Habarlar

Paýtagtymyzyň şäher gurluşygyny ösdürmek wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy
15 Iýul
Paýtagtymyzyň şäher gurluşygyny ösdürmek wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2019-njy ýykyň 14-nji iýulynda paýtagtymyzyň häkimliginde iri durmuş ugurly taslamany amala aşyrmak — belent binalary bolan täze ýaşaýyş toplumyny döretmek meseleleri boýunça maslahat geçirildi diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär. Bu toplumda ýüz müňden hem gowrak adam ýaşar.  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuş-ykdysady strategiýasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, halk hojalyk toplumynyň senagatlaşdyrylmagy we senagat pudaklarynyň ösdürilmegi ýurdumyzda giň möçberli şähergurluşygyna ägirt uly maýa serişdelerini gönükdirmäge mümkinçilik berýär. A...

DOWAMY
Tähranda birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanan brifing geçirildi
12 Iýul
Tähranda birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanan brifing geçirildi

2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda «Аwaza» Milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumyna görülýän taýýarlyklaryň çäklerinde Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasy Eýranyň Söwda, senagat, şahtalar we oba hojalyk Edarasynyň (EYR SSE) ýardam bermeginde maglumat beriji brifingiň geçirilendigi barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web-saýty habar berýär. Çärä EYR-nyň SSE-nyň, Daşary işler ministrliginiň, Senagat, magdan we söwda ministrliginiň, Ýol we şäher gurluşygy ministrliginiň, Eýranyň söwdany ösdürmek guramasynyň, hazarýaka döwletleriniň i...

DOWAMY
Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Tohumçylyk meseleleri boýunça hökümetara utgaşdyryjy geňeşiniň Başlygynyň orunbasary Türkmenistanyň «Bitaraplyk» ordeni bilen sylaglandy
11 Iýul
Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Tohumçylyk meseleleri boýunça hökümetara utgaşdyryjy geňeşiniň Başlygynyň orunbasary Türkmenistanyň «Bitaraplyk» ordeni bilen sylaglandy

Türkmenistanyň Prezidenti Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Tohumçylyk meseleleri boýunça hökümetara utgaşdyryjy geňeşiniň Başlygynyň orunbasary Iwan Iwanowiç KUZMIN Türkmenistanyň «Bitaraplyk» ordeni bilen sylaglandy. Ýokary sylaga Iwan Kuzmin Garaşsyz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň ykrar edilmegine goşan şahsy goşandy üçin, şeýle hem Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösdürilmeginde bitiren aýratyn hyzmatlary üçin mynasyp boldy.

DOWAMY
Garaşsyz, Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mähriban halkyna, zähmetsöýer babadaýhanlaryna, edermen gallaçylaryna
10 Iýul
Garaşsyz, Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mähriban halkyna, zähmetsöýer babadaýhanlaryna, edermen gallaçylaryna

Mähriban halkym!  Edermen gallaçy babadaýhanlar!  Sizi berkarar ýurdumyzda galla taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamanyň üstünlikli ýerine ýetirilip, 1 million 650 müň tonnadan gowrak bugdaý hasylynyň öndürilmegi bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Siziň her biriňize berk jan saglyk, uzak ömür, maşgala abadançylygyny arzuw edýärin!  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen daýhanlarynyň öndürijilikli zähmet çekmekleri üçin döwletimiz tarapyndan ähli şertleriň döredilmegi, olaryň halal zähmetine mynasyp baha berilmegi edermen daýhanlarymyzyň ene topraga yhlas siňdirip, ondan oba...

DOWAMY
Paýtagtymyzda türkmen-bahreýn syýasy geňeşmeleri geçirildi
9 Iýul
Paýtagtymyzda türkmen-bahreýn syýasy geňeşmeleri geçirildi

2019-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Bahreýn Patyşalygynyň Daşary işler ministriniň halkara işleri boýunça orunbasary Doktor Şeýh Abdulla bin Ahmed bin Abdulla Al Halifanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen syýasy geňeşmeler geçirildi.  Geňeşmeleriň dowamynda taraplar iki döwletiň arasyndaky syýasy gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem gazanylan döwletara ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişiniň alnyp barlyşyna seretdiler. Taraplar bitaraplyk derejesine laý...

DOWAMY
  Türkmenistan — Italiýa parlamentara duşuşyklary geçirildi
9 Iýul
Türkmenistan — Italiýa parlamentara duşuşyklary geçirildi

2019-njy ýylyň 8-nji iýulynda Mejlisde Italiýa Respublikasynyň parlamentiniň Deputatlar palatasynyň wise-prezidenti Ettore Rozatonyň ýolbaşçylygynda iş sapary bilen türkmen paýtagtyna gelen wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi, diýip TDH habar berýär. Myhmanlar Türkmenistanyň ykdysady we durmuş taýdan okgunly ösüşine has uly itergi berýän, hormatly Prezidentimiz tarapyndan durmuşa geçirilýän düýpli özgertmeler bilen baglylykda, milli parlamentiň düzümi hem-de işiniň esasy ugurlary bilen tanyşdyryldy. Duşuşygyň barşynda halkara hukugynyň kadalaryny ornaşdyrmak boýunça Mejlisiň alyp barýan işleri...

DOWAMY