Habarlar

Dubaýda «Türkmenistanyň nebiti we gazy» Halkara roud-şou açyldy
25 Few
Dubaýda «Türkmenistanyň nebiti we gazy» Halkara roud-şou açyldy

2020-nji ýylyň 24-nji fewralynda Dubaýda «Hyatt Regency» myhmanhanasynyň «Al Maha» maslahatlar zalynda «ТOPH – parahatçylygyň we hyzmatdaşlygyň gaz geçirijisi» atly halkara maslahatynyň we «Türkmenistanyň nebiti we gazy» Halkara roud-şounyň resmi açylyş dabarasy geçirildi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň ösüş mümkinçilikleri daşary ýurt maýadarlarynyň, edil şonuň ýaly-da halkara guramalarynyň, hökümet wekiliýetleriniň we söwda kompaniýalarynyň ünsüni özüne çekýändir. Dünýäniň 40-a golaý ýurtlaryndan 200-den gowrak weki...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Lebap welaýatynda gurlan metjidiň açylyş dabarasyna gatnaşdy
22 Few
Türkmenistanyň Prezidenti Lebap welaýatynda gurlan metjidiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 21-nji fewralynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, şol ýerde welaýatyň baş metjidiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy, diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Hormatly Prezidentimiziň uçary Türkmenabada baryp, sebitiň dolandyryş merkeziniň Halkara howa menzilinde gondy, bu ýerde milli Liderimizi Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Lebap welaýatynyň häkimi mähirli garşyladylar. Howa menzilinde hormatly Prezidentimiz, hökümet agzalary bilen söhbetdeş bolup, sebitleri durmuş-ykdysady...

DOWAMY
DIM-de ýurdumyzyň BMG-nyň Ilat gaznasy we Halkara zähmet guramasy bilen hyzmatdaşlygynyň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy
21 Few
DIM-de ýurdumyzyň BMG-nyň Ilat gaznasy we Halkara zähmet guramasy bilen hyzmatdaşlygynyň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 20-nji fewralynda Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň BMG-niň Ilat Gaznasynyň Türkmenistandaky ýurt boýunça Direktory Juliýa Waleze bilen duşuşygy geçirildi, diýip Türkmen Döwlet habarlr gullugy habar berýär. Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistanyň we BMG-niň Ilat Gaznasynyň arasyndaky uzakmöhletleýin hyzmatdaşlygynyň üstünligini belläp geçdiler. Milli derejede işlenilip düzülen we amala aşyrylan bilelikdäki taslamalaryň netijeliligi bellenilip geçildi, şeýle-de reproduktiw saglyk, maşgalanyň meýilleşdirilmegi we çaganyň ösüşi...

DOWAMY
Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministriniň Sankt-Peterburg şäherine sapary
21 Few
Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministriniň Sankt-Peterburg şäherine sapary

Russiýa Federasiýasyna iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministri Serdar Berdimuhamedow 2020-nji ýylyň 18-20-nji fewraly aralygynda Sankt-Peterburg şäherinde boldy, diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Saparyň çäklerinde Sankt-Peterburg şäheriniň Gubernatory A.D.Beglow bilen duşuşyk geçirildi. Taraplar hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de çuňlaşdyrylmagy, şol sanda gurluşyk we senagat ulgamyndaky gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegi boýunça pikirleri alyşdylar. Gepleşikleriň barşynda Türkmenistanyň Russiýanyň iri senagat, ylym-bilim we medeni merkezler...

DOWAMY
DIM-de  Türkmenistanyň halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça pudagara toparynyň mejlisi geçirildi
20 Few
DIM-de Türkmenistanyň halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça pudagara toparynyň mejlisi geçirildi

2020-nji ýylyň 19-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde halkara guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça pudagara toparynyň mejlisi geçirildi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Mejlise Türkmenistanyň Daşary işler, Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrlikleriniň ýolbaşçylary we wekilleri, Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetin...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
20 Few
Türkmenistanyň Prezidenti «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

2020-nji ýylyň 19-njy fewralynda döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň eksperti-hünärmeni, «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarowy kabul etdi, diýip Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Bu halkara kompaniýalar toparynyň merkezi edara binasy Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Ženewa şäherinde ýerleşýär.  Işewür döwlet Baştutanymyza dürli ugurlarda, şol sanda nebitgaz toplumynda kompaniýa ynanylan taslamalary ilerletmek boýunça ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Mundan başga-da,...

DOWAMY