Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň söwda we maýa goýumlar ministrini kabul etdi
19 Okt
Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň söwda we maýa goýumlar ministrini kabul etdi

2018-nji ýylyň 18-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-saud toparynyň altynjy mejlisiniň işine gatnaşmak üçin öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip türkmen paýtagtyna gelen Saud Arabystany Patyşalygynyň söwda we maýa goýumlar ministri Majid Bin Abdulla Al Kasabini kabul etdi.  Duşuşygyň barşynda Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-saud toparynyň ähmiýeti bellenildi, onuň işi özara bähbitli işewürlik gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna we giňeldilmegine ýardam eder. Türkmen...

DOWAMY
Hökümetara türkmen-saud toparynyň mejlisi
19 Okt
Hökümetara türkmen-saud toparynyň mejlisi

2018-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-saud hökümetara toparynyň altynjy mejlisi geçirildi, onda ikitaraplaýyn işewürlik hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmagyň wezipelerine garaldy. Toparyň agzalary ozal gazanylan ylalaşyklary iş ýüzünde durmuşa geçirmek boýunça ýerine ýetirilen işleriň jemlerine oňyn baha berip, bilelikdäki işiň birnäçe ulgamlarynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Pikir alyşmalaryň barşynda dokma hem-de azyk senagatynda, bank ulgamynda, ýangyç-energetika top...

DOWAMY
Gyýanly polimer toplumynyň innowasionlygy we netijeliligi halkara şahadatnamalary bilen bellenildi
18 Okt
Gyýanly polimer toplumynyň innowasionlygy we netijeliligi halkara şahadatnamalary bilen bellenildi

2018-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda Gyýanly gazhimiýa toplumynyň açylyş dabarasynda täze önümçiligiň netijeliligi, innowasion we ekologiki taýdan howpsuzlygyny tassyklaýan şahadatnamalary gowşuryş dabarasy boldy. Kärhanada ýylda 386 müň tonna ýokary dykyzlykly polietilen we 81 müň tonna polipropilen öndüriljek 5 milliard kubmetr gaz gaýtadan işleniler. Innowasion tehnologiýalar esasynda işleýän bu kärhananyň aýratyn ünsi daş-töwrege akdyrylýan gazlaryň täze filtrasiýalarynyň we olaryň geljekki galyndylary netijesinde ýetiriliýän zyýanly täsiriň öňüni almak bolup durýar. Şunuň bilen, Ýuliýus K...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Gyýanlyda geçirilen nahal ekmek çäresine gatnaşdy
18 Okt
Türkmenistanyň Prezidenti Gyýanlyda geçirilen nahal ekmek çäresine gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2018-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda işe girizilmegi bilen 1000-e golaý iş ýerini döretmäge mümkinçilik beren Gyýanly şäherçesiniň polimer zawodynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy, soňra täze gazhimiýa toplumynyň ýanynda ilkinji agajy ekmek bilen güýzki nahal ekmek möwsümine badalga berdi. Watanymyzyň tebigatyna bolan aýawly garaýyş – Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutýan ugrudyr.  “Ýaşyl port” atly halkara standartynda laýyklykda şu ýylyň maýynda ulanylmaga berlen Türkmenbaşy şäheriniň täze Halkara deňiz portunyň taslamasy işlenip düzüld...

DOWAMY
Aşgabatda ählumumy howplara garşy göreşmek boýunça sebit derejesindäki maslahat geçirilýär
16 Okt
Aşgabatda ählumumy howplara garşy göreşmek boýunça sebit derejesindäki maslahat geçirilýär

15-nji oktýabrda Aşgabatda “Terrorçylyga garşy göreşmek boýunça milli we sebit mümkinçiliklerini berkitmek maksady bilen, serhetleri goramak we dolandyrmak babatda öňdebaryjy tejribe” atly sebit derejesindäki maslahat öz işine başlady. Ol ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy tarapyndan BMG-niň Merkezi Aziýa sebiti üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezi hem-de BMG-niň Terrorçylyga garşy göreşmek baradaky müdirligi bilen bilelikde guraldy.  Ady agzalan çäre hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji maslahatynda beýan e...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy
16 Okt
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

15-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.  Söhbetdeşler döwletara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meselelerine ünsi jemläp, häzirki döwürde Türkmenistanyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň hil taýdan täze derejä çykyp, täze görnüşe eýe bolandygyny bellediler. Anyk netijeleri gazanmaga gönükdirilen möhüm ylalaşyklar, şeýle hem geçen ýyl Aşgabatda gol çekilen Strategiki hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnama munuň şeýledigine aýdyň şaýatlyk edý...

DOWAMY