Habarlar

Ahalteke atlarynyň halkara gözellik bäsleşigi
24 Apr
Ahalteke atlarynyň halkara gözellik bäsleşigi

ürkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, türkmen halkynyň milli baýlygy we buýsanjy bolan behişdi bedewlerimiziň dünýädäki şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak maksady bilen, Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 27-nji aprelinde Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli ahalteke atlarynyň halkara gözellik bäsleşigini hem-de olaryň gözelligini şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň eserlerinde, neşir önümlerinde, fotosuratlarda, teleýaýlymlarda çeper beýan etmek ugrunda suratkeşleriň, heýkeltaraşlaryň, halyçylaryň, zergärleriň, fotosuratçylaryň, neşirýat işgärleriniň,...

DOWAMY
Türkmenistanda Oman Soltanlygynyň ilçisi işe başlady
24 Apr
Türkmenistanda Oman Soltanlygynyň ilçisi işe başlady

2019-njy ýylyň 24-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Oman Soltanlygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Kasym Mohamed Salim Al Salhiden ynanç hatyny kabul etdi diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Duşuşygyň barşynda ilçä Türkmenistanyň durmuş ugurly döwlet syýasatynyň esasy ugurlary barada habar berildi, giň halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek onuň möhüm ugurlarynyň biridir. Şeýle hem jenap Kasym Mohamed Salim Al Salhi Mejlisiň düzümi we köptaraplaýyn işi bi...

DOWAMY
Sanly ykdysadyýet boýunça ýörite okuwlar
22 Apr
Sanly ykdysadyýet boýunça ýörite okuwlar

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradowyň Döwlet gullugy akademiýasynda ähli derejedäki ýolbaşçylar üçin ýörite okuwlary guramak boýunça berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi barada hasabatyna laýyklykda sanly ykdysadyýet boýunça gysga möhletli okuwlaryň meýilnamasy taýýarlanyldy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Okuwlar sanly ykdysadyýet boýunça bilimi ýokarlandyrmaga gönükdirilendir hem-de sanly tehnologiýalaryň aýratynlyklary we mümkinçilikleri, pudaklaryň ösüşine we d...

DOWAMY
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň Prezidentleri sebitde iri polimer zawodyna baryp gördüler
19 Apr
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň Prezidentleri sebitde iri polimer zawodyna baryp gördüler

2019-njy ýylyň 19-njy aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we ýurdumyzda döwlet saparynda bolýan Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In Hazar sebitindäki örän iri senagat kärhanasyna — Gyýanly şäherçesindäki polimer zawodyna bardylar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Bu iň häzirki zaman gazhimiýa toplumy «Türkmengaz» döwlet konserniniň buýurmasy boýunça «LG International Corp» we «Hyundai Engineering» (Koreýa) kompaniýalary tarapyndan «TOYO Engineering Corporation» (Ýaponiýa) kompaniýasynyň gatnaşmagynda bilelikde amala aşyryldy. H...

DOWAMY
Türkmenistanda Saud Arabystany Patyşalygynyň Medeniýet günleri açyldy
19 Apr
Türkmenistanda Saud Arabystany Patyşalygynyň Medeniýet günleri açyldy

2019-njy ýylyň 18-nji aprelinde türkmen paýtagtynda Saud Arabystany Patyşalygynyň Medeniýet günleri açyldy. Bu çäräni Saud Arabystany Patyşalygynyň Media ministrligi hem-de ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi guradylar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet hanarlar gullugy habar berýär. Şu çäre dürli döredijilik forumlaryna gatnaşmak arkaly medeni-ynsanperwer ulgamda türkmen-saud gatnaşyklaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmaga we giňeltmäge ýardam etmäge gönükdirilendir. Bu döredijilik forumyny geçirmek üçin Türkmenistana dostlukly ýurduň medeniýet edaralarynyň ýolbaşçylary we hünärmenleri, dörediji...

DOWAMY
Aşgabatda ýokary derejeli türkmen-koreý gepleşikleri geçirilýär
18 Apr
Aşgabatda ýokary derejeli türkmen-koreý gepleşikleri geçirilýär

2019-njy ýylyň 17-nji aprelinde Aşgabatda ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže Iniň resmi taýdan garşylamak dabarasy boldy, diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Dabara Garaşsyzlyk meýdanyna boldy. Bu ýerde Koreýanyň Liderini Türkmenistanyň resmi wekiliýetiniň agzalary bilen tanyşdyrýarlar. Prezident Mun Çže In ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary bilen hem tanyşýar.  Iki ýurduň Liderleriniň Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň Döwlet baýdaklarynyň öňünde resmi ýagdaýda surata düşmek dabarasyndan soň, ýokary dere...

DOWAMY