Habarlar

Ýurdumyzda aýlyk haklary 10 göterim ýokarlandyryldy
3 Ýan
Ýurdumyzda aýlyk haklary 10 göterim ýokarlandyryldy

Hormatly Prezidentimiziň Permanyna laýyklykda 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, aýlyk haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary, talyplaryň we diňleýjileriň haklarynyň möçberleri 10 göterim ýokarlandyryldy.      Bu çözgüt milli Liderimiziň başlangyjy bilen mähriban halkymyzyň abadançylygynyň ýaşaýyş we durmuş şertleriniň ýokarlandyrylmaga gönükdirilen döwlet maksatnamalarynyň üstünlige eýe bolýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.

DOWAMY
Ýylyň nyşanyny döretmek boýunça bäsleşik yglan edildi
3 Ýan
Ýylyň nyşanyny döretmek boýunça bäsleşik yglan edildi

2017-nji ýyl “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly” şygary astynda geçýär. Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça ýurdumyzda ýylyň nyşanyny döretmek boýunça bäsleşik yglan edildi.     Bäsleşige ähli isleg bildirýänler çagyrylýar. Işler 10-njy ýanwara çenli Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda kabul edilýär.

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkyny Täze ýyl mynasybetli gutlady
2 Ýan
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkyny Täze ýyl mynasybetli gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkyny Täze ýyl mynasybetli gutlap, berk jan saglyk, agzybirlik we rysgal-bereket arzuw etdi.      Gutlagda bellenilişi ýaly, berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly tamamlanyp barýar. Biz il-ýurt bähbitli maksatnamalarymyzy durmuşa geçirmekde ýokary netijeler gazanylan 2016-njy ýyl bilen hoşlaşyp, ata Watanymyzy täze belentliklere çykarjak 2017-nji ýyly uly ruhubelentlik bilen garşylaýarys.       «Men ýagşy umyt-arzuwlar bilen garşy alýan 2017-nji ýylymyzyň hem uly ösüşleriň, ruhubelen...

DOWAMY
Goý, her bir maşgalada bagtyýarlyk bolsun, goý, ýurdumyz bagtyýarlykdan dolsun!
2 Ýan
Goý, her bir maşgalada bagtyýarlyk bolsun, goý, ýurdumyz bagtyýarlykdan dolsun!

Täze, 2017-nji ýylyň ilkinji minutlarynda Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde ýene-de bir körpeje türkmenistanly dünýä indi. Ol Türkmenistanda ýetip gelen ýylda doglan ilkinji çaga boldy.     Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan täze doglan çaganyň ene-atasyna sowgat gowşuryldy hem-de çaganyň dogulmagy mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglar, bagtyýar durmuş, berk jan saglyk we abadançylyk baradaky iň gowy arzuwlar ýetirildi.

DOWAMY
Türkmen halkynyň täze ýyl arzuwlary ruhubelentlige we ynama beslenýär
2 Ýan
Türkmen halkynyň täze ýyl arzuwlary ruhubelentlige we ynama beslenýär

Türkmenistan döwletimiziň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygynyň nyşany astynda geçen 2016-njy ýyly ugradyp, Täze, 2017-nji ýyly uly dabaralar bilen garşylady. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, täze ýylda bize köp sanly uly ähmiýetli iri wakalar garaşýar. Olaryň hatarynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary we Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary bar. Şu mynasybetli hormatly Prezidentimiz tarapyndan ýurdumyzda Täze ýyly Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly diýlip yglan etmeklik teklip edildi.

DOWAMY
Türkmenistanyň Prezidenti täze ýylyň öňýanyndaky baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy
31 Dek
Türkmenistanyň Prezidenti täze ýylyň öňýanyndaky baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy

2016-njy ýylyň 30-njy dekabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2016-njy ýylyň tamamlanýandygyny we 2017-nji ýylyň ýetip gelýändigini alamatlandyrýan Täze ýyl baýramçylyk çärelerine gatnaşdy.     Döwlet Baştutanymyz Söwda-senagat edarasynyň baýramçylyk görnüşinde bezelen kaşaň binasynyň ýanyna geldi. Bu ýerde hormatly Prezidentimizi milli parlamentiň başlygy, hökümet agzalary, harby we hukuk edaralarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri garşyladylar.      Ýurdumyzyň ýolbaşçy düzüminiň wekilleri döwlet Baştutanymyzy bu röwşen baýram bilen gutlap, hor...

DOWAMY