Habarlar

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň başlyklyk edijileriniň duşuşygy
20 Iýun
Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň başlyklyk edijileriniň duşuşygy

2020-nji ýylyň 19-njy iýunynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň bilelikde başlyklyk edijileriniň, ýagny Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow bilen Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň başlygynyň orunbasary A.L.Owerçugyň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.   Şeýle-de, duşuşyga Türkmenistanyň we Russiýanyň ykdysadyýetiniň esasy pudaklaryna degişli birnäçe ministrlikleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdy.     ...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzdaky täze gurluşyklarda işleriň barşy bilen tanyşdy
19 Iýun
Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzdaky täze gurluşyklarda işleriň barşy bilen tanyşdy

2020-nji ýylyň 18-nji iýunynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün irden Balkan welaýatyna iş saparyny tamamlap, Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinden paýtagtymyza tarap ugrady, diýip TDH habar berýär. Biraz salymdan döwlet Baştutanymyzyň uçary Aşgabadyň Halkara howa menziline gondy. Bu ýerde milli Liderimizi resmi adamlar garşyladylar. Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinden ýolugra şähergurluşyk işleriniň barşy, hususan-da, häzirki zaman «Garagum» myhmanhanasynyň hem-de bu ýerde bina edilýän 21-nji ýöriteleşdirilen toplumyň mekdebinde we ç...

DOWAMY
«Türkmenistan – Ýewropa Bileleşigi» adam hukuklary boýunça Dialogyň nobatdaky mejlis geçirildi
19 Iýun
«Türkmenistan – Ýewropa Bileleşigi» adam hukuklary boýunça Dialogyň nobatdaky mejlis geçirildi

2020-nji ýylyň 18-nji iýunynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly «Türkmenistan – Ýewropa Bileleşigi» adam hukuklary boýunça Dialogyň çäklerindäki nobatdaky mejlis geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Duşuşyga türkmen tarapyndan ýurdumyzyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, şol sanda Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Adalatçysynyň diwanynyň, Türkmenistanyň Daşary işler we beýleki edaralaryň ýolbaşçylary we hünärmenleri gatnaşdylar.    Mejlisde ýewropa tarapyna Ýewropanyň Daşary aragatnaşyklar gullugynyň ýolbaşçysy we wekilleri, şonuň ýaly-da Ýewro...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidentiniň Balkan welaýatyna iş sapary
18 Iýun
Türkmenistanyň Prezidentiniň Balkan welaýatyna iş sapary

2020-nji ýylyň 17-nji iýunynda Düýn Balkan welaýatynda iş saparynda bolan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda, daýhan hojalyklarynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy, diýip TDH habar berýär. Ir bilen hormatly Prezidentimiz dikuçarda Bereket etrabynyň «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşýän ak ekin meýdanlarynyň ýanyna geldi. Bu ýere ýygnanan degişli ýolbaşçylar milli Liderimizi mähirli garşyladylar. Ýolugra milli Liderimiz Aşgabat — Türkmenbaşy halkara ähmiýetli awtomobil ýoluny, ýol ýakalarynyň abadançylyk derejesini synlady. Dö...

DOWAMY
Wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşykda Türkmenistan bilen Abu-Dabi Ösüş Gaznasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk ara alnyp maslahatlaşyldy
18 Iýun
Wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşykda Türkmenistan bilen Abu-Dabi Ösüş Gaznasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 17-nji iýunynda Abu-Dabi Ösüş Gaznasynyň Baş direktory Mohamed Saif Al Suwaýdi bilen wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşyk geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Duşuşyga ýurdumyzyň degişli edaralarynyň, şol sanda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Merkezi Bankynyň, Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň we “Türkmengaz” döwlet konserniniň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň dowamynda ykdysady, maliýe we nebit-gaz ulgamlaryndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy hem-de geljekde ösdürilmegi bilen bagly meseleler ara aln...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiziň Daşoguz welaýatyna iş sapary
17 Iýun
Hormatly Prezidentimiziň Daşoguz welaýatyna iş sapary

2020-nji ýylyň 16-njy iýunynda Daşoguz welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy, diýip TDH habar berýär. Ir bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň «Bossan» daýhan birleşiginiň ekin meýdanlaryna geldi. Milli Liderimiziň ulagy gallaçy kärendeçi Amanýaz Berdiýewiň ak ekin ýeriniň ýanynda saklandy. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryn...

DOWAMY