşygyň başynda taraplar şu ýyl Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna Başlyklyk etmeginiň çäklerinde çäreleriň meýilnamalaýyn durmuşa geçirilişini kanagatlanma bilen belläp geçdiler, bu bols...

DOWAMY
Aşgabatda aral deňziniň çökgünliginiň we daşky gurşawyň ýaramazlaşmagynyň ýetirýän täsirleriniň ara alnyp maslahatlaşylmagy boýunça tegelek stol geçirilýär
21 Awg
Aşgabatda aral deňziniň çökgünliginiň we daşky gurşawyň ýaramazlaşmagynyň ýetirýän täsirleriniň ara alnyp maslahatlaşylmagy boýunça tegelek stol geçirilýär

2019-njy ýylyň 21-nji awgustynda Türkmenistanyň paýtagtynda Aral deňziniň çökgünliginiň we daşky gurşawyň ýaramazlaşmagynyň eneleriň we çagalaryň saglyk hem-de iýmit ýagdaýlaryna ýetirýän täsirleriniň ara alnyp maslahatlaşylmagy boýunça tegelek stol öz işine başlady. Çäre Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen bilelikde guraldy diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web-saýtynda habar berilýär. Tegelek stoluň işine Türkmenistanyň birnäçe ministrlikle...

DOWAMY