Habarlar

Hazarýaka döwletleriniň wekilleri Aşgabatda gözleg-halas ediş işlerini geçirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşarlar
11 Mar
Hazarýaka döwletleriniň wekilleri Aşgabatda gözleg-halas ediş işlerini geçirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşarlar

Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň resmi saýty habar berýär. Türkmenistanyň Prezidenti gol çeken Buýrugyna laýyklykda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine, Türkmenistanyň Goranmak ministrligine hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasynyň 2019-njy ýylyň 11 — 13-nji marty aralygynda Aşgabat şäherinde «Hazar deňzinde gözleg-halas ediş işlerini geçirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Hazarýaka döwletleriniň Hökümetleriniň arasyndaky Ylalaşygyň» taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça Hazarýaka döwletleriniň we...

DOWAMY
Stambul prosesiniň ynamy berkitmek çäreleri boýunça tehniki toparynyň duşuşygy
7 Mar
Stambul prosesiniň ynamy berkitmek çäreleri boýunça tehniki toparynyň duşuşygy

2019-njy ýylyň 6-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň ýardam bermeginde Owganystana ýardam bermek boýunça Stambul prosesiniň “Sebit infrastrukturalary” Ynamy berkitmek çäreleriniň çäginde oňa gatnaşyjy-ýurtlaryň tehniki toparlarynyň duşuşygy geçirildi diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýty habar berýär. Çärä Stambul prosesiniň gatnaşyjy-ýurtlarynyň, şeýle hem sebitleýin hem-de halkara guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň başlygy Natalýa Drozd öz çykyşynda: «Biz bu gün bu ýerde Ynamy berki...

DOWAMY
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
7 Mar
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

2019-njy ýylyň 6-njy martynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine harby we hukuk goraýjy edaralaryň 2019-njy ýylyň iki aýynda geçiren işleriniň netijeleri girizildi, şeýle hem harby we hukuk goraýjy düzümleriň işini has-da kämilleşdirmek boýunça ileri tutulýan wezipeler bellenildi diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň resmi saýty habar berýär. Mejlisde Döwlet gümrük gullugynyň başlygy A.Osmanow ýolbaşçylyk edýän düzüminiň işiniň net...

DOWAMY
Buharestde «Hazar deňzi – gara deňiz» halkara ulag ugrunyň döredilmeginiň taslamasy boýunça dörttaraplaýyn duşuşygy geçirildi
5 Mar
Buharestde «Hazar deňzi – gara deňiz» halkara ulag ugrunyň döredilmeginiň taslamasy boýunça dörttaraplaýyn duşuşygy geçirildi

2019-njy ýylyň 4-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän türkmen wekiliýeti Buharest şäherinde geçirilen «Hazar deňzi – Gara deňiz» halkara ulag ugrunyň döredilmeginiň taslamasy boýunça Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň we Rumyniýanyň daşary işler ministrleriniň dörttaraplaýyn duşuşyga gatnaşdy diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýty habar berýär. Daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň ýörite duşuşygynyň gün tertibine «Gündogar-Günbatar» ykdysady hyzmatdaşlygynyň geografiki ugrunyň möhüm bölegi bolan täze ulag-üstaşyr g...

DOWAMY
Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralar
5 Mar
Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralar

Türkmen halky Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz gününi belledi diýiň Türkmen döwlet habarlar agentligi habar berýär. Baýramçylygyň esasy folklor-etnografiýa çykyşlary Nowruz ýaýlasynyň çäginde ýerleşýän «Türkmeniň ak öýi» binasynyň ýanynda ýaýbaňlandyryldy. Bu ýere baharyň gelmegini, tebigatyň janlanýandygyny, parahatçylygy, adamlaryň arasyndaky ylalaşygy, hoşniýetli goňşuçylyk we dostluk gatnaşyklaryny alamatlandyrýan baýramçylyga gatnaşýan köp sanly myhmanlar ýygnandylar. Baýramçylyk dabaralary «Nowruzyň aşhanasy» atly bölüm jemledi. Bu ýerde kyrk gazan atarylyp, olardan palawyň, ýarmany...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti milli olimpiýa ýygyndysynyň taýýarlyk şertleri bilen tanyşdy
4 Mar
Türkmenistanyň Prezidenti milli olimpiýa ýygyndysynyň taýýarlyk şertleri bilen tanyşdy

Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugynyň habar bermegine görä, 2019-njy ýylyň 3-nji martynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde iri halkara ýaryşlara taýýarlyk görmek üçin döredilen şertler bilen tanyşdy. Bu ýerde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow döwlet Baştutanymyza 2020-nji ýylda Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna taýýarlyk görlüşi, ýurdumyza wekilçilik edip, ýaryşlara gatnaşjak türgenleriň seçilip alnyşy hem-de olaryň sanawy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, Olimpiýa oýunlar...

DOWAMY