Habarlar

Türkmenistanyň hem-de Özbegistanyň Prezidentleriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy
25 Iýul
Türkmenistanyň hem-de Özbegistanyň Prezidentleriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

2019-njy ýylyň 24-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Onuň barşynda türkmen Lideri Özbegistanyň baştutanyny doglan güni bilen mähirli gutlady we berk jan saglyk, tükenmez ruhublentlik we ähli giň göwrümli başlangyçlarynda üstünlikler arzuw etdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär. Özüne aýdylan gutlag we mähirli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Özbegistanyň Prezidenti ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň özara gatnaşyklarynyň ähli ugurla...

DOWAMY
Türkmenistan Owganystana ynsanperwerlik ýüküni iberdi
25 Iýul
Türkmenistan Owganystana ynsanperwerlik ýüküni iberdi

2019-njy ýylyň 24-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, Owganystan Yslam Respublikasyna nobatdaky ynsanperwerlik ýüküniň uly tapgyry bilen ýörite awtoulag kerweni ugradyldy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär. Doganlyk owgan halkyna muzdsuz kömek hökmünde derman we lukmançylyk serişdeleri, dokma önümleri hem-de çagalaryň egin-eşikleri, okuw kitaplary we mekdep esbaplary, süýji-köke önümleri, beýleki harytlar iberildi. Türkmenistan parahatçylyk we dostluk ýörelgelerine üýtgewsiz ygrarly bolmak bilen, Owganystanyň dur...

DOWAMY
Türkmenistanyň immunizasiýa ulgamynda gazanan üstünlikleri ýokary baha eýe boldy
23 Iýul
Türkmenistanyň immunizasiýa ulgamynda gazanan üstünlikleri ýokary baha eýe boldy

Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe bagyşlanyp, Aşgabatda geçirilen halkara maslahatynyň dowamynda ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekili hanym Kristin Weýgand Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine Hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýän Immunizasiýa boýunça milli maksatnama arkaly durmuşa geçirilýän immunizasiýa ulgamynda gazanylan ýokary görkezijiler üçin Şahadatnamasyny gowşurdy. Hanym Kristin Waýgand dabarada çykyş edip, «Biz saglygy goraýyş ulgamynyň hünärmenleriniň ýadawsyz tagallalaryna ýokary baha berýäris, olar ilatyň, aýratyn-da, çagalaryň we ze...

DOWAMY
Türkmenistan dünýä jemgyýetçiligini DÖM-nyň durmuşa geçirilişi boýunça meýletin milli syny bilen tanyşdyrdy
19 Iýul
Türkmenistan dünýä jemgyýetçiligini DÖM-nyň durmuşa geçirilişi boýunça meýletin milli syny bilen tanyşdyrdy

2019-njy ýylyň 18-nji iýulynda Türkmenistanyň wekiliýeti Birleşen Milletler Guramasynyň ştab-kwartirasynda Ýokary derejeli syýasy forumyň barşynda milletler bileleşigine Durnukly Ösüş Maksatlarynyň ýerine ýetirilişi boýunça Meýletin milli synynyň görkezilendigi barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär.  Bu Türkmenistanyň BMG-niň Ykdysady we Durmuş geňeşiniň agzasy bolmagynda Nýu-Ýorkda görkezýän birinji milli syny bolup durýandyr. EKOSOS-yň Prezidentiniň başlyklyk etmeginde geçirilýän ýokary derejeli mejlisde çykyş etmek bilen Türkmenistanyň wekiliýeti Forumyň...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Komissiýasynyň saýlanan Başlygyny gutlady
18 Iýul
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Komissiýasynyň saýlanan Başlygyny gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hanym Ursula fon der Lýaýene Ýewropa Komissiýasynyň Başlygy wezipesine saýlanmagy mynasybetli Gutlag hatyny we oňa iň gowy arzuwlaryny ýollady.  «Biz Türkmenistanda Ýewropa Bileleşigi bilen özara gatnaşyklarymyza ýokary baha berýäris hem-de ýola goýlan köpugurly we netijeli hyzmatdaşlygymyzy mundan beýläk-de ösdürmegi we pugtalandyrmagy maksat edinýäris» diýip, milli Liderimiz Gutlagynda belleýär.  Bu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz Ýewropa Komissiýasynyň Başlygyna tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk we abadanç...

DOWAMY
GFR-nyň Türkmenistandaky Ilçisi bilen hoşlaşyk duşuşygy
17 Iýul
GFR-nyň Türkmenistandaky Ilçisi bilen hoşlaşyk duşuşygy

2019-njy ýylyň 16-njy iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde özüniň Türkmenistandaky diplomatik işini tamamlaýan Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi hanym Margret Ýubber bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň başynda türkmen tarapy hanym Ýubbere türkmen-german gatnaşyklarynyň ösdürilmegine şahsy goşandy üçin munnetdarlyk bildirdi. Öz nobatynda nemes diplomaty Türkmenistanda işlän döwrüniň onuň diplomatik işinde aýratyn orun eýeleýändigini nygtady. Taraplar halkara guramalarynyň, has takygy BMG-niň we ÝHHG-niň çäklerindäki here...

DOWAMY