Habarlar

Aşgabatda Aziýa - Ýuwaş umman teleradiogepleşikler birleşiginiň Baş Assambleýasynyň 55-nji mejlisi geçirilýär
5 Okt
Aşgabatda Aziýa - Ýuwaş umman teleradiogepleşikler birleşiginiň Baş Assambleýasynyň 55-nji mejlisi geçirilýär

2018-nji ýylyň 4-nji oktýabrynda türkmen paýtagtynda Aziýa-Ýuwaş umman teleradiogepleşikler birleşiginiň (ABU) Baş Assambleýasynyň 55-nji mejlisi dabaraly ýagdaýda açyldy. Açylyş dabarasyna türkmen tarapyndan hökümet agzalary, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň, ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň, ýokary okuw mekdepleriniň ugurdaş fakultetleriniň ýolbaşçylary, şeýle hem ýurdumyzda işleýän esasy daşary ýurt habarlar agentlikleriniň işgärleri gatnaşdylar. Foruma gatnaşyjylara gutlag çykyşynda Aziýa-Ýuwaş umman teleradio...

DOWAMY
 Halkara logistika maslahatynyň netijeleri jemlendi
4 Okt
Halkara logistika maslahatynyň netijeleri jemlendi

Düýn “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda “HEAVY CASPIAN: TURKMENISTAN” atly halkara maslahat öz işini tamamlady. Onda ulag-logistika hyzmatlarynyň dünýä bazarynyň ösüşi bilen bagly möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.  Çykyşlarda bellenilişi ýaly, ulag hem-de logistika ýaly geljegi uly ulgamda hyzmatdaşlyk köpşahaly we howpsuz halkara ulag düzümini talap edýän dünýä ykdysadyýetiniň globallaşýan ýagdaýynda goşulyşmak işleriniň aýrylmaz şerti bolup durýar. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow dünýä bileleşiginiň ünsüni şu meselä çekip, degişli başlangyçlary, şol sanda BMG...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ABŞ iş sapary
3 Okt
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ABŞ iş sapary

Saparyň ilkinji güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň edara binasyna gelip, BMG-niň Baş Assambleýasynyň 73-nji maslahatynyň Başlygy hanym Mariýa Fernando Espinosa Garses bilen duşuşdy. Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň we Birleşen Milletler Guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljegi we esasy ugurlary barada pikir alşyldy. Bu hyzmatdaşlyk häzirki döwürde köpýyllyk baý tejribä daýanyp, hil taýdan täze derejä çykdy. Soňky ýyllarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň artýan depgini, belli bir maksada gönükdirilmegi we anyklygy bilen tapawutlanýar. Munuň şeýledigini...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Nýu-Ýorkda “Türkmenistan – ABŞ” işewürler geňeşiniň wekilleri bilen duşuşyklary geçirdi
3 Okt
Türkmenistanyň Prezidenti Nýu-Ýorkda “Türkmenistan – ABŞ” işewürler geňeşiniň wekilleri bilen duşuşyklary geçirdi

Nýu-Ýork şäherinde iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmenistan – ABŞ” işewürler geňeşiniň wekilleri bilen duşuşyklary geçirdi. Ilki bilen “Türkmenistan – ABŞ” işewürler geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuart bilen gepleşikler geçirildi.     Işewür duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip, türkmen liderini BMG-niň Baş Assambleýasynyň 73-nji maslahatynda üstünlikli çykyş etmegi bilen gutlady. Erik Stýuart Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan beýan edilen wajyp başlangyçlaryň dünýäniň diňe bir...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistan-ABŞ: işewürler maslahatyna gatnaşdy
3 Okt
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistan-ABŞ: işewürler maslahatyna gatnaşdy

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmenistan — ABŞ” işewürler maslahatyna gatnaşdy.  Döwlet Baştutanymyzyň “Türkmenistan — ABŞ” Işewürler Geňeşiniň çäklerinde çykyş edip Türkmenistanyň maýa goýum mümkinçilikleri barada aýdyp geçdi. Baý tebigy serişdelerimiziň bolmagy, ýurdumyzyň geografiki taýdan amatly ýerleşmegi, şeýle hem yzygiderli amala aşyrylýan “Açyk gapylar” daşary ykdysady syýasatymyz Türkmenistanda maýa serişdelerini amatly goýmak üçin uly mümkinçilikleri döredýär diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.  Türkmenista...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidentiniň Nýu-Ýork şäherine iş sapary
1 Okt
Türkmenistanyň Prezidentiniň Nýu-Ýork şäherine iş sapary

2018-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky Hökümet wekiliýeti Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisine gatnaşmak üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherine iş sapary bilen ugrady.

DOWAMY