Habarlar

Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň owgan ugruny dikeltdi
18 Dek
Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň owgan ugruny dikeltdi

2018-nji ýylyň 18-nji dekabrynda paýtagtymyza ulag we üstaşyr hyzmatdaşlyk hakynda baglaşylan Ylalaşyga laýyklykda, “Lazurit” (Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe) ugry boýunça ilkinji synag gatnawyny amala aşyrýan ýük ulaglar kerweni geldi. Mälim bolşy ýaly, 13-nji dekabrda ýükli ulag kerweni Owganystanyň Hyrat şäherinden öz ýoluny başlady. Ýük kerweni Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz portuna tarap ugur aldy. Soňra şol ýerden gämi arkaly Azerbaýjan Respublikasyna geçiriler, soňra Gruziýanyň çägi bilen Türkiýä baryp ýeter. Owgan harytlarynyň Türkmenistanyň üsti bile...

DOWAMY
Aşgabatda Türkiýäniň eksport harytlarynyň sergisi geçirilýär
17 Dek
Aşgabatda Türkiýäniň eksport harytlarynyň sergisi geçirilýär

2018-nji ýylyň 15-nji dekabrynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edara binasynda Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisiniň açylyş dabarasy boldy. Bu serginiň açylyş dabarasyna Türkmenistanyň ministrlikleriniň pudaklaýyn hem-de jemgyýetçilik edaralarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem Türkmenistanda akkreditirlenen daşary ýurt diplomatlary gatnaşdylar. Mundan başga-da, bu dabara Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjyklyoglu, Türkiýe Respublikasynyň Söwda ministri hanym Ruhsar Pekjan we Türkiýaniň iri kompaniýalarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri...

DOWAMY
Türkmenistanda Halkara Bitaraplyk baýramy bellenildi
13 Dek
Türkmenistanda Halkara Bitaraplyk baýramy bellenildi

12-nji dkabr geçen ýyl BMG tarapyndan Halkara Bitaraplyk güni diýip ykrar edilen Türkmenistanda giňdn bellenilýär. Ýurdumyzyň daşary syýasy ugruny beýan edýän bu şanly baýramçylyk türkmen halkynyň parahatçylyga we dostluga ygrarlydygyny görkezýär.   Şanly baýramçylyk mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde dabaraly çäreler geçirilip, olaryň esasysy türkmen paýtagtynda boldy. Bu ýerde milli Liderimiziň gatnaşmagynda Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasy geçirildi. Köpetdag jülgesiniň gözel künjekleriniň birinde bina edilen belent ýadygärligiň öňünde aşgabatlylaryň müňlerçesi we daşary ýurtly...

DOWAMY
Türkmenistan döwrüň wehimlerine we howplaryna garşy aýgytly göreşýär
10 Dek
Türkmenistan döwrüň wehimlerine we howplaryna garşy aýgytly göreşýär

2018-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Bagabat şäherçesiniň golaýynda Türkmenistanyň hukuk goraýjy we harby edaralar bilen bilelikde üstünlikli geçirilen ýörite çäreleriň birnäçesiniň barşynda ele salnan neşe serişdelerini, psihotrop maddalary, ýasama temmäki önümlerini ýok etmek boýunça nobatdaky çäre geçirildi. Ýurdumyzyň Hökümeti, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Neşekeşlige garşy göreşmek baradaky döwlet utgaşdyryjy topar hem-de Içeri işler ministrligi tarapyndan guralan çärä harby we hukuk goraýjy edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaş...

DOWAMY
«BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÄHMIÝETI: HÄZIRKI WE GELJEKKI ÖSÜŞI» ATLY HALKARA MASLAHATY ÖZ IŞINE BAŞLADY
7 Dek
«BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÄHMIÝETI: HÄZIRKI WE GELJEKKI ÖSÜŞI» ATLY HALKARA MASLAHATY ÖZ IŞINE BAŞLADY

2018-nji ýylyň 6-njy dekabrynda paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda Türkmenistanyň Hökümeti we ÝUNESKO tarapyndan bilelikde geçirilýän «Beýik Ýüpek ýolunyň ähmiýeti: häzirki we geljekki ösüşi» atly halkara ministrler derejesindäki maslahatynyň açylyş dabarasy geçirildi. Maslahatyň açylyş dabarasynda Türkmenistanyň Medeniýet ministri A.Şamyradow öz giriş sözi bilen çykyş etdi we Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň bu çärä gatnaşyjylara iberen gutlag hatyny okamak üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa söz nobatyny geçirdi. Hormatly Prezidentimiz öz...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşdy
7 Dek
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşdy

2018-nji ýylyň 6-njy dekabry. Resmi däl ýagdaýda geçen duşuşygyň barşynda döwletleriň ýolbaşçylary özara gatnaşyklaryň esasy ugurlary, şeýle hem özara gyzyklanma bildirilýän halkara häsiýetli meseleleriň birnäçesi boýunça pikir alyşdylar. GDA-nyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň gün tertibinde köp ugurlar boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge, ozal gazanylan ylalaşyklary, şol sanda döwletara derejesindäki ylalaşyklary durmuşa geçirmäge degişli meseleleriň ençemesi durýar. Diňe soňky iki ýylyň dowamynda ýokary derejedäki gepleşikleriň netijeleri boýunça Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy, Gazagys...

DOWAMY