Habarlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
28 Awg
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 26-njy awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklaryny okgunly ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy, diýip TDH habar berýär. Ýurdumyzyň çäklerini we oba hojalyk pudagyny ösdürmegiň gaýragoýulmasyz wezipeleri bilen bagly mejlise welaýatlaryň we paýtagtymyzyň häkimleri hem çagyryldy. Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, Minis...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze taslamalar we birnäçe desgalardaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy
27 Awg
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze taslamalar we birnäçe desgalardaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy

2020-nji ýylyň 26-njy awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz hem-de onuň töweregi boýunça iş saparyny amala aşyryp, birnäçe möhüm desgalaryň gurluşygynyň barşy we onuň durmuş düzümini toplumlaýyn esasda döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen taslamalar bilen tanyşdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz milli mirasymyzyň aýrylmaz bölegi bolan alabaý itlerini ösdürmegiň köpasyrlyk däplerini dowam etmek ugrunda durmuşa geçirilýän çäreler bilen gyzyklandy, diýip TDH habar berýär. Irden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň ajaýyp künjekleriniň birine g...

DOWAMY
Ministrler derejesindäki gepleşikleriň barşynda türkmen-eýran ykdysady hyzmatdaşlygynyň derwaýys meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy
26 Awg
Ministrler derejesindäki gepleşikleriň barşynda türkmen-eýran ykdysady hyzmatdaşlygynyň derwaýys meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 25-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň Ýol we şäher gurluşyk ministri Mohammad Eslaminiň arasynda onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär. Duşuşygyň dowamynda ministrler Türkmenistanyň we Eýranyň arasyndaky işjeň häsiýete eýe bolan gepleşikleriň ýokary derejesini hem-de iki ýurduň baştutanlarynyň dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy kämilleşdirmäge bolan ygrarlylyklaryny nygtap geçdiler. Taraplar ikitaraplaýyn gün tertibiniň derwaýys meselelerini, hususan-da, söwd...

DOWAMY
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysynyň Awstriýanyň Ilçisi bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi
26 Awg
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysynyň Awstriýanyň Ilçisi bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi

2020-nji ýylyň 25-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň özüniň ýurdumyzdaky diplomatik işini tamamlaýan Awstriýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerleşýän ýeri Nur-Soltan ş.) Gerhard Saýller bilen  telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär. Söhbetdeşligiň barşynda Ministr türkmen-awstriýa gatnaşyklarynyň ösdürilmegi we pugtalandyrylmagy ugrundaky netijeli işi we ähmiýetli goşandy üçin Ilçä minnetdarlyk sözlerini beýan etdi. Mälim bolşy ýaly, iki ýurduň arasynda saldamly ş...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
25 Awg
Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

2020-nji ýylyň 24-nji awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, ministrlikleriň birnäçesiniň ýolbaşçylarynyň we paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi, diýip TDH habar berýär. Maslahatda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynyň amala aşyrylyşy bilen baglanyşykly wezipeler hem-de möwsümleýin oba hojalyk işlerini guramaçylykly geçirmek, öňde boljak şanly wakalara gabatlanylyp dürli maksatly desgalaryň ulanylmaga ber...

DOWAMY
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky duşuşyk
25 Awg
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky duşuşyk

2020-nji ýylyň 24-nji awgustynda Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň wekilleri Dubaý şäherinde geçiriljek (Birleşen Arap Emirlikleri) “EKSPO — 2020” Bütindünýä sergisiniň guramaçylyk komitetiniň ýolbaşçylary bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly guralan duşuşyga gatnaşdylar, diýip TDH habar berýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, biziň ýurdumyz özara bähbitli hyzmatdaşlyk üçin hemişe açykdyr, şol sebäpli hem daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň Watanymyzyň baý ykdysady kuwwaty hem-de häzirki zaman gazananlary, türkmen halkynyň köpasyrlyk özboluşly däp...

DOWAMY