Habarlar

Türkmenistanda terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we guramaçylykly jenaýatçylyga garşy göreşmek boýunça ÝHHG-niň ýokary derejeli sebitleýin maslahaty öz işine başlady
18 Apr
Türkmenistanda terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we guramaçylykly jenaýatçylyga garşy göreşmek boýunça ÝHHG-niň ýokary derejeli sebitleýin maslahaty öz işine başlady

Merkezi Aziýa ýurtlaryndan, şeýle hem ÝHHG-niň hyzmatdaşlyk boýunça gatnaşyjy-döwletlerinden gelen 200 golaý wekiller we hyzmatdaşlary, şol sanda halkara guramalarynyň halkara bilermenleri 2019-njy ýylyň 17-nji aprelinde Aşgabatda öz işine başlan terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we guramaçylykly jenaýatçylyga garşy göreşmek boýunça ÝHHG-niň ýokary derejeli sebitleýin maslahatyna gatnaşdylar, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär.   Bu maslahat Türkmenistanyň Daşary işler hem-de Maliýe we ykdysadyýet ministrlikleriniň ýardam bermeginde ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkezi, ÝHHG-...

DOWAMY
Türkmenistanda Saud Arabystany Patyşalygynyň Medeniýet günleri açyldy
18 Apr
Türkmenistanda Saud Arabystany Patyşalygynyň Medeniýet günleri açyldy

2019-njy ýylyň 18-nji aprelinde türkmen paýtagtynda Saud Arabystany Patyşalygynyň Medeniýet günleri açyldy. Bu çäräni Saud Arabystany Patyşalygynyň Media ministrligi hem-de ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi guradylar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet hanarlar gullugy habar berýär. Şu çäre dürli döredijilik forumlaryna gatnaşmak arkaly medeni-ynsanperwer ulgamda türkmen-saud gatnaşyklaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmaga we giňeltmäge ýardam etmäge gönükdirilendir. Bu döredijilik forumyny geçirmek üçin Türkmenistana dostlukly ýurduň medeniýet edaralarynyň ýolbaşçylary we hünärmenleri, dörediji...

DOWAMY
Aşgabatda ÝHHG-niň Türkmenistandaky merkeziniň açylmagynyň 20-ýyllygy bellenildi
17 Apr
Aşgabatda ÝHHG-niň Türkmenistandaky merkeziniň açylmagynyň 20-ýyllygy bellenildi

2019-njy ýylyň 16-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň açylmagynyň 20-ýyllygyna bagyşlanan maslahat geçirildi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Bu senäniň baýram edilmeginiň çäklerinde guralýan çäreler «Ýigrimi ýyl hereketde!» şygar astynda geçirilýär. Forum Türkmenistan bilen ÝHHG-niň arasyndaky 20 ýyllyk hyzmatdaşlygyň netijelerini jemlemek üçin özboluşly meýdança öwrüldi. Ýurdumyz Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň doly ygtyýarly agzasy bolmak bilen, öz üstüne alan borçnamalaryny yzygiderli ýerine...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Baş sekretary bilen duşuşdy
17 Apr
Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Baş sekretary bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugynyň haabr bermegine görä 2019-njy ýylyň 16-njy aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň açylmagynyň 20 ýyllygyna gabatlanylan çärelere gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna gelen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Baş sekretary jenap Tomas Greminger bilen duşuşdy.  Söhbetdeşligiň barşynda Türkmenistan bilen ÝHHG-niň arasyndaky uzakmöhletli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegine degişli meseleleriň birnäçesi boýunça pikir alşyldy.  Ýewraziýa giňişliginde täze halkara ul...

DOWAMY
Koreýa Respublikasynyň Prezidenti döwlet sapary bilen Türkmenistana geldi
17 Apr
Koreýa Respublikasynyň Prezidenti döwlet sapary bilen Türkmenistana geldi

2019-njy ýylyň 16-njy aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çagyrmagy boýunça Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In Türkmenistana döwlet sapary bilen geldi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär. Meýilleşdirilýän gepleşikleriň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň meseleleriniň giň toplumy, syýasy, söwda-ykdysady, energetika, senagat, ulag, ylmy-tehniki we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda, şeýle-de saglygy goraýyş, bilim we sport ulgamlarynda özara gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşylar. Gepleşikleriň jemleri boýu...

DOWAMY
Türkmen-fransuz syýasy geňeşmeleri
16 Apr
Türkmen-fransuz syýasy geňeşmeleri

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýtynda habar berilmegine görä, 2019-njy ýylyň 15-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen-fransuz syýasy geňeşmeleri geçirildi. Türkmen tarapyndan gepleşiklere Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow ýolbaşçylyk etdi. Fransuz tarapynyň wekiliýetine Aşgabada iş sapary bilen gelen Fransuz Respublikasynyň Ýewropa we daşary işler ministrliginiň Döwlet sekretary jenap Žan-Batist Lemuan ýolbaşçylyk etdi.  Duşuşygyň başynda taraplar birek-biregi mähirli garşyladylar we Türkme...

DOWAMY