Habarlar

Gepleşikleriň dowamynda halkara ulag-üstaşyr geçelgesiniň işini işleňleşdirmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy
13 Maý
Gepleşikleriň dowamynda halkara ulag-üstaşyr geçelgesiniň işini işleňleşdirmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 12-nji maýynda “Türkmendemirýollary” agentliginde sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistanyň, Özbegistan Respublikasynyň we Eýran Yslam Respublikasynyň demir ýol ministrlikleriniň we edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gepleşikleri geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Türkmen wekiliýete ulag ulgamyna jogapkär Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary B.Öwezow ýolbaşçylyk etdi. Özbek tarapyna Özbegistan Respublikasynyň Ulag ministri E.Ganiýew ýolbaşçylyk etdi. Eýran wekiliýetine EYR-nyň Ýol we şäher gurluşyk ministri M.Eslami ýolba...

DOWAMY
GDA gatnaşyjy-döwletleriň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň wideokonferensiýa görnüşinde mejlisi geçirildi
13 Maý
GDA gatnaşyjy-döwletleriň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň wideokonferensiýa görnüşinde mejlisi geçirildi

2020-nji ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy-döwletleriň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisine gatnaşdy, çäre göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Duşuşyga Arkalaşyga gatnaşyjy-döwletleriň daşary işler ministrleri, GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy – Ýerine ýetiriji sekretary S.N.Lebedew dagylar gatnaşdylar. Işjeň ara alyp maslahatlaşmalaryň barşynda taraplar ýurtlaryň dünýädäki epidemiologiki ýagdaýlar bilen baglylykda Arkalaşygyň çäklerind...

DOWAMY
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabatdaky we onuň töwereklerindäki täze gurluşyklarda işleriň barşy bilen tanyşdy
12 Maý
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabatdaky we onuň töwereklerindäki täze gurluşyklarda işleriň barşy bilen tanyşdy

2020-nji ýylyň 11-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň haýyşy boýunça paýtagtymyza iş saparyny amala aşyrdy. Onuň dowamynda döwlet Baştutanymyz Aşgabady durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, şäher düzümlerini kämilleşdirmek, paýtagtymyzda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň depginleri bilen baglanyşykly meseleler bilen tanyşdy, diýip TDH habar berýär. Döwlet Baştutanymyz wise-premýer bilen ýurdumyzyň baş şäheriniň köçelerine welosipedde bilelikde aýlanan wagty ol milli Liderimize Aşgabady hemmetaraplaýyn abadanlaşdyr...

DOWAMY
Türkmenistan bilen ÝUNESKO-nyň durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek ugrundaky hyzmatdaşlygy
12 Maý
Türkmenistan bilen ÝUNESKO-nyň durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek ugrundaky hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 11-nji maýynda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) wekilleri bilen wideo aragatnaşyk arkaly maslahat beriş duşuşygy geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Duşuşyga Türkmenistanyň Daşary işler, Bilim, Maliýe we ykdysadyýet ministrlikleriniň hem-de Türkmenistanyň statistika boýunça Döwlet komitetiniň wekilleri gatnaşdylar. Onlaýn-duşuşygyň dowamynda esasy üns Durnukly ösüş maksatlaryny, esasan-da, 4-nji – hemme zady öz içine alýan we adalatly ýokary hilli bilimi bermek we hemmeler üçin bütin durmuşyň dow...

DOWAMY
Türkmenistanyň we Ysraýyl Döwletiniň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky geňeşmeler
11 Maý
Türkmenistanyň we Ysraýyl Döwletiniň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky geňeşmeler

2020-nji ýylyň 11-nji maýynda wideokonferensiýa görnüşinde Türkmenistanyň we Ysraýyl Döwletiniň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeler geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary, ysraýyl tarapyna – Ysraýylyň DIM-niň baş direktorynyň orunbasary, Ýewro-Aziýa we Balkan ýurtlary Departamentiniň müdiri, Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi Geri Koren ýolbaşçylyk etdiler. Taraplar iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň işjeň häsiýete eýe bolup durýandygyny tassykladylar. Syýasy-diplomatik özara...

DOWAMY
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
9 Maý
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Eziz halkym! Hormatly uruş weteranlary! Sizi göwünlerde çäksiz buýsanç duýgularyny döredýän şanly sene — 1941—1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Millionlarça ynsanlaryň ömri, edermenligi we gaýduwsyzlygy bilen gazanylan bu mukaddes Ýeňiş parahatçylygy we hoşniýetliligi, dostlugy hem-de raýdaşlygy giňden dabaralandyrýan baýramdyr. Adamzat taryhyna iň pajygaly döwür hökmünde giren 1941—1945-nji ýyllaryň jebir-jepaly synaglary, görlüp-eşidilmedik betbagtçylyklary, agyr ýitgileri ýüreklere öçmejek ýaralary saldy. 1418 güne çeke...

DOWAMY