Habarlar

Türkmenistanda Braziliýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işläp başlady
14 Noý
Türkmenistanda Braziliýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işläp başlady

2018-nji ýylyň 14-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Braziliýa Federatiw Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Marsiýa Donner Abreudan ynanç hatyny kabul etdi.  Duşuşygyň barşynda diplomat oňyn Bitaraplyk hem-de giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerinde ýola goýulýan Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlary, iri möçberli durmuş-ykdysady özgertmeler we taslamalar bilen tanyşdyryldy.  Parlamentara gatnaşyklary, şol sanda halkara derejede — abraýly g...

DOWAMY
Türkmenistanda Hasyl baýramy bellenildi
12 Noý
Türkmenistanda Hasyl baýramy bellenildi

2018nji ýylyň 12-nji noýabrynda ýurdumyzyň ähli ýerlerinde Hasyl toýy mynasybetli dabaralar geçirildi, bu baýramçylyk däp bolşy ýaly, oba hojalyk ýylynyň, daýhanlaryň zähmetiniň netijelerini jemläp, türkmen topragynyň hasyllylygyny, saçaklarymyzyň berekedini alamatlandyrýar.  “Mekan” köşgüniň mejlisler zalynda baýramçylygyň gahrymanlaryny — ýurdumyzyň obasenagat toplumyny ösdürmäge mynasyp goşant goşýan öňdebaryjy kärendeçileri, mehanizatorlary, alym-agronomlary, seçgiçileri we beýleki oba hojalyk hünärmenlerini sylaglamak dabarasy boldy.  Edermen daýhanlaryň tutanýerli we joşgunly zähmetini...

DOWAMY
Aşgabatda Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň jemleýji güni boldy
12 Noý
Aşgabatda Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň jemleýji güni boldy

2018-nji ýylyň 12-nji noýabrynda Olimpiýa şäherçesinde Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň ýapylyş dabarasy boldy. Ýapylyş dabarasynyň öň ýanynda Halkara agyr atletika federasiýasynyň baýdagyny 2019-njy ýylda dünýä birinjiligini kabul etjek Tailand Patyşalygynyň wekiline gowşurmak dabarasy geçirildi.  Soňra toparlaýyn çykyşlarda gowy netijeleri görkezen milli ýygyndy toparlara kuboklar gowşuryldy. Medallaryň umumy sany boýunça Hytaý Halk Respublikasynyň topary birinji orny, Tailandyň topary ikinji we Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň türgenleri üçünji orny eýelediler.  http://www....

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Halkara agyr atletika federasiýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
9 Noý
Türkmenistanyň Prezidenti Halkara agyr atletika federasiýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

2018-nji ýylyň 8-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara agyr atletika federasiýasynyň (IWF) ýolbaşçysy Tamaş Aýany kabul etdi.  Söhbetdeşligiň çäklerinde milli Liderimiz we Tamaş Aýan dünýäniň ýüze golaý döwletiniň — Afrikanyň, Ýewropanyň, Aziýanyň, Amerikanyň we Okeaniýanyň wekilleriniň gatnaşýan dünýä çempionatynyň deslapky netijelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Tamaş Aýan bu çempionaty guramak hukugyna ýurtlaryň bäşisiniň dalaş edendigini, emma IWF-niň ony Türkmenistanda geçirmek kararyna gelendigini aýtdy, çünki Türkmenistan milli Lideriniň döredijilikli...

DOWAMY
Seul şäherinde «Koreýa Respublikasy – Merkezi Aziýa Hyzmatdaşlyk forumynyň» 11-nji mejlisi geçirildi
7 Noý
Seul şäherinde «Koreýa Respublikasy – Merkezi Aziýa Hyzmatdaşlyk forumynyň» 11-nji mejlisi geçirildi

2018-nji ýylyň 6-7-nji noýabry aralygynda Seul şäherinde «Koreýa Respublikasy – Merkezi Aziýa Hyzmatdaşlyk forumynyň» Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde 11-nji mejlisi geçirildi. Türkmen wekiliýetine bu forumda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary baştutanlyk edýär. Agzalan forumyň dowamynda Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda hyzmatdaşlygy ösdürmek, şeýle hem ýurtlaryň işewür adamlarynyň arasynda gatnaşyklary ýygjamlaşdyrmak hem-de bilelikdäki taslamalara goldaw bermek ýaly mesele...

DOWAMY
Demirgazyk sebitiň çörek-bulka önümlerini öndürýän hususyýetçileri önümi eksport etmäge taýýarlanýarlar
6 Noý
Demirgazyk sebitiň çörek-bulka önümlerini öndürýän hususyýetçileri önümi eksport etmäge taýýarlanýarlar

“Ýyldyrym” hususy kärhanasynyň işgärleri öndürýän önümlerini daşary ýurt bazarlaryna ibermegi göz öňünde tutýarlar. Kärhananyň ýolbaşçysy, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Öremuhammet Annagylyjowyň aýtmagyna görä, kompaniýa önümi eksporta ugratmak işini amala aşyrmak üçin zerur resminamalary taýýarlaýar. Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň merkezinde ýerleşýän çörek-bulka we süýji-köke önümlerini öndürýän kärhana Daşoguz welaýatynda biznes-segmentiň üstünliki ösýändiginden bir mysaldyr. Kärhana sekiz ýyl mundan ozal toplumlaýyn döwlet goldawy, şol sanda ýeňilli...

DOWAMY