Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Premýer-ministrini gutlady
22 Sen
Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Premýer-ministrini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sindzo Abe Ýaponiýanyň Liberal-demokratik partiýasynyň Başlygy wezipesine gaýtadan saýlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden çykýan Gutlaglaryny ýollady. Milli Liderimiz Gutlagynda geçirilen saýlawlaryň netijesiniň Sindzo Abeniň ýurduň mundan beýläk-de ösüşi, halkara abraýynyň ýokarlanmagy, şeýle hem ýapon halkynyň abadançylygy ugrunda alyp barýan ägirt uly şahsy tagallalarynyň goldanylýandygyny görkezendigini belledi. Türkmenistanyň Baştutany şu ýakymly pursatdan peýdalanyp, Ýaponiýanyň Premýer-ministrine tüýs ýürek...

DOWAMY
AŞGABATDA ÝEWROPADA HOWPSUZLYK WE HYZMATDAŞLYK GURAMASYNYŇ SEBITLEÝIN OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI
21 Sen
AŞGABATDA ÝEWROPADA HOWPSUZLYK WE HYZMATDAŞLYK GURAMASYNYŇ SEBITLEÝIN OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 17-18-nji sentýabrynda Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň wekilleri Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Aşgabatdaky Merkezi tarapyndan guralan «Terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy göreşmek: Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sebitdäki öňdebaryjy tejribe» atly sebitleýin okuw maslashatyna gatnaşdylar. Maslahatyň barşynda oňa gatnaşyjylar dahylly döwlet edaralarynyň arasynda halkara we edaralaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem berkitmegi ara alyp maslahatlaşdylar. Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Türkmenistanyň we...

DOWAMY
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI DÜNÝÄ TÜRKMENLERINIŇ YNSANPERWER BIRLEŞIGINIŇ XXI MASLAHATYNA GATNAŞYJYLARY GUTLADY
19 Sen
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI DÜNÝÄ TÜRKMENLERINIŇ YNSANPERWER BIRLEŞIGINIŇ XXI MASLAHATYNA GATNAŞYJYLARY GUTLADY

Milli Liderimiz Gutlagynda belent maksatlara ruhlandyrýan Milli baýramymyz bolan Türkmenistanyň Garaşsyzyk gününiň 27 ýyllygynyň öň ýanynda geçirilýän bu maslahatyň dünýä türkmenlerini jebisleşdirmek, ykdysady, medeni, ylym-bilim, saglygy goraýyş, syýahatçylyk, sport, telekeçilik we beýleki ugurlar boýunça aragatnaşyklarymyzy işjeňleşdirmek babatda örän möhüm ähmiýetiniň boljakdygyna berk ynanýandygyny nygtady. Garaşsyzlyk eziz Watanymyzyň, bütin milletimiziň hem-de berkarar döwletimiziň bitewüligini dabaralandyrýan, göwünlerimizi ganatlandyrýan şanly senedir. Mundan ýigrimi ýedi ýyl ozal Tür...

DOWAMY
HORMATLY PREZIDENTIMIZ BAÝRAK GOWŞURYŞ DABARASYNA GATNAŞDY
19 Sen
HORMATLY PREZIDENTIMIZ BAÝRAK GOWŞURYŞ DABARASYNA GATNAŞDY

Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow geçen hepdede ýurdumyzda geçirilen hem-de ägirt uly üstünlige beslenen “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisinde baýrakly orunlara mynasyp bolan hem-de ýaryşa gatnaşan türgenlerimize baýrak gowşuryş dabarasyna gatnaşdy. Şöhratly Beýik Ýüpek ýolunyň ugrundan geçen bu ägirt uly awtomobil ýaryşy dünýäniň 20-den gowrak ýurdundan sportuň özüneçekiji görnüşleriniň biriniň ussatlaryny hem-de höwesjeňlerini birleşdirdi. Türkmenistanyň ýygyndy toparyna 15 ekipaž wekilçilik edip, dürli ugurlarda çykyş et¬diler. Hünärmenleriň baha bermegine görä, bi...

DOWAMY
TÜRKMENISTANDA SEBITIŇ IŇ IRI GAZ-HIMIÝA TOPLUMY IŞE GIRIZILDI
18 Sen
TÜRKMENISTANDA SEBITIŇ IŇ IRI GAZ-HIMIÝA TOPLUMY IŞE GIRIZILDI

2018-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda Garabogaz şäherinde, Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda täze senagat binasy bolan “Garabogazkarbamid” zawodynyň açylyş dabarasy geçirildi. Döwletimiziň himiýa pudagynyň önümçilik infrastrukturasyny baýlaşdyran bu kärhanany ulanylyşa girizmek dabarasyna ýurduň ýolbaşçylary, daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň hem-de daşary ýurtly işewür düzümleriniň wekilleri gatnaşdylar. Döwlet baştutany dabaraly ýagdaýda toý bagyny kesýär we binanyň iç...

DOWAMY
GARABOGAZ ŞÄHERINDÄKI GAZHIMIÝA TOPLUMY HALKARA ŞAHADATNAMALAR BILEN DÜNÝÄDE IŇ GOWULARYNYŇ BIRI HÖKMÜNDE BELLENILDI
18 Sen
GARABOGAZ ŞÄHERINDÄKI GAZHIMIÝA TOPLUMY HALKARA ŞAHADATNAMALAR BILEN DÜNÝÄDE IŇ GOWULARYNYŇ BIRI HÖKMÜNDE BELLENILDI

Türkmenistanyň senagat taýdan ösdürilmegi daşky gurşawy goramagyň meseleleri bilen aýrylmaz bagly, diýip Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow «Garabogazkarbamid» kärhanasynyň açylyş dabarasynda belledi, onuň dowamynda önümiň hiliniň ýokarylygyny tassyklanylmagy, önümçiligiň netijeliligini we ekologiýa taýdan arassalygy barada zawodyň ýolbaşçylaryna halkara guramalar tarapyndan degişli şahadatnamalar gowşuryldy. Şunuň bilen baglylykda Döwlet Baştutany Türkmenistanyň zyýanly gazlaryň atmosfera zyňylmagyny azaltmak boýunça halkara jemgyýetçiliginiň tagallalaryny goldaýandygyny belledi. Ýurtda sen...

DOWAMY