Habarlar

Türkmen türgenlerine hormatly Prezidentimiziň sylaglary gowşuryldy
22 Awg
Türkmen türgenlerine hormatly Prezidentimiziň sylaglary gowşuryldy

Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistanyň dünýädäki sport abraýyny artdyrmaga uly goşant goşan türkmen sportunyň wekillerini hormatlamak dabarasy geçirildi. “Başa-baş söweş sungaty” sport toplumynda geçirilen dabaraly çärä hökümet agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, tanymal türgenler hem-de tälimçiler, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Ýygnananlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ýaponiýanyň Tokio şäheri...

DOWAMY
Täze elektrik bekediniň işe girizilmegine taýýarlyk görülýär
21 Awg
Täze elektrik bekediniň işe girizilmegine taýýarlyk görülýär

Lebap döwlet elektrik bekediniň çäginde işe girizilmäge «Sumitomo Corporation» ýapon şereketi tarapyndan taýýarlanan gaz turbinaly täze elektrik bekedinde gurluşyk, energetika we paýlaýjy desgalary oturtmak, şeýle hem işledip sazlamak işleri tamamlandy. Täze öndüriji desga “Mitsubishi Hitachi Power Systems” ýapon şereketiniň her biriniň kuwwaty 144 MWt bolan üç sany gaz turbinaly gurluşyndan ybaratdyr. Taslama Türkmenistanyň Daşary ykdysady banky bilen karz şertnamasy arkaly Ýaponiýanyň Halkara hyzmatdaşlyk banky tarapyndan maliýeleşdirilipdir. Täze suw elektrik bekediniň işe girizilmegi ýur...

DOWAMY
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
21 Awg
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwletimiziň durmuşy bilen bagly möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy, şeýle hem milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklaryny sazlaşykly ösdürmäge gönükdirilen birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Sanly ulgam arkaly geçirilýän mejlis başlanmazdan öň, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylýan işler barada maglumat berdi. Döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşy...

DOWAMY
Hususy hojalyklar ýurt daşyna haryt satmagy artdyrýarlar
20 Awg
Hususy hojalyklar ýurt daşyna haryt satmagy artdyrýarlar

Şu ýyl Türkmenistanyň oba hojalyk öndürijileri bakjadan, miwedir gök önümlerden we kösükli ekinlerden bol hasyl aldylar. Agrosenagat toplumynyň (AST) ösmeginde we pugtalandyrylmagynda hususyýetçilere möhüm orun degişlidir. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň maglumatlaryna görä, azyk önümleriniň agramly bölegi hususy mülkdar hojalyklar we işewürlik gurluşlary tarapyndan ösdürilip ýetişdirilipdir. Türkmen telekeçileri täze suwarymly ýerleri artdyrmagyň, bu ýerlerde goşmaça ekin ekmegiň, üzümdir miweli agaçlary oturtmagyň we ýyladyşhanalaryň meýdanyny giňeltmegiň hasabyna azy...

DOWAMY
Sankt-Peterburgda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan weloýöriş geçirildi
19 Awg
Sankt-Peterburgda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan weloýöriş geçirildi

Düýn Sankt-Peterburg şäherinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan köpçülikleýin weloýöriş geçirildi. Bu barada «Sankt-Peterburg» teleýaýlymy habar berýär. Köpçülikleýiin sport çäresini dünýä türkmenleriniň şu şäherde hereket edýän «Mekan» türkmen medeniýeti guramasy gurady. Oňa şäheriň ýaşaýjylary bilen birlikde türkmenistanly talyplar hem gatnaşdy. Murin seýilgähindäki weloýörişe gatnaşyjylar 3 kilometr aralygy geçdiler.

DOWAMY
2021-nji ýylyň iýuly: milli Liderimiziň daşary syýasat başlangyçlarynyň ugry bilen
18 Awg
2021-nji ýylyň iýuly: milli Liderimiziň daşary syýasat başlangyçlarynyň ugry bilen

Şu ýylyň iýul aýynda ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda guralan köp sanly duşuşyklar, syýasy geňeşmeler, işewürlik gepleşikleri we forumlar Türkmenistanyň halkara abraýynyň yzygiderli ýokarlanýandygynyň aýdyň subutnamasy boldy. Türkmenistanyň ministrlikleri hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan geçirilen ikitaraplaýyn, köptaraplaýyn görnüşdäki duşuşyklaryň ählisi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen amala aşyrylýan “Açyk gapylar” we giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatynyň çäklerinde ählumumy parahatçylygyň, durnukly ösüşiň bähbidine strategik gatnaşykla...

DOWAMY