Habarlar

Aşgabatda ABU-nyň Baş Assambleýasynyň 55-nji mejlisi geçirilýär
1 Okt
Aşgabatda ABU-nyň Baş Assambleýasynyň 55-nji mejlisi geçirilýär

2018-nji ýylyň 30-njy sentýabry – 5-nji oktýabry aralygynda Türkmenistanda Aziýa-Ýuwaş Ummany teleradiogepleşikler birleşiginiň (ABU) Baş Assambleýasynyň 55-nji Mejlisi we onuň çäklerinde geçirilýän çäreler öz işine başlady. Bu foruma bagyşlanyp “Ýyldyz” myhmanhanasynda ýöriteleşdirilen sergi gurnaldy. Serginiň açylyş dabarasynda Aziýa-Ýuwaş Ummany teleradiogepleşikler birleşiginiň Baş Sekretary Dr. Javad Mottagi çykyş etmek bilen, Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkara köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işine uly üns berýändigini hem-de ABU-nyň Baş Assam...

DOWAMY
Aşgabatda Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasy geçirildi
28 Sen
Aşgabatda Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasy geçirildi

2018-nji ýylyň 27-nji sentýabrynda Aşgabatda esasy milli baýramy bolan Watanymyzyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasy geçirildi, oňa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow toplumyň girelgesiniň öňünde oturdylan ýadygärligiň etegine gül dessesini goýdy.  Ýurdumyzyň hökümet agzalary, Mejlisiň Başlygy, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary milli Liderimiziň ýörelgesine eýerip, ýadygärlige gül desselerini goýdular. Türkmen ilçileri we daşary döwletleriň ýurdumyzda işleýän diplomatik...

DOWAMY
Türkmenistanyň paýtagtynda Türkmenistanda baş döwlet baýramy — Garaşsyzlyk güni mynasybetli dabaraly harby ýöriş geçirildi
28 Sen
Türkmenistanyň paýtagtynda Türkmenistanda baş döwlet baýramy — Garaşsyzlyk güni mynasybetli dabaraly harby ýöriş geçirildi

2018-nji ýylyň 27-nji sentýabrynda Türkmenistanyň paýtagtynda Türkmenistanda baş döwlet baýramy — Garaşsyzlyk güni mynasybetli dabaraly harby ýöriş geçirildi. Dabaralara Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.  Dabaralanyň barşynda münberiň öňünden häzirkizaman tehnikalar we ýaraglar bilen üpjün edilen dürli goşunlaryň toparlary geçdi. Dabarada Ýurdumyzyň harby-howa güýçleriniň diuçarlary we uçarlary gatnaşdy. Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň göreldeli harby orkestriniň joşgunly çykyşy baş baýramyň hormatyna guralan harby ýörişiň jemleýji çäresi boldy.  Agşam Garaşsyzlyk...

DOWAMY
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
27 Sen
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! Sizi Türkmenistanyň milli baýramy — täze senenamamyza laýyklykda «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen 2018nji ýylyň 27nji sentýabrynda ilkinji gezek giňden bellenýän Garaşsyzlyk güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Garaşsyzlyk berkararlygymyzyň, agzybirligimiziň we jebisligimiziň berk binýadydyr. Ata Watanymyzyň iň täze taryhy, häzirki ösüşlerimiziň hemde üstünliklerimiziň ählisi beýik Garaşsyzlygymyzdan başlanýar. Şoňa göräde, biz bu baýramy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň döredijikli ruhuny beýan edýän hemde ýokary ö...

DOWAMY
Halk maslahatynyň mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oba­senagat toplumynyň işini gowulandyrmak boýunça teklipleri hödürledi
26 Sen
Halk maslahatynyň mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oba­senagat toplumynyň işini gowulandyrmak boýunça teklipleri hödürledi

Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 27 ýyllyk şanly baýramçylygynyň öňüsyrasynda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň birinji mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibine türkmen döwletini we jemgyýetini mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmegiň, uzak möhletleýin geljegi nazara almak bilen ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň ygtybarly esasyny goýjak oňyn özgertmeleri yzygiderli amala aşyrmagyň ileri tutulýan wezipeleri girizildi.  Halk maslahatynyň mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oba­senagat toplumynyň işini gowulandyrmak...

DOWAMY
Berdimuhamet Annaýew adyndaky harby mekdebine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň atasynyň mynasyp bolan “Edermenligi üçin” diýen medaly gowşuryldy
26 Sen
Berdimuhamet Annaýew adyndaky harby mekdebine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň atasynyň mynasyp bolan “Edermenligi üçin” diýen medaly gowşuryldy

2018-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi Serkerdeler öýünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň atasy Berdimuhamet Annaýewiň mynasyp bolan “Edermenligi üçin” diýen medalyny Berdimuhamet Annaýew adyndaky ýöriteleşdirilen 1-nji harby mekdebe gowşurmak dabarasy boldy. Merkezi Serkerdeler öýündäki dabara aýdym-sazly çykyşlar bilen dowam etdi. Oňa harby gullukçylaryň döredijilik toparlary gatnaşdylar. Çykyşlarda nesillerimiziň arabaglanyşygy, türkmen halkynyň parahatçylyga ylalaşyga, ynsanperwerlige we döredijilige bolan üýtgewsiz ygrarlylygy...

DOWAMY