Habarlar

Mejlis «Ekologiýa auditi hakynda» kanuny kabul etdi
4 Mar
Mejlis «Ekologiýa auditi hakynda» kanuny kabul etdi

Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugynyň habar bermegine görä, Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň bäşinji maslahaty «Ekologiýa auditi hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi. nyň taslamasy hödürlenildi. Deputatlar çykyş edip, daşky gurşawy goramak ulgamyndaky möhüm meselelere ünsi çekdiler. Watanymyzyň tebigatynyň baýlygyny we gözelligini gorap saklamak, artdyrmak we gymmatly hazynany geljekki nesillere ýetirmek iň möhüm wezipelerdir. Bu Kanun ekologiýa auditini geçirmegiň hukuk we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär hem-de hojalygy ýörediji subýektleriň işiniň ekologiýa taýdan esaslylygynyň...

DOWAMY
Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy
2 Mar
Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Hazar deňzinde ýüzüşiň howpsuzlygyny üpjün etmek ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky teswirnamanyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň maslahaty geçirildi diýip ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýtynda habar berilýär. Mejlise Hazarýaka döwletleriň bäşisiniň — Azerbaýjan Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň we Türkmenistanyň bilermenleri gatnaşdylar. Bu teswirnamany işläp taýýarlamak 2010-njy ýylyň noýabr aýynda Bakuwda...

DOWAMY
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde kabul edilen resminamalar
2 Mar
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde kabul edilen resminamalar

2019-njy ýylyň 1-nji martynda  hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň barşynda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleriniň birnäçesine garaldy, milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny mundan beýläk-de yzygiderli ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň taslamalary ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalar kabul edildi. Bu barada Türkmensitan Altyn asyr saýty habar berýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý zolaklaryny döretmek we ekilen bag nahallaryna t...

DOWAMY
Döwlet baştutanyň “Altyn asyr” kölüne iş sapary
1 Mar
Döwlet baştutanyň “Altyn asyr” kölüne iş sapary

2019-njy ýylyň 28-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň orunbasarlarynyň, degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, şeýle hem Türkmenistanda akkreditirlenen diplomatik missiýalarynyň we daşary ýurt wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda “Altyn asyr” kölünde iş saparynda boldy. Saparyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti bu sebitde bellenilen maksatnama laýyklykda ýerine ýetirilen işler bilen tanyşyp, diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary bilen bu iri taslamanyň ähmiýeti, onuň ýerli we sebit derejesindäki orny barada...

DOWAMY
Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi
28 Few
Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi

Resminama laýyklykda eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli kärhanalarda, edaralarda we guramalarda işleýän aýal-gyzlara, pensiýa we döwlet kömek puluny alýan aýal-gyzlara, önümçilikden aýrylmak şerti bilen aspiranturada, doktoranturada we kliniki ordinaturada okaýan aýal-gyzlara, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň iki okuw ýylyndan az bolmadyk möhletli okuwlarynyň diňleýji aýal-gyzlaryna, talyp gelin-gyzlara, orta mekdeplerde okaýan we mekdebe çenli çagalar edaralarynda terbiýelenýän gyzlara Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan 60 (altmyş) manat möçberde pul...

DOWAMY
Hazaryň täsin serişdeleri üns merkezinde
28 Few
Hazaryň täsin serişdeleri üns merkezinde

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, şu ýylyň 4 — 15-nji marty aralygynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda «Hazar deňzi — durnukly ösüş we dolandyryş» atly okuw maslahaty geçiriler. Indi Awazada ýedinji gezek geçiriljek forumyň esasy maksady Hazaryň täsin ekologiýa ulgamyny, baý biologik dürlüligini hem-de kenarýaka landşaftlaryny aýawly saklamakdan ybaratdyr. Ýurdumyzyň hünärmenleriniň baha bermegine we abraýly halkara bilermenleriň gelen netijesine görä, Hazar deňziniň türkmen kenarynyň ekologiýa babatda has amatly hasaplanýandygyny bellemek gerek. Ek...

DOWAMY