Habarlar

Döwrebap tehnologiýalar — importuň ornuny tutýan önümçiligiň ösüş binýady
5 Dek
Döwrebap tehnologiýalar — importuň ornuny tutýan önümçiligiň ösüş binýady

2018-nji ýylyň 4-nji dekabrynda paýtagtymyzyň “Çandybil” söwda merkezinde Importuň ornuny tutýan önümçilik tehnologiýalarynyň halkara sergisi öz işine başlady, ol Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen geçirilýän sergi importuň ornuny tutýan bölümler babatda ýurdumyzyň bazarynyň üstünlikleri we mümkinçilikleri, şeýle hem senagat enjamlaryny öndürýän, türkmen hyzmatdaşlary bilen uzakmöhletleýin hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly önüm öndürijileriň öňdebaryjy tejribesi we innowasion işleri bilen t...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti “Buried Hill Energy” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
28 Noý
Türkmenistanyň Prezidenti “Buried Hill Energy” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

2018-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Buried Hill Energy” kompaniýasynyň baş ýerine ýetiriji direktory Piter Kallosy kabul etdi.  Duşuşygyň çäklerinde döwlet Baştutanymyz we myhman özara gatnaşyklaryň bilelikdäki işiniň netijelerini hem-de geljegini, şol sanda Hazar deňziniň türkmen böleginde nebitgaz ýataklaryny özleşdirmek baradaky meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, deňizýaka döwletleriniň dünýäniň işewür bileleşigi bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy üçin täze mümkinçiligi açan Hazar deňziniň hukuk derejesi hakyndaky...

DOWAMY
Aşgabatda ýokary derejedäki türkmen-azerbaýjan gepleşikleri geçirildi
23 Noý
Aşgabatda ýokary derejedäki türkmen-azerbaýjan gepleşikleri geçirildi

2018-nji ýylyň 22-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we ýurdumyza resmi sapar bilen gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewyň arasynda ýokary derejedäki duşuşyklar geçirildi. Gepleşikleriň çäginde iki ýurduň ýolbaşçylary türkmen-azerbaýjan hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýyny we mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar, şeýle-de halkara we sebit gün tertibiniň derwaýys meseleleri boýunça pikir alyşdylar. Taraplaryň aýratyn ünsi Türkmenistanyň hem-de Azerbaýjan Respublikasynyň syýasy-diplomatik, ulag, energetika, söwda-senagat we medeni-ynsanpe...

DOWAMY
Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi saparynyň birinji güni
22 Noý
Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi saparynyň birinji güni

2018-nji ýylyň 21-nji noýabrynda Aşgabadyň Halkara howa menzilinde Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewi ýurdumyzyň resmi adamlary garşyladylar. Belent mertebeli myhmanyň hormatyna Hormat garawulynyň esgerleri nyzama düzüldi. Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Watan goragçylarynyň, şeýle hem 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesinde wepat bolanlaryň hatyrasyna ebedileşdirilen “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumyna geldi. Bu ýerde Prezident Ilham Aliýew “Baky şöhrat” ýadygärligine gül dessesini goýdy we bu toplumyň çäginde ýerleşýän “Watan mukaddesligi” muzeýiniň gymmatlyklary b...

DOWAMY
Sanly ykdysadyýet ulgamynda dünýä tejribesiniň öwrenilişi
20 Noý
Sanly ykdysadyýet ulgamynda dünýä tejribesiniň öwrenilişi

2018-nji ýylyň 19-njy noýabrynda paýtagtymyzyň «Ýyldyz» myhmanhanasynda sanly ykdysadyýete bagyşlanan okuw maslahaty başlandy.  Şu ýylyň fewralynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ylymlar Akademiýasyna «Sanly Türkmenistan» atly döwlet Maksatnamasyny işläp taýýarlamagy tabşyrdy.  Maksatnama milli ykdysadyýetimizi innowasion ösüş ýoluna geçirmek işini çaltlandyrmaga, ylmy köp talap edýän pudaklarda iş bilen üpjünçiligi ýokarlandyrmaga, önümçilige öňdebaryjy tehnologiýany ornaşdyrmaga, elektron resminamalar dolanyşygyna we şahsyýetiň elektron identifikasiýasy ulgamyna doly geçm...

DOWAMY
Aşgabatda CAREC-iň 17-nji ministrler maslahaty öz işine başlady
15 Noý
Aşgabatda CAREC-iň 17-nji ministrler maslahaty öz işine başlady

2018-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Aşgabat şäherinde «Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (CAREC)» maksatnamasynyň 17-nji Ministrler maslahaty öz işine başlady. Maslahatyň işine gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna Azerbaýjan Respublikasynyň, Owganystan Yslam Respublikasynyň, Gruziýanyň, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Mongoliýanyň, Pakistan Yslam Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň we Ýaponiýanyň Hökümetleriniň ýokary derejeli wekilleri, şeýle hem halkara guramalar...

DOWAMY