Habarlar

Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň VIII mejlisi
27 Apr
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň VIII mejlisi

Paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň VIII mejlisi geçirildi.     Döwlet Baştutanymyz “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” diýen şygar astynda geçýän ýylyň ähmiýetli wakasy bolmagyna gönükdirilen mejlisiň gün tertibini yglan edip, ahalteke atçylygyny we atly sporty halkara derejede ösdürmek meselelerine seredilip geçiljekdigini, häzirki tapgyrda guramanyň öňünde durýan wezipeleriň ara alnyp maslahatlaşyljakdygyny hem-de degişli çözgütleriň kabul ediljekdigini belledi.     Mejlisde Ispaniýa Patyşal...

DOWAMY
Aşgabatda Türkmen Bedew baýramy mynasybetli çäreler
26 Apr
Aşgabatda Türkmen Bedew baýramy mynasybetli çäreler

Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda päsgelçiliklerden geçmek –konkur boýunça ýaryşlar geçirildi. “Türkmen atlary” döwlet birleşigi tarapyndan gurnalan bu ýaryşlar türkmenistanly we daşary ýurtly bedew atlaryň muşdaklaryny jemledi. Şol sanda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň VIII mejlisine, Halkara sergä hem-de “Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty” atly X halkara ylmy maslahata gatnaşyjylar.     Konkur boýunça bäsleşikleriň barşynda oňa gatnaşyjylar dürli beýiklikdäki we çylşyrymly päsgelçiliklerden geçdiler. Konkur ýaryşynyň kadasyna laýyklykda kesgitlenen wagtda bir p...

DOWAMY
Berlinde “Margiana -Türkmenistanyň çäklerindäki bürünç asyrynyň şalygy” atly sergi açyldy
25 Apr
Berlinde “Margiana -Türkmenistanyň çäklerindäki bürünç asyrynyň şalygy” atly sergi açyldy

Germaniýanyň paýtagtynyň merkezinde, meşhur Muzeý adasynda ýerleşýän Täze muzeýde “Margiana -Türkmenistanyň çäklerindäki bürünç asyrynyň şalygy” atly sergi açyldy. Sergide ýurdumyzyň muzeýlerinden getirilen gymmatlyklar daşary ýurtlarda ilkinji gezek görkezilýär. Munuň özi Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýakyndan goldaw bermegi hem-de iki ýyl mundan ozal güýje giren “Milli taryhy-medeni mirasyň gozgalýan gymmatlyklaryny goramak, äkitmek we getirmek hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň kabul edilmegi netijesinde mümkin boldy.     Ýurdumyzda “Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” şygary...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistan Respublikasyna döwlet sapary tamamlandy
25 Apr
Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistan Respublikasyna döwlet sapary tamamlandy

В последний день государственного визита в Узбекистан президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетили город Ургенч, где возложили цветы к памятнику великому туркменскому поэту Махтумкули Фраги и приняли участие в церемонии открытия Дома туркмено-узбекской дружбы.     Главы государств ознакомились с книжным фондом библиотеки Дома туркмено-узбекской дружбы и осмотрели экспозицию выставочного зала, которая состоит из картин, рассказывающих об истории и сегодняшнем дне Туркменистана и Узбекистана.     После этого президенты Гурбангулы Бердымухам...

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistan Respublikasyna döwlet sapary
24 Apr
Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistan Respublikasyna döwlet sapary

2018-nji ýylyň 23-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iki günlük döwlet sapary bilen Özbegistan Respublikasyna ugrady. Ir bilen Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy ýurdumyzyň resmi adamlary ugratdylar.     Birnäçe wagtdan hormatly Prezidentimiziň uçary Daşkendiň iki ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Yslam Karimow adyndaky Halkara howa menzilinde gondy. Belent mertebeli türkmen myhmanynyň hormatyna uçaryň ýanyndaky haly düşelen ýodanyň iki tarapynda Hormat garawulynyň esgerleri hatara düzüldi. Howa menzilinde Prezident Gurbanguly Berdimuham...

DOWAMY
Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy
24 Apr
Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy

Paýtagtymyzda Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň nobatdaky mejlisi öz işine başlady. Oňa Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň ugurdaş ministrlikleriniň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary we esasy hünärmenleri gatnaşýarlar.     Bu ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň, Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugynyň hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet edarasynyň guramagynda Hazarýaka döwletleriň ulag babatda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Ylalaşygynyň taslamasyny ylalaşmak maksady bilen geçir...

DOWAMY