Habarlar

Türkmenistanyň wekiliýeti Brýusselde gepleşikleri geçirdiler
15 Okt
Türkmenistanyň wekiliýeti Brýusselde gepleşikleri geçirdiler

Türkmenistanyň wekiliýet Brýusselde iş saparynda boldy we ol ýerde birnäçe gepleşikleri geçirdi. Energetika bileleşigi Ýewropa Komissiýasynyň Başlygynyň Orunbasary j-p Maroş Şewçowiç bilen bolan duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň Ýewropa Bileleşigi (ÝB) bilen energetika ulgamynda özaragatnaşygyny işjeňleşdirmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.ÝB-niň daşary işler we howpsuzlyk syýasaty boýunça Ýokary wekili h-m Federika Mogerini bilen duşuşykda Türkmenistanyň we Ýewropa Bileleşiginiň arasynda geljekdäki hyzmatdaşlygyň we aragatnaşygyň nukdaýnazarlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem...

DOWAMY
Türkmenistan — Owganystan — Pakistan (TOP) elektrik geçirijisiniň taslamasy boýunça ylalaşyga gol çekildi
12 Okt
Türkmenistan — Owganystan — Pakistan (TOP) elektrik geçirijisiniň taslamasy boýunça ylalaşyga gol çekildi

Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Energetika ministrligi bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Energetika we suw serişdeleri ministrliginiň arasynda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan (TOP) elektrik geçirijisiniň taslamasy boýunça ylalaşyga gol çekildi. Ylalaşykda täze elektrik geçiriji ulgam boýunça Owganystana — Hyrada we Gandagara, hersine 300 megawat (jemi 600 megawat) iberiljek elektrik energiýanyň möçberleri kesgitlenildi. Geljekde olaryň möçberini 1 müň megawata çenli artdyrmak maksat edinilýär. Gol çekilen ylalaşyk hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlan...

DOWAMY
Aşgabatda Bütindünýä intellektual eýeçilik guramasy maslahaty geçirilýär
10 Okt
Aşgabatda Bütindünýä intellektual eýeçilik guramasy maslahaty geçirilýär

2018-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda «Arçabil» myhmanhanasynda Bütindünýä intellektual eýeçilik guramasy (BIEG), Ýewropadan we Merkezi Aziýadan halkara hünärmenleri tarapyndan Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Döwlet intellektual eýeçilik gullugy bilen bilelikde guralan «Uniwersitetlerde we ylmy-barlag institutlarynda intellektual eýeçilik syýasaty» atly halkara okuw maslahaty öz işine başlady.  Maslahatyň çäklerinde innowasion işde intellektual eýeçiligiň orny, Türkmenistanyň uniwersitetlerinde we ylmy-barlag edaralarynda intellektual eýeçilik ulgamynda syýasat ýaly meseleler a...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýanyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasaryny kabul etdi
10 Okt
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýanyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasaryny kabul etdi

2018-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary — Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň diwanynyň ýolbaşçysy Konstantin Çuýçenkony hem-de “Gazprom” açyk paýdarlar jemgyýetiniň başlygy Alekseý Milleri kabul etdi. Işjeň ýagdaýda geçen duşuşygyň barşynda milli Liderimiz hem-de Russiýanyň wise-premýeri hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alşyp, esasy ugurlar, şol sanda söwda-ykdysady, oba hojalygy, ulag hem-de aragatnaşyk, ýokary tehnologiýaly pudaklarda şeýle-de beýleki ulgamlarda özar...

DOWAMY
Türkmenistanda Maliýe gözegçiligi gullugy döredildi
8 Okt
Türkmenistanda Maliýe gözegçiligi gullugy döredildi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanynda Maliýe gözegçiligi gullugy döretmek barada Kararyna gol çekdi.  Resminama laýyklykda bu Gulluk “Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunyndan we halkara şertnamalaryndan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen döredildi.  Şeýle hem resminama bilen, ady agzalan gullugyň gurluşy hem-de bu gulluk hakyndaky...

DOWAMY
Türkmenistanda Hatyra güni bellenildi
8 Okt
Türkmenistanda Hatyra güni bellenildi

Türkmenistanda ähli uruşlaryň söweş meýdanlarynda wepat bolanlaryň hem-de 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesinde şehit bolanlary ýatlap, Hatyra güni bellenilýär. Şu gussaly sene mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde Döwlet baýdaklary aşak düşürildi, hemme ýerlerde aýat-töwir okalýar, sadakalar berilýär.  Hatyra gününde “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumyna gül goýmak çäresine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. Adamzadyň taryhynda iň weýrançylykly tebigy heläkçilikleriň biri bolan şol aýylganç gijede müňlerçe türkmenistanlylar, şol sanda milli Liderimiziň atasy, 194...

DOWAMY