Habarlar

Aşgabatda «Söwda we hyzmat — 2019» atly sergi we halkara maslahat geçirildi
15 Apr
Aşgabatda «Söwda we hyzmat — 2019» atly sergi we halkara maslahat geçirildi

2019-njy ýylyň 13-14-nji aprelinde Aşgabatda, Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde «Söwda we hyzmat — 2019» atly sergi-ýarmarkasy geçirildi. Ol Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan guraldy. Bu çäre gatnaşyjylaryň iki ýüze golaýyny–öz harytlary we hyzmatlary bilen tanyşdyran ýurdumyzyň we daşary döwletleriň telekeçilerini bir ýere ýygnady, diýip Türkmen Döwlet habar agentligi habar berýär. Sergide esasan oba hojalyk önümleri, azyk senagatynyň harytlary, halylar we dokma önümleri görkezildi.  Şeýle hem sergide hyzmatlaryň dürli ugurlary görkezildi: bank hyzmat...

DOWAMY
Aşgabatda ýokanç däl keseller boýunça BSG-niň Ýewropa sebitiniň ýokary derejeli maslahaty geçirildi
11 Apr
Aşgabatda ýokanç däl keseller boýunça BSG-niň Ýewropa sebitiniň ýokary derejeli maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň habar bermegine görä, 2019-njy ýylyň 9-10-njy aprelinde Aşgabadyň «Ýyldyz» myhmanhanasynda Ýokanç däl keseller boýunça BSG-niň Ýewropa sebitiniň «Ýewropada durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmek üçin ýokanç däl kesellere garşy göreşmek boýunça wezipeleriň çözülmegi» atly ýokary derejeli maslahaty geçirildi.  Ýygnagyň birinji gününde maslahata gatnaşyjylar BSG-niň gatnaşyjy-ýurtlary we hyzmatdaşlary tarapyndan häzirki wagta çenli edilen işler hakynda gürrüň etdiler, bu bolsa global derejesinde ýokanç däl kesellere garşy göreşmek boýunça oňyn netijeleriň g...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy
11 Apr
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň habar bermegine görä, 2019-njy ýylyň 10-njy aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň — täze şäheriň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy. Täze merkez Gökdepe etrabynyň çäginde bina ediler. Bu waka milli Liderimiziň durmuş-ykdysady syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň ýolundaky möhüm ädime öwrüldi. Onuň esasy ugry halkymyzyň amatly ýaşaýşy üçin aňrybaş şertleriň döredilmegi bolup durýar. Şähergurluşyk taslamalaryny durmuşa geçirmek sebitleri toplumlaýyn ýagdaýda senagatlaşdyrmak, milli ykdysa...

DOWAMY
«Howdan - Bajgyran» sebitinde halkara Nowruz gününe bagyşlanan baýramçylyk dabarasy geçirildi
5 Apr
«Howdan - Bajgyran» sebitinde halkara Nowruz gününe bagyşlanan baýramçylyk dabarasy geçirildi

2019-njy ýylyň 4-nji aprelinde «Howdan - Bajgyran» sebitiniň golaýynda Halkara Nowruz güni baýramçylygynyň çäklerinde Eýran Yslam Respublikasy bilen birlikde gurnalan dabaraly çäre geçirildi dýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Türkmen tarapyndan çärä Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Ahal welaýatynyň häkimliginiň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Eýran tarapyndan dabaralara hormatly myhman hökmünde Eýran Yslam Respublikasynyň Wise-prezidenti, Medeni miras, senetçilik we syýahatçylyk boýunça guramasynyň başlygy Ali Asgar Munesan we Horasane...

DOWAMY
Türkmenistan - BMG: ilat gaznasy ulgamynda hyzmatdaşlyk
5 Apr
Türkmenistan - BMG: ilat gaznasy ulgamynda hyzmatdaşlyk

Türkmen Döwlet habarlar agentliginiň habar bermegine görä, 2019-njy ýylyň    4-nji aprelinde Türkmenistanyň Mejlisinde adam hukuklary we gender deňligi ulgamynda Türkmenistanyň halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmeginiň üpjün edilmegi boýunça halkara guramalary bilen resminamalara we maksatnamalara gol çekmek dabarasy geçirildi. Has takygy şu aşakdaky resminamalara gol çekildi: - BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň ýurdumyzdaky wekilhanasynyň Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty bilen bilelikdäki «Türkmenistanda adam hukuklary boýunça 2016-2020-nji ýyllar üçin Hereketleriň Milli...

DOWAMY
Türkmenistanyň GDA başlyklyk etmeginiň konsepsiýasyna laýyklykda Türkmenistanda geçirilmegi meýilleşdirilýän çäreler
4 Apr
Türkmenistanyň GDA başlyklyk etmeginiň konsepsiýasyna laýyklykda Türkmenistanda geçirilmegi meýilleşdirilýän çäreler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýtynda Türkmenistanyň GDA başlyklyk etmeginiň konsepsiýasyna laýyklykda Türkmenistanda geçirilmegi meýilleşdirilýän çäreler barada habar berilýär. Bu habara laýyklykda:  15 - 16-njy maýda Aşgabat şäherinde GDA gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň XIV forumy; 31-nji maýda Aşgabat şäherinde GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi; 11-nji oktýabrda Aşgabat şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi geçiriler.

DOWAMY