Habarlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
28 Few
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 27-nji fewralynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň mejlisinde, Hökümetiň agzalarynyň öňünde durýan möhüm wezipelere ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz ýetip gelýän halkara we milli baýramçylyklara bagyşlanan çäreleriň degişli derejede guralmagyna ünsi çekip, şolaryň tutuş ýurdumyz boýunç...

DOWAMY
Aşgabatda Türkmen-owgan işewürlik maslahaty geçirildi
28 Few
Aşgabatda Türkmen-owgan işewürlik maslahaty geçirildi

2020-nji ýylyň 27-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmen-owgan işewürlik maslahaty geçirildi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Türkmen tarapyndan foruma ýurdumyzyň birnäçe ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, şol sanda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň, şeýle-de Söwda-senagat edarasynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar. Owganystanyň wekilçilikli wekiliýetiniň arasynda ýurduň söwda-ykdysadyýet ulgamynyň hünärmenleri we hususy telekeçiler bardyr. Duşuşygyň barşynda taraplar söwda-ykdysady häsiýet...

DOWAMY
Ženewada «Hazar deňzi sebitiniň ulag-aragatnaşyk mümkinçilikleri: Azerbaýjan we Türkmenistan - iň gysga ýol» atly tegelek stol geçirildi
28 Few
Ženewada «Hazar deňzi sebitiniň ulag-aragatnaşyk mümkinçilikleri: Azerbaýjan we Türkmenistan - iň gysga ýol» atly tegelek stol geçirildi

2020-nji ýylyň 26-njy fewralynda BMG-niň Ženewadaky edarasynda BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň Içerki Ulaglar boýunça Komitetiniň 82-nji sessiýasynyň çäklerinde Türkmenistanyň BMG-niň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynyň başlangyjy bilen, BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasy we Azerbaýjanyň BMG-niň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanasy bilen bilelikde guramagynda “Hazar deňzi sebitiniň ulag-aragatnaşyk mümkinçilikleri: Azerbaýjan we Türkmenistan – iň gysga ýol” atly tegelek stol geçirildi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty ha...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti ýaşlar syýasaty boýunça maslahat geçirdi
27 Few
Türkmenistanyň Prezidenti ýaşlar syýasaty boýunça maslahat geçirdi

2020-nji ýylyň 26-njy fewralynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet ýaşlar syýasatyny durmuşa geçirmegiň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmak maksady bilen maslahat geçirdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Maslahata Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň medeniýet we köpçülikleýin habar beriş serişdeleri toplumyna gözegçilik edýän orunbasary, bilim ministri, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň başlygy, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň başlygy gatnaşdylar.

DOWAMY
Aşgabatda Ýewraziýa toparynyň çäklerinde ÝHHG-niň okuw maslahaty öz işine başlady
27 Few
Aşgabatda Ýewraziýa toparynyň çäklerinde ÝHHG-niň okuw maslahaty öz işine başlady

2020-nji ýylyň 26-njy fewralynda Aşgabatda «Ýewraziýa toparynyň (ÝAT) özara baha bermäge milli derejede taýýarlyk: ÝHHG-niň döwletleriniň iň gowy tejribeleri» atly üç günlük okuw maslahaty öz işine başlady, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Çärä Türkmenistanyň dürli ministrlikleriniň we döwlet edaralarynyň, şol sanda Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Daşary işler ministrliginiň, Merkezi bankynyň we Statistika baradaky döwlet komitetiniň wekilleri gatnaşýarlar. Şeýle-de gatnaşyjylaryň arasynda hususy pudagyň we täjirçilige dahylly däl guramalaryň weki...

DOWAMY
Milli Liderimiz Türkmenistana ýokanç keselleriň aralaşmagynyň öňüni almak boýunça maslahat geçirdi
26 Few
Milli Liderimiz Türkmenistana ýokanç keselleriň aralaşmagynyň öňüni almak boýunça maslahat geçirdi

2020-nji ýylyň 25-nji fewralynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýer, Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň başlygy P.Agamyradowyň hem-de saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Milli Liderimiz Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy tarapyndan pandemiýanyň döremek — täze koronawirus zerarly ýüze çykýan ýiti öýken sowuklama keseliniň dünýäde ýaýramak howpunyň çaklanylýandygy bilen baglylykda, ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirili...

DOWAMY